Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Press conference with Prime Minister Stefan Löfven

Ekot - fredag 17 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 28,42 %

And the echo is called the editorial team that broadcasts live from now on Swedish radio on one. Prime Minister Stefan Löfven will shortly give new information in our broadcasts. Welcome to be with us in it. Social Affairs Minister Lena Hallengren and also the Director General of the Public Health Agency, Johan Karlsson, will also hear here shortly. First as a politics commentator on the echo fredrik what can we expect here for a little, little while as far as I understand so it is about testing. How Sweden will get more coronal tests where the government has previously in the public health agency. Patients there so that, and it's partly about people not being staff, should not be at home unnecessarily when working in health care. If you don't have a corona, you might just have something completely different. A discussion about it. But what the news becomes more precise when it comes to the fortress here. We don't really know that yet. To a large extent and who it should be. I don't know, and the ball's lying. It will take on the Public Health Agency after that mission. You'll hear what it's all about now. Now Prime Minister Stefan Löfven welcomes you to this press conference, which is now starting to deceased in the thousands, and unfortunately that is what we are doing now. It is not surprising, but it is of course very, very sad behind every figure. This statistic, there's a human being. A fate of life, a story too, so that every figure in the statistics every man who has died or become ill. It is also a reminder to all who are healthy. Take your responsibility before the crisis so that the health care system can cope with and can ensure that the people who become seriously ill get the best possible chance of surviving the disease. Intensive care and 2nd parts of Swedish health care in the United States are working under intense pressure and men. There is still the capacity to cope with more sick people so it is a very hard pressure and Sweden's extremely skilled health professionals have now doubled the number of intensive care units throughout the country. In just a few weeks. And this is an impressive force of skills conversion ability. It is possible, so I would first want to really warm thanks, but also repeat money will not be a problem in your efforts to limit the spread of infection and care for the sick, but the state is responsible for extra ordinary costs linked to this particular virus outbreak. No matter what the bill lands on. It's in more places than in health care. Song men and women work under great pressure. We also have a serious situation in elderly care in almost all counties that exist. Now at 19, there are elderly people and homes, and many deaths have occurred right there because different countries report statistics in slightly different ways. What we can say, however, is that efforts to protect our elderly need to be stepped up here and now it is crucial that you as a relative continue to comply with the restraining order. I understand it's hard. It is frustrating, of course, not being able to visit your loved ones in nursing homes and not being able to be near them. If you have symptoms. And it should be a matter of course for those of you who are the manager of elderly care to encourage employees to be at home in the slightest symptom so as not to risk the lives and health of those of us who are healthy and go to work and take care of our elderly. Every day should know that the municipalities, the authorities, the government are doing everything we can to secure access to protective equipment. We shall also have knowledge of how to. We also saw at the same time that when all employees with symptoms need to stay at home stood to create themselves problems with the staff supply. A tough situation in the supply of personnel in many of the country's 290 municipalities. This is not true in particular, not least in the care of the elderly. This is what it will look like for a long time to come. The alternative, however, cannot be that people who have staff who have k we 19 go to work. This, this picture is part of the background that has led the government two weeks ago to give the Public Health Agency a mission to greatly increase the number of passes at 19 tests also develop a strategy for how socially important groups can be tested without it going over the most prioritized groups, that is. Patients and health care professionals today, the Public Health Agency can tell us about this strategy that it was commissioned to carry out. But first I want to hand over the floor to Social Affairs Minister Lena Hallengren who

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,15 %

Och ekot heter redaktionen som sänder direkt från nu i sveriges radio p ett. Statsminister stefan löfven ska alldeles strax ge nya besked i våra sändningar. Varmt välkommen att vara med oss i den. Socialminister lena hallengren och också generaldirektören för folkhälsomyndigheten, johan karlsson, kommer vi också höra här strax. Först som är politik kommentator på ekot fredrik vad kan vi vänta oss här om en liten, liten stund så vitt jag förstår så handlar det om testning. Hur sverige ska få fler korona tester där regeringen har ju tidigare i vid folkhälsomyndigheten. Patienter där så att, och det handlar ju dels om att folk inte ska personal, inte ska vara hemma i onödan när man jobbar inom vården. Om man inte har korona utan kanske bara något helt annat. En diskussion om att det. Folk inom viktiga yrkesgrupper, som till exempel vård och äldreomsorg. Men vad beskedet blir mer exakt när det handlar om just fästningen här. Det vet vi inte riktigt ännu. I stor omfattning och vilka det ska röra sig om. Det vet jag inte och bollen ligger. Det kommer att ta hos folkhälsomyndigheten efter det som uppdraget. Du får vi höra vad det handlar om nu. Nu välkomnar statsminister stefan löfven till den här presskonferensen som börjar nu avlidna i tusental och dessvärre så är det det vi gör nu. Det är inte förvånande, men det är naturligtvis väldigt, väldigt sorgligt bakom varje siffra. Den här statistiken så finns det en människa. Ett livsöde, en berättelse också, så att varje siffra i statistiken varje människa som har avlidit eller blivit sjuk. Det är också en påminnelse till alla som är friska. Ta ditt ansvar innan krisen så att sjukvården mäktar med och kan se till att de människor som blir allvarligt sjuka får största möjliga chans att överleva sjukdomen. Intensivvården och 2:a delar av svensk sjukvård usa arbetar man under hård press och män. Det finns fortfarande kapacitet att klara av fler sjuka så är det en väldigt hård press och sveriges oerhört skickliga vårdpersonal har nu fördubblat antalet intensivvårdsplatser i hela landet. På bara några veckor. Och det här är en imponerande kraft kompetens omställningsförmåga. Det är möjligt, så vill jag först riktigt varmt tack, men också upprepa pengar kommer inte att vara ett problem i ert arbete med att begränsa smittspridningen och vårdar sjuka utan staten står för extra ordinära kostnader som är kopplade till just det här virus utbrottet. Oavsett vad notan hamnar på. Det är på fler ställen än i sjukvården. Song män och kvinnor arbetar under stor press. Vi har också en allvarlig situation i äldreomsorgen i så gott som samtliga län som finns. Nu går vid 19 på äldre och boenden och många dödsfall har ju skett just där på grund av att olika länder redovisar statistik på lite olika sätt. Det vi kan säga är ändå att insatserna för att skydda våra äldre behöver intensifieras här och nu är det avgörande att du som anhörig fortsätter att följa besöksförbudet. Jag förstår att det är svårt. Det är frustrerande naturligtvis, att inte kunna besöka dina nära och kära på äldreboenden och att inte kunna vara nära dem. Arbetade äldreomsorgen stannar hemma. Om du har symtom. Och det ska vara en självklarhet för dig som är chef i äldreomsorgen att uppmana anställda att vara hemma i minsta symptom för att inte riskera de äldres liv och hälsa vi som är friska och gå till jobbet och tar hand om våra äldre. Varje dag skall veta att kommunerna, myndigheter, regeringen gör allt vi kan för att säkra tillgång till skyddsutrustning. Vi ska dessutom ha kunskap om hur man. Vi också såg samtidigt att när alla anställda med symptom behöver stanna hemma stod skapa sig problem med personalförsörjningen. En tuff situation i just personalförsörjningen i många av landets 290 kommuner. Det gäller inte just i, inte minst i äldreomsorgen. Så här kommer det se ut under lång tid framöver. Alternativet kan ju dock inte vara att människor som har personal som har k vi 19 går till jobbet. Det här, den här bilden är en del i den bakgrund som har gjorde att regeringen för två veckor sedan gav folkhälsomyndigheten ett uppdrag att kraftigt utöka antalet går vid 19 tester också ta fram en strategi för hur samhällsviktiga grupper ska kunna testas utan att det går ut över de allra mest prioriterade grupperna, alltså. Patienter och personal i hälso sjukvården i dag kan folkhälsomyndigheten berättar om den här strategin som man fick ett uppdrag att utföra. Men först vill jag lämna över ordet till socialminister lena hallengren som också kan berätta mer om själva uppdraget. Tack så mycket jag vill börja med att följa upp det så att vi behöver göra mer för att skydda de äldre. Om utbrottet av kommunisterna har inneburit för kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen och i vår ska sedan återföra den kunskapen till berörda aktörer under de närmaste veckorna kommer göra tusen tillsynsinsatser inom äldreomsorgen. Det ska ske över hela landet. Därmed tillsynen, inte främst för att leta fel i en ansträngd situation utan att bidra till förbättring att lära av gjorda erfarenheter och se till att vården och omsorgen blir bättre rustad. En del av det är också en ökad testning för två veckor sedan beslutade regeringen. Tusen personer bara förra veckan provtogs 19900 personer. Det är nära den nivå som vi i slutet av mars bedömde skulle kunna testas per vecka. Redan kort därefter så bedömde folkhälsomyndigheten att kapaciteten att analysera prover kunde vara betydligt högre. Fungerar från att provet ass till att materialet analyseras och resultatet svaras ut. Det är också viktigt för regeringen att provtagningen sker ordnat och säkert med respekt för de medicinska behoven hos den enskilda och hela samhället. Hur mycket vi än skala upp testningen så kommer svårt sjuka patienter, omsorgstagare och personalen i vården och omsorgen att vara högst prioriterade. Men det vi sikta på det också fler i annan samhällskritisk verksamhet ska kunna provtas. Samhällskritisk verksamhet 2:a relevanta delar av samhället just för att se till att personer kan åter gå snabbare i arbete. Då talar vi med provtagning och analys kapacitet på 50000. Kanske är det upp till hundra tusen per vecka och det är tillägg till den kapacitet som redan nu finns etablerade för patienter. Men det är svårt att i dag är exakt prognos för när vi kommer upp i de fallen det kommer röra sig om flera veckor, men jag vill verkligen betona. Krävs det nya provtagningar, kedjor. Det kan handla om personal i samhällskritisk verksamhet som kontakta sin företagshälsovård 11/77 som får hem är provtagnings hit efter ordination från läkare. Men det kan också finnas ytterligare 2:a kedjor. I och med att folkhälsomyndighetens uppdrag inkluderade att direkt arbeta för en ökad testning så har också sådana alternativa provtagning sker redan kommit i gång. Hittills så är de en inkörning fas och omfattar några hundra på ett par veckor. Men de ska alltså skalas upp rejält och folkhälsoenheten ska alldeles strax berätta lite mer om hur. Men jag vill avrunda med att berätta om att det vi nu talar om det är. Men på det området så följer folkhälsomyndigheten noga kunskapsutvecklingen och vi återkommer när det finns mer kunskap om hur tillförlitliga immunitet tester är. Hur skyddande immunitet den bedöms vara och hur länge den varar de. Fritera verksamhet vi fick det här uppdraget för påsk. Vi arbetat hårt under ledning av karin tegmark wisell som är som är chef för vårt laboratorium och vi kommer att den som är intresserad av lite mer detaljer så kommer vi presentera det. Vi på presskonferens kl 14. Hmm. Jag tänkte berätta lite hur vi har tänkt och hmm. Till att man inte får undanträngningseffekter. Det får inte vara så att personer som av eget intresse ska vi testa det tränger sig före här och hmm gör att den ökade kapaciteten inte används till den högst prioriterade grupperna och doktorerar gruppen är alltid sjukdomsfall. Vare sig i sjukvården i äldreomsorgen eller på institutioner. Och det är personalens testning förstås. Vi har haft en testing som en trång sektor. Det beror på vissa håll i landet i grunden så har vi haft en kapacitet som klarar det. Sådant utan hela den här kedjan som måste till. Man måste ta provtagning. Måste patienten eller personalen måste komma till nåt ställe eller att man kommer att ta det på gården. Man måste skicka en analyserat svaras ut och hanteras på ett. Själva kedjan hur ska det fungera? Hmm? Syftet med den strategi som vi tar fram nu och jag vill säga den gäller än så länge bara för för att etablera hmm. Vi arbetar med många av våra partner i europa och utanför europa för att validera alltså utvärderat tester och se att du kan få tester som ett tillräckligt bra och titta på på immunsvar. Antikroppar hos enskilda patienter. Det finns testmetoder som ni kanske sett i pressen där man kan titta på befolkningsmässigt, inte tillräckligt bra för att säga. Nästa steg två den här strategin på plats i den här strategin så så fokuserar vi alltså att hitta virus hos människor, patienter, personal i 1:a hand, hmm. Vi vill ha ett system där. Hmm, regionernas laboratorium från 2:a laboratorier. Vi har kommit igång där med 2:a. Som normalt sett laborerar inom 2:a områden som ställer om sin sin verksamhet nu väldigt tydligt mot testning av ko vid vilket vi är väldigt glada för det har varit en väldigt stor uppslutning från många sektorer och som vill vara med det här naturligtvis att hela processen är ganska komplicerad. Hmm. Grunden via regionernas verksamhet, men också så vi hittar 2:a vägar för personal som har symtom och stanna valde att stanna hemma för att kunna testa som man har haft sjukdomen eller har sjukdomen eller inte har sjukdomen som man kan ta ställning till. Arbeta trots att jag har lindriga symtom och så vidare. Hälso och sjukvården för att ha en polis räddningstjänst anställda på kraftstationerna. Det finns ju ha upprättat en funktion slista här. Jag måste titta på på individuell basis. Det 3:e eller 4:e, hmm? Det vi har tittat på en en grupp människor, en så kallad cohort som vi har sedan gammalt. Vi har städat ett antal personer, ett flera tusen personer i landet som vi ofta återkommer till att fråga om sjukdom, symtom. Testa ytterligare ett antal fyra 5000 personer för att se hur spridningen ser ut. Just idag är ingen spridning som ringer en testing som ser hur han sett ut alltså om man immun, är inte det 4:e benet? Naturligtvis så småningom. Precis som socialministern sa så så är motsättning att skruva upp det här till hundratusen, kanske ännu mera III veckan så småningom och vi har det finns alltså laboratorier. Finns forskningsinstitutioner, finns privata. Vad tänker du om det här? Jo, de nya aktörerna som kommer in i liberia analys och provtagnings kedjor där man använde sig av egen provtagning i hemmet. Man har en digital beställning av provtagningen, exempel via 11/77 eller på annat sätt. Hmm. Provtagningsställe det finns redan på gång här i stockholm och sedan ägnar man sig åt egen provtagning för att också undvika att behöva utnyttjas mycket skyddsmaterial när man provar sig själv, vilket inte alls svårt. Jag har testat med klarade det. Och sedan går det här provet till ett laboratorium som normalt inte utför med att testa, men som då är ackrediterat av oss att göra det man tolkar och man svarar ut informationen och det måste gå tillbaka till. På något sätt in i vården. Det är inte allmängods detta och man har en sjukdom. Det måste in i ett system där man också noga för journaler och ser vilka här smittar och vilka som ska ha råd och anvisningar i vården. För det är ganska komplicerat. Men jag kommer ganska långt. Det finns redan etablerat. Pressen och jag skulle vilja tacka alla som som engagerar sig. Detta har varit ett enormt stort värde. Har sköts väldigt bra mat och vi har haft många möten under påsken och veckan efter att ha framme. Hmm. Äldreomsorg, instruktioner, det som huvudgrupperna som i 1:a hand ska ske till nästa steg då är att titta på personal inom övrig samhällsviktig verksamhet och sedan tittar vi. Använder vi också hmm. Resurserna till att göra studier av samhället? Jag hade förresten så ofta. Frågan har sagt det många gånger förut och säger det igen. Det här kommer att bli långvarigt. Hmm, varje person i vårt land har ett stort ansvar på våra axlar. Det här kommer kräva uthållighet och ork från oss alla, men det är också så. Är det viktigt att ha sagt att sverige kommer att hmm. Följer myndigheternas rekommendationer ju bättre ser det ut på 2:a sidan. Vi har kommit igenom vita johansson ekot. Jag har två frågor. Det är så undrar jag folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att det här med mass testning inte egentligen spelar det. Flera som förde fram de olika förslag för att få fram mer personal till äldreomsorgen. Finns det något av de förslagen som du kommer att ta fasta på det, inte minst när vi pratar om när vi pratade om studier så är det studier på statistiskt utvalda människor som representerar olika delar. Befolkningen. Vi får en ögonblicksbild ja, men hur det ser ut i olika delar av landet. Öppna för mass testning med vem som helst, den som den som tränger sig fram först och få testning är ganska ointressant. Som det ser ut nu. Det är ännu bättre när vi får den här typen av strukturer, tester och tittar på hmm. Försäljningen i äldreomsorgen det är klart kan staten bidra i något sätt är människor som nu är det kort tid permitterad. Exempelvis skulle kunna gå in om sorgen vid mig. Utbildningsinsatser eller 2:a. Sådana insatser så ska vi naturligtvis göra det som vi har sagt hela tiden. Utan tvekan är det så att försäljningen i ett beslut om att kommuner och regioner inom vården. Kan rekvirera efterhand de ökade kostnaderna har för att öka upp när det gäller personal eller skyddsmaterial kopplad till tillkom vid 19 så att på det sättet finns det ju allt tänkbart stöd för att anställa den personal man anser sig behöva. Eller anmäl dig här tv fyra nyheterna hmm vad gäller testning då av personal i hälso och sjukvård förstod jag rätt att ni bara kommer att testa folk som har symtom och inte allt som asymtomatiska personer inom personal. Och stefan löfven, känner du dig i så fall trygg med den räcker för de. Nån nån person som har det, så blir det naturligtvis läge att testa. Detta är oberoende av symtom, men man ska vara. Man ska vara tydlig också att den här typen av test i 1:a hand ger utslag under den akuta fasen. Vad symtom eller inte. Det är infekterade och sedan kommer vi till ett läge där vi får bättre grepp på det senare. Och ser att vi kan göra smittspridning på ett bra sätt av carl kartor på dagens nyheter. Hmm. Statsministern nämnde att insatser görs för att se till att det finns skyddsutrustning och så vidare i äldreomsorgen. Men jag talade så sent som för en timme sedan med en kvinna som vittnade om hur finns skyddshandskar det inte finns masker eller förkläden och inte ens sprit och desinficera med inom äldreomsorgen i en stadsdel här i stockholm. Jag tror att frågan som många ställer sig är, hur har den här situationen kunnat uppstå? Och jag vill också fråga statsministern hur han ser på vem som bär ansvar för att den här situationen inom äldreomsorgen har uppstått som ansvarat råd. Om jag ska säga så här, att ytterst finns en ansvarsfördelning i vårt samhälle. Hmm. Hmm. Då var därför som socialstyrelsen fick de uppdrag som du fick att både identifiera behovet av skyddsutrustning också samordna uppköpen utan att regionen eller kommunen skulle sluta sina slutat göra sen uppköpen. Socialstyrelsen ska göra hmm också vid behov fördela de här och hmm. Respiratorer och det är från oss en väldigt viktig hmm uppgift att se till att det är inte det fungerar så har vi ett ansvar att se till att att trycka in en låt mig komplettera något och säga att dels är det naturligtvis en otroligt allvarlig situation. Väldigt oroande situation att vi har en smitta inom äldreomsorgen och på äldreboende. Alla de sammanhang där de kan underlätta och öka tryggheten att stoppa smittspridning och se dom så ska man också använda den kunskapen där. Jag vill också understryka behovet av att man har kunskap om just nu i stockholm. Statsminister stefan löfven och socialminister lena hallengren. Klänning som vi lyssnar till nu som fortsätter på sveriges radio. SE och i vår app sveriges radio play som växla över dit om du vill fortsätta lyssna på den där frågestunden. Den här sändningen i pia, att den slutar just nu och den producerades av aussie petrelius tekniker var bra diskussioner och kanalen var med oss framöver också genom att underlätta för inköp att också underlätta för distribution. Men men det är inte så att det har funnits lager runt om i landets kommuner av skyddsutrustning, utan det här är någonting som man måste se till att man har. Men att använda vid rätt tillfällen. Men det kanske är så här att just nu kanske inte är rätt tid att peka finger åt varann. Vem har gjort vad exakt vid rätt tillfälle? Jag tror att vi kommit en tid när vi får göra en riktig utvärdering. Jag tror det viktigaste vi kan göra staten, kommuner och regioner 2:a aktörer, myndigheter. Det ser till att hjälpas åt för att lösa den uppgift som vi har det. Hmm. Personer är det som har över samhällsviktiga tjänster som får tillgång till den här testen. Och varför finns det en risk för att folk vill tränga sig för jag? Hur många det återstår? Vi har, hmm har ju tittat på det och jag tror man får helt enkelt gå ner och titta hur det ser ut på olika ställen. Jag har ingen riktigt bra siffra på det, men jag kan inbilla mig att det är ganska många tiotusentals personer som omfattas av det. Hmm? Jag har hänt, jag vill läsa så visst finns det folk som är friskolor som ska vara bra mot hmm virus och det finns det många som kränger tester. Hmm, på den privata marknaden i den är ju här att vi måste i 1:a hand. Se till att det inte kommer in i de här systemen det. Det. Jag vet inte om ni får. Jag får väldigt många försäljnings förfrågningar från alla möjliga länder och företag att nu ska vi satsa på det här. Då finns det en väldigt stor. Finns det en väldigt stor risk naturligtvis att det kommer in den här marknaden system där man använder. Temat av en människa som har testat sig på ett test som som visar att man har sjukdomen inte haft sjukdomen. Sedan vill man komma in och få hjälp och stöd och det är alltid undanträngningseffekt om man inte håller väldigt god koll på de här sakerna och det vi försöker göra riktigt ordentliga system som det är. Societet som vi önskar, men det har fångat upp nu. Det är seriösa laboratorier vi arbetar med validerade tester och vi kommer också successivt att ta in det logiska tester det. Det är statsminister stefan löfven och socialministern och också generaldirektör för folkhälsomyndigheten som håller en pressträff i och det har kommit olika besked. Men det mest centrala har väl varit att fler ska testas för coronavirus sett i sverige. Vi går i stället till lova olsson fick återkommer till fläkten bakom en liten stund. Lovord som har med sig socialministern framför sig tror jag ni har ju idag gett besked att ni vill utöka antalet tester även till 2:a samhällsviktiga funktioner det. Riskgrupper att vi testar i vården att personalen inom vården och omsorgen omfattas i 1:a hand. Men vi vill också kunna säkra upp att vi kan testa fler. Det är klart att det finns många samhällsviktiga funktioner som vi vet att om man vet att man inte har kommit och kan gå tillbaka till jobbet. Het och det handlar ju fortsatt om att testa någon mest symtom för att veta är det är en person som har kommit 19 eller inte och kan gå tillbaka till sitt jobb eller ska stanna kvar hemma och då är det förstås inte så att alla i samhällsviktiga funktioner samtidigt har symtom och behöver göra det. Kunna öka på att de här väldigt höga siffrorna på kanske 50-200000 i veckan. Det ligger ett antal veckor framåt i tiden, men vi ser framför oss som har haft sjukdomen ska kunna testa sig också det med det. Enklare testerna man kan se det på på gruppnivå för att veta hur. Hur kan det se ut hur många av ett smittade? Men det finns inte tillräckligt säkra press till tänker att veta om någon är immun eller inte och det är någonting som expertmyndigheten verkligen följer noga tillsammans med 2:a myndigheter. För att man vill, utan man har ju symtom och då är det till en början som som du också själv sa hade ju ganska stor grupp människor som ingå i samhällsviktiga i den samhällsviktiga gruppen som har samhällsviktiga det. Fredrik foten barns ekots politik commentator. Du hörde intervjun här också. Pressträffen som vi hörde innan fler ska testas för coronavirus. Rätt att ge nyheten kan man säga vid din 1:a tanke efter att ha lyssnat här. Ja att både regeringen och folkhälsomyndigheten håller fast vid den här strategin, att det handlar först om patienter och personal, så det handlar om personal och äldre i äldreomsorgen och det handlar om patienter och vårdpersonal inom vården och sedan vidare till att till exempel. Testa allmänheten, men där är vi inte framme och det är åt det. Det är en bit kvar. Det såg både folkhälsomyndigheten och socialministern här. Orsaken till att de är lite intressant, det är att just det så. Fler människor som vågar sedan vara ute och gå tillbaka till sitt jobb som vågar gå i affärer, kafé, restaurang och att det skulle vara bra för ekonomin. Men det är ju, hmm, det är inte det som har prioritet nu för folk, hmm. Ja, men delvis så handlar det i juli om att man behöver ju såklart hitta vem som verkligen är sjuk som finns i vården och äldreomsorgen. Det är ju naturligt. Det 2:a är det hem att det finns personalbrist i både vård och äldreomsorgen därför att den som har. Ja, det är ju det som är bakgrunden till det egentligen. Fredrik, hur och när ska det här dra igång och och synas att säga ja, det är ju då. Hmm, nu är det 75000 personer som har testats i sverige och hmm. Enligt folkhälsomyndigheten så är det inte bara en resursfråga, utan det handlar också om att det finns inte enkla och säkra tester för att se om man har haft går vid 19 utan de tester som finns som är enkla och fungerande. De handlar om om man har det nu. Fredrik, hmm? Aussie petrelius var producent i dag för den här sändningen och bra vision har skött tekniken. Olle wiberg heter ja, tack för oss för nu. If.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties