Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - tisdag 21 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Yes, this is the Swedish radio's eco editorial team that broadcasts the public health agency's daily press conference that faithful listeners are used to hearing at this time on Swedish radio p 14 on weekdays also hear now that the participants are present today at this press conference. I have alexander's position who is deputy emergency preparedness manager at the National Board of Health and Welfare so we also have Morgan Olofsson at MSB, the Authority for Civil Protection and Preparedness. But we start with Anders Wallensten, deputy state epidemiologist 1st picture here is hmm. Europe and 100,000 deaths? If we focus on Sweden, we then look at this chart assault in which is reported day by day and you can see some pickups after the weekend, but not so much without hmm, it speaks well to the fact that this is still that plateau we talked about? At least if you look at the black line there, it's an average of seven days all the time. Picture of the development friend day to day that can vary quite a lot. We see that it stays a bit in ad here too and because today's world is uncertain, but you can also see that it gets pretty flat anyway. If we look at the number of cases in Sweden and the number in any case, it has not at least one moved to any great extent, but remains stable. And hmm, we have 15,000 new cases. Just over 15001 501158 persons registered. If we divide it into Stockholm and other regions, we still see that it is about half in Stockholm. Number of deaths per day. Then it has been the weekend and now an even greater number of cases come in the same day here. But really, they are scattered over many days back. As you can see here. The green bars on them then the new cases. Even here seems to be a plateau on this black line that has occurred and probably holds up, but here is then, because there is uncertainty backwards so this black curve ends seven days before then I thought also take the opportunity to report. Hmm modelling of the spread of cowi 19 in the Stockholm region. And hmm. Smoking you probably remember that we talked about where we went out and hmm sample took a random sample hmm representing then the background population in Stockholm who did not seek care and saw what percentage? April 15 is so already a week ago so perhaps according to this model was great reached and then we can expect fewer cases per day. It doesn't mean that infection stops, it just means that it might be the tip of this. And hmm. County residents remained infected, so the defendants changed great, hmm. Many have been exposed to it, but it should also be remembered then that it also paid off that hmm two-thirds did not have the middle and thus can still get it. Then there are calculations that hmm. There it has needed enough care but it is mild cases, is preferably as has been managed in the home. Hmm, and that's then points to the fact that yes, there are very many who never get diagnosed. But on the other hand, it is not necessary, it is not. But it should also be remembered that this one can be refined as you go along. Baking and this can be made even more accurate, as well as when we can eventually do studies on immunity and see how many have had hmm. The disease by measuring the reaction of the antibody so that this will certainly get better. But this is the baseline value we have now based on the surveys we have done so far. All of this is aimed at helping us understand how to act and it is also the basis of our strategy that we should. Hmm, yes, that it helps us understand what is in this curve that we talked about. I'm so hmm, and then we'd reach. Then maybe then was at the top of this thing about together, we can slow down this infection and we have to keep doing it even if it feels like we have reached that plateau no longer increasing. Ill wash your hands with soapy water, often refrain from social context sensid and have it for other things. Both 2nd both indoors and outdoors and waivertrips. And if it's 70 years older, stay home and avoid close social contacts. Thank you very much. Thanks in the afternoon, hmm? At the National Board of Health and Welfare, work continues to support Swedish health care in the hugely demanding

Audio

Transcription

Sentiment: 51,07 %

Ja, det här är sveriges radios ekoredaktion som sänder folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens som trogna lyssnare är vana att höra vid den här tiden i sveriges radio p 14 på vardagarna också höra nu när man håller på och presenterar deltagarna i dag på den här presskonferensen. Jag har alexanders stånd som är ställföreträdande krisberedskap chef på socialstyrelsen så har vi också morgan olofsson på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men vi börjar med anders wallensten, biträdande statsepidemiolog 1:a bilden här är hmm. Europa och hundratusen dödsfall? Om vi fokuserar på sverige så tittar vi då på den här diagrammet överfall i som rapporteras dag för dag och man kan se viss upphämtningar efter helgen, men inte så mycket utan hmm, det talar väl för att det här ändå är den där platån vi pratade om? I alla fall om man tittar på den svarta linjen där så är det ett medelvärde av sju dagar hela tiden. Bild av utvecklingen vän dag till dag som kan variera rätt mycket. Vi ser att den stannar lite in annons här för och eftersom dagens värld är osäkert, men det kan man också se att det blir ganska platt ändå. Tittar vi på antalet fall i sverige och antal i alla fall så har det inte i alla fall en rört på sig i någon större utsträckning utan ligger kvar stabilt. Och hmm, vi har då 15000 nya fall. Drygt anmälda 15001 501158 personer. Om vi delar upp det på stockholm och övriga regioner så har vi ser vi fortfarande att det är ungefär hälften i stockholm. Antal avlidna per dag. Då har det varit helg och nu kommer då ett än större ett större antal fall in samma dag här. Men egentligen är de utspridda på många dagar bakåt. Som ni ser här. De gröna staplarna på dem då de nya fallen. Den där rullande medelvärdet nu på den här grafen som vi kan se. Även här ser ut att vara en platå på det här svarta strecket som har inträffat och väl antagligen håller i sig. Men här är då, eftersom det är osäkerhet bakåt så så upphör den här svarta kurvan sju dagar innan sen tänkte jag också passa på att rapportera. Hmm modellering av spridning av cowi 19 i stockholmsregionen. Och hmm. Rökning ni säkert kommer ihåg att vi pratade om där vi gick ut och hmm prov tog ett slumpvis urval hmm som representerar då bakgrunds populationen i stockholm som inte sökt vård och såg hur många procent? 15 april är så redan för en knapp vecka sedan så kanske enligt den här modellen vart toppen nådd och sen kan vi förvänta oss färre fall per dag. Det innebär inte att smitta upphör utan bara att det kanske vara toppen på den här. Och hmm. Länsinvånare varit infekterade, så de talade förändrats stor, hmm. Många har utsatts för det, men man ska också komma ihåg då att det betalade sig också att hmm två tredjedelar inte haft mitten och alltså fortfarande kan få den. Sen har vi också beräkningar som hmm. Där har det behövs nog vården utan det är milda fall, är företrädesvis som som har kunnat hanteras i hemmet. Hmm, och det är talar då för att ja, det är väldigt många som aldrig får diagnos. Men å 2:a sidan så behövs ju inte det. Det är inte det. Ligger väl i linje med den som presenterades av henrik ton i veckan och hmm 2:a liknande så att hmm, vi tycker att det är ett bra utgångsvärde att ha som hmm som stöd i vårt arbete. Men man ska också komma ihåg att den här kan förfinas allt eftersom. Bakningen och det kan man kunna göra den här utvecklingen ännu mer noggrann, liksom när vi så småningom kan göra studier på immunitet och se hur många som har haft hmm. Sjukdomen genom att mäta antikropps reaktion så att det här kommer säkert bli bättre. Men det här är det utgångsvärde vi har nu baserat på de undersökningar vi gjort hittills. Allt det här syftar ju till att det hjälper oss förstå hur vi ska agera och det är också grunden till vår strategi att vi ska. Hmm, ja, att det hjälper oss att förstå vad det ligger i den här kurvan som vi pratade om. Jag är så hmm, och då skulle vi nå. Då kanske var då på toppen av den här ungefär tillsammans kan vi bromsa den här smittan och vi måste fortsätta göra det även om det känns som att vi har nått den platån ökar inte längre. Sjuk tvätta händerna med tvål vatten, ofta avstå från sociala sammanhang efter antal deltagare och ha den till annat. Både 2:a både inomhus och utomhus och avstående resor. Och är det 70 år äldre så stannar hemma och undvik nära sociala kontakter. Tack så mycket. Tack på eftermiddagen, hmm? På socialstyrelsen så fortsätter arbetet med att stödja svensk vård i den enormt krävande omställning och mobilisering som faktiskt genomförs i hela landet. Låt oss inte glömma bort det, att alla siffror som går upp i disponibla vårdplatser och hmm. Den här heller, precis som resten av samhället då det väldiga arbete som genomförts. Hmm. Då är både regioner och kommuner. Så ställer vi på socialstyrelsen kontinuerligt om vi stärker vår organisation för att fortsätta och kontinuerligt kunna möta nya behov, nya risker och ny belastning med rätt åtgärder i rätt tid. Det stöd som vi får från bland annat försvarsmakten, försvarets materielverk, ämnet spel, läkemedelsverket i vår och flera, flera flera aktörer. Det stärker vår förmåga att tillsammans kunna hantera den här epidemin och konsekvenserna på bästa sätt både här och nu, men också över tid. De kunskapsstöd riklinjer och utbildningspaket som socialstyrelsen har tagit fram är just framtagna för att stödja arbetsgivare och vårdgivare så att de i sin tur kan stärka sin personal och omhänderta sina patienter. Det betyder att de inte pekar med hela handen. 4:e om kunskapsstöd och utbildningspaket som finns tillgängliga och därmed säkerställer att det finns en följsamhet hur man exempelvis upprätthåller god vårdhygien för att skydda våra sköra, men också att den skyddsutrustning som är till för att skydda personal mot smitta inte används felaktigt utan att den används just för att skydda personal. Det finns en diskrepans mellan vad? Tider var vilken skyddsutrustning som ska användas för vilka till tillfälle skyddsutrustning och andningsskydd är ju då alltså till för att personalen inte ska bli smittad av smittade patienter. Patienter med bekräftad eller misstänkt hmm och tvärtom. Vårdhygieniska rutiner. Goda exempel på det här i landet och jag hoppas verkligen att de här lyfts fram ännu mer om hur man arbetar enligt de här rutinerna. Att säkra tillgång till skyddsutrustning är fortsatt en utmaning, även om vissa artiklar nu är med de kvantiteter så att de inte behöver prioriteras mellan regioner eller mellan regioner och länsstyrelser som samordnar sina kommuners behov. Exempel på det här har vi haft tidigare handsprit, exempelvis hmm hmm handskar behöver inte prioritera, men så finns det 2:a typer av skyddsutrustning som som helt enkelt fortfarande på grund av den globala bristsituation är svår att säkerställa. Men vi fortsätter regionernas omställningsarbete för att tillskapa fler disponibla intensivvårdsplatser och jag påminner om att en disponibel vårdplats är alltså inte bara en plats med respirator och en yta, utan det är också att det finns en personal personal som kan arbeta på den här webbplatsen. Och för inneliggande, hmm på intensivvård. Hmm, den med anledning av cowi 19 är dagens siffra 533 hmm. Igår var det 540, tre dagar innan 540 fem. Hmm. Vi kommer inte dra några konklusioner om att det här kommer att stanna. Vi ser, men vi fortsätter kvalitet. Personerna faktiskt mår och där ingår det då bland annat då hmm, behovet om av rehabilitering och 2:a typer av åtgärder. När du då hmm skrivs ut från iva och det är bland annat sådana kunskaper som vi tittar på just nu och som kommer att presenteras framöver. Sök under transport och vid patient patienter. Hmm, det är driftsstart den här veckan. Jag kommer gå i tre olika omgångar, så är vi väldigt glada för att att det är i mål. Men också den nationella samordningen som vi har tryckt på väldigt länge. För även om iva belastningen nationellt ser ut att vara ganska plan den här veckan så så är det en stor diskrepans fortfarande i landets olika regioner och där vi är väldigt glada att hmm. Koordinera rings grupp som är operativ från och med i går eller i dag, och den utgår då från de sex sjukvårdsregionerna. Och det är då alltså inte att blanda ihop med de 21 regioner. Allt heter regionen nu för tiden utan sjukvårdsregioner som omhändertar då. Vårt arbete fortsätter självklart, men just idag har inget speciellt nytt och berätta så jag finns tillgänglig och svarar på frågor om ni har sådana och framför allt då frågor som inte är under folkhälsomyndighetens eller socialstyrelsens ansvar. Frågorna, hmm. Ja, hej, jag vill att motbevisa från ekot r hmm, jag tänkte bara fråga om danmark som kan komma att tillåta folksamlingar på upp till 500 personer efter 11 Maj meddelade han. Idag är det något som. Hmm? Vi har inga planer på det just nu. Vi håller på och tittar på när det kan vara aktuellt med olika lättnader och vilka man sådana fall ska jag först. Men som ni ser vi in en plateau. Det är inte så att det ligger också på en annan nivå än vad 2:a redan i och med att vi har. Hmm. Eu kommissionens ordförande ursel onlien pratade om att resande i sommar. Hmm, kommer vara möjligt. Hmm, hur reagerar ni? Hörde det, hmm, vad tänker du om den möjligheten? Ja, jag tycker hmm personligen och jag tror mina kollegor och så är det ganska svårt att se att man redan nu kan säga att det är bra att man kan resa i sommar. Hmm? Har aftonbladet har två frågor, det 1:a du sett? Dödstalen ligger på en platå, när kan du behöva vända nedåt fallen i en hmm längre eftersläpning eftersom de först ska bli ordentligt sjuka innan och då så att den kommer att släpa efter den, hmm? Den 5 april sa karin tegmark wisell på folkhälsomyndigheten att inom några veckor vill vi kunna testa hundratusen personer i veckan och nu har det gått två veckor och förra veckan analyserades 20000 prover. Där blir det verklighet med hundratusen sju. Kapaciteten byggs verkligen upp så att fler och fler hmm, det är två saker, dels. Satte den omfattning. Det kanske har kunnat, men också att den här typen av kapaciteten kan bli lite av en ketchupeffekt när mycket plötsligt kommer till när alla steg i en lång process som krävs för att man ska kunna ansluta ett nytt land med allt var rutiner för provtagning och analys, hmm. Mia holmgren dagens nyheter fråga till folkhälsomyndigheten att du så att det är ett bekräftat fall av cowi 19 per tusen test betyder det att de 2:a har så lindriga symtom att de inte märker av dem? Hur många skulle ni säga har så lindriga symtom att de inte märker någonting? Det är ju svårare att veta eftersom då måste man nästan ha svar från de här zoologiska studierna och veta att den personen verkligen inte haft symtom när han när den personen var sjuk. Hmm, de uppgifterna har vi inte om exakt hur stor den delen är under svenska. Från. Ofta har man också undersökningar efterhand förstått det så att det är en fin gräns. Är väldigt små. Om det är inget tvivel om det? Gör spolander TT här, hmm till socialstyrelsen? Hmm, pratar om det fortsatt utmaning att det är fram eller hålla ett lager med skyddsutrustning och ha beredskap. För vad är det nu för typ av skyddsutrustning som det framförallt är svårt att få fram? Hmm, just nu så har vi hmm hmm hmm. Det betyder inte att det inte är beställningar lagda utan det har varit, hmm på väg på en gång och så har det inte dykt upp helt enkelt. Hmm när det gäller andningsskydd nde här för p två och framför allt hmm. Man, men det är inte de är inte slut omfördelats fortfarande, men det är fortfarande baserat på hur den kritiska påverkar, det vill säga 24-48 timmars behovet och sen frågade MSB den här ni skulle fick i uppdrag att ta fram en app för smittspridning spårning. Slutet av mars och det har inte kommit fram än. Socialstyrelsen. Så, så när när kommer du? Har man den i fickan så fort det bara går så fort vi är klara så kommer vi att komma ut med dig. Jag har haft tidigare och erfarenhet att det är bättre att det förankrat och klart. Ja ritva romberg tv fyra nyheter jag har har några frågor fram till anders anders wallensten, hmm, den med dina företrädare är johan giesecke har pratat om att 99 procent av befolkningen kommer att. Vad säger du om det? Uttalandet har gjort ett uttalande ISVT och han är citerad sedan ITTI dag inte kommentera utan att menar kanske att jag kan säkert säga att det är i ett annat. Utan att känna till det är den siffra som du är, men jag skulle säga utan att ha sökt för det och fått en diagnos så på så sätt känner man inte till det man vet. Kanske inte att man har haft en förkylning eller den smittar och det är, skulle jag gissa. Iväg förlåt hundra tester som ska gå iväg till hundra tusen 900000 tester som vi ska ha kapacitet att hantera hundra tusen tester i veckan är det. Jag känner inte till hur många döda var då i dag missade den uppgiften har inte exakta siffror, men det var ju ett hmm flertal. Den var uppdelat på många dagar under de senaste dagarna eftersom det är helg och det är rapportering. Däremot så är i en klumpsumma. Vi presenterar idag, men du kan titta på staten tillsammans än så får du exakt på expressen. Du sa att den 15:e april så var det väldigt många som insjuknar. Det innebär det här att ni förväntar er någon slags topp i antalet dödsfall det. De grupper som riskerar att avlida den här sjukdomen och det kan ju variera lite och vi har ju till exempel att vi haft smittspridning på äldreboenden liknande. Vi hoppas ju att de åtgärder som ändå görs också påverkar det så att riktigt hmm. Hej nina persson, göteborgs posten en fråga till anders hmm igår så anders tegnell att det är inte bara när man pratar om med flockimmunitet och huruvida man kan lätta på restriktioner som kommer påverka det. Utan, det beror ju också på att vi har de här restriktionerna och upprätthåller dem så att de det är kombinationen av restriktioner och antal immuna i samhället som gör att viruset får svårt att smitta vidare. Det är två faktorer och sedan så finns det en 3:e osäkerhetsfaktorer. Jag tycker man ska komma ihåg då är att, hmm, så länge som smith det finns många som inte har smittats kvar i samhället så finns ju risken att smittan kommer tillbaka så småningom och det är något som man inte ska glömma också, att om man lättar på restriktionerna så kan smittspridningen ökar igen så länge som man inte har det. Är man listad på restriktionerna tidigare här eller kommunicera? Jättebra poäng att vi har ju väldigt stockholms fokus nu är på den här presentationen och det är ju för att hjälpa dem i framför allt de här. Men vi är inte en garanti för att det inte kommer att skjuta fart i 2:a delar av landet. Faktiskt är rimligt att hållas i mitten så att vi inte, hmm igen med resor till exempel från stockholm ut i landet för att minska risken för att ta fart på 2:a ställen. Så det kan bli att man kan sitta i sommar kan man sitta på uteserveringar i stockholm man inte göra så länge hur vi väljer att äta på om vi tittar på alternativ och jag tänkte fråga, hur ser det ut i övriga landet? Modellering och göteborg eller 2:a? Vi har inte gjort på samma sätt hmm. Nästa vecka här nånting så kommer resultaten av hmm. Den sverigestudien. Vi har tittat på hur mycket man kan göra den här typen av det också. Jag undrar om det kan bli aktuellt att öppna gymnasieskolorna i stockholm innan man öppnar dem på 2:a ställen i landet? Hmm, kanske snarare att hmm, instinktivt tänkte jag att det kanske är att man öppnade det. Hmm, framförallt hur smittspridningen ut och jag tror att hmm i 1:a hand så är mitt tips är att det kommer vara regler som gäller hela landet. Att sex 700000 har någon koll på hur åldersgrupper? Starta till det vi har ju från de fall som har som vi presenterar här och som finns på vår hemsida. Det är de som har nått vården. Åldersstrukturen ute i samhället kan man ju då delvis kanske titta på utifrån det här slumpvis urval som vi gjorde den 2:a. Sedan finns och kan bli intervjuade efteråt. Hmm, jag härifrån eurenius. Jag har inte ens mil från ljus är kursen, för annars är det kanske bättre skenbar i fyra experiment i europa finalen svarade med en sträng var rent ut av svenskorna i sydsverige av fågelfaunan process in which? Men körning de kan skydda sina. Dessa ser bristen bara tänker i kyrkan får vänta tills våren adventista this restriction kan bli så hmm hmm hmm. Krävs effectiveness enstedt ett finns risken var sovit i en kombination av. Den jo, det är ju kul. Ska finnas med som pratar svenska tror jag hejsan hmm, jag har två frågor till anders wallensten. Socialminister lena hallengren, den där social distansering vid en presskonferens den 4:e match och vad jag vet är det 1:a gången. Vi hörde inte något ansvar i sverige. Prata om just social. Landet ifrån ätit vägen och så vidare. Så vad gör du? Är vad ansåg sådana rad om att hålla avståndet inte behövas tidigare ansetts behövas nu. Jag vår strategi har varit hela tiden att lägga till dem. Åtgärder som är ansetts behövas vid en viss tidpunkt i smittspridning skedet. När du har varit när vi har märkt att det behövs helt enkelt så det det är i förhållande till hmm. Man kan ju tacka min 2:a fråga handlar också om social isolering kan sägas chefen för den danska motståndsrörelsen till folkhälsomyndigheten sa vid en presskonferens i går att det är bra att fortsätta ha sex trots smittrisken vid närkontakt med en liten fråga. Men vi fortsätter. Den saken. Ja, det är väl en svår fråga. Vi har ju som sagt social distansering igen och faktorerna, hmm. Sen har vi, hmm inom nära relationer är ju en annan sak om man är II. Hmm. Ja hmm. Ekot finns med också. Ja sen kommer peka ut en fråga till MS be om den nationella rätten i förbereder när man pratar med så tror jag att det händer, menar nina. Klarade också, men annars så. Den har varit aktuella som molnleverantörer där det var erbil häromdan. Senare har inte velat kommentera det så jag undrar det, är man ute slutna som leverantörer och sen är det också hur vi ser på riskerna med att lagra data. Företag utanför europa? Jag är ju massa frågor och vi kommer ju komma fram till när vi har testat där vi hmm, kommer jag att göra en pilot ihop och så när jag har inte uteslutna, men det betyder inte att data kommer lagras utanför sverige. Dagens jag hade en följdfråga där. Ja, jag tänkte väl på att det finns de som menar att hmm, amerikanska företag till exempel. Då lyder under amerikansk lagstiftning och det finns konflikter mellan vad som tillåts inom eu och sverige och 2:a länder. Hur ser ni på det vi ser? Integritet är alldeles helt avgörande fråga för alla oss tre och myndigheter generellt som jobbar med de här sakerna. Så det handlar ju om att se till att säkra det så att svara tänker inte göra någonting som på något sätt äventyra något av samhället. Om lindroth från dagens att sätta här? Jag tar frågor till anders wallensten. Världshälsoorganisationen gick ut i går, satt oväntat få personer i 2:a länder har påvisat antikroppar mot god 19 och man uppskattade kring 2-3 procent. Det skiljer sig ganska stort från de signaler man får. Har sverige och 2:a helt enkelt beror det på kan det ha och göra med våra olika strategier. San under, också världshälsoorganisationen, säger att påvisa antikroppar inte genom garantie för immunitet. Söndrar lite hur stora förhoppningar vågar man egentligen ha kring kring de här testerna? Ja, nej, men det är många bra frågor. I stället är vad gäller hmm att man ser ganska låg förvirrande kroppar i 2:a länder. Det kan ju finnas många förklaringar än kan vara att det inte varit så stor smittspridning förstås. En annan kan ju vara testerna inte är så känslig att hmm en 3:e kan ju vara att man inte har så mycket antikroppar som kan upptäckas. Nu börjar två data i sverige. Vi själva ska göra undersökningar. Men jag hörde om nån. Stockholm studier har tittat och kanske hittat uppåt 10 procent för nån vecka sen och det är saker som talar för att det kanske ligger lite högre i sverige. Hmm, det skulle kunna tala för att minskningen varit större. Men jag vågar inte säga något än så länge. Tåget var det svårare? När tidningen hela gotland med mig också. Ja, det var simon här på helagotland se. Hmm, fråga till anders då inför påsken. Vanlig att man ska stå som resa till exempelvis stugor på resor under helgen är många som vill resa hit. Hmm? Det pratas mycket om dagen noll. Hmm, när kan gott man kommer att få sin dag noll och när kan det i så fall vi kan komma hit för att titta på specifika fall. Men det är också svårare att bedöma när det är ganska få fall. Osäkerheten i och med att siffrorna är mindre, men vi räknar med att stockholm ligger först i den här rapporten vad gäller smittspridning. Sista fråga, hmm, vi längtat och emanuelkarlsten, hmm, jag har en fråga om immunitet och sådär men måste bara få ett förtydligande. Nej, utan generellt så man utgår från materialet. Har man räknat ett för varje bekräftat fall så är det ett mörkertal på 990 nio till som inte. Då blir det organiserade i vården är inte absolut mått på hur många som har fått. Jag skulle bli särskild av tidningar kring hmm metoden som är lika bra och svara på frågor efteråt också. Okej då du pratade om och jag är också inne på det som ett sätt att prata om är att sverige blir. Kan ni tydligt tydligare vad sverige hittills har grundat det antagandet på alltså inte bara nu, men kanske också för en månad sedan när man pratar om det här, om att vi får in ITT efter när vi har faktiskt inte jobbat efter det utan det här att klara vården under den här svåra situationen. Också immuna, men vi har ju inte vetat något om immuniteten annat än antaganden och därför har det varit väldigt svårt att lägga upp en strategi utifrån att man skall just uppnå flockimmunitet vid en viss tidpunkt. En liknande utan målet har varit att hålla den här kurvan som vi pratat om hela tiden blir folk nu under tiden och det är ju positivt. Det blir svårare. Nånting ljus det när hon sedan skulle kunna komma tillbaka och arbeta i vården, kanske med mindre skyddsutrustning då, eftersom han hade utvecklat en viss typ av immunitet. Tror att vi kommer kunna nå till den punkten att det kommer vara så säkra att till exempel sjukvårdspersonal skulle kunna arbeta med mindre sjuk skyddsutrustning. Tidsperiod och det kan göra att man kanske i alla fall kan känna sig tryggare när man jobbar i vården. Men det är inte att visa att man inte ska använda skyddsutrustning utan det är något man får titta på och då måste man ju som du säger var väldigt säker på att det fungerar. Hmm. Folkhälsomyndigheten i solna som vi har lyssnat till presskonferensen. Den dagliga som ni hör i sveriges radio p ett vid den här tiden, 14:00 varje dag. Anders wallensten hörde vi sist biträdande statsepidemiolog vid också hört alexandersson krisberedskap, beredskapschef, socialstyrelsen i ställföreträdande men också morgan olofsson. Hej, du följer med pressade varje dag som många gör om vi ska börja med den platån som vi hörde. Anders wallensten prata om i början. Där kunde man säga om den, hmm. Dagens aktuella siffror är att hmm, 15000 fall. Dock att den har gjort så en större del av april faktiskt. Hmm hmm 2:a sidan talar om det här så sa jag att det antal som har vårdats på iva ligger stabilt, inte har ökat och även antalet dödsfall ligger också. Hmm. Och de konstaterar att för varje bekräftat fall, alltså de som är testade där finns det 999 obekräftade eller otestade fall och när man räknar på det så finner man att den 15:e april. De har man tagit fram med hjälp utav de här modellerna då de siffrorna på socialstyrelsen var också närvarande på den här presskonferensen som sig bör vid den här tiden. Där talade man om transporter precis och hmm xanders on konstaterade att det fortfarande är ett högtryck i vården mellan olika delar av landet. Därför sa hon att resurserna behöver samordnas nationellt. Det har hon sagt många gånger förut, men inte förrän idag har man fått igång en nationell koordinations grupp för det här och den ska gå ut från 16 sex sjukvårdsregioner som finns i landet. Vad betyder det då i sin tur att de är på väg ut så att säga? Det betyder att försvaret är inkopplad, hmm. Placera sina patienter på 2:a. Håll anna larsson, tack så mycket för det var med medicinreporter på eko. Tack, vi blickar nu utgått från sverige till världen. Närmare bestämt i europa. Vi ska till london först och främst, men också paris daniel alling i london hallå där. Ja, hallå, ja, hej, hej. Corona situationen i storbritannien. Hur har den utvecklats de senaste den senaste tiden? Ja, det är ju väldigt mycket dödsfall här får man säga. Om man räknar ju dödsfallen officiellt här. De som sker korona relaterade på sjukhus en kommer i flera siffror som visar på att det också finns många dödsfall på äldreboenden. Och så diskussionen liknar den som finns i sverige också. Men det har hmm. Myndigheterna har nämligen att kurvan möjligen börjar plana ut. Vi ser att dödstalen per dag minskar, att piken kanske var det högsta talet på en dag var den 10 april och att nya antalet nya smith fall också visar någon slags platå liknande kurva. Myndigheterna är dock väldigt noga med att det är så. Sektioner utegångsförbud och såna saker har nedladdningssidor från london. Vi kopplar in paris också. Margareta svensson, hallå där. Hej, när du lyssnar nu till både från sverige och från storbritannien, hur ser situationen ut i paris, frankrike då? Ja, den är ju ganska annorlunda vid nådde i går gränsen 20000 döda IK vid 19 och det är ju bara tusen färre än i spanien så att det är frankrike hör till dom länderna i europa som har allra flest döda i den här virusinfektionen. Hmm. Platser minskar men hmm, det är antalet dödsfall. Hmm, minskar inte tillräckligt mycket för att man ska kunna känna sig trygg med att det här är på väg ut. Men samtidigt så har man gjort en forskningsstudie som visar att hmm. Den 11 Maj är det. Immunitet, hmm. Gränsen och hmm, ja det. Det betyder också att hmm, kan inte ens reglerna har varit effektiva. Det är få som har smittats som är en region. Regler har vi därifrån paris, frankrike, men vi har också kunnat höra i våra nyhetssändningar om restriktioner som börjar lättast på ut i världen, men också protester på vissa håll där de fortfarande råder. Margareta svensson från frankrike paris du var inne på det? Hur ser man på att lätta på restriktionerna? Ja, det är många som ser fram emot det förstås. Hmm, men det diskuteras om hur det ska gå till och idag så har utbildningsministern presenterat planen för hur man ska kunna börja öppna grundskolorna igen efter den 11 Maj. Och det kommer man göra under en treveckorsperiod. Och hmm. Stegvis också på grund av att det är så få som har haft infektionen så att man är rädd för att få en explosion då så att därför så kommer det att ske i flera steg med början den 11 Maj. Men restauranger och barer till exempel kaféer kommer att fortsätta. Ja, det är ganska lika i den meningen att man diskuterar väldigt försiktigt när det här ska kunna lyfta sig finns inget datum 11 Maj eller så här i storbritannien. Men regeringen är lite splittrad. Boris johnson, som fortfarande kommunicerar sig på sitt lantställe. Faran för ekonomin och så vidare som skulle börja lätta stegvis också snabbare. Men ingenting kommer att hända innan boris johnson är tillbaka med full kraft som premiärminister kring de här besluten. Och det är, hmm. De som bor där, vi ska bara avsluta vår sändning IP ett och säga att vi fortsätter i appen sveriges radio play. Där har ni oss fortsatt diskussion och vi har då från vårat.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person