Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Extra transmission from The Echo with corona mode update

Ekot - måndag 20 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Swedish radio and swedish radio's eco editorial team are completely welcome. As usual, we are broadcasting the daily press conference of the Public Health Agency on the grounds of the coronavirus. Marcus nilsson, I am more in the studio and be with us now IP one and in the app after play until about 10 three in the background now how to present the participants at today's press conference. If you hear the public health agency with state epidemiologist Anders Tegnell in the lead, but also the National Board of Health and Welfare and the Swedish Civil Contingencies Agency. We start by listening to state epidemiologist Anders Tegnell. Hmm? We start with the global situation, which continues very much in a similar way as before. Hmm, the cases in Europe. Share of the total from it continues to fall slightly. There are more and more cases in other parts of the world, hmm, especially in america. Both south and north, but also Russia and some 2nd. Countries start reporting with if we see what happens when many European countries, hmm. The impact on the number of cases in Europe hmm in Sweden so we continue to follow the same trend. We have set a so-called shelf average that you take the average of seven days all the time to get a slightly clearer picture of this. Hmm and then it'll be here. Hmm. I now have a total of almost 15,000 cases reported in Sweden. Hmm and a little over 11 hundred who have been cared for in iva so far. We can see here ativa curve is as before is very flat. Possibly with some downward gait, but the pressure on iva is still very hard. As the National Board of Health and Welfare johan can be a little more about late, hmm, so that it continues to work at a strained level. Hmm, as before, so a large proportion of cases in the Stockholm region, but possibly of that proportion decreased somewhat now that it stabilized in Stockholm. Possibly be on stage. Sweden in this is also an increasing proportion. The staff and as protoss. We'll try to split them up eventually this week so we get a little more clarity on what the trend really is. Somewhere, hmm. We have also gone back and looked a bit at the 2nd regions to, hmm. Behind fixed at a much lower level. Hmm and skåne, jump a bit up and down but have also laid down on a rather flat. She was in a similar way as is in Stockholm. Hmm how to interpret this. It's hard to know in the long run. It's really important. Above all, try to avoid who would rather get infected. Hmm, that's what makes us shopped flat customers that we have so it's really important that we continue to follow developments. The number of this product is a few weeks know. There are quite a few. If you go back seven days, I've received at least 90 percent of the cases. Hmm, so that if you forget the last two or three days, that's probably the height we're at just under 60 cases a day. Right now and as I said where we have managed to stay below the dotted curve. The hospital site has always been more places than needed, which is great. Again, it is because we actually follow the recommendations and rules that exist from authority and state. There is little reporting that 2nd diagnoses are looking for quite rarely. Hmm, what that means is a bit early to talk about but we will follow it along with the program. Percentage of all children who have received the basic vaccinations and a record 86 percent of all girls who have received the important jumps vaccine. Hmm, so that's a bit of good news too. In the middle of this. Hmm again did not forget about this thing of staying at home and was sick. Keep your distance both outside and inside. Hmm, we're getting some some worrying reports from different parts of the country. That maybe the nightlife has started to get a little crowded again. Hmm, and we hope that municipalities and regions can keep track of the restaurant so that it really continues to follow the rules that exist. It wasn't all Friday. Thanks anders, hmm. We continue to increase the capacity of intensive care nationally. We are approaching 11 hundred seats, a thousand 98 available or available seats. We still have a little over 20%. Although we see some hmm stability in the curves right now, the health care system is very strained. Hmm you will remember that the starting point for intensive care was 526 places in Sweden. Much of the staff in particular. Hmm? That said, that doesn't mean you shouldn't seek medical care if you don't need it, but we have to keep going.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,10 %

Sveriges radio och sveriges radios ekoredaktion är det är helt är välkomna. Vi sänder ju som vanligt folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens med anledning utav korona viruset. Marcus nilsson är jag som är mer i studion och vara med oss nu IP ett och i appen efter play fram till ungefär 10 tre i bakgrunden nu hur man presenterar de medverkande på dagens presskonferens. Om man får höra folkhälsomyndigheten med statsepidemiolog anders tegnell i spetsen, men också socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi börjar med att lyssna till statsepidemiolog anders tegnell. Hmm? Vi börjar med den globala situationen som fortsätter väldigt mycket på liknande sätt som tidigare. Hmm, fallen i europa. Andel av de totala från den fortsätter att sjunka något. Det blir mer och mer fall i övriga delar av världen, hmm, framförallt i amerikas. Både syd och nord, men även ryssland och en del 2:a. Länder börjar rapportera med ifall vi får väl se vad som händer när många europeiska länder, hmm. Påverkan på antalet fall i europa hmm i sverige så fortsätter vi följa samma trend. Vi har lagt in ett så kallat hyllande medelvärde att man tar medelvärdet på sju dagar hela tiden för att få en lite tydligare bild av den här. Hmm och då blir den här. Hmm. Jag har nu totalt nästan 15000 fall rapporterade i sverige. Hmm och lite drygt 11 hundra som har vårdats på iva hittills. Vi kan se här ativa kurvan är liksom tidigare är väldigt flack. Möjligen med en viss nedåt gång, men trycket på iva är fortfarande väldigt hårt. Som socialstyrelsen johan kan vara lite mer om sen, hmm, så att det fortsätter att fungera på en ansträngd nivå. Hmm, liksom tidigare, så en stor andel av fallen i stockholmsregionen, men möjligen av den andelen minskat något nu när det stabiliserats i stockholm. Möjligen vara på scen. Sverige i detta ligger också en ökande andel. Personalen och som protoss. Vi ska försöka dela upp dem så småningom nu i veckan så vi får lite större tydlighet på vad trenden egentligen ligger. Nånstans, hmm. Vi har också gått tillbaka och tittat lite grann på dom 2:a regionerna för att, hmm. Bakom fast på en betydligt lägre nivå. Hmm och skåne, hoppa lite upp och ner men har också lagt sig på en ganska flack. Hon var på ett liknande sätt som är i stockholm. Hmm hur man ska tolka det här. Det är svårt att veta på sikt. Det är jätteviktigt. Framförallt försöka undvika som hellre blir smittade. Hmm, det är det som gör att vi har shoppat flacka kunder som vi har så det är jätteviktigt att vi fortsätter att följa utvecklingen. Antal av denna produkt är några veckor vet. Det är ganska få. Går man tillbaka sju dagar tid så har jag fått in minst 90 procent av fallen. Hmm, så att om ni glömmer bort dom sista två, tre dagarna, det är väl den höjden vi ligger på strax under 60 fall per dag. Just nu och som sagt var vi har lyckats hålla oss under den streckade kurvan. Sjukhus platsen har alltid funnits fler platser än vad som behövs, vilket ju är jättebra. Återigen så är det ju på att vi faktiskt följer dom rekommendationer och regler som finns från myndighet och stat. Det har börjat pratas en del om vad betyder förresten av sjukvården? Det finns lite rapportering om att 2:a diagnoser söker rätt sällan. Hmm, vad det betyder är lite tidigt att prata om utan vi kommer att följa det tillsammans med programmet. Procent av alla barn som har fått den grundläggande vaccinationerna och ett rekordhögt 86 procent av alla flickor som har fått det viktiga hoppar vaccinet. Hmm, så det är ju ett lite goda nyheter också. Mitt i detta. Hmm återigen inte glömmer bort det här med att stanna hemma och var sjuk. Håll avstånd både ute och inne. Hmm, vi börjar få en del lite oroande rapporter från olika delar av landet. Att kanske utelivet har börjat bli lite trångt igen. Hmm, och vi hoppas att kommuner och regioner kan hålla koll på restaurangen så att man verkligen fortsätter att följa de regler som finns. Det var inte hela fredag. Tack anders, hmm. Vi fortsätter nationellt att öka kapaciteten i intensivvården. Vi börjar närma oss 11 hundra platser, tusen 98 tillgänglig eller disponibla platser. Vi har fortfarande lite drygt 20 procent. Även om vi ser en viss hmm stabilitet i kurvorna just nu så är sjukvården väldigt ansträngd. Hmm ni minns säkert att utgångsläget för intensivvården var 526 platser i sverige. Mycket av framför allt personalen. Hmm? Med det sagt så betyder det inte att man inte ska söka sjukvård om man inte behöver det. Men vi måste fortsätta följa rekommendationer som ligger för att sjukvården för att vi ska hålla oss i den här blåa kurvan så att alla som behöver vård. Hmm. Men för att försöka få en jämnare belastning för att kunna få material tillgång och personal tillgång att fungera. Hmm, så hmm. Utifrån lägesbilder och lägger analyser som vi gör så kommer vi tillsammans med regionen att försöka sprida. Extra resurser som satsas in som kommer vara i bruk via försvarsmakten i slutet av den här veckan. Hmm, den här omställningen kräver också att en hel del så kallade rutin, sjukvård eller hmm. Berätta lite mer om det slut från mig, tack johanna, jag börjar med upprepade usa här att trots att vi kan se en viss avmattning i kurvorna så är sjukvården fortfarande hårt belastad och kommer att vara så under flera veckor framöver. Hmm. Sjukvården har ju stora utmaningar i den här omställningen som krävs just nu. Hmm, det görs ett jättestort arbete överallt med att frigöra resurser för intensivvård och annan vård för att ta hand om patienter. Med. Det handlar också om att hmm. Upp eller förändras och ersättas med nånting annat. Samtidigt så måste akutvården fortsatt fungera. Det är viktigt att det finns tillgänglighet är nödvändig vård även för sådant som inte har med kod 19 och göra? Vi har publicerat ett stöd i arbetet av rutin sjukvården i att prioritera att flytta sådant som kan utföras senare. De som måste ske just nu, hmm? Vi vill betona att de prioriteringarna som görs så är det samma principer som tidigare har gällt och som vi är vana vid och som är demokratiskt beslutade även i det här läget och som bygger på alla människors värde. Enskildas. Ta bort eventuella misstankar om att det skulle vara 2:a principer som gäller just nu och även stödja både organisationer och personal som som ansvarar för att ge vården i hur man kan. Hmm tänker just nu och förhoppningen är att det ska vara praktiskt och användbart verktyg för dem som står närmast patienten. Tidigare också kan minska risken för den etiska stress som kan uppstå hos personer som måste göra de här prioriteringarna. Det är tufft läge, hmm. Vi tror också att det är dokument kan behöva vara nationellt för att vi ska få likartad tillämpning i landets olika regioner i regionen. Anvisningar lokalt under den här perioden så är det viktigt och vårdgivarna ser också till att akut och nödvändig vård som inte handlar om kod 19 finns och fungerar fortfarande och det är ett viktigt budskap från oss att ingen är bortprioriterad till den vård man behöver för att hålla sig frisk. Inte behöver sker just nu och som man kan vänta med, men det är viktigt att du söker vård när du behöver för akuta tillstånd och annat och att du går på de besök som du blir kallad till för att hålla dig frisk. Tack. Ja, vi backar bak först, hmm på en st. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där arbetar vi för att hela samhället ska klara att hantera den här policyn och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i arbetet. Ta från gambia, hmm? På flygplanet så var det totalt 240 två passagerare, hundra 80. En av dem var svenska medborgare, 40 från övriga nordiska länder och ett tjugotal från 2:a eu länder. Vi hjälps vi åt inom eu med de här resorna så att de svenskar som åker med 2:a. Till att frivilliga från civilförsvarsförbundet kunde möta upp på arlanda och ge information till dem som anlände. Nu tar vi den här bilden. Hmm. En viktig utmaning för alla nu, precis som vi hört tidigare är ju det här med uthålligheten hmm i samhällets åtgärder och uthålligheten hos befolkningen. Och då blir det också viktigt att följa. Beteende på ett uthålligt sätt även spela samarbete med kantar sifo som löpande undersöker den här sortens frågor och i nuläget så är det över 4600 personer som har svarat på den här undersökningen och ambitionen är ju att hela tiden fylla på med med ett antal personer hmm jag tänkte bara visa Flest personer lyfter fram och så har det varit under hela när undersökningsperioden som startade för en månad sedan man är orolig för att arbetslösheten ska öka och för att företag ska få allvarliga problem och det är 87 procent som instämmer helt eller delvis helt eller ganska hög grad med de här påståendena Sjukvården inte ska ha tillräcklig kapacitet. Siffrorna ser som sagt ganska lika ut under den här perioden. Det finns möjligen en liten tendens i att oron generellt sjunker. I den här undersökningen får också människor själva bedöma hur den har förändrat sitt beteende och jag ska inse att det är liten text. Ska försöka hmm, berätta så att man klarar sig även om man inte ser alla detaljer. Vi har valt ut bara några exempel på staplar där vi kan se störst förändring en. Lila och den röda stapeln visar, för visar bedömt eget förändrat beteende. Men skillnaden längd på staplarna är då liksom hur hur man har svarat olika på de senaste dagarna jämfört med perioden som helhet. Hmm, det är ju några, hmm. 69 procent mot tidigare 65 procent eller mot hela perioden, 65 procent. Att man undviker offentliga platser med många människor säger 69 procent, mot 59 procent för hela perioden. Att man i mindre utsträckning bjuder hem folk till sig själva säger 59 procent mot 49 procent för hela perioden och att man handlar mindre. Hmm, 37 procent för hela perioden och det finns mer siffror i det här materialet som vi också lagt ut på vår webplats. MSB. SE och som ni märker så finns det ju ingenting i den här undersökningen som pekar på att människor följer råden sämre nu än för någon eller några veckor sedan. Snarare tvärtom. Men det är som sagt människors egna bedömningar. Campina son och. Därför vill jag naturligtvis upprop upprepa precis det jag sa. I fredags. Fortsätt följa myndigheternas råd, fortsatt vara källkritisk, fortsätt hjälpa till och vara en del av lösningen. Tack tack frågor så att stockholm. Nej, egentligen inte. Förutom att vi vet att det är ju väldigt mycket startar med en ganska omfattande resandet under sportlovet och då låg ju stockholm sportlov precis när vi hade sjukdomen i europa. Kan du utveckla vad du menar för rapporter där och hur det oroväckande det är. Men vi håller på att titta på och försöka få lite mer objektiva data på det. Vi har ju telia som tittar på hur hmm mobiltelefon och tjocka på sig i innerstäderna så vi kan väl återkomma när vi har den. Men vi får se. Mia holmgren dagens nyheter vi har ju visat hur spridningen ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Och har ni några indikationer på att folk struntar i era rekommendationer där spridningen är låg det? Så får vi se om vi kan se någon skillnad mellan dom tre om det är nånting som slår igen. John granlund, aftonbladet en fråga till folkhälsomyndigheten. Hmm, vad gör ni för bedömning i dag? Om man är en flockimmunitet kan uppnås i stockholm och få det är för konsekvenser om det. Så vi får väl återkomma när vi har lite mer lyster när det kan hända. Hmm. Jag tror inte att det blir bara flockimmunitet som kommer att bestämma hur vi gör restriktion och annat utan vi kommer att behövas väga samman en hel del olika saker. Dessutom så består ju inte bara stockholm utan vi måste ju ha något. Hej name lotteri från ekot sveriges radio. Hmm. Vi pratade lite om det här med restauranger, att det har rapporterats om att det var trängsel på serveringar. Vad krävs för att man ska ta i med hårdhandskarna? Hur många varningar kan en restaurang på hmm? Hmm? Undra port om att man nu väljer ut igen det anmärkningar på hmm fem sex nånstans där och så får vi se om man följer upp det. Men det kan säkert vara mycket bättre på hur du tycker att det ser ut på helheten. Hmm. Jag tänkte också fråga om hmm vet och norrlands universitetssjukhus har tagit fram ett antikroppstest inom några veckor. Tal olika både privata och offentliga aktörer som håller på titta på antikroppstest och det finns ett stort antal internationella liknande utveckling på gång. Hmm, vi får se vilka som i slutändan har bäst kvalitet som verkligen är bra på att hmm. De säger att utelivet börjar bli lite mer trångt än i följer även datum från telia. Om det nu visar sig att allt fler inte följer restriktionerna. När kan det bli läge för er att komma med skarpare då? Rekommendationer? Hmm? Människor i nuläget inte följer det. Jo, men hmm, restaurangägarna har ju ett stort ansvar precis som vi alla har ett stort kollektivt ansvar för att det ska fungera. För jag frågade tomas lindgren också på det här med omprioriteringar i rutin sjukvården. Du pratade ganska övergripande principer? D. Dokumentet hmm syftar till att underlätta en sådan planering hos huvudmännen och man kan planera på gruppnivå. Men sedan måste varje beslut fattas individuellt utifrån varje persons unika situation. Men i grund och botten så innebär det att vård som kan utföras lika gott resultat. Och hmm, för tillstånd som ger besvär men som inte hotar liv och hälsa så kan man också behöva skjuta det framåt i tiden egentligen om att vi vill leverera ett stöd till till sjukvårdshuvudmännen som har den stora utmaningen att ställa om sjukvården att hmm. Fortsatt finnas akutvård bland annat och vård till kroniker för att de ska hålla sig friska och då måste vård som kan anstå helt enkelt skjutas framåt i tiden. Och vi vill hjälpa till med praktiska redskap för att underlätta den planeringen. Socialstyrelsen kan det bli aktuellt att flytta en? Personalen där man vet ju att det är risk att flytta intensivvårdspatienter. Hmm, som det ser ut nu så är det nog vanligare att man flyttar patienten. Visst kan man också flytta personal, det kan man se från fall till fall. Särskilt om man bygger upp kanske med nationella förstärkningsresurser. De kan behöva fortsätta har också tagit fram riktlinjer för hur man gör det på ett säkert sätt. Och så smittskydds mässigt transporten ekot finns med på länk också. Jag kan säga att det finns med på länk, kanske inte längre. Dagens ett setra och samhälle sig med frågor. Kursen har problem med ljudet. Vi går vidare in idag. Vi har frågat här. Hallå, magnus är lika effektiv IB fem kan ju experiments which? Hmm. Hmm? Hmm, oiidesign, hmm? Minnestads är förlagda. Helst mår mindre hus och människor. Hmm hmm. Hmm. De här projektet så tjock och med stor så dispensing åk, hmm hmm hmm. Uppror genom ett sätt. Det finns där. Nej, det verkar vara på, hmm, nu har du ja hmm, vad bra som linderoth här från dagens ett fråga till anders hmm häromveckan sa du på en av presskonferenserna att räknat med den här tidigt skede. Och nu verkar ju den här tandansen håll priser. Anser ni att det så här långt har gått bättre än befarat? Ja, i vissa aspekter ja, hmm. Det gäller antal fall. Sjukvårdens förmåga att bygga upp kapacitet och betala kapacitet. Hmm tycker att det har fungerat fantastiskt bra hur det går för dom har gjort. Däremot så har hmm. Alla på de äldreboenden som drabbats utan är fortfarande en liten andel. Men är det någon del av den här strategin som inte har fungerat precis så bra som jag velat så är det väl just den biten? Vi ska se ekot var med, men hade han eller hon hade problem med ljudet en sista chans ekot? Nej, då var det nog fler frågor här inne här nya personer och posten. Jag vill återgå till jämförelsen, hmm mellan hmm regionerna västra götalandsregionen är det. Slutet var samma typ av krav, men på betydligt lägre nivå. Hmm än så länge får man nog säga i göteborg. Vi hoppas att det håller sig så, men det är lite svårbedömt och du har ju den här sjukdomen varat hela tiden. Har vi sett samma utveckling i kina? Många 2:a länder att vissa delar av länder har drabbats av det. Det är lite ovanligt för smittsamma sjukdomar och talar på det viset kan man se. Tack. Då är vi klara, avslutade. Tack för att ni kom hit. Vi har intervjuerna utomhus idag. Vi tackar också av från solna där man håller den här presskonferensen av dagligen. Kl 2 gör de vi sänder de också här i sveriges radio p en ekot som sänder, men också såklart i vår app sveriges radio play. Jag har fått höra också då statsepidemiolog anders tegnell och vi också hört socialstyrelsens johanna sandwall. Blickar vi mot västkusten västra götaland, men också mot skåne som låg ett par veckor bakom värst drabbade stockholm. Så hur har det gått i? De ska försöka reda ut om en liten stund, men först anna larsson, medicinreporter på ekot välkommen, tack. På en platå eller man har haft den en flack kurva som han säger, det vill säga hmm efter. Men i sverige har inte gjort en jätte topp och blivit väldigt snabb och snabbt övergående utan den är utsträckt i tiden och det har ju bidragit till att sjukvården har hunnit anpassa sig och skaffat fram flera iva platser till exempel. Och det är precis det som folkhälsomyndigheten. Man just hade haft möjlighet och bygga om så att säga, för att kunna ta ta hand om alla de sjuka nu det är. Men han var också inne på. Det är inte en anledning till att slappna av och äta på nånting. Faktiskt kan vara oroad för dem. Vi kunde höra också och när man lyssnar till de här presskonferenserna dagligen vid vid två snåret så där så hör man ju ofta siffror det också. En en viss eftersläpning. Hmm, vad hade vi för nummer är i dag då? Och hur kommenterade anders tegnell hade vi 1580 dödsfall totalt och det är. Vi kunde också höra på när presskonferensen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap var där representerat genom svante berger. Det här kunde man också berättar att man har tagit hem svenskar från utlandet. Jag under helgen har UD, hmm fått hjälp av MSP med att ta hem ett flygplan med 242 personer ombord. Intensivvården nämns som vanligt under de här presskonferenserna. Fortsatt hårt ansträngd, fortsatt hårt ansträngda att hmm har en hård belastning i flera veckor till det menade socialstyrelsen i alla fall. Ifrån den nya principer där man säger att den vård som kan skjutas upp, den ska skjutas upp, betyder det då? Vad är det då måste man ju ta någon typ av beslut vad gäller vem som kan vänta och inte väntar. Ja då bygger man ju det på de etiska principer som det är, oavsett om det handlar om eller 2:a. Det är oavsett det och man vill också. Folk ska söka till akuten om man anser att man har ett akut besvär och då ska akuten kunna kunna svara på det. Tack så mycket. Anna larsson, medicinreporter på ekot för att vara med hos oss. Vi sänder med anledning av den dagliga presskonferensen från folkhälsomyndigheten. I sverige mycket har handlat om stockholm som värst drabbat utav coronavirus ett och pandemin. Men nu ska vi bege oss till region skåne och västra götaland. Vi kopplar upp oss mot göteborg, skåne, revent, tja. Hallå ränder kerstin. Ja, jag ber om ursäkt för uttalet där, men vi ska ta och lyssna först, ta ner på från presskonferensen idag. Det hamnade just i fokus stockholm eller förlåt, det handlar ju fokus på göteborg och skåne. Vi står på anders tegnell regionerna för att. Toyota land, som hade en liten uppgång här under några veckor men som nu ligger på en kurva som rätt mycket liknar den i stockholm för att få en betydligt lägre nivå. Hmm, och skåne hoppa lite upp och ner men har också lagt sig på en ganska flack kurva på ett liknande sätt som är i stockholm. Anders tegnell där från presskonferensen barn för en kort stund sedan. Och det är så att västra götaland vi börjar där har legat en eller ett par veckor efter stockholm. Carina holmberg i västra götaland. Hmm, den är ju svår tid jag prata med smittskyddsläkare i västra götalandsregionen här idag på förmiddagen och man pratar om att hmm, kurvan och bekräftade fall är den hackar sig fram och man följer utvecklingen i stockholm väldigt noga men. Land uttryckte smittskyddsläkaren här att för att det är så svårt ut och vad det handlar om. Men jag är utomlands. Regionen ligger nu, hmm nationellt sett på 2:a plats efter stockholmsregionen när det gäller antalet bekräftade fall 1478 bekräftade fall i den senaste siffran från i dag 266 personer vårdas på sjukhus, varav 64 på intensivvård och personer har avlidit. Hmm? Till följd av corona smittar i västra götalandsregionen. Hmm, vi kollade på skåne också. Hmm, har hittills klarat sig bättre än både stockholm och västra götaland i corona pandemin. Det vänder. De har vidtagit åtgärder ganska tidigt, hmm av den här. Det här utbrottet, till exempel att man stängde, hmm man förbud för besök på äldrevården och att man började med smittspårning ganska effektivt och tydligt också i en. Stockholm så det kan också vara en faktor, men hmm vad som riktigt ligger till grund för den här utvecklingen, det är ju tiden utvisa. Och hur ser situationen ut i region skåne? Jag hade. Den ser ganska stabil ut. Enligt siffror från region skåne som vi tog del av nödläge för ett par timmar sen så är det femhundrafemtio som konstaterats smittade antal personer som har avlidit av corona ligger på 46 och det är samma. 22 personer som får intensivvård i skåne och det är ungefär på den nivån är som intensivvårdspatienter har varit de senaste två veckorna har. Ja, man. Hmm, med att man ligger då lite efter i utvecklingen så har ju sjukvården i västra götalandsregionen haft lite mer tid på sig att förbereda och man har ju precis som med 2:a ställen i landet ställt in en stor mängd planerad vård och man har planerat om hmm. Vad man också byggt upp ett fältsjukhus med ett tjugotal extra iva platser hmm som hmm då kan användas men fortfarande så finns det tillgång till intensivvårdsplatser. Man har hmm 150 nio iva platser att tillgå i dagsläget. I fredags var hundra 14 av de belagda, enligt universitetssjukhuset. Hur man kan göra den bedömningen? Tänk sjukvården är då i västra götaland. Vid det här tillfället. Alltså, det är ju ett ansträngt läge i sjukvården i västra götaland. Hmm, självklart och även inom äldrevården. Människor och personal jobbar hårt och man jobbar på 2:a platser och med 2:a uppgifter än vad man brukar göra. Hmm har också diskuterat det här med att det ska behövas. The talands regionen, men det är ett ansträngt läge och man är mycket tydlig med från myndigheternas sida att vi får inte sänka garden. Vi väntar fortfarande på piken och uppmaningen är väldigt kraftfull då till medborgarna i västra götalandsregionen att fortsätta tvätta händerna och hålla avstånd. Kan man beskriva läget för sjukvården, sjukvården i regionen du befinner dig i? Jag kanske inte lika ansträngt som det i västra götaland och definitivt inte så som det är i stockholm, men man har ju haft ändå en del av personalen som har fått stanna hemma för att man har visat upp eller för att man har visat symptom som kan tyda på korona till exempel och då har de fått stanna hemma. Hmm? På grund av att de har visat symptom och på det sättet så så tänker man då att personal som sitter hemma räknas i onödan. Hmm kan få det bekräftat att de inte har corona så kan de hoppa in och jobba på sjukvården igen och ännu så länge. Hmm? Ja, det är lite olika bedömningar där beroende på vem det är som hmm bedömer så att säga. Region skåne bedömer att skåne ligger några veckor efter utvecklingen i stockholm. Hmm, men för ett tag sen så gick malmö stad ut och sa att man förväntar sig en vän av den här spridningen i malmö i slutet av maj början på juni. Än en osäkerhet kring, hmm, hur det här viruset beter sig i värme, men man räknar med ändå i värsta fall att en sådan utveckling kan ses i malmö i slutet av maj. Från göteborg. Hmm, hur ser man på framtiden i västra götalandsregionen? Ja, hmm, exakt när den här pik n kommer till göteborg. Det vill man inte riktigt sia om härifrån och smittskyddsenheten i västra götaland har, hmm vågar inte ge något exakt besked om det är. Det är ju som sagt en ansträngd situation man gör också. Hmm? Underlättar då? Hmm. Man tittar också på hmm en utveckling av att kurvan av dem som tas in på sjukhus till följd av hmm korona då den är mycket kraftigare. Den ökningen är de som behöver intensivvård och vad det beror på. Det håller på att analysera det pågår. Från ekotto i malmö och rapporten från region skåne pet lyssnade till. Det gick åt. Vi sänder med anledning utav den presskonferensen den dagliga från folkhälsomyndigheten och coronavirus ett. De sprider sig i sverige i europa men också över världen. Almanackor reporter på ekot. Se hur det ser ut om vi börjar med usa. Usa är det några delstater? Hmm. Restriktioner från i dag, bland annat texas och vermont. Det handlar om att öppna vissa områden, till exempel texas, men det innebär också att de. Förlåt var inne på i texas. Ja hmm, men det är faktiskt kommer från hmm. En plan från president donald trump som han presenterade i förra veckan där skulle följa, hmm. Det är faktiskt en tid vita huset, hmm som tar ansvar för att leta recensioner och gå till nedsteg utan varje del starta själva och restriktioner. Det pågår ju på flera håll i världen, inte bara usa. Om vi ber oss då till europa. Exakt till exempel hmm, och ett alien resurrection pågår fortfarande. Hälsoministeriet men frankrike planerar letar diskussioner från den häftig maj och funderar på en speciell öppning av bland annat skolor. Men det är fortfarande oklart hur öppningen kommer att se ut. Och munskydd kunde även vara obligatorisk i kollektivtrafik så att man lättar på vissa recensioner, men behåller en del, hmm på säkerhetskull vidare inom europa. Den här gången med ytterligare restriktioner som öppnas upp. Igen är, rapporterar nyhetsbyrån reuters s mycket fall. Armacao, en reporter på ekot med den blicken ut över världen, alltså. Vi har med anledning utav presskonferensen från folkhälsomyndigheten och det handlar om. En kort stund sen då sa hon så här, vi fortsätter nationellt att öka kapaciteten i intensivvården. Vi börjar närma oss 11 hundra platser, tusen 98 tillgänglig eller disponibla platser. Vi har fortfarande lite drygt 20 procent är tillgänglig kapacitet. Närmare bestämt och antalet dödsfall har ökat med 40 det senaste dygnet och uppe i nu i 1580. Det finns dock en eftersläpning. Jag kunde vi höra statsepidemiolog anders tegnell berättar på den presskonferensen, vi kunde höra för en kort stund sedan. Som har funnits med oss i studion själv sitter jag. Marcus nilsson. Följ oss gärna i appen efter play och på.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person