Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Corona mode in Stockholm: "The storm continues"

Ekot - torsdag 16 april 2020

Region Stockholm's Health and Health Director Björn Eriksson expressed concern at Thursday's press conference – partly because stockholmers are starting to relax and partly because the corona peak is close.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 84,79 %

In response to the corona pandemic region stockholm holds a press conference where the echo. We're live. Marcus nilsson is called yes in the studio. I will shortly listen to a press conference with björn eriksson, health director who will present a new forecast of the expected need and hospital care for patients with coal. Health care director Anna Grönberg is with me in the studio now. Reporter at ekot, hmm, Stockholm is definitely one of. They are sweden's most affected of the coronapandemic perspective. Sensi is being cared for at the hospital here in the region and it is about during Wednesday 224 patients. Anna grönberg, unfortunately, may change it where we hand over björn eriksson, that is, health care director. I will update you on developments regarding health care needs, how it looks here in the stockholm region. I will present our latest health care forecast. Progress forward. If is an increased sampling capacity and I would like finally to mention how we want the inhabitants of Stockholm to act in the coming time. The storm we've been talking about. Hmm. whereas it undoubtedly continues to blow and it has been seen day by day that the need for health care is increasing and increasing the rate may not be as great as it has been in the past, but it is increasing day by day and on. D. we have responded by increasing health care capacity and they are thanks to ours and as I would say the heroes of the whole community particularly clearly right now. Thanks to them, the healthcare employees who are doing a fantastic job have succeeded in increasing the number of hospital beds and in 2nd forms of care, have been incredibly able to and that means that we now have free capacity. In care even though we are in a situation we have never been before when I just looked, we had 60 available intensive care places and about 400 hospital places available. It is, of course, the case that the frontline health workers, such as nurses, doctors, nurses and all 2nd who do this fantastic job. But it's also important that we highlight all the 2nd who make sure this is possible, such as scheduling. Up and running and for us to be able to increase the number of cared for patients in the way that we are doing right now. So that what I would like to start by expressing a great deal of warm thanks from the bottom of my heart for the efforts that have been made that have been made and which we expect will be made in the coming weeks. If someone had told me three months ago that we will take care of 1100 more patients, but a whole new disease, then it would have been hard to believe them and if they had at the same time said that you would have to double is intensive care, I would have said that it was impossible. I really, really, really would like to underline a big thank you to everyone who has made the impossible possible. I was going to show some pictures and this picture is showing that we have now an unimaginably high rate of increased number of deaths. Yesterday we report the highest number of deaths with cows 19 in a day when there were 85 people who passed away prematurely reported. We see variations of course between days, but as you can see the trend is very clear. Those out of respect to those who have died and their loved ones. As it is so important to all of us. Taking this disease very seriously. That we all take responsibility for not spreading this smith infection. It's about taking responsibility for your own health. But now it may be more important than ever that we also take responsibility for each other's health and for the health of others, especially for those who may have suffered worse and have a tough and difficult course of disease out of k at 19. Most often it is the elderly and the underlying diseases that suffer the most. But there are no guarantees yet. A serious course of the disease can affect everyone and therefore it is so important that we keep the advice of the Public Health Agency and that we retain the discipline that we have had in the past. Stay at home if you have signs of illness, wash your hands. Carefully and 20/30 seconds and isolate yourself. As much as possible, especially from the older part of the population. We show them care through the phone and digital. Contacts we see that the number of passengers on public transport would actually need to decrease need to decrease even more than is the case and therefore I would like to urge stockholm residents to listen to stockholm public transport that urges that public transport is mainly now these days for those who absolutely have to travel. Do I think that those who travel there should be

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,11 %

I anledning av corona pandemin region stockholm håller pressträff där ekot. Vi sänder direkt. Marcus nilsson heter ja i studion. Jag alldeles strax ska vi får lyssna till en pressträff med bland annat björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektör som kommer presentera en ny prognos över det förväntade behovet och sjukhusvård för patienter med kol. Hälso och sjukvårdsdirektören anna grönberg finns med mig i studion nu. Reporter på ekot, hmm, stockholm är ju absolut ett utav. De är sveriges mest drabbade utav korona pandemin perspektiv. Sensi vårdas på sjukhuset här i regionen och det handlar om under onsdagen 224 patienter. Anna grönberg, dessvärre får byta det där vi lämnar över björn eriksson, alltså hälso och sjukvårdsdirektör. Jag ska uppdatera er om utvecklingen när det gäller sjukvård behovet, hur det ser ut här i region stockholm. Jag kommer att presentera vår senaste prognos kring sjukvård. Utvecklingen framåt. Om ä en ökad provtagnings kapacitet och jag vill slutligen också ta upp hur vi vill att invånarna i stockholm ska agera under den kommande tiden. Den storm som vi har pratat om. Hmm. Den fortsätter utan tvekan att blåsa och det med hög kraft och dag för dag har vi kunnat konstatera att behovet av sjukvård ökar och ökar takten kanske inte är lika stor som den har varit tidigare, men den ökar dag för dag och. D. Vi har svarat med att öka sjukvårds kapaciteten och de är tack vare våra och som jag skulle säga hela samhällets hjältar extra tydligt just nu. Vårdens medarbetare som gör en fantastisk insats har tack vare dem lyckats öka antalet vårdplatser på våra sjukhus och i 2:a vårdformer fått helt otroligt sätt och som då gör att vi nu har ledig kapacitet. I vården trots att vi är i en situation vi aldrig har varit tidigare när jag nyss tittade så hade vi 60 lediga intensivvårdsplatser och cirka 400 sjukhus platser lediga. Det är naturligtvis så att vårdens medarbetare i frontlinjen, till exempel sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och alla 2:a som gör det här fantastiska jobbet. Men det är också viktigt att vi lyfter fram alla 2:a som ser till att det här är möjligt, till exempel schemalägger. Igång och för att vi ska kunna öka antalet vårdade patienter på det sätt som vi gör precis just nu. Så att det jag vill börja med att uttrycka ett stort varmt tack från botten av mitt hjärta för de insatser som har gjorts som görs och som vi räknar med kommer att göras de kommande veckorna. Om någon för tre månader sedan hade sagt till mig att vi kommer att ta hand om 1100 patienter till, men helt ny sjukdom, då hade det varit svårt att tro dem och om de samtidigt hade sagt att ni måste fördubbla är intensivvårds verksamhet så hade jag nog sagt att det var omöjligt. Jag vill verkligen, verkligen understryka ett stort tack till alla som har gjort det omöjliga möjligt. Jag tänkte visa lite bilder och den här bilden är visar att vi har nu har en ofattbart hög takt av ökat antal avlidna. I går rapporterar vi det högsta antalet avlidna med kor 19 under ett dygn då var det 85 personer som gått bort i förtid rapporterade. Vi ser variationer naturligtvis mellan dagar, men som ni ser trenden är mycket tydlig. De av respekt till dem som har avlidit och deras närstående. Som det är så viktigt att vi alla. Tar den här sjukdomen på största allvar. Att vi alla tar ansvar för att inte den här smith smittan ska spridas vidare. Det handlar om att ta ansvar för sin egen hälsa. Men nu kanske det viktigare än någonsin att vi också tar ansvar för varandras hälsa och för andras hälsa, särskilt för dem som kanske drabbats värre och får ett tufft och svårt sjukdomsförlopp utav k vid 19. Oftast är det äldre och de underliggande sjukdomar som drabbas värst. Men det är inga garantier än allt. Ett allvarligt sjukdomsförlopp kan drabba alla och därför så är det så viktigt att vi håller på folkhälsomyndighetens råd och att vi har kvar den disciplin som vi har haft tidigare. Stanna hemma om du har sjukdoms tecken, tvätta händerna. Noggrant och 20/30 sekunder och isolera dig. Så mycket som möjligt, särskilt från den äldre delen av befolkningen. Dem visar vi omtanke genom telefon och digitala. Kontakter vi ser att antalet resande i kollektivtrafiken faktiskt skulle behöva minska behöva minska ännu mer än vad som är fallet och därför skulle jag vilja uppmana stockholms invånare att lyssna på stockholms lokaltrafik som uppmanar att kollektivtrafiken främst nu dessa dagar är till för dem som absolut måste resa. Tänker jag att de som reser det borde främst vara medarbetarna i vården som måste kunna resa utan att utsätta sig för onödiga risker. En annan orsak till att det är viktigt att fortsätta. Att begränsas mitten är det stora antalet sjukhusvårdade om ni tittar på den här kurvan så ser ni att vi har en ökning av antalet patienter med kol vi 19 och att vi har passerat det här magiska tusen gränsen som vi pratade om för ett par veckor sedan när vi tittade på prognosen. Nä när vi har passerat den så sa vi att då kommer vården att vara extremt ansträngt och i den zonen befinner vi oss nu. Sen är några dagar. Ni kan också se att andelen sjukhusvårdade inte ökar lika snabbt så skulle vi gärna hoppas på att den här kurvan vänder nedåt. Tiden planera för att det kan vara precis tvärtom. I dag kan vi på lugnt säga att det aldrig har varit ett sådant tryck på hälso och sjukvården som det är just nu. Och vi ser också särskilt dagarna efter påsk en ökat antal patienter som kommer som inte har ko vid 19 utan som har 2:a akuta sjukdomar och nödvändiga sjukdomar och vi har förväntat oss. Att de ska komma. De har under ett antal veckor varit ovanligt få, men vi. Ser att de ökar och det är naturligt och de ska tas om hand av sjukvården precis som vanligt. Det här gör ju att sjukvårds behovet totalt sett är mycket stort just nu. Nästa bild visar antalet inskrivna med k vi 19 vid för sjukhusvård, vecka för vecka och här kan ni se att den ökar varje vecka. Dels har den gula linjen som visar att det ackumulerade antalet inskrivna för k vid 19 och sen ser ni på staplarna veckovis. Hur många har varit? Och vi ser att det ökar fortfarande. Föregående? För närvarande är också behovet av intensivvård, hmm ett område. Nästa bild där vi nu kan se att vi har legat lite stabilt under några dagar. Men det här ändrar sig timme för timme och kan snabbt öka igen. Att den ser ut att stå stilla blir beror på många faktorer förstås, hmm. Många tillfrisknar och lämnar intensivvårdsavdelningar och ett antal patienter avlider. Som vi har sagt tidigare och som jag har sagt alldeles nyligen så kommer vi att vara i stort behov utav att öka kapaciteten inom intensivvården främst men även sjukhusvården och samtidigt stärka alla vårdformer som vi har i stockholm. När det gäller intensivvårds kapaciteten så har vi ett särskilt stort uppdrag till karolinska universitetssjukhuset att sätta upp fler intensivvårdsplatser. Nu tänkte jag gå över lite grann till prognoser och hur vi tänker oss att det kan se ut framöver. Det görs många olika prognoser nu. Ni har från olika håll det enda vi vet med prognoser och matematiska modeller är att de ofta inte stämmer till hundra procent, att det är bedömningar och. Och vi har då fått lite fler punkter på det här utfallet. Kanske känner igen de här punkterna på kurvan? Det är är antalet sjukhusvårdade, det samlade antalet patienter med med bekräftad k vid 19 som finns inom sjukvården. Det antaganden som ligger till grund för den prognos som vi har nu är att man vårdas. Prognos och där har vi då tagit hänsyn till utfallet i 54 jämförbara länder med bekräftade data och hur deras utveckling sett ut. Och så har vi utgått ifrån de punkter på kurvan som vi har och vår analytiker. Har du gjort en kurva som ser ut sådär? Utfallet och då ser ni att de närmaste dagarna så borde vi nå en peak i sjukvårds behovet. Hmm? Men som ni också ser så ligger vi nu sedan en tid tillbaka över det här tusen sträcket där det krävs extrema åtgärder för att klara av sjukvårds behovet. Och tittar man på en lite mer pessimistisk utveckling så ser den ut så här. Den här sjukvårds behovet går tillbaka om det är flack linje uppe på toppen eller om det faller tillbaka enligt den här matematiska modellen. Jag vill trycka på att det här är ju bara bedömningar och hur det verkliga utfallet ser ut. Det återstår att se och vi följer ju den här utvecklingen dagligen och titta på. Vad jag får för konsekvenser för vårt våra åtgärder. Hmm? Min oro. Just nu, det är att vi kommer att se. En liten avmattning och att våra invånare tar det här som en garanti för att man kan återgå till sitt vanliga liv igen och de. Är i så fall något mycket allvarligt. Det är absolut inte tid att släppa på våra nya vanor på folkhälsomyndighetens råd och att vi måste hålla i det nu den här kommande dagarna. Tappar vi det här då riskerar smittspridningen att få fart igen. Fler drabbats av smittan och fler insjuknar och fler riskerar att dö i förtid. Såå det viktiga nu är att orka hålla kvar i den disciplin som vi har och alla rutiner som vi har lärt oss de senaste veckorna. Det är fullt förståeligt att man har tröttnat på att vara hemma ensam. Man vill gå ut och umgås med vänner, men det är viktigt att. Besöka sina äldre personligen. Och? Naturligtvis 2:a släktingar och vänner trots att man nu saknar att få krama om varandra på ett sätt som man har gjort tidigare. Det måste man vänta med. Kort om utökad provtagning vi kommer inom de närmaste dagarna att kunna öka våra provtagnings kapacitet för sjukvårds personalen. Vi har fått utökad laboratorier, kapacitet och därmed ökar möjligheten för sjukvårdspersonal att få besked om de har ko vid 19 i grunden så innebär ju det här inte så stor skillnad i våra uppmaningar till våra medarbetare precis som. Sagt att är man sjuk så ska man stanna hemma minsta förkylningssymtom influensasymtom eller att man tror att man har ko vid 19 ska man vara hemma tills symtomen ger sig och sen ytterligare två dagar. Det gäller fortsatt. Avslutningsvis då så för att summera så vill jag tacka sjukvårdens medarbetare. De gör enorma insatser just nu. De har gjort det under några veckor och kommer att behöva vara uthålliga ytterligare några veckor, kanske fram till juni, hmm och. De är så att vi har över 1100 patienter på sjukhusen nu. Det är en extrem situation. Det motsvarar hela kapaciteten på karolinska universitetssjukhuset. Tryggare i stockholm sjukvården. Palliativ behandling geriatrik. Tack till alla er som gör det här möjligt och till oss som är invånare i region stockholm så är det jätteviktigt att vi håller tillbaka. Vi vill gärna återgå till det normala, men jag säger det långt kvar till dess vi måste hålla i. Fortsätt hålla avstånd i livsmedelsbutiker och var du än befinner er fortsätta om det är möjligt. Avstå från att resa i kollektivtrafiken fortsätter att skjuta upp middagar och fester med släkt och vänner fortsätter att skjuta upp besöket till era äldre och de som är i riskgrupper. Ta gärna kontakt. Visa omtanke men gör det per telefon eller sociala medier. Och håll ut. Jag kommer och fortsätta att hoppas på det bästa, men planera för det värsta och för att vi ska kunna ge den nödvändiga akutsjukvården till alla som behöver det. Tack så mycket. Hugo lundqvist från dagens nyheter. Du visar de två olika modeller över hur det skulle kunna se ut om man når upp till den pessimistiska prognosen där till det var 1500 personer som behöver sjukhusvård samtidigt. Hur hur ska stockholms sjukvård klarar? Det kommer vi upp i den sämre kurvan. Då innebär det att vi måste kanske avsluta saker i sjukvården. Ser precis sjukhus, sjukvård. Vi kanske måste bedriva vården på 2:a i 2:a former för att ha tillräckligt med personal för patienterna och vi har älvsjö sjukhus och ta till om de inte sjukhusets kapacitet räcker. De nämner också att resandet med kollektivtrafiken måste minska och att man som uppmanar människor att fortsätta följa råder sen i tecken på att att människor inte följer de här råden. Visat bilder från uteservering i stockholm till exempel som är väldigt, väldigt mycket folk på många, många människor ute på stan och se över. Hur ser ni på laget? Man kan tolka signaler som kommer nu som att det håller på att bli bättre faran över och så vidare. Men det är ju under förutsättning att vi är minst lika återhållsamma som vi har varit nu och det är så viktigt att vi fortsätter att hålla i de för släpper vi nu lös. Erik nilsson. Hmm, om jag tolkade med prognoserna rätt så ser det ut som att vi är i pics än nu. Tror du att det är pikan nu? Jag tror att de här kurvorna de om om de stämmer också så kommer den här tiden och inträffade närmaste dagarna eller närmaste veckan. Det är det vi hoppas på. Men i vår planering så mycket senare också. Kan inte se att det har vänt neråt en, utan det återstår mera observationer och se. Fler frågor? Anneli koskinen p fyra stockholm hmm, du pratade om behovet av iva platserna. När kommer fältsjukhuset i älvsjö öppna? Nellsjö kommer igång älvsjö kommer igång om vi har inte klarar av att svara mot sjukvårds behovet på akutsjukhusen, hmm eller i 2:a vårdformer. Då finns älvsjö som en mycket bra reserv att ta till. Men i 1:a hand och för att bibehålla så hög kvalitet som möjligt som bedriver vi sjukvård är vi vana att göra det. Ni ser inget behov av att öppna den nu och allt som vi inte just nu, men vi är beredda. Vi har lokalerna är färdiga, personalen är utbildad och beslutar vi om det så kan du snabbt komma igång. Fler frågor? Då tar vi enskilda intervjuer och vi tar dem utanför. Då tackar vi därifrån pressträff, alltså med björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektör i stockholm, som kan berätta att det är ansträngt läge i stockholms län just nu och att tiken väntas inom ett par dagar eller inom en vecka. Enligt den prognosen de har och där är det värt att flika in att de prognoserna är ju. De talar nu i den här pressträffen. Anna grönberg är reporter på ekot. Det var ju verkligen en allvarlig ton för björn eriksson här. Hälso och sjukvårdsdirektören. Hmm, hur skulle vi kunna vara? Hur inledde han så att jag är eriksson inledde med att använda den. Jag inledde hela den här pressträffen med att tacka vårdens medarbetare och även de medarbetare som kanske inte arbetar just inom vården men som ändå ser till att det här fungerar. Och det är avslutade och vad han sa var helt enkelt att vi befinner oss i ett allvarligt läge i stockholm, att man absolut inte ska tro att faran är över. Man ska inte återgå till det som han ser som sitt normala liv, det vill säga att träffa vänner, gå på fester. Den typen av saker utan att. Faran inte över, hmm, och vi tar och lyssnar till hälso och sjukvårdsdirektören björn ericsson som berättade just om läget. Situationen i stockholm just nu. Den storm som vi har pratat om. Den fortsätter utan tvekan att blåsa och det med hög kraft och dag för dag har vi kunnat konstatera att behovet av sjukvård ökar och ökar takten kanske inte är lika stor som den har varit tidigare. Men han fortsatte också utveckla det här. Träffen som vi kunde lyssna till bara för en kort stund sedan och han var inne på hur antalet avlidna nu också har toppat med siffrorna som kom bara för en kort stund sedan hög takt. Avlidna? Vi ser variationer naturligtvis mellan dagar, men som ni ser trenden är mycket tydlig. Jan eriksson, det är alltså. Vi kunde också höra hur björn eriksson också vädjade till stockholmarna i kollektivtrafiken att antalet resenärer där måste minska. Vi lyssna till björn eriksson. Vi ser att antalet resande i kollektivtrafiken faktiskt skulle behöva minska behöva minska ännu mer än vad som är fallet. Så skulle jag vilja. Som uppmanar att kollektivtrafiken främst nu dessa dagar är till för dem som absolut måste resa för min del så tänker jag att de som reser det borde främst var medarbetarna i vården som måste kunna resa utan att utsätta sig för onödiga risker. Min oro just nu, det är att vi kommer att se en liten avmattning och att våra invånare ta det här som. En garanti för att man kan återgå till sitt vanliga liv igen och det är i så fall något mycket allvarligt. Det är absolut inte tid att släppa på våra nya vanor på folkhälsomyndighetens råd och att vi måste hålla i det nu den här kommande dagarna har vi det här. Då riskerar smittspridningen att få fart igen. Fler drabbas av smittan. Och fler insjuknar och fler riskerar att dö i förtid så det viktiga nu är att orka hålla kvar i den disciplin som vi har. Björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektören där för stockholm region, stockholm tydlig uppmaning, håll i orka och begränsa. D. Å att åka i kollektivtrafiken helt enkelt. Anna grönberg, du sitter med fortfarande reporter på ekot under den här presskonferensen talar man också om intensivvårds platserna och hur väl de används just nu. Hur pass påfrestande är det på de sjukhuset i stockholm nu och älvsjö har hört en del om också, ja. Och han sa att det här, det har legat ganska stabilt. Man har kunnat så motsvarar behovet av vård inom intensivvården. Men han flaggade för att läget snabbt kan förändras och han sa tydligt att man är i stort behov av att öka kapaciteten. Och precis som du sa så pratar han om det här fältsjukhuset i älvsjö som är färdigt i står färdigt. Det har man ännu inte använt sig av. Men han flaggade för att det. Öppnas om man inte klarar behovet på de 2:a sjukhusen så att det är redo att tas i bruk. Men det har ännu inte tagits i bruk. Prognoserna som han nämnde där också väntas en peak. Hmm, de närmaste dagarna inom en vecka. Hur säker kunde han vara på det och hur kommenterade hand om prognosen visar på sin skärm? Sluta inte kan vara säker på någonting, precis som du sa, hmm, så finns det. Enligt en prognos så kommer vi nå en pigg i sjukvårds behovet inom de närmaste dagarna och då ska vi också nämna att man som går vid 19 patient vårdas i genomsnitt 21 dagar på sjukhus, vilket är en lång tid det. Sjukhuset i älvsjö. Men man kommer också i sådana fall kunna eller var tvungen att bedriva vården i 2:a former. Han gick inte in på exakt vad det betyder, men det finns som sagt en risk för att prognosen inte är så positivt utan snarare mer pessimistiska det. Alltså med anledning av situationen i stockholm, som alltså når sin peak dem närmaste dagarna. Enligt den prognosen som vi fick höra nu alldeles nyligen från björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektör procent, susanne ren, mariasstil berg är.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person