Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Public Health Agency's daily press conference

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hey, we're with you now from the echo side warmly welcome. Another broadcast from the eco editor and if you are with us in the future, you will find out the latest on the coronal pandemic that is going on first and foremost, we will hear the situation in Sweden. Public Health Agency press conference should we do as usual? At this time begins right now, but also 2nd authorities with lovely through kind of collected update and returns with an interpretation of what happened here really. In a moment from ecco to journalists to ask questions. But we will have to keep it a little shorter today because we will move on to a presentation to where MSB will lead it and there will be representatives of Sweden's municipalities and regions. Swedish Red Cross and the Swedish Civil Defense Association and representative of save the children. And as usual then, when we have run the presentations, there will be time for individual interviews and also a question and answer session here. The presentation with two and then I hand over the floor to state epidemiologist Anders Tegnell. Thank you welcome here. As I said, we start from a quick overview. And what is somewhere in the world, hmm? NI europe, hmm, and also more than half of the deaths have occurred in Europe. Stars ate. Hmm, otherwise we are not very much to say if it continues to be with just in case all over the world hmm the concern right now like me. We think enough to hmm, that's very much. Does it have the potential to be very problematic. If we move to Sweden, we have one because when you are quite stable situation you can say. Hmm, we have just between a hundred and 200 cases daily now for more than a week back hmm. Increase in the number of cases above 70 following general developments. This decline, hmm. Really ugly them for that day but will be at the same level as before. Hmm, so about 2000 cases in Sweden so far 40 deaths and in iva have so far been cared for under 4 percent is written by someone in it. The information we get from the regions from the intensive care units is that we are still so that it is especially in Stockholm that there is pressure. Hmm, even a little bit in the 2nd major cities in the rest of the country with the exception of the regions, it is still quite quiet. Hmm. Hmm? Or intensive care and how they age so we still have a high percentage of everyone who is between 50 and 59 years. We still believe that this is a result of its introduction in that age group. In those groups we still have relatively few people in or underthe cabinets who are infected and quite a few cases so far that are on iCU in those age groups where you hmm are very sick. Hmm also sent keep in mind that it is of course a dangerous disease. There's mortality, has. Since then, very low the vast majority are getting good, coming out of iva and continuing to live a healthy life after that so that it is not really take both resources. It's not quite as serious as it looks with this one. Hmm hmm hmm. Laboratory and care are up to speed right now and they are developing week by week. Hmm, the major shortcomings and not in the laboratory. We get a lot of offers from different private actors from the academy and the 2nd. If you look at it, we will continue to increase so that we will test more and more, but the point of testing of course that it will affect how you handle what measures you do and right now we test, you test above all those who are going into the health care. Someone's betting right now. Hmm strategy when we work with within the same we continue in wonderfully try to reduce the speed recording and we do this above all by the public YV all stay at home when you are sick hmm then you can put on hmm O health of their old relatives now during Easter. It's not appropriate. There is a ban on larger gatherings to bring down the spread of infection there. Hmm has as we talked and hope that the last days now also some, hmm. Between workers and employers so that this does not disturb employers, workers and, as you know, high schools and universities and so on. Hmm is conducting its teaching at a distance right now and since the second part, this is about us having to keep away for their sake, for their relatives' sake. But not least for the sake of health care. Hmm, they may not end up on iva seen often, but when they do. Hmm, lucky that not so many of the elderly deaf and who said

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,09 %

Just det. Hej, vi med dig nu från ekot sida varmt välkommen. Ytterligare en sändning från ekoredaktionen och om du är med oss framöver så kommer du få veta det senaste om korona pandemin som pågår först och främst ska vi höra läget i sverige. Folkhälsomyndighetens presskonferens ska vi göra som vanligt? Vid denna tiden börjar precis nu, men också 2:a myndigheter med härlig genom slags samlad uppdatering och återkommer med en tolkning av vad som hände här egentligen. Om en stund från ecco till att journalister att ställa frågor. Men vi kommer behöva hålla det lite kortare idag för vi kommer gå vidare till en presentation till där MSB kommer leda den och det kommer representanter för sveriges kommuner och regioner. Svenska röda korset och svenska civilförsvarsförbundet och representant för rädda barnen. Och som vanligt då, när vi har kört presentationerna så kommer det finnas tid för enskilda intervjuer och även en frågestund här. Presentationen med två och då lämnar jag över ordet till statsepidemiolog anders tegnell. Tack välkomna hit. Vi börjar som sagt från en snabböversikt. Och vad är någonstans i världen, hmm? NI europa, hmm, och också mer än hälften av dödsfallen har skett i europa. Stjärnor åt. Hmm, annars är vi inte jätte mycket att säga om det fortsätter vara med ifall över hela världen hmm orosmomentet just nu som jag. Vi tänker nog för att hmm, det är väldigt mycket. Har den potential att bli väldigt problematiskt. Om vi går över till sverige så har vi en för när man är rätt stabil situation kan man säga. Hmm, vi har strax mellan hundra och 200 fall dagligen nu sedan mer än en vecka tillbaks hmm. Ökning av antalet fall över 70 som följer den allmänna utvecklingen. Den här nedgången, hmm. Riktigt fult dem för den dagen utan kommer att ligga på samma nivå som tidigare. Hmm, så ungefär 2000 fall i sverige så här långt 40 tal dödsfall och på iva har man hittills vårdats under 4 procent är skriven av någon i den. Informationen vi får från regionerna från intensivvården är att vi fortfarande så att det framför allt i stockholm som det är tryck. Hmm, även lite grann i de 2:a storstäderna i resten av landet med undantag av regionerna är det fortfarande ganska lugnt. Hmm. Hmm? Eller intensivvårdande och hur de åldersmässigt så har vi fortfarande en hög andel av alla som är mellan 50 och 59 år. Vi bedömer fortfarande att detta är ett resultat av att den introducerades i den åldersgruppen. I de grupperna vi har fortfarande relativt få personer inom eller underskåpen som är smittade och ganska få fall så här långt som ligger på iva i de åldersgrupperna där man hmm är väldigt sjuk. Hmm medskickad också tänka på att det är förstås en farlig sjukdom. Där är mortaliteten, har. Sedan dess har väldigt låg de allra flesta blir bra, kommer ut från iva och fortsätter leva ett friskt liv efter det så att det är inte riktigt ta både resurser. Det är inte riktigt så allvarligt som det ser ut med den här. Hmm hmm hmm. Laboratorium och vården hinner med just nu och de utvecklas vecka för vecka. Hmm, den stora bristerna och inte på laboratoriet. Vi får väldigt mycket erbjudande från olika privata aktörer från akademin och 2:a. Regionerna får väldigt mycket om att använda deras. Om man tittar på det. Kommer fortsätta öka så att vi kommer att testa allt mer och mer. Men poängen med att testa ju att det ska påverka hur man hanterar vilka åtgärder man gör och just nu testar vi, testar man framförallt de som ska in i sjukvården. Någon satsar på just nu. Hmm strategi när vi jobbar med inom samma vi fortsätter i härligt att försöka minska hastigheten inspelning och det gör vi framför allt genom att allmänheten YV alla stannar hemma när man är sjuk hmm sen kan man lägga på hmm O hälsa på sina gamla anhöriga nu under påsk. Det är inte lämpligt. Det finns ett förbud mot större sammankomster för att få ner smittspridningen där. Hmm har som vi pratade och hoppas att de sista dagarna nu också en del, hmm. Mellan arbetstagare och arbetsgivare så att det här inte stör varken arbetsgivare, arbetstagare och som ni vet så är gymnasieskolor och universitet och så vidare. Hmm bedriver sin undervisning på distans just nu och sedan den 2:a biten handlar det här om att vi måste hålla borta för deras skull, för deras anhörigas skull. Men inte minst för sjukvårdens skull. Hmm, de hamnar kanske inte på iva sett ofta, men när de gör det. Hmm, så det är väldigt viktigt att vi kan fortsätta hålla den här. Hmm, turen att inte så många av de äldre dövas och som sagt var det här är det vi försöker åstadkomma att slippa de här höga snabba pikarna som ger väldigt mycket hmm, mycket resurser i vården kräver väldigt mycket problem där så att vi istället för långt. Rosett, det var hela tack så mycket. Ha hmm, jag ska kort beskriva lite om social socialstyrelsens arbete, pågående arbete ska försöka fatta mig kort så att alla 2:a hinner komma till tals i regionen det. Sjukvårds ledningarna men också chefsläkare, nätverk och 2:a forum. Jag vill lyfta fram några punkter av samarbete och där vi gör väldigt gott och hmm, jag vet att hmm med tidigare har pratat om om vikten av att vi, hmm. Genomförs så effektivt som möjligt så att vi verkligen hinner med, hmm. Försvarets materielverk och f en v hmm. Deras kompetens är ju enastående i det här och vi har redan sedan tidigare en väldigt god erfarenhet av det här samarbetet. Bevis på den här nationella samarbetet är det stöd sjukvården får just nu och försvarsmakten? Nå för stunden utan det finns ett gott samarbete mellan sjukvårdens aktörer och försvarsmakten. Ett konkret exempel på det här samarbetet är den försäkrings resurs som socialstyrelsen i dagarna också kommer lämna som stöd till region skåne. Det är en akut medicinsk förstärkning som vi utvecklats tillsammans med. De som ska upp på det sen det är för att den omställning som nu sker i hela landet kan dels förstärkas med att vi tillför specifika och ytterligare ivar vårdplatser. Vi försöker samordna personalresurserna i bästa möjliga mån, men det handlar också om att vi försöker understödja och avlasta. Unique unika behov, men vi kan arbeta väldigt aktivt för att förstärka i olika spår. Jag vill också lyfta fram att regionerna ska givetvis fortsätta stödja varandra. Hmm, inga nationella åtgärder oavsett vilka regeringsuppdrag som kommer in ska kortsluta det här systemet. Säkerställ att det finns en nationell samordning, oavsett vilket uppdrag vi får från regeringen, oavsett vad behovet är så kommer socialstyrelsens arbete alltid att baseras på inhämtning av fakta och de här läget. Bilderna som rapporterats in från regionerna och vi måste kunna analysera dem. Jag tog ett exempel med f en v när de kopplar till iva samordningen exempelvis så har vi förstärkt och intensifierat det här tidskritiska arbetet med förstärkning av exempelvis då svenska intensivvårdsregistret och och 2:a referenserna twerk. Så återigen där ska vi inte hitta på saker hockey som vi ska använda dem. Uppdragen så så ingår det också att när vi får bekräftad information från beredskapsorganisation erna eller de regionala särskilda sjukvårds ledningarna att det behövs ytterligare tydlighet och råd. Hmm, när du kommer till rekommendationer av olika slag så agerar vi givetvis på att återkoppla till just regionen. Det är väldigt viktigt att att vi är tydliga med det här, att det handlar inte bara om att öka till med tillskott av resurser utan också säkerställa att de får de beslutsstöd och de rekommendationer som de har behov av och att de är tydliga. Ja svante berger från msb, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och vi arbetar nu för att hela samhället ska kunna klara av att hantera även ett förvärrat läge, att det ska finnas uthållighet över tid, särskilt inom samhällsviktig verksamhet. Vi identifiera brister och behov. I början av förra veckan så gick vi folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att äldre människor och personer som av 2:a skäl ingår i riskgrupper ska minska sina sociala kontakter och det är rådet gäller ju fortfarande det här ställer ju större krav på oss alla 2:a att hjälpa till och det ställer större krav på kommunerna. Kunde få stöd med det här och tidigare idag så gick MSB och även några 2:a organisationer ut med information om det här. Det berättade mer om det här och hur vi nu tar oss an den här utmaningen tillsammans med ett stort antal organisationer och det tänkte jag som har nämnts här tidigare, berättar mer om tillsammans med några av de här instruktionerna. Öppnar vi upp för en frågestund är den kommer vara något kortare idag eftersom vi kommer hålla en presentation till strax så att vi kan börja med 1:a frågan. Hmm ekot till socialstyrelsen om. Skyddsutrustning för vårdpersonal som börjar ta slut, vårdförbundet slår larm i dag och att det kan ta slut bara inom några dagar. Vad är planen när skyddsutrustningen för de som vårdar ta slut? Målsättningen är att skyddsutrustningen för den personal som vårdar inte ska ta slut. Hmm, målsättningen är att vi arbetar utifrån uppdaterade rekommendationer och säkerställer att den personal som behöver. Den skyddsutrustningen ska ha tillgång till det. Det här är dagligen, hmm, vi lämnar stöd dagligen för att att säkerställa det här direkt av akuta behovet. Det har jag försökt vara väldigt tydliga med. Finns inga överskott det finns inga stora lager ta ifrån utan det är hmm. Tror vi måste säkerställa och det är väl den fas som ni kanske går in då? Hmm, ännu mer att försöka omfördela. Hmm nationellt för att det inte ska uppstå det kan man hålla på så där utan att få leveranser. Successiva katastrofplan eller krisplanen? Hmm, hmm ja, jag tycker det. Vi har gått ut med att vara väldigt tydlig med att det kommer inga stora leveranser. Däremot så kommer du leveranser hela tiden. Vi bedömer just nu att vi har hmm förmåga att det. Utrustning? Kan bara skylla på att vi vi håller på att ta fram som sagt, våra uppdaterade hmm rekommendationer för hur man hur man ska. Vi började på en ganska hög nivå. Nu har vi lärt oss väldigt mycket mer om den här sjukdomen vilket gör att vi kan fokusera användning av skyddsutrustning. De är som bäst och det gör den just nu och då kommer man också vecka mycket längre. Johan nilsson, TT jag har en fråga till anders, hmm. Många av dem som har avlidit sägs ha haft underliggande sjukdomar där diabetes och högt blodtryck hmm har varit de vanligaste vanliga tillstånd bland äldre. Att de har dött eller inte, eller hur de kraftigt överrepresenterade vad vet man? Hmm, jag vet inte riktigt vad det var frågan om. Det är högt blodtryck och diabetes riskfaktorer men hur vet man det om väldigt många i den här åldersgruppen har riskfaktorer när jag, men det är en sjukdom vi har. Vi håller på att titta på de svenska. Det är fortfarande så, hmm. Ta diabetes men det är inte jättestor utan det är ålder som slår igenom och man måste komma ihåg av alla de som har diabetes är en försvinnande liten andel som hmm som dör. Hmm 60 år typ två diabetes ska tänka då. Hmm. Med sin behandlande läkare, de allra flesta har ju haft det på olika sätt för det är ju inte någon totalt unik sjukdom utan det finns mycket som talar för att man reagerar på liknande sätt som man gör vid influensa. Förmodligen epidemi och vid 2:a liknande luftvägsinfektioner har man klarat det. Frankfurts videos sweden kursen ingår shizuo anders, teckna, hmm larm och tävlingspaus. Vid inspelningen på tänkaren och pence börja din far illa. Kunder tjänster. Huvudet, så jag ser ingen mot regeringen anmäla lag av organisationer och roll på lokal finding innovative is och hmm hmm hmm hmm hmm. Titel av er respons på pippi har hmm korrekt. Decisions måste detta, hmm? Christian, hmm? Jag jobbar för tysk tv här som korrespondent. Hmm upptäckt att jag måste fråga en gång till. Jag har varit här igår och det här med att du vet att det är en helt annan läge och restriktioner och en sak som är väldigt olika är att hmm. Den som smittar innan de har en symptom. Hmm. De har undersökt ungefär hundra stycken. Jag vet att det är så. Det finns många studier, men just nu är den här studien går runt i tyskland och det betyder alltså. Det är en studie som jag tänker på och då pratar man inte om personer utan symptom utan man pratar om anne. Dokumentet, cassis alltså personer som inte har kommenterats av sjukvården. Vi lägger ribban när vi ger eu kommissionen mycket, mycket lägre. Det här handlar om personer som vi be att stanna hemma. Det är personer som DD. Möjligen kan vara smittsamma. Det säkert så att det finns smittar från också personer helt utan symtom. Men det är väldigt ovanligt jämfört med hur många av hur mycket smitta som sprids av dem med symptom var vi nu jobbar med det inte att få bort smärtan helt och hållet. Det kommer inte att gå den här sjukdomen. Hälso och sjukvården och fortsätta fungera. Och det är vi vår bedömning är att det är möjligt att göra genom att ta bort den gruppen av smittsamma som har symptom. Den lilla gruppen som inte tas med symptom kommer att fortsätta sprida smitta och det gör man vad man än hittar på det. Det är det som är vår tanke i vår strategi bakom det vi gör. Jag tror att det är en annan studie. De har undersökt par borde ha fått den här sjukdomen det. Tänker inte är sant, det finns mycket i den studien som man kan få reda på om den modellen verkligen speglar verkligheten eller inte. Men den här diskussionen, mörkertalet är väldigt viktig för den och då har man inte räknat in i den stulna ur taget. Byta tar vi nån mer är det kanske dags att avsluta. Tack för den här presentationen och bjuda upp nästa gäng och efter nästa presentation finns det möjlighet att göra enskilda intervjuer. Men vi väntar tills den presentationen är klar. Fredrik lennartsson, som är avdelningschef på sveriges kommuner och regioner. Martin löf, som är generalsekreterare för svenska röda korset. Och vi umgås kontor i ni som är förbundsordförande för svenska civilförsvarsförbundet. Välkomna. Ja, tack så mycket. Det här är då det som jag har gått ut information om. Hmm, så här ser det ut sammanfattningsvis. Hmm när man hmm försöker sammanfatta det på en enda bild. Vi har hmm olika modeller som tillsammans blir en samlad lösning för. Framför allt äldre människor som ska minska sina sociala kontakter så mycket som möjligt och som kanske då inte kan få stöd av familj, vänner, grannar eller på annat sätt. Hmm, den 1:a modellen. Det handlar om att lyfta fram och förstärka frivilliga resursgrupper. FRG som är ett koncept där det finns. Samlat frivillig stöd till kommunerna, civilförsvarsförbundet har länge haft uppdraget att utbilda frivilliga för den här uppgiften, men de frivilliga som ingår INF ä RGD kan komma från alla frivilliga försvarsorganisationer. Och nu så ger vi en i en särskild överenskommelse. Civilförsvarsförbundet, en nationell samordning scroll för hanteringen av den här förstärknings lösningen inom ramen för den här korona hanteringen. Vi ser också till att det finns ett centralt samordningskansli för alla frivilliga försvarsorganisationer till stöd för alla de organisationer känner att de kan jacka in i det. Jag har en frivillig resursgrupp eller på ett annat sätt har löst frågan om samordning av frivilliga resurser vid kriser. Och här har vi tecknat en gemensam avsiktsförklaring med sveriges kommuner och regioner. Riksidrottsförbundet rädda barnen och svenska kyrkan svenska röda korset och sveriges stadsmissioner. Och det här är ett erbjudande. För kommuner som önskar få samlat stöd och en struktur för det svenska röda korset får en samordnings roll på nationell nivå. I den här modellen. Samordningsansvaret lokalt. Det kan variera mellan de här organisationerna beroende på lokala förhållanden. Nu tänkte jag, hmm då lämna över ordet först till civilförsvarsförbundet och sen till röda korset som du får berätta om hur de hur ni ser på på ert arbete i ljuset av den här överenskommelsen och och den gemensamma avsiktsförklaringen och därefter så kommer även sveriges kommuner, kommuner och regioner att ge en kommentar och sen öppnar vi för frågor och i de enskilda intervjuerna så finns det även möjlighet att tala med representanter. Lottakåren. Hmm? Det här menar jag. Det här är stort faktiskt. Det här är en samhälls mobilisering i den här situationen och mobilisering av människors kraft och vilja att bidra och göra nytta och hjälpa i samhällets hantering i en svår situation. Gör ditt kontor i stor fara. Det är försvarsförbundet i samarbete med msb, sveriges kommuner, regioner och svenskar och de övriga frivilliga försvarsorganisationer gör vi allt vi kan för att minska risken att spridningen och öka tryggheten för de äldre. Och msb stärker avsevärt de frivilliga resursgrupper som finns i mer än hälften av sveriges kommuner. Frivilliga resursgruppen består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället. I samband med kriser eller extraordinära händelser. Exempel på tidigare insatser när det gäller frivilliga resursgrupper kan vi se på bränderna, skogsbränderna i västmanland, skogsbrändernas hundra 18, vattenförorening i skellefteå 2011 och den stora migrationen till stormning 2015. Man kan FUG användas till. Ja, det kan vara kommunikations insatser. Det kan vara information stöd inom äldreomsorgen. Medmänskligt stöd helt enkelt administration. Avspärrning och övervakning fordonsförare. Tolkhjälp fungerar som extra armar och ben för kommunerna. Om man tittar några konkreta exempel där vi redan idag vi här. Hemleverans av livsmedel och receptfria läkemedel i älvkarleby, uppsala och norrtälje och kungsör. Martina, jag är generalsekreterare för svenska röda korset, är ett samhälle, är i en krissituation så blir det frivillighet med en gång någonting som aktiveras spontant. Goda grannar. Sjuttioplussare 2:a, som i vanliga fall känner sig helt friska och helt vanliga medborgare. Nu isoleras och då har vi ifrån ett antal organisationer känt tillsammans med msb och sveriges kommuner och regioner att vi behöver hitta en annan modell för att jobba tillsammans. Hmm. Kommer kunna mobilisera lokala frivilliga, alltså som är kända på orten som är kända på platsen och för att göra den här typen av stödinsatser i ett läge där det antingen inte finns en frivillig resursgrupp eller där den inte fungerar på ett optimalt sätt. Jag tror att detta kommer vara en insats som växer i betydelse. Våra organisationer är starkast lokalt för att organisera sig på platsen i nära samverkan med kommunen och svenska röda korset har lovat att ta en övergripande roll för att koordinera strukturen och jag är helt säker på att vi kommer kunna klara av detta på ett bra sätt. I de flesta situationer. Hmm? Vi från sveriges kommuner och region syd ansåg att trycket på kommunerna har ökat och riskerar att öka än mer. Nu när äldre och 2:a riskgrupper. Hmm behöver hjälp med matinköp och 2:a tjänster i samband med att du måste stanna hemma. Fri från sveriges kommuner och regioner sida ett sammans med MSB och ledande företrädare då för civilsamhället har kunnat enats om att samverka och lösa det här tillsammans. I den andan och att samverkar då för att stärka stödet till de invånare som behöver det. Och vi såg också en risk att de här personerna då i ökad utsträckning skulle behöva vända sig till en redan hårt ansträngd hemtjänst som också belastas nu utav väldigt höga sjukskrivningstal. Det var mot den bakgrunden som video från en sida tog kontakt med röda korset och inleder de här diskussionerna kan vi hitta något så så är det. Kim väldigt välkommen avlastning för de kommunerna som behöver det, men också då en en manifestation just det här kring att vi samlar oss kring det här tillsammans. Tack frågor. Då finns det nu tillfälle att göra enskilda intervjuer? Så här låter det just nu. Det är svenska myndigheter och idag också frivilligorganisationer med en lägesrapport på den här dagliga pressträffen som vi sänder IP ett från ekot sida. Hur den påverkar oss här hemma, petra i dag också röda korset och svenska civilförsvarsförbundet. Med vad innebar det? Ja, det innebar ju att hmm, det var en överenskommelse som presenterades mellan en mispel som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sveriges kommuner och regioner och fem frivilligorganisationer. Och det handlar om att de här organisationerna ska stötta kommunerna i kommunen. Och så vidare kanske inte har anhöriga som kan göra det så det här var ett sätt att styra upp det civilförsvarsförbundet får en nationell samordning scroll vad det gäller den här frivilliga resursgruppen som redan finns etablerat i många kommuner och i de kommuner där det inte finns frivilliga resursgrupper. Det det. Det var väl lite samma frågor som kom upp som som det brukar göra, hmm. Fortfarande så beskriver ju anders tegnell statsepidemiolog annat situationen i sverige faktiskt. Testa bil man ser ingen explosiv ökning av antalet korona smittade. Det är framför allt i stockholm. De två har inte stött, men nu när du säger det, jag tänker ändå att trots tårar att tusentals svenskar är smittade och 36 personer har dött så har vi det värsta fortfarande kunna få till och med 42 gör precis den siffran justeras för en liten stund sen bara. Men vi har ändå det värsta framför oss. Enligt folkhälsomyndigheten har sagt det innan dag noll. Nej, det idag berör det, men inte just det tillfället. Men som jag förstår det så är det ju fortfarande. Ser man inte den här dagen och och det var väl hmm inför helgen så fanns det en oro för att den dagen närmar sig, speciellt i stockholmsregionen. Men så blev det. Verkar fortfarande inte. Myndigheterna rätt här. Hmm. Sen var det en liten sak som jag tycker jag också är viktigt att lyfta som anders tegnell pratade om. Det är ju att av dom här som har intensivvårdas eller intensivvårdas så är det ju flera i de lite yngre åldersgrupperna. Kanske inte har några är tillhör riskgrupp. Läget utvecklat sig hela tiden i corona krisen som pågår. Det är därför vi också sänder ovanligt mycket direkt nu för tiden och därför också petra så klart. Du med oss nu och du redo att vara med oss lite senare om något nytt dyker upp. Vi hörde ju anders tegnell säger att det stora orosmomentet just nu i usa. De kommer hela tiden nya stödpaket och nya åtgärder. I dag väntas ju usa klubba igenom ett åtgärdspaket värt över 20000 miljarder kr som riktas till både företag och till privatpersoner. Kristian åström, du har tolkat det här idag med ekonomi kommentatorer? Åtta tjugohundranio var en väldigt allvarlig finanskris. Ja, det var ingenting som är den djupaste sömn sen. Hmm. 30 talskrisen. Vad innebär det? Har vi sett något liknande tidigare? Finanskriser av den här magnituden? Det gynnar att förändringen har gått så snabbt och det är liksom parallella skeenden du har här en virus spridning som vi inte riktigt vet som man tar kontroll över och så långt det går och sen så har du då åtgärder för att hejda den och som får ekonomiska konsekvenser och sen så har dem mot åtgärder till. Hmm? För att för att höja, de har ett negativa ekonomiska konsekvenserna och det här paketet är ju rött paket som man kan säga att avspegla i den situationen i det amerikanska samhället. Du har dels det exempel direkt stöd till enskilda personer, ett stöd på den för 12000:- per person och där har man ju för att usa är det väldigt många som verkar ha en sjukförsäkring och kassa de är de jobbar, de har. Anställningsavtalet de jobba för dagen i princip timanställda och de blir ställda. På bar backe det handlar mer om att stötta de här människorna, att inte gå omkull rent privat så att säga mer än att försöka få igång den allmänna ekonomin är god och då har personen och de kommer att konsumera dem. Har pengar hon behöver dem till betala sina räkningar att köra mat med mera. Sen är det ju. Kan vi diskutera det effektivt och skickades de här pengarna till samtliga eftersom du vet vi inte alla detaljer. Detaljer om exakta detaljerna? Konsumenter runt om inte kan de ska hålla sig hemma, men det är när man när vi pratar om det här var säger det att man just riktar sig mot privatpersoner. Och vad säger du om krisen som finns i usa kontra till exempel här i sverige? Ja, alltså i sverige. Så vi socialförsäkringssystem som våra paket har ju hittills riktat sig mot företag att lyfta och företagen dess kostnader, men också utökade möjligheterna till lån. Och sen så pågår en debatt om det. Åtgärderna är tillräckliga, vilket de flesta överens om att det är det inte. Det kommer troligtvis inte närmaste tiden. Ytterligare stödpaket men det finns inte samma behov här som i usa såklart. Av direkta stöd till privatperson kan det bli direkt stöd till företag eller branscher. Det låter jag vara osagt ur kreditgarantier till exempel. Om att direkt stöd, även om det är mer som en försäkring, alltså att att de som lånar ut pengar till exempel tillsatts de är garanterade av staten att få dem tillbaka i fullsatt inte skulle kunna betala dom. Vi pratade också om lokala stödpaketet. Finns sådana exempel också? Stockholmsregionen vill rädda små företag. Det handlar om uppskov med hyran, snarare bygglov för uteservering och sånt eftersom problemen är de samma. Ljusa och då har du ju på delstatsnivå och sen så har det visats kommunnivå också så att det är för detta. Är det här det stora paketet som vi talat om när det är på federal nivå på alla de här krispaketen som vi pratade om. Det är lite mer så var det liksom som en konstgjord andning långsiktiga åtgärder som ändå kommer funka på sikt eller desperation. Bra att helt enkelt minimera skadorna. Det kommer inte upphäva krisen eller bostad pris utan det är minimera skademinimering. Sen är det ju åtgärder som som har. Den effekt på lång sikt hmm eller sänkta räntor till exempel? Hmm, olika stimulanser som är konjunkturell. Att natten jag passerat därmed akuten de mest akuta fasen. Ekonomin ska återhämta sig så att det finns de möjligheterna och att det liksom går relativt snabbt. Den här återhämtningsfasen som man får skilja mellan kortsiktiga akutinsatser och de mer långsiktiga åtgärder. Vi har ju ett ekonomi landskap som är helt nytt i ändrar sig hela tiden också ett finansiellt undantagstillstånd. Vi ser just nu. Ja, det är det jag menar. Om du har centralbanker som har anammat än en policy som säger att hmm, ja, vi gör. Nu var jag med om vi har ett paket på trean lån till som vi köper statsobligationer från visualizer 300000000000. Företagsobligationer och statsobligationer de har närmat det som den japanska centralbanken har haft som policy under under flera år och är så de är väl inte där riktigt. De har ett tag, men de flesta in. Läs också vi summerat hundra EUR 50 miljarder för lite då kommer lägga på ytterligare det. Vad står det? Nu? Var händer på den just nu och nu ska vi säga sitt att höra på. Nu ringer han att det är många som vill prata med dig. Jag skulle tippa att den står på den. Det plötsliga händer. Det är väldigt, väldigt osäkert. Marknaden är manipulerade, manipulation av marknaderna på grund av de här paketen och centralbankernas agerande som förhåller sig till dem och. Kristian åström. Vi återkommer framöver också. Ekonomi kommentator på ekot. Vi kopplade upp daniel alling lite snabbt i stället. Korrespondent i storbritannien prins charles är ju konstaterade smittad av coronavirus rätt. Hur går snacket om det här just nu, daniel? När det kommer att ske en stor nyhet här och den 1:a tanken man får i naturligtvis på charles. Men sedan nästa tanke blir naturligtvis när jag träffade han drottningen senaste drottning elizabeth, 94 år gammal, är ju definitivt wid ND. Under matchen man tror att det ska vara lugnt. Rapporterna från backningen perles är att drottningen som befinner sig på vinst och kassel hennes privata slott kan man säga där hon drar sig undan ofta på helgerna. Där har hon dragit sig undan. Hon mår bra och så. Varje för att bistå på massa olika sätt. Vad händer med den typen av grejer i storbritannien? Jo här. Om han gjort det är liknande satsningar som regeringen gick ut och ville ha 250000 frivilliga runt om i storbritannien som ska hjälpa sjukvården och kommuner och så också på samma sätt som i sverige och har redan på en dag faktiskt fått 250. Och som har underliggande sjukdom, tendenser och sånt som ska ju isolerar sig helt och hållet till 12 veckor, alltså. Det är ju ganska lång tid och då behöver du hjälp med matleveranser och medicin leveranser. Samma saker och de frivilliga att hjälpa till med det. Husen som ska ställa upp på det och så där och sett ett fint initiativ som har hörsammats av de då aktuella daniel. Om du ger oss någon form av stämningsbilder så där senast jag hörde dig vad du hade varit ute på en springrunda senast var det senaste du kan liksom tas med till. Vad har du hört och känt på det brittiska folket? Smittspridningen har stigit till stigit ganska mycket här och dödstalen också. Det finns en väldig oro för var detta ska sluta. Kommer sjukvården klarar av det här och så vidare så så att de här åtgärderna som har gjort nu på sistone att man har stängt ner och så har välkomnats till 3 procent så.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization