Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

SOK's comments after the postponed OS.

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

News just a short while ago the Olympics in Tokyo are postponed on the future where the echo. We're live on Marcus Nilsson in the studio. Yes, that news came just a little less than an hour and a half ago. First, through his sawn-off Japanese prime minister who then went out in the Japanese press and announced that it was in agreement with the International Olympic Committees, which in turn only a moment later through tomas agreed. Will postpone the summer Olympics on the future. Radiosport's bengt managed and is with us. We will soon also listen to a press conference from the Swedish Olympic Committee where, among other things, Peter Ingebo is present. We'll be here in a minute, but we'll start short of the announcement that it will be postponed. Not surprisingly unexpected. It has been a massive pressure on Japan and on the International Olympic Committee and sportingly the injustices that it can bring in the preparation of various athletes and countries to listen. How the press conference with the Swedish Olympic Committee on it has started to roll has not yet. So we are waiting for it and the news of their standing, what can we expect from that press conference? Bengt? It was the case that the IOC, until Sunday at least outwardly, was quite stubborn about holding on to 20 hundred and 20 years, that is, the week's planned weeks. But it will be 20 hundred and 21. If it is determined there are at all a lot of details to decide going forward and we can hear details. Hopefully from the Swedish Olympic Committees that hold a press conference on this. Now it is. And we think it's a good decision. I think it's a wise decision. It is positive that it is coming as quickly as it does. Hmm, it was only a couple of days ago that you so that you needed couple of weeks or even four weeks to look at different scenarios. It is now up to all of us to adjust to see the positive opportunities in this we enter serious times a global emergency and global emergencies require the organization, but also all individuals. Those who have said not and what applies to you in the media. What applies to us as national Olympic committees is what applies to federations of active leaders. On the one hand, changing and changing the next period. How are we going to use this time? What can we do in view of the serious situation? To have close contact with our active and the leaders who help our active. That is our most important task now and it is about answering questions. It's about showing care and it's also about helping and solving some practical problems or situations or whatever it may be. Talent support among winter and summer and then there are resources. They go between winter and summer, but different winter and summer years are a bit different. Expensive took on talent is of course a tailor-made and means-tested program so it is as well as what is required and that is exactly what applies now. What is required tailor-made for each one. It's about ours. New camps extended coach contracts. Hmm changed plans and then we have the situation we are in as well, so that means it's double double adjustments. But we're going to make it. Yes, I understand that hmm. Active just like their leader. Hmm may be feeling some confusion right now. It's very goal-oriented individuals who work hard to reach, hmm. His goal to perform well. Hmm? And then the conditions change. But at the same time, it is individuals who have some training in adjusting their plans. Hmm, to reorient so that I think it is very well sent for it and directly. We don't know when to make this trip together and I think if we can see the benefits in that hmm, a focus on performance and new opportunities to prepare are on our side. There will be some additional costs we take for granted that the Tokyo 20/20 procurements that I have done them will also apply this fall or next year. Then there are some procurements and tributes and things that we have done out of private actors. It is possible that we will suffer there. Hmm, within hmm, the government to give us a support so we can

Audio

Transcription

Sentiment: 51,10 %

Besked bara för en kort stund sedan os i tokyo skjuts på framtiden där ekot. Vi sänder direkt marcus nilsson i studion. Ja, det beskedet kom för bara lite mindre än en och en halv timme sedan. Först genom sin sågade japanska premiärministern som då gick ut i japansk press och meddela att man var överens med internationella olympiska kommitt erna, som i sin tur bara en stund senare genom tomas var överens. Kommer att skjuta sommar os på framtiden. Radiosportens bengt skött och finns med oss. Vi ska snart också lyssna till en presskonferens från den svenska olympiska kommitt n där bland annat peter ingebo finns på plats. Vi ska komma till alldeles strax, men vi börjar kort bengt om beskedet att den skjuts på framtiden. Inte helt oväntat oväntat. Det har varit ett stenhårt jag massivt tryck på japan och på internationella olympiska kommitt n. Och idrottsligt sett de orättvisor som det kan innebära i olika idrottares och länders förberedelser ska lyssna. Hur presskonferensen med svenska olympiska kommitt ten om den har börjat rulla inte än. Vi väntar alltså in den och beskedet hur de ställer sig, vad kan vi vänta från den presskonferensen? Bengt? Mänskliga åsikter från deras sida om de prioriteringar som den internationella olympiska kommitt erna och idrottsrörelsen till slut landade i. Det var ju så att IOK ända till i söndags åtminstone utåt, var ganska envisa kring att hålla fast vid 20 hundra 20 alltså sommarens tänkta veckor. Men det blir alltså 20 hundra 21. Fastställs det finns överhuvudtaget mängder av detaljer att besluta framöver och vi kan få höra detaljer. Förhoppningsvis från svenska olympiska kommitt erna som håller presskonferens i detta. Nu är det så. Och vi tycker att det är bra beslut. Jag tycker att det är klokt beslut. Det är positivt att det kommer så pass snabbt som det gör. Hmm, det var ju bara ett par dagar sedan som man så att man behövde par veckor på sig eller till och med fyra veckor för att titta på olika scenarios. Nu gäller det för oss alla att ställa om att ser de positiva möjligheterna i det här vi in i allvarliga tider en global nödsituation och global nödsituationer kräver organisationen, men också alla individer. De som sagt inte och det som gäller för er i media. Det som gäller för oss som nationella olympiska kommitt er det som gäller för förbund aktiva ledare. Dels ställer om och att ställa om den närmaste perioden. Hur ska vi använda den här tiden? Vad kan vi göra med tanke på den allvarliga situationen? Att ha nära kontakt med våra aktiva och de ledare som hjälper våra aktiva. Det är vår absolut viktigaste uppgift nu och det handlar om att svara på frågor. Det handlar om att visa omsorg och det handlar också om att hjälpa till och lösa en del praktiska problem eller situationer eller vad det nu kan vara det. Fullt fokus på att våra aktiva ska få en bra vår och bra sommar och har någonting att se fram emot för att prestera när det väl är dags tokyo eller om det nu blir tokyo 21 vi får se. Tapeter frågor hmm. Talang stöd bland vinter och sommar och då finns det resurser. De går mellan vinter och sommar, däremot olika vinter och sommar år är lite olika. Dyra tog på talang är ju ett skräddarsytt och behovsprövad program så det är liksom vad som krävs och det är precis det som gäller nu. Det som krävs skräddarsytt för var och en. Det gäller våra. Nya läger förlängda tränarkontrakt. Hmm ändrade planer och sen har vi den situation vi är i också, så det innebär ju att det är dubbla dubbla justeringar. Men vi kommer att klara det. Absolut. Ja, jag förstår att hmm. Aktiva precis som deras ledare. Hmm kan känna viss förvirring just nu. Det är ju väldigt målinriktad individer som jobbar hårt för att nå, hmm. Sitt mål för att prestera bra. Hmm? Och sen så förändras förutsättningarna. Men samtidigt så är det individer som har en viss träning i att justera sina planer. Hmm, att orientera om så att jag tror att det är väldigt väl skickade för det och direkt. Vi vet inte när så vi får göra den här resan tillsammans och jag tror att om vi kan lyckas se fördelarna i att hmm, ett fokus mot prestation och nya möjligheter att förbereda oss finns på vår sida. Det blir en del merkostnader vi tar för givet att tokyo 20/20 upphandlingarna som jag har gjort dem också kommer att gälla i höst eller nästa år. Sedan så finns det ju en del upphandlingar och hyllningar och sånt som vi har gjort ut av privata aktörer. Det är möjligt att vi där kommer drabbas. Hmm, inom hmm, regeringen att ge oss ett stöd så vi kan fortsätta förbereda oss till hundra procent och att vi kan ge våra aktiva en möjlighet att prestera på toppnivå och med anledning av att hmm. Modell på vilket sätt för dem ganska kommentera året inblandad i processen från alla olympiska organisationen har varit inblandade mer eller mindre internationella specialförbunden har naturligtvis varit mer inblandad än de nationella olympiska kommitt erna har varit informerade under resan. De allra mest arrangören tillsammans med j och k som som måste ta ett sånt här beslut och det bygger ju inte bara på den interaktion, utan det här läget också med världshälsoorganisationen, de experterna som man har använt och vi tycker att det är väldigt bra att gå tidigt till. Informera den konstaterade, hmm. Vi har blivit tillfrågade, hmm om vad vi tycker ett antal frågor och vi har också givit dem svaren hmm skriftligt och det har alla nationella olympiska kommitt er för att göra internationella specialförbund. Avrundade med en sista fråga datumet senast sommaren 27. Vi säljer andel av patienter, måste framförhållning i morgon tror att alla parter har stort intresse av att man så tidigt som möjligt bestämmer vilka datum det blir. Men det är väldigt många, hmm. Intresse intressen i det här och att hamna rätt från början. Men så fort som möjligt med alla saker i beaktande och in med den där uttalandet man har så öppnar man ju upp för att det kan bli i höst. Det kan bli vår och det kan bli vid motsvarande tid nästa år. Jag skulle kunna tänka mig att vi får vänta någon månad på. Pacto de avrundar vi där fortsätter vi med i individuella intervjuer kan jag vid en pressträff. Den fortsätter i din individuella intervjuer. Vi ska säkerligen kunna få till en sådan också. Peter ingebo fick nu höra verksamhetschef för den svenska olympiska kommitt ten kommenterade alltså att de olympiska spelen nu skjuts upp. Beslutet kom tidigare från bland annat och japans premiärminister shinzo abe från internationella olympiska kommitt n. Persson gjorde IOK alt så som vi sammanfattade det namnet som som fattar det här beslutet. Bengt skött radiosporten bevakade os under mängder av år. Om vi går in på först den svenska delen och det vi kunde lyssna till nu. Peter reinebo, hmm, vad kunde han konstatera? Ett positivt besked. Rese, resor och och kring kring själva oron som finns kring viruset naturligtvis, men inte lugn när det gäller all planering. Omplanering, ombokning av mängder av olika förberedelser för 20 hundra 21 och i viss mån måste ju måste ju i de förberedelserna läge eftersom vi inte vet vilka veckor under nästa år. De som krävs i tokyo, lokalt tokyo och sapporo, förresten, som också ska ha en del av de olympiska spelen och dels också omvärlden när det gäller 2:a. Stora evenemang. Det är redan i gång en diskussion mellan eu och friidrotten som gör en väldigt mäktig idrottsorganisation. Friidrott, VMIUSA, som skulle ha avgjorts nästa år, 6 augusti och 10 dagar framåt, men där har friidrotten å sin sida har sträckt ut en hand och sagt att låt oss diskutera. Redo att maka på oss och har vårt friidrott. VM 2:a veckor än det var tänkt. Verksamhetschef peter också under presskonferensen att det gäller för oss att ställa om till senare spel. Hur ska de aktiva hantera den här situationen är många som försöker formtoppa som ligger i hårdträning och det är professionella idrotts idrottsmän och kvinnor där. Göra det med ganska min rimlig horisont, och jag menar tidsperspektivet framåt blir ju lättare att hantera så fort vi får veta när det verkligen är dags för os tävlingar och hur det blir med 2:a evenemang. Jag tror inte den delen alltså de aktivas tillvaro kommer att bli så väldigt problematisk. Där tror att en viss ro infinner sig. Då måste förstås 2:a utmaningar. Jag kan säga relativt sett i lugn och ro ställa om mot det stora som alltså blir 20 hundra 21 historiskt att att ett os skjuts upp på det här viset är svårt att släppa den tanken. Det har aldrig skett under de 124 år som olympiska tävlingar pågått. Ända sedan aten sin, men aldrig liksom skjutits upp så här hela paketet historiskt besked alltså som kommer till oss i dag. Det handlar om att os i tokyo och sapporo för den delen skjuts upp. Oklar vi kommer att komma in på det lite senare med radiosportens bengt skött som finns med oss som kan få. Du kan få en liten kortis bengt. Det talas redan nu om att det ska kallas tokyo 20/20 även nästa år som en etikett så att säga oj rätt intressant bara som en kuriositet just det och vi var också inne på de aktivas roll och även de har ju reagerat på det beskedet i historiska som kommer i dag att alltså tokyo och sapporo s 27 skjuts upp på obestämd framtid än så länge innan 20 ett i alla fall den tidshorisonten som. JOK räknar med daniel rickardsson. Förlåt jacob richardson, jätte daniel rickardsson, en skidåkare närvarande på sport jacob richardson. Hur har reaktionerna varit från de svenska idrottsutövarna? Ja, men vi kan väl ta två exempel? Ryttaren peder fredricson, som jag hoppade hem med os guldet IUSA. Att man inte säkert vet när det blir av heller. Nu är det lite pyspunka uttryckande som när man inte vet när man kör igen så så är det svårt att planera de här kommande satsningarna och sen så finns det också en ekonomisk aspekt av det här. Hela hans verksamhet när det gäller det. Till os ja, som blir os 21 oavsett namn här. Hon lyfter fram en rättviseaspekt harm. Alla idrottare har ju faktiskt möjlighet att träna som den ser ut just nu och det här är, menar hon, det största problemet i de flesta nationer så stänger man ju ner allting, säger hon. Medaljhopp. Det kan bli bara för att nämna några. Peder fredricson som fick höra sarah sjöström. Det finns ju också såklart armand duplantis mondo som har satt världsrekord och vi ska lyssna på peter reinebo från nere från presskonferensen. Jag är enligt bo, hmm kostnader du var inne på. Det hoppas att vår regering stöder så det viktigaste nu. Det är ju att vi tar upp dialogen med våra aktiva och ledare och förbund om vad som behövs i den förlängda förberedelserna. Nu har vi väldigt speciella förutsättningar med internationellt nödläge. Det påverkar ju det. Våra aktiva försöker hitta bra träningsmöjligheter på hemmaplan och de sig inte så att det drar på sig några extra kostnader utan det handlar egentligen om de internationella aktiviteterna som jag förväntar mig att vi vi måste addera i höst och i vår. Men vi har bra partners, våra sponsorer är kära och de kommer att hjälpa oss och jag räknar också med att riksförbundet och och regeringen kan ge oss ett antal så skulle jag bli lite dyrare, men inte katastrof. Tror du när jag ser inte som att det är ekonomin som är utmaningen utmaningen nu? Det hålla fokus utmaningen nu. Det är att göra nya planer så att våra aktiva får bra förutsättningar. Vet du någonting om dem som redan har kvalat in till os och klarade os kvalgränsen? Hur blir det med det? Var på väg fram här till 1:a veckan i april. Men vi har ju tagit ut ett antal aktiva som är på en väldigt hög nivå inför tåg 20/20 och hmm ser ingen anledning II nuläget att revidera hmm den listan sen så får vi naturligtvis se vad vi hittar datum framöver. De har alltid varit så att paralympics har följt på på os och paralympics har jag alltid sagt att det är bra att oecd för tävlingen till oss, för det brukar alltid vara i ordning. Men vem vet, det kanske blir det omvända nu att vi får säga att det var bra att paralympics i före för hmm när vi ska köra har diskuterat någonting om det är dopningsavstängda. Finns väldigt grannlaga och jag har egentligen inga kommentarer till det. Just nu sitter den nivå från presskonferensen i stockholm angående att det inte blir något som ger oss den här sommaren i tokyo och det säger han till radiosportens dag. Malmqvist, tack så länge är säger vi till dig. Vi välkomnar ytterligare en ekot sänder direkt med anledning av beskedet att. Jag. Hur reagerar du på beskedet som kom till oss bara för en kort stund sedan? Att sommar os nu flyttas fram? Det som jag tycker är bra. Det förekommer så snabbt som möjligt så att det man säger land och mor och förbereda någonting annat i både huden och i kärlek, så snygg och så vidare. Det påverkar det här dig och din verksamhet som förbundskapten för damernas landslag. Jag måste kust och skotta veta när när ordet kommer vår, men det är nästan sommar så hmm, vi ungefär kanske samma upplägg som vi skrittade på den här gången så kommer någon annan period får man titta på nånting annat. Men hmm men rent sportsligt så med tanke på kondom och kultur i klubblagen för att för oss som som fotbollslandslagets är väldigt beroende på att spelarna är i bra träning i sina klubblag och så vidare och. De har inte setts till optimalt. Kan monteras en kollega kom in och hmm, den aspekt som är viktig när man spelar så pass tufft, det är så roligt med match var 3:e dag spelar i verkliga overkligheten i hundträning i sina klubblag vinna så att det där sak som ändå konstaterat att det kan vara bra att du flyttas. De flyttas fram. Vad är det i så fall för frågor? Lär införsel tutan natal puss aktörer för när det fattas är slut. Det är lite onödigt, så många olika idrotter som är namn att bli vana kanske att det är färre fika när man bara handlar om fotboll. Det är så många olika idrotter och kanske allt annat länder som är så vidare för att berätta att man lita på ik efter kårhus när det gäller att fatta här viset. Att jag inte det så att. Såg inte beslut fattats om man jämför med någonting, men men det slut kommer någon som är okej och det är inte utan hmm, vi kan väl ta bort den delen tills vidare så att ibland när man väntar på besked oavsett om det är bra eller dåligt, så den här oron kanske finns mer innan beskedet kommer. Nu har vi ett besked och jag vet vad vi kan göra både vid förbundsledningen och spelarna och för klubbarna och med tanke på den oklara beskedet kring. När os kan komma att gå av stapeln. Hmm, vad ser du för horisont som fotbollslandslaget behöver för att komma i form för att koordinera ligor och så vidare? När behöver ni ha ett besked när os ska bli av så att säga? Tobii är så spelarna är långt inne i sina klubbar och med våra fönster på 10 dagar. Sen, hmm är ju spela i olika nämnden året i sverige, nån tyskland och england och spanien och frankrike. Att det är lite olika förutsättningar naturligtvis på länderna II klubblagen. Men det är självklart att det är bra att grundlagen är i gång så mycket som möjligt innan man ska spela tonen jätte kort nu. Respektera de som förbundskapten för denna fotbollslandslag. Hur blir det med fotboll? CM 20/20 ett? Hmm, det vet jag inte. Vi inte klarat det utan för oss handlar det om att kvalificera oss dit och vi har spelat tre matcher av åtta och det kortsiktigt och tittar vi på djur när vi kan väl ta tillbaka borta utan borta så att det är i våra tankar. Det kortsiktigt. Jansson, förbundskapten för damernas fotbolls landslag, ser det tack för att du var med och beskedet kom bara för en kort stund sedan alltså att os i tokyo och sapporo flyttas fram. Oklart när det kan gå av stapeln och för en stund sedan så höll svenska olympiska kommitt e en presskonferens och där är peter nabo, verksamhetschef. Det gäller för oss alla att ställa om att ser de positiva möjligheterna i det här. Vi inne i allvarliga tider en global nödsituation och global nödsituationer kräver organisationen men också alla individer tar sitt ansvar och. Sveriges olympiska kommitt er och det är bara för en kort stund sedan radiosportens bengt skött finns nu med i studion. Bengt, hmm, hur reagerar du på det som är så nu gav för signaler kring detta historiska besked för världs idrotten? Ja, det är väldigt mycket som måste ställas om, dels globalt, men som svar på din fråga lokalt. Från scratch och en komplicerande faktor i just nu är ju att det inte existerar några nya datum. Vi vet inte vilka veckor under 20 hundra 20 ett som som detta kommer att ske och när du ändå är inne på tidshorisonten, hur ska man klämma in det någonstans? Det ganska tight schema redan som det är det är det verkligen vi vet att friidrottsvärlden var aviserat att genomföras borta i usa. Ett väldigt pusslande sommar os blir ju den riktigt stora pjäsen som jag skulle tro att de här enskilda idrottsförbunden måste ta väldigt mycket hänsyn till den här historiska beskedet. Bengt skött till sist proportionerna på att flytta fram ett olympiskt spel. De låter sig vara gigantiskt. De absolut största evenemang i alla kategorier. Sorgen som ett os kommer att skjutas upp hela paketet, liksom ska flyttas i tiden. Tidigare har det förekommit inställda spel, men det var under 1:a och 2:a. Världskriget så att det är alltså historiska dimensioner kring det hela. Väldigt många pjäser och enskilda människor. Ska ställa om sina planeringar och sina liv. Det säger radiosportens bengt skött till oss och beskedet kom bara för en kort stund sedan bekräftas också utav internationellt internationella olympiska kommitt erna att sommar os i tokyo och sapporo flyttas fram till senast sommaren 20/21. Ett historiskt beslut aldrig tidigare någonsin har detta skett. Ekot sänder direkt med just den anledningen om det historiska att os nu flyttas fram senast till sommaren 20/21. Bengt skött det finns fortsatt med oss om vi ska gå in på de proportionerna kring att flytta ett os nu. Det är väldigt många som berörs, inte bara utövade de tv bolag med radiobolag för den delen del. Nationellt och vi var inne på även de nationella perspektiven med peter reinebo, verksamhetsansvarig på sveriges olympiska kommitt er. För en stund sen. Än så länge är det till stor del oklart vilka som ska stå för de globala globala kostnaderna. För det är ju inte bara att japansk problem där utan det är en pandemi. Sagt nu att ja, de inte ens hunnit diskutera den ekonomiska delen och jag skulle tro att det och väldigt mycket annat är högprioriterat nu de närmaste tre, fyra veckorna minst. Det var ju så att han för bara några dagar sedan så att vi behöver tid behöver just fyra veckor innan vi ger ett besked kring hur det blir med sommar os. De hade kunnat ana, men okej, då vet vi att det inte blir 20 hundra 20 men som sagt extremt många? Finns kvar inför nästa år, säger radiosportens bengt skött om beskedet som kom bara för en kort stund sedan någon timme sedan nu att sommarens os i tokyo och sapporo flyttas fram till senast sommaren 20/21. Det har också kommit reaktioner. Jacob richardson från svenska utövare. 16, tråkigt besked, säger han förstås. Och hmm, men han påpekar också just på den här osäkerheten som bengt inne på att det blir lite pyspunka på alla satsningar. Man vet ju inte riktigt när det är dags igen när man skall vara redo för tävlande igen och just den ekonomiska aspekten är nånting som är genomgripande när vi pratar coronavirus. Ericsson är till och hmm ett annat svenskt os guld hockey i eu. Sarah sjöström, och hon lyfter fram en rättviseaspekt här, att alla idrottare har ju faktiskt inte möjlighet att träna just nu. Att det är det som är det största problemet i de flesta nationer som stängs. Det just nu. Hmm. Simma och gymma och på olika sätt fortsatte vara aktiv. Det är jacob richardson efternamn med de reaktionerna. Värt att notera också. Det här är alltså till följd utav coronavirus ett som fortsätter att drabba världen europa men också sverige. Hittills har vi 378000 konstaterade fall 16000 döda i den pandemi som sprider sig världen över. Ingen lämnas oberörd av det här och till sist alltså sporten. Värd då det största sommarens os i tokyo som nu flyttas till senast sommaren 20/20 ett. Det var allt vi hade för den här sändningen. Vi har lasse boström som har producerat. Andreas eriksson har varit tekniker. Tack till också till radiosportens bengt skött. Vi har mer från bengt i sportextra IP fyra 19:00 hörde de i grann kanalen p fyra, alltså tack också till jacob richardson och jag själv heter marcus nilsson per natt.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person