Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Minister of Social Affairs' update on the corona spread.

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 10,54 %

We are directly and we are doing so because Social Affairs Minister Lena Hallengren is now holding a press conference together with The Director General of the Swedish Public Health Agency Johan Carlson. Increasing life health jobs are threatened by all accounts so more people will get sick. And as the Prime Minister's grief speaks to the nation, more will be forced to say that final farewell to a loved one. Now there are one hundred people who are being cared for or cared for in the country's intensive care units. No one should stand alone in this situation with every person having a responsibility. I would therefore like to remind you once again of the strong recommendations that apply to everyone. In Sweden. Hands stay home. When you're sick, you can work from home and I want to be. Usually Easter is a time to meet friends and family. A time to travel around Sweden to old or new places to visit. This year it can't be like that. This year's Easter will not be business as usual. We have a global outbreak of a new virus. We have spread of the virus in Sweden. Preparing for the Easter celebrations. I would like to remind you of what is called social distance. Keep your distance, they say traffic, but now it also applies to social interaction. Try not to be so close to sitting tight or crowding is used in 1st hand phone, video chat other technology to keep in touch with friends and family. Don't get so sick, so maybe your neighbor will be or an older relative will do what you can to protect them. The government has banned large public gatherings and public events. Public Health Agency, the recommendation for smaller arrangements. The Prime Minister previously said that more restrictions are to be expected. Now we can tell you about a new one today, the Public Health Agency is deciding on further measures to limit the spread of infection. These are new regulations aimed at restaurants, cafés, restaurants, restaurants, restaurants, restaurants, restaurants. This decision will of course affect many entrepreneurs and employees around the country. We understand that, but the situation is serious and this action is needed to limit the spread of infection. In parallel, the government has presented several measures to mitigate the financial consequences of the corona virus, including short-term work, the abolition of sick pay responsibilities, opportunities for companies to get deferred tax payments for a year. But we have since day one made it clear that we do not rule out any measures, either to reduce the spread of infection or to protect Swedish jobs. That announcement is also valid today. But that is the case, I leave the floor to the Director General of the Public Health Agency, Johan Carlson. Yes, as a Government Minister, we have a serious situation we have today met with all the regions. Infectious disease control doctor and can state that we have and spread of infection in virtually the whole country, although it is of course the largest in the Stockholm area. But virtually all regions report some kind of spread. The measures we are taking for those we are discussing now are intended to slow down the spread of infection, especially to protect the vulnerable. And the ultimate purpose is to show also to reduce pressure on health care. Getting what I was talking about before to get the curve to level off with the seriously ill and so on. I first thought about travel last week. There are risks, with travellers and everyone going on a trip must think. Is this trip really necessary? Is it worth the price that might cost both for ourselves traveling and 2nd who meet us? The first is natural that it's sick. Do you have symptoms of the economy function that you do not travel at all. You're not supposed to meet 2nd people. You should sit at home and if you get worse then of course contact the health care the 2nd is that the person who travels should not travel and visit older relatives and friends. It's important. Hmm, especially important to point out. It was like you're healthy or sick. You can fall ill on the way there. One can fall ill has come up with this with protecting older people and at risk for when the infection is even during these times, although it is well thought and nice to visit older parents, relatives. Those who themselves belong to a risk group, i.e. people over 70 years of age or if you have a disease that has risked falling ill in more serious economics, their function, especially carefully consider travel. Is it the case to travel what risks look before me before it and should of course a number of things that one should funde

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Age)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Man direkt och vi gör det med anledning av att socialminister lena hallengren nu håller en pressträff tillsammans med folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson. Ökar liv hälsa jobb är hotade av allt att döma så kommer fler att bli sjuka. Och som statsministern sorg talar till nationen så kommer fler tvingas säga att sista farväl till en älskad. Nu är det var hundra personer som vårdas eller har vårdats på landets intensivvårdsavdelningar. Ingen ska stå ensam i den här situationen med varje person har ett ansvar. Därför vill jag återigen med påminna om de skarpa rekommendationer som gäller för alla. I sverige. Händerna stannar hemma. När du är sjuk, du som kan jobba hemifrån och jag vill vara. Vanligtvis är påsken en tid att träffa släkt och vänner. En tid att resa runt i sverige till gamla eller nya besöksmål. I år kan det inte bli så. Årets påsk blir inte som vanligt. Vi har ett globalt utbrott av ett nytt virus. Vi har spridning av de viruset i sverige. Förbereder påskfirandet. Jag vill påminna om det som kallas för social distansering. Håll avståndet brukar man säga trafiken, men nu gäller det också social samvaro. Försök att inte vara så nära sitta tätt eller tränga ihop är använd i 1:a hand telefon, videochatt annan teknik för att hålla kontakt med släkt och vänner. Inte blir så sjuk, så kanske din granne blir det eller en äldre släkting gör vad du kan för att skydda dem. Samhället ska också ta sitt ansvar. Regeringen har förbjudit stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten, rekommendationen för mindre arrangemang. Statsministern tidigare berättat att fler restriktioner är att vänta om. Nu kan vi berätta om en ny sådan i dag fattar folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det handlar om nya föreskrifter som riktar sig till bland annat restauranger, kaféer. Det här beslutet kommer såklart påverkar många företagare och anställda runt om i landet. Vi förstår det. Men läget är allvarligt och den här åtgärder behövs för att begränsa smittspridningen. Parallellt har regeringen presenterat flera åtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona viruset, bland annat om korttidsarbete, slopat sjuklöneansvar, möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Men vi har sedan dag ett gjort klart att vi inte utesluter några åtgärder, varken för att dämpa smittspridningen eller för att skydda svenska jobb. Det beskedet gäller också idag. Men det är så, lämnar jag ordet till folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson. Ja som statsråd som har vi en allvarlig situation vi har i dag haft möte med samtliga regioner. Smittskyddsläkare och kan konstatera att vi har och smittspridning i stort sett hela landet, även om det naturligtvis är störst i stockholmsområdet. Men i stort sett alla regioner rapporterar någon form av spridning. De åtgärder som vi vidtar för de som vi diskuterar nu är tänkta att få smittspridning att gå så långsamt som möjligt, särskilt skydda det sårbara. Och det slutliga syftet är att visa också att minska trycket på hälso och sjukvården. Att få det som jag pratade om förut att få kurvan att plana ut med insjuknade allvarligt sjuka och så vidare. Jag tänkte först jag om resor förra veckan. Det finns risker, med resande och alla som ska ut och resa måste ta sig en funderare. Är den här resan verkligen nödvändig? Är den värt det pris som kan komma att kosta både för oss själva som reser och 2:a som träffar oss? Det 1:a är naturligt att det är sjuk. Har man symptom på på ekonomifunktionen som man inte resa alls. Man ska inte träffa 2:a människor, man ska inte ut och resa. Man ska sitta hemma och om man blir sämre då naturligtvis kontakta sjukvården det 2:a är att den som reser ska inte resa och besöka äldre släktingar och vänner. Det är viktigt. Hmm, särskilt viktigt att poängtera. Det var som man är frisk eller sjuk. Man kan insjukna på vägen dit. Man kan insjukna har kommit fram det här med att skydda äldre människor och riskutsatta för när infektionen det gäller även under de här tiderna, även om det är väl tänkt och trevligt att besöka äldre föräldrar, släktingar. De som själv tillhör en riskgrupp, det vill säga personer över 70 år eller om man har en sjukdom som riskerat att man insjuknar i allvarligare ekonomi sin funktion, särskilt noga överväga resandet. Är det så att resa vilka risker ser framför mig inför det och bör naturligtvis ett antal saker som man bör fundera på. Sportstuga i fjällen har jag då möjlighet att isolera mig. Har jag möjlighet att egen maskin eller med hjälp av anhörig ta med hem eller via faster? Man kan inte räkna med att kunna dra på resurser ganska knapphändiga resurser som finns i många områden dit man åker för rekreation. Jag pratar om, jag pratar om kurserna på gotland. Att det är ett bekymmer att sätta sig där. Om man då inte har resurser att att att ta sig. Man kan inte räkna med att man kan belasta sjukvården eller hmm sociala tjänster på samma sätt som normalt. Det 3:e om man ändå väljer att åka så ska man anpassa sina verksamheter där man gör många åker ut till olika evenemang. Ställningar och det är förstås, hmm, skidbackar. Hmm, man ska undvika sådana aktiviteter som. Riskerar att smittan sprids man möter nya människor. Man har risk att ha med sig smitta själv naturligtvis, även om man då kanske inte tänker på att man börjar insjukna. Vi har. Till den delen haft en diskussion med länsstyrelserna. Smittskydd än. Regionerna i fjällkedjan, alltså lönen norrlandslänen, värmland och dalarna för att diskutera vad man kan göra på fjällanläggning vet jag så här års påsken är ju en stor högtid kan man säga egentligen. Många åker till fjälls att fundera på om det verkligen är så att man bör göra det så om man gör det så vill vi att det ska kunna ske så säkert som möjligt. Organisationen för skidanläggningar som har tagit fram en heltäckande skulle jag vilja säga, åtminstone. Blivit omfattande plan för hur man ska minska riskerna i själva skidåkningen i skidbackarna. Allt ifrån hur man lämnar ut liftkort, hur köerna hanteras till hur lift lift hanteras och så vidare och den kommer att publiceras inom kort och är någonting som egentligen i större delen redan är genomfört. Vi vet också 2:a aktiviteter som till exempel länder konstrundor, utställningar har ställts in på många håll. Vi får sådana sådana indikationer i dag. Det som egentligen är dagens höjdpunkt är det en föreskrift som som jag avser fattar beslut om senare idag riktar sig då till restauranger. Och där vi kommer att föreskriva att riskminimera verksamheten. Du ser alla, hmm? Innehavare ägare måste göra en ordentlig plan för hur minskar man smittspridningen i de utrymmen man själv disponerar. Det finns också vissa tvingande regler som statsrådet. Vi kommer bara att tillåta servering. Malin är att helt enkelt. Hmm. Lokalerna i ett sådant skick så att man man har utglesning mellan boden och så vidare. Den här lagstiftningen eller den här föreskriften då hängs på smittskyddslagen. Det innebär att smittskyddsläkaren regionalt. I samråd med kommunen kan stänga verksamheten om de inte anses uppfylla de krav som föreskrifter ställer och ambitionen är att föreskriften skall träda i kraft så snart som möjligt. Förhoppningsvis är i morgon. Utan någonting mer om själva resorna, hmm. Många åker vi påsken bil naturligtvis, men en hel del resor sker med med tåg. Kanske inte så mycket flyg just nu, men det förekommer naturligtvis bussar även där så har vi då signalera till till transporttiderna att se till att det inte uppstår trängsel att man sitter på sina platser, att man inte tränger sig in och ut så vidare också göra en liten kommentar till situationen som vi är i stockholm. Det är inte rimligt att man har stor trängsel i lokaltrafiken med så få människor ute och rör sig. Hmm, jag kan inte se att det ska vara problem att lösa. Till sist några saker, hmm uppföljning av den föregående veckan. Hmm. Vi har fortfarande den stängning av grundskolan och förskolan inte aktuellt. Däremot så har vi tillsammans med skolverket tagit fram information till skolor och förskolor. Förebyggande åtgärder på samma linje så anser vi det viktigt att idrottsrörelsen även fortsatte, aktiverar barn, unga vill säga genomföra aktiviteter, träningar, uteaktiviteter och så vidare som som riktar sig mot barn och ungdomar samtidigt som man då att utvisas, ger information och råd om om undvika smittspridning. Till slut. Ville bara upprepade statsrådet sa de grundläggande reglerna för för de tydliga. Regler budskap vi lämnar till allmänheten är stanna hemma om du är sjuk. Undvik både arbete, sociala kontakter. Försöka arbeta hemma om det går att göra det, hmm. Respektera de stängningar som har gjorts av. Större sammankomster och så vidare och vi noterar också att hmm, distansundervisning på gymnasieskolan lärosäten komvux verkar fungera bra. Tack så mycket. Det är också. Det är ett allvarligt läge och vidta ytterligare en åtgärd för att begränsa smittspridningen. Jag vill avsluta det här med att rikta ett stort tack till alla. Myndigheter och många, många 2:a människor med viktiga yrken som ser till att vi nu håller sverige igång en svår tid och får ingen sida så är vi fortsatt beredda att fatta beslut som krävs för att skydda liv och hälsa. Vi ska ta hand om varann i en prövningens tid. Det är i hela landet. Jag tänkte jag och det här. Hmm, måste ju säga att barnen har drabbats ju då ännu hårdare än många 2:a som redan är hårt drabbad än vad tänker regeringen kring det? Vi inser ju får ingen sida naturligtvis att alla de beslut som vi fattar är till för att hjälpa branscher hjälpa individer som skulle kunna vara sjukskriven så. Nödvändigt för att förhindra en ökad smittspridning. Vi har en samhällsstyrning i hela landet och män i olika stor utsträckning som johan karlsson säger. Men vi vidtar åtgärderna för att vi menar att det är nödvändigt för att se till att vi håller på att man förbjuder, hmm. Jag frågade hmm. Först och främst där med stående bara är så vad är det som är problemet? Där är från att man står två meter ifrån och sitter vid bord. Det finns ju stora sällskap bord som tar 10 personer. Är det antal eller vad är det som är det med människor trängs? De flesta har gjort det. Ska du köpa mat och dryck, så sätt om man istället sätter sig vid ett bord som är ganska ut glesat med avstånd mellan dem som sitter där så är risken betydligt lägre. Det var bedömning. Jo, jag undrar när det gäller kollektivtrafiken i stockholm, vidtar ni några mer konkreta åtgärder mot hur den har hanterats nu när det med tanke på att smittspridningen är som mest omfattande i stockholm och sen är det också när det gäller resor, hmm? Om myndigheten inte har en möjligt att förbjuda folk och rörelse naturligtvis och därför vill vi egentligen skicka en signal att de de som. Alla måste fundera på om det verkligen nödvändigt finns det minsta tvekan på på de här punkterna skulle man avstå. Det har varit tydliga budskap, men vill man åka till sin else vill man göra det så går det inte med de medel som vi har att arbeta med att förhindra det. Däremot, hmm, skicka tydliga signaler. Vilka saker som bör gälla, vad de fraktar. Smittskydd stockholms framtida om man vill ha en dialog messel. Jag vill kunna skicka signalen att jag tycker att det är konstigt att man inte kan lösa. Den fråga om det är barer och restauranger, hur kommer det att kontrolleras där avstånden och ut läsningen? Det i princip kommunen som i princip kommunen som har att att hmm hantera dem. Frågorna, hmm. I grunden så ska jag säga att det kommer oerhört mycket information från gäster och annat om om att det inte fungerar. Det väldigt bra. Dels anser om det är 15 cm hit och dit. Vi har inte preciserat på det utan lokaler se ganska olika ut och kan ju både vara ute och inne och samma regler gäller även ute. Låter också bra för dig och säga att vi har ju ändå som vi upplever en stor följsamhet mot de. Uttryckligt förbud helt enkelt, men men den typen av skarpa rekommendationer som ges att ändå finns en stor följsamhet hos befolkningen. Rätt att vi måste hjälpas åt och se till att man följer dem där kommunen har ett ansvar i sin uppföljning, men där vi alla har ett ansvar gentemot varandra och inte minst gentemot vårt eget förhållningssätt. Bakom de här föreskrifterna ska säga och skidanläggningar i 2:a. Länder som har valt att stänga av skidanläggningen är helt. Varför? Det är inte aktuellt. Här i sverige har vi bedömer alltså att med de åtgärder som vidtas, hmm. Enbart bordsservering vi pratade om innebär det att försäljning av hämtmat kommer att förbjudas? Hämtas kommer tillåtas. Jag är också lite konkretisering där. Hmm till exempel att buffe är förbjuds innebär det att restauranger som har dansat de förbjuds kan ge lite konkreta exempel? Hmm hmm hmm. De får väl utvecklat den här tolkningen med att bara sitta och sen gå på den, så jag tror att den här verksamheten har vi nog räkna med ska reda ut åtminstone tillfälligtvis. Hmm, det finns brister på landet. Beredskaps materiel och då undrar jag, vad tycker du om att regionen inte haft den här? Hmm, materiel man inte haft? Hmm, skyddsmasker och sånt där II beredskapslager? Och vad kan regeringen göra i det här läget för att. Laget ställde både regioner som fortsätter förstås med att göra sina uppköp, men det handlar ju både om och se till att vi med en gemensam upphandling av sveriges få sin del. Det handlar om att socialstyrelsen nationell inköpscentral och med det också ansvarig och har mycket lättare ingång för att kunna sluta avtal. Allt fler. Man ökar produktionen att man skalar upp produktion. Allt det arbete vi gjort för att se till att man hela tiden ökar på vår beredskap finns upphandlingsregler som behövs. Hmm, behövs läggas åt sidan i dag som förhindrar hinder i vägen? Absolut inte att socialstyrelsen nationell inköpscentral. Kan bli verklighet. Säger alltså socialminister lena hallengren, som tillsammans med folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson har hållit en presskonferens där huvudbudskapet var får vi väl ändå säga att folkhälsomyndigheten förbjuder allt utom bordsservering på restaurangen för att stoppa? På de här nya restriktionerna? Ja, det är klart att hmm, de barer som finns om inte också har ordentligt med bord så blir det här såklart ett dråpslag. Men det är ju ett antal människor som har råkat ut för vad som måste betraktas som. Tanken är att det ska gälla från imorgon och det innebär då att på restauranger kaféer, nattklubbar bara rätt sätt kommer enbart bord serveringar tillåtas man inte står stå i en bar och då fick johan karlsson vad gäller då var hur hmm, det är det det? Hann, han tror att det blir stopp för dans också. Är det där är ju ett återkommande tema, är man tydlig nog från politiken hade väcker frågor om gränsdragning? Ja, det här var ju en myndighet då. Men ja, det var ju inte så tydligt just det där. Hmm och hmm. Vi kan inte förbjuda detta, inte förbjuda någon resa till en stuga som han har där till exempel, utan i stället så blir det en uppmaning att de uppmanar människor och resa bara om resan verkligen är nödvändig. Och ska du göra den ska du absolut inte. Drabbat finns det en politisk enighet kring detta eller kommer det bli strid? Kommer 2:a förslag komma fram? Vad tänker du där om man ska uttrycka sig väldigt enkelt så kan vi säga att det varit en politisk enhet i stort sett allting som handlar om det. Mikko stämningen mellan de ovanligt lugn, men där handlar det ju mer om en konkurrens att man tar fram förslag och säger saker som oppositionspartierna ta fram förslag som man tycker att regeringen måste göra och så. Men det är ju redan en pågående diskussion så. På plats här i och sa att man är beredd att fatta nya beslut, vad är det som kan komma? Hmm? Finns det liksom för politiskt utrymme att vidta nya åtgärder? Ja, det går alltid göra mer och det finns alltså befintlig befintlig lagstiftning som redan finns de. Främst om. Hur kan man hjälpa företagen och där kommer vi väl relativt snart få se ett paket, säger alltså ekots politik kommentator fredrik furtenbach. Och jag vet att vi har vår reporter katarina helmerson på plats där också som just nu jagar kommentar, hmm. Folkhälsomyndigheten om resor precis det var johan karlsson då generaldirektör på folkhälsomyndigheten, som varnade lite för, hmm påsk resandet. Han sa att påsken är ju en stor rese helg, men att det alltid finns risker förknippade, med resande och vad han uppmanade folk till är att man helt enkelt de som planerar att ge sig ut på resa. De måste ta sig en funderare verkligen värt. Pratade han också om att det handlar inte bara om att den enskilda personen ska säga bedöma om han eller hon klarar av en resa, utan det handlar också om att man utsätter 2:a människor för risker. Om man beger sig ut och reser. Det kanske var just uppmaning, för det är inte så att det blir någon slags resa. Det blir ingen som helst förbud, men däremot precis som du sa det, en uppmaning och man uppmanade han uppmanade också kollektivtrafiken i stockholm. Sl att lösa dagen de trängsel problem som vi haft de senaste dagarna när man har dragit in många turer och han sa att det är inte rimligt att det ser ut som det gör vidare i den här sändningen till ett helt annat ämne, men också korona relaterat marcus nilsson finns med oss och det handlar om os så är det är japan besked kommer nu på olika nyhetsbyråer. Det handlar om att japan nu vill att sommar os skjuts upp till 20/20 ett. De har os som alltså det är på dagen fyra månader kvar till. Det är japans premiärminister shinzo abe som har föreslagit för den internationella olympiska kommitt erna att sommar os nu ska skjutas upp till 20/20 ett och det rapporter från japanska public service bolaget än HK mer om det här IP ett efter kl. 2. Japan står som värdland här och den uppmaningen det. Ska kommittén i slutet av dem som fattar det här beslutet så det återstår helt enkelt att se om det kommer ett beslut på det här, att skjuta upp män. Enligt de rapporter som kommer från de telefonmöte som ska ha ägt rum kl 12 så ska man ha varit överens både från premiärminister shinzo abe, japans premiärminister, men också från internationella olympiska kommitt ns ordförande, presidenten thomas bach. Överrens om det. Hjärtliga bekräftelsen från internationella olympiska kommitt n säger alltså marcus ericsson som leder programleder den sändning som börjar kl. 2. Marcus nilsson, som leder den sändningen och då kommer vi höra en presskonferens med folkhälsomyndigheten och 2:a myndigheter, men också utvecklingen när det gäller de kommande. Tar johan carlsson och lena hallengren finns på plats där och vår reporter ska strax få en intervju med henne. Men vi jag kan fortsätta med min kollega anna granberg här i studion. Det var ju så att hmm, man pratar ju som sagt om resor mycket och. Två, det vad vi gör så här, att vi pausar där och så och vände vi oss till katarina helmerson som har med sig socialminister lena hallengren. Varför fattade det här beslutet? Utbrett i stockholm och därför gäller att vidta de åtgärder som krävs får se till att vi kan stoppa smittspridningen. Det är det som kommer som kommer hjälpa var riskgrupper. Våra äldre och som kommer också var det som bidrar till att vi klarar att möta viruset med hjälp av sjukvård. Hmm. Kille väldigt mycket närkontakt och precis det som vi vill undvika. Det handlar ju om en social distansering, ett ett jätte tråkigt begrepp i ett samhälle där man inte vill vara nära varandra och mötas mycket. Men ska vi åstadkomma social distansering och minska samhälls? Äter myndigheten får svara på mer exakt hur detta ser ut, men det innebär helt enkelt att det finns ett behov av att inte bara tvätta händerna var hemma när man är sjuk vid minsta symptom utan också hållet. Visst, avstånd och att man då underlättar för detta genom att i restaurangmiljö. Samband med det här? Jag kan inte svara på vilka åtgärder som som kommer och när. Men men som magdalena andersson tidigare sagt i dagsläget finns det ingenting som utesluts utan alla frågor på bordet och det gäller verkligen att se vad som är möjligt att genomföra och vad som också kan ge effekter. Till att vi alla i sverige vill bidra till att minska smittspridningen, lyssna på de rekommendationer som finns och följer de föreskrifter som ges ut så är det kommunen som ansvarar för att se till att de är de verksamheter som bedrivs i kommunen. Också följer dem de lagar och föreskrifter som finns och det är så. Med samma hänvisning till till expertmyndigheten folkhälsomyndigheten i dialog med smittskyddet i de län och regioner som är berörda där man där man har kunnat vidta flera åtgärder som som säker upp att man hmm, att man ska kunna klara situationen och jag har ingen anledning. Kunna stanna hemma och inte gå till jobbet. Hur ser du på de där vid sidan av som jag precis nämnde att att inga förslag på något sätt ska hmm ska liksom avfärdas så är det också väldigt viktigt att säga att det är svårt att definiera. Som också myndigheterna och angivit när det handlar om hur man ska tilltala olika riskgrupper. Men inga förslag ska avfärdas. Däremot är det viktigt att förstå att frågan är väldigt komplex. Socialminister lena hallengren, det är inte road av ekots katarina helmerson och hmm. Hoppet från folkhälsomyndigheten när det är hur man ska tänka nu inför stora re säljer budskapet är att man helt enkelt inte ska försätta sig i en situation där man riskerar att belasta sjukvården, det vill säga befinner man sig i inom en riskgrupp, då ska man verkligen ta sig en funderare och någonting som har varit aktuellt. Fjällen och det har ju diskuterats huruvida man ska stänga dem här eller inte och det kommer han alltså inte att göra. Och det här motiverade folkhälsomyndigheten med att man har haft en diskussion med de berörda regionerna och med SLAO slaos som alltså är den förenings eller den organisation som har hand om säkerheten och liftar och den typen av aktiviteter modellen. Eken och i köer och annat, och man finner nu att man har ett hmm fungerande förslag och att man tänker helt enkelt låta anläggningarna var öppen och en annan fråga som har diskuterats mycket de senaste dagarna. Vi kanske bara kort ska nämna det när det gäller skolor och förskolor. Just det är inte aktuellt att stänga vare sig i förskolor eller grundskolor. Det var budskapet i dag också. Har lyssnat på en sändning från ett kortare handlat om att folkhälsomyndigheten nu. Förbjuder eller endast tillåtet bordsservering enda stort servering kommer att tillåtas på restauranger och kaféer och tanken äta här beskedet eller att det träder i kraft i morgon. Denna sanning jag har hmm producerats av lasse boström och tekniker har persson och andreas eriksson och hmm.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Organization