Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Extra broadcast from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Eco-editorial? Hey, we're with you now from the echo side warmly welcome. Another broadcast from the eco editorial staff if you are with us in the future, you will find out the latest on the coronal pandemic that is going on first and foremost, we will hear the situation in Sweden. Public Health Agency press conference should we do as usual? At this time begins right now, but also 2nd authorities with lovely through kind of collected update. Bing of what's going on here really in a while from ecco to journalists asking questions. But we will have to keep it a little shorter today because we will move on to a presentation to where ms b will lead it and there will be representatives of sweden's municipalities and regions. Swedish Red Cross and The Swedish Civil Defense Association. Representative of the Save the Children. Afterwards, hmm, and as usual then when we have run the presentations, there will be time for individual interviews and also a question and answer session here. The presentation with two and then I hand over the floor to state epidemiologist Anders Tegnell. We start as I said from a quick overview, what is somewhere in the world, hmm? More now more than half in Europe and also more than half of the deaths have occurred in Europe. Stars ate. Hmm, otherwise we're not really much to say if it continues to be more and more falling all over the world. Hmm. The concern right now as I think enough to hmm yes, it's very problematic. If we move to Sweden, we have a currently stable situation, you might say. Hmm, we have just between a hundred and 200 cases daily now for more than a week back hmm. Increase in the number of cases above 70 following general developments. Really ugly them for that day but will be at the same level as before. Hmm, so about 2000 cases in Sweden so far 40 deaths and in iva have so far cared for one hundred four 44 patients are written by someone in it. The information we get from the regions from the intensive care units is that we are still so that it is especially in Stockholm that there is pressure. Hmm, even a little bit in the 2nd major cities in the rest of the country with the exception of the region, it is still quite quiet. Hmm. Hmm? Or about intensive care and how they age- we still have a high percentage of everyone who is between 50 and 59 years. We still believe that this is a result of its introduction. In those groups we still have whole to few people within a rush group who are infected and quite a few cases so far that are on iCU in those age groups where you are very sick. Hmm condition also think about that disease. There, the mortality rate is very low the vast majority are good, come out of iCU and continue to live a healthy life after that so that it is not really take both resources. It's not quite as serious as it looks with this one. Hmm. Laboratory and care are up to speed right now. Both develop week by week. Hmm, the major shortcomings and not in the laboratory. We get a lot of offers from different private actors from the academy and the 2nd. how to handle what measures you do and right now we test, test out the region and especially those who are going into the health care so that it gets in there. Someone's betting right now. Hmm. Strategy when we work with in the same we continue in wonderfully try to reduce the speed of infection and we do this above all by the public new we all stay at home when you are sick. Hmm, then you can put on some 2nd things. O visit their elderly relatives now during Easter is not appropriate. There is a ban on larger gatherings to bring down the spread of infection there. Hmm, we have as we talked and hope that the last days now also some. Hmm, it works in the workplace. Hmm. Between workers and employers so that this does not disturb either employers or employees. And as you know, it's high schools and universities and so on. Hmm is conducting its teaching remotely right now and then the 2nd. The suffering both for them and their surroundings, so it is very important that we can continue to hold it here. Hmm, great luck that not so many of the elderly are deaf and as I said, this is what we are trying to achieve to avoid these high fast spikes that give a lot of hmm, a lot of resources in care requires very

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,09 %

Ekoredaktionen? Just det. Hej, vi med dig nu från ekot sida varmt välkommen. Ytterligare en sändning från ekoredaktionen om du är med oss framöver så kommer du få veta det senaste om korona pandemin som pågår först och främst ska vi höra läget i sverige. Folkhälsomyndighetens presskonferens ska vi göra som vanligt? Vid denna tiden börjar precis nu, men också 2:a myndigheter med härlig genom slags samlad uppdatering. Bing av vad som händer här egentligen om en stund från ecco till att journalister att ställa frågor. Men vi kommer behöva hålla det lite kortare idag för vi kommer gå vidare till en presentation till där ms b kommer leda den och det kommer representanter för sveriges kommuner och regioner. Svenska röda korset och svenska civilförsvarsförbundet. Representant för rädda barnen. Efteråt, hmm, och som vanligt då när vi har kört presentationerna så kommer det finnas tid för enskilda intervjuer och även en frågestund här. Presentationen med två och då lämnar jag över ordet till statsepidemiolog anders tegnell. Vi börjar som sagt från en snabb översikt, vad är någonstans i världen, hmm? Mer nu mer än hälften i europa och också mer än hälften av dödsfallen har skett i europa. Stjärnor åt. Hmm, annars är vi inte jätte mycket att säga om det fortsätter att vara mer och mer faller hela världen. Hmm. Orosmomentet just nu som jag tänker nog för att hmm ja, det är väldigt problematiskt. Om vi går över till sverige så har vi en för närvarande är rätt stabil situation kan man säga. Hmm, vi har strax mellan hundra och 200 fall dagligen nu sedan mer än en vecka tillbaks hmm. Ökning av antalet fall över 70 som följer den allmänna utvecklingen. Riktigt fult dem för den dagen utan kommer att ligga på samma nivå som tidigare. Hmm, så ungefär 2000 fall i sverige så här långt 40 tal dödsfall och på iva har man hittills vårdat hundra fyra 44 patienter är skrivna av någon i den. Informationen vi får från regionerna från intensivvården är att vi fortfarande så att det framför allt i stockholm som det är tryck. Hmm, även lite grann i de 2:a storstäderna i resten av landet med undantag av regionen är det fortfarande ganska lugnt. Hmm. Hmm? Eller om intensivvårdande och hur de åldersmässigt så har vi fortfarande en hög andel av alla som är mellan 50 och 59 år. Vi bedömer fortfarande att detta är ett resultat av att den introducerades. I de grupperna vi har fortfarande hela till få personer inom en rusch grupperna som är smittade och ganska få fall så här långt som ligger på iva i de åldersgrupperna där man är väldigt sjuk. Hmm medskick också tänka på att sjukdom. Där är mortaliteten ass andelen dödsfall väldigt låg de allra flesta blir bra, kommer ut från iva och fortsätter leva ett friskt liv efter det så att det är inte riktigt ta både resurser. Det är inte riktigt så allvarligt som det ser ut med den här. Hmm. Laboratorium och vården hinner med just nu. Både utvecklas vecka för vecka. Hmm, den stora bristerna och inte på laboratoriet. Vi får väldigt mycket erbjudande från olika privata aktörer från akademin och 2:a. Regionerna får väldigt mycket om att använda deras om man tittar på det. Om man fortsätter vecka så att vi kommer att testa allt mer och mer. Men poängen med att testa ju att det ska påverka hur man hanterar vilka åtgärder man gör och just nu testar vi, testar man ut regionen och framför allt de som ska in i sjukvården så att det kommer in där. Någon satsar på just nu. Hmm. Strategi när vi jobbar med inom samma vi fortsätter i härligt att försöka minska hastigheten i smittspridning och det gör vi framför allt genom att allmänheten ny vi alla stannar hemma när man är sjuk. Hmm, sen kan man lägga på lite 2:a saker. O hälsa på sina gamla anhöriga nu under påsk är inte lämpligt. Det finns ett förbud mot större sammankomster för att få ner smittspridningen där. Hmm, vi har som vi pratade och hoppas att de sista dagarna nu också en del. Hmm, det fungerar på arbetsplatsen. Hmm. Mellan arbetstagare och arbetsgivare så att det här inte stör varken arbetsgivare och arbetstagare. Och som ni vet så är det gymnasieskolor och universitet och så vidare. Hmm bedriver sin undervisning på distans just nu och sedan den 2:a. Den lidande både för dem och deras omgivning, så det är väldigt viktigt att vi kan fortsätta hålla den här. Hmm, stort turen att inte så många av de äldre dövas och som sagt var det här är det vi försöker åstadkomma att slippa de här höga snabba pikarna som ger väldigt mycket hmm, mycket resurser i vården kräver väldigt mycket. De som blir sjuka på ett bra sätt har hela tack så mycket ha hmm, jag ska kort beskriva lite om social sen så socialstyrelsens arbete är en pågående arbete. Ska försöka fatta mig kort så att alla 2:a hinner komma till tals det. Särskilda sjukvårds ledningarna, men också chefsläkare, nätverk och 2:a forum. Jag vill lyfta fram några punkter av samarbete och där vi gör väldigt gott och hmm, jag vet att hmm. Med tidigare har pratat om om vikten av att vi köpte samarbeta med försvarets materielverk för att säkerställa att säkerställa att det här uppdraget vi har. Där? Hmm, deras kompetens är ju enastående i det här och vi har redan sedan tidigare en väldigt god erfarenhet av det här samarbetet. Ytterligare bevis på den här nationella samarbetet är de stöd sjukvården får just nu och försvarsmakten. Även här bygger du på tillit förtroende och samarbete som har funnits över en lång tid. Det är ingenting som vi har hittat på för stunden utan. Följ på det här samarbetet är den försäkrings resurs som socialstyrelsen i dagarna också kommer lämna som stöd till region skåne. Det är en akut medicinsk förstärkning som vi utvecklats tillsammans med fem b försvarsmakten över de senaste åren och som skulle ha övats i skåne nu under totalförsvarsövning i maj, men som nu det är lite grann. Kan dels förstärkas med att vi tillför specifika och ytterligare ivar vårdplatser, hmm. Vi försöker samordna personalresurserna i bästa möjliga mån, men det handlar också om att vi försöka understödja och avlasta med tillskott till annan verksamhet och det är i sig också en förstärkning och det är oerhört viktigt att komma ihåg att vi. Olika spår jag vill också lyfta fram att regionerna ska givetvis fortsätta stödja varandra. Hmm, inga nationella åtgärder och oavsett vilka regeringsuppdrag som kommer in ska kortsluta det här systemet utan hela syftet med nationella uppdraget och vår roll som statlig aktör. Vilket uppdrag vi får från regeringen, oavsett vad behovet är så kommer socialstyrelsens arbete alltid att baseras på inhämtning av fakta och de här läget. Bilderna som rapporteras in från regionerna och vi måste kunna analysera dem för att på ett väldigt, väldigt tydligt sätt kunna inrikta och samordna nationellt i det här läget. Vi har just nu. Har vi förstärkt och intensifierat det här tidskritiska arbetet med förstärkning av exempelvis stå svenska intensivvårdsregistret och 2:a referenserna att verk så återigen. Där ska vi inte hitta på saker hockey som vi ska använda dem system som redan finns. Slutligen så vill jag betona att hmm hmm. Nationell samordnare. Kräftan information från beredskapsorganisation erna eller de regionala särskilda sjukvårds ledningarna att det behövs ytterligare tydlighet och råd. Hmm när du kommer till rekommendationer av olika slag så agerar vi givetvis på det. Återkoppla till just regionerna. Det handlar inte bara om att öka till med tillskott av resurser utan också säkerställa att de får de beslutsstöd och de rekommendationer som de har behov av och att de är tydliga. Tack. Ja svante berger från msb, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och vi arbetar nu för att hela samhället ska kunna klara av att hantera även ett förvärrat läge, att det ska finnas uthållighet över tid, särskilt inom samhällsviktig verksamhet i identifiera brister och behov. I början av förra veckan så gick vi folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att äldre människor och personer som av 2:a skäl ingår i riskgrupper ska minska sina sociala kontakter och det är rådet gäller ju fortfarande det här ställer ju större krav på oss alla 2:a att hjälpa till och det ställer större krav på kommunerna. Kunde få stöd med det här och tidigare idag så gick MSB och även några 2:a organisationer ut med information om det här. Det berättade mer om det här och hur vi nu tar oss an den här utmaningen tillsammans med ett stort antal organisationer och det tänkte jag som har nämnts här tidigare, berättar mer om tillsammans med några av de här organisationerna. Då öppnar vi upp för en frågestund är den kommer vara något kortare idag eftersom vi kommer att hålla en presentation, stigit till strax så att vi kan börja med 1:a frågan, hmm ekot fråga till socialstyrelsen om. Skyddsutrustning för vårdpersonal som börjar ta slut, vårdförbundet slår larm i dag och att det kan ta slut bara inom några dagar. Vad är planen när skyddsutrustningen för de som vårdar tar slut? Målsättningen är att skyddsutrustningen för den personal som vårdar inte ska ta slut. Hmm, målsättningen är att vi arbetar utifrån uppdaterade rekommendationer och säkerställer att den personal som behöver. Den skyddsutrustningen ska ha tillgång till det. Det här är dagligen, hmm, vi lämnar större dagligen för att att säkerställa det här direkt och akuta behovet. Det har jag försökt vara väldigt tydliga med överskott det finns inga stora lager ta ifrån utan det. Baby måste säkerställa och det är väl den fas som ni kanske går in då? Hmm, ännu mer att försöka omfördela. Hmm nationellt för att det inte ska uppstå det här behovet det här utan att få leveransen. Successiva katastrofplan eller krisplanen? Hmm, hmm ja, jag tycker det. Vi har gått ut med att vara väldigt tydlig med att det kommer inga stora leveranser. Däremot så kommer du leveranser hela tiden. Vi bedömer just nu att vi har förmåga att det. Utrustning på att vi vi håller på ta fem som sagt var uppdaterade, hmm rekommendationer för hur vi började på en ganska hög nivå. Nu har vi lärt oss väldigt mycket mer om den här sjukdomen, vilket gör att vi kan fokusera användning. Skyddsutrustning ska användas där de behövs som bäst och det görs den just nu och då kommer man också väcka mycket längre. Johan nilsson, TT jag har en fråga till anders, hmm. Många av dem har avlidit, sägs ha haft underliggande sjukdomar där diabetes och högt blodtryck hmm har varit de vanligaste vanliga tillstånd. Att de har dött eller inte, eller de kraftigt överrepresenterade vad vet man? Hmm, jag vet inte riktigt vad det var frågan om. Det är högt blodtryck och diabetes riskfaktorer men hur vet man det om väldigt många i den här åldersgruppen har riskfaktorer vi har. Vi håller på att titta på det. Ta diabetes men det är inte jättestor utan det är ålder som slår igenom och man måste komma ihåg av alla de som har diabetes. Det är en försvinnande liten andel som hmm som dör. Hmm 60 år typ två diabetes ska tänka då. Hmm. Med sin behandlande läkare, de allra flesta har ju haft det på olika sätt för det är ju inte någon totalt unik sjukdom utan det finns mycket som talar för att man reagerar på liknande sätt som man gör vid influensa. Dåliga influensaepidemi eller 2:a liknande luftvägsinfektioner har man klarat det. Frankfurts väljer oss vid en korsning. Den inversa two anders teckna hmm larm och tävlingspaus vid inspelningen på teckenspråk som referens började införa en rekommendationer. Det var sängdags naden att strukturreformen tid som regeringen bestämmer. Djursing för att kanske i addition och jonnas i mål. Huvudet är jag singel mot regeringen, anmäla lag av organisationer och roll på lokal finding innovative is och hmm ingen roll kontakta hmm hmm hmm hmm hmm hmm. Titel av er respons purple. Hmm, korrekt. Decisions måste detta. Hmm hmm hmm. Christian, hmm? Jag jobbar för tysk tv här som korrespondent. Hmm upptäckt att jag måste fråga en gång till. Jag har varit här igår och det här med att du vet att det är en helt annan läge och restriktioner och en sak som är väldigt olika. 4 procent som smittar innan de har en symptom. Hmm har undersökt ungefär hundra stycken. Jag vet att det är så. Det finns många studier, men just nu är det betyder alltså. Ja, jag förmodade död en studie som jag tänker på och då pratar man inte om personer utan symptom utan man pratar om anne. Dokumentet, cassis alltså personer som inte har kommit för sjukvården. Vi lägger ribban när vi rekommendationer mycket, mycket lägre. Det handlar om personer som vi be att stanna hemma. Det är personer som de de det. Möjligen kan vara smittsamma. Det är säkert så att det finns smittar från också personer helt utan symtom, men det är väldigt ovanligt jämfört med hur många av hur mycket smitta som sprids av dem med symptom var vi nu jobbar med det inte att få bort smärtan helt och hållet. Det kommer inte att gå den här sjukdomen är här för att stanna. Fashion för hälso sjukvården och fortsätta fungera. Och det är vi vår bedömning är att det är möjligt att göra genom att ta bort den gruppen av smittsamma som har symptom den lilla gruppen som intages symptom kommer att fortsätta sprida det. Inspelning och det är det som är vår tanke, vår strategi bakom det var bara jag tror att det är en annan studie. De har undersökt par borde ha fått den här sjukdomen, men de det. Vilket är helt säkert inte är sant. Det finns mycket i den studie som man kan få nya på om den modellen verkligen speglar verkligheten eller inte. Men den här diskussionen, mörkertalet är väldigt viktig för den och det har man inte. Möjlighet att göra enskilda intervjuer, men vi väntar tills den presentationen är klar. Så var så goda. Hmm? Ja, då har vi fredrik lennartsson som är avdelningschef på sveriges kommuner och regioner. Martin löf, som är generalsekreterare för svenska röda korset. Och vi umgås kontor i ni som är förbundsordförande för svenska civilförsvarsförbundet. Välkomna. Ja, tack så mycket. Det här är då det som jag har gått ut information om. Hmm, så här ser det ut sammanfattningsvis. Hmm. När man försöker sammanfatta den enda bild. Vi har två olika modeller som tillsammans blir en lösning för. Framför allt äldre människor som ska minska sina sociala kontakter så mycket som möjligt och som kanske då inte kan få stöd av familj, vänner, grannar eller på annat sätt. Hmm, den 1:a modellen. Det handlar om att lyfta fram och förstärka frivilliga resursgrupper. FRG som är ett koncept där det finns. Samlat frivillig stöd till kommunerna, civilförsvarsförbundet har länge haft uppdraget att utbilda frivilliga för den här uppgiften, men de frivilliga som ingår IFRGD kan komma från alla frivilliga försvarsorganisationer. Och nu så ger vi en i en särskild överenskommelse. Civilförsvarsförbundet, en nationell samordning scroll för hanteringen av den här försäkringslösningen inom ramen för den här korona hanteringen. Vi ser också till att det finns ett centralt samordningskansli för alla frivilliga försvarsorganisationer till stöd för detta så att alla de organisationer känner att de kan jacka in i det här på ett bra sätt. Jag har en frivillig resursgrupp eller på annat sätt har löst frågan om samordning av frivilliga resurser blir kriser och här har vi tecknat en gemensam avsiktsförklaring med sveriges kommuner och regioner. Riksidrottsförbundet rädda barnen och svenska kyrkan svenska röda korset och sveriges stadsmissioner. Och det här är ett erbjudande. För kommuner som önskar få samlat stöd och en struktur för det svenska röda korset får en samordnings roll på nationell nivå. I den här modellen. Samordningsansvaret lokalt. Det kan variera mellan de här organisationerna beroende på lokala förhållanden. Hmm. Nu tänkte jag, hmm, då lämna över ordet först till civilförsvarsförbundet och sen till röda korset som du får berätta om hur de hur ni ser på på ert arbete i ljuset av den här överenskommelsen och och den gemensamma avsiktsförklaringen och därefter så kommer det i sveriges kommuner och regioner en kommentar. Lottakåren. Hmm? Det här menar jag. Det här är stort faktiskt där en samhälls mobilisering i den här situationen och mobilisering av människors kraft och vilja att bidra och göra nytta och hjälpa i samhällets hantering i en svår situation. Gör ditt kontor i fortfarande civilförsvarsförbundet i samarbete med msb, sveriges kommuner, regioner och svenskar och de övriga frivilliga försvarsorganisationer gör vi allt vi kan för att minska risken för spridning och hmm. Och msb stärker avsevärt de frivilliga resursgrupper som finns i mer än hälften av sveriges kommuner. Frivilliga resursgruppen består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället. I samband med kriser. Exempel på tidigare insatser när det gäller frivilliga resursgrupper kan vi se på bränderna, skogsbränderna i västmanland, skogsbrändernas hundra 18, vattenförorening i skellefteå 2011 och den stora migrationen till stavning 2015. Vad kan efter g användas till? Ja, det kan vara kommunikations insatser. Det kan vara information stöd inom äldreomsorgen. Medmänskligt stöd helt enkelt administration. Avspärrning och övervakning fordonsförare. Tolkhjälp fungerar som extra armar och ben för kommunerna. Om man tittar några konkreta exempel där vi redan idag vi hmm hemleverans av livsmedel och receptfria läkemedel i uppsala och hmm. Martina, jag är generalsekreterare för svenska röda korset. När ett samhälle är i en krissituation så blir frivillighet med en gång någonting som aktiveras spontant. Goda grannar. Sjuttioplussare 2:a, som i vanliga fall känner sig helt friska och helt vanliga medborgare. Nu isoleras och då har vi ifrån ett antal organisationer känt tillsammans med msb och sveriges kommuner och regioner att vi behöver hitta en annan modell för att jobba tillsammans. Kommer kunna mobilisera lokala frivilliga, alltså som är kända på orten som är kända på platsen och för att göra den här typen av stödinsatser i ett läge där det antingen inte finns en frivillig resursgrupp eller där den inte fungerar på ett optimalt sätt vara en insats. Starkast lokalt för att organisera sig på platsen i nära samverkan med kommunen och svenska röda korset har lovat att ha en övergripande roll för att koordinera strukturen. Och jag är helt säker på att vi kommer kunna klara av detta på ett bra sätt. I de flesta situationer. Vi drivs starkt av bilden av en kris eller katastrof. Hmm? Vi från sveriges kommuner och region syd ansåg att trycket på kommunerna har ökat och riskerar att öka än mer. Nu när äldre och 2:a riskgrupper. Hmm behöver hjälp med matinköp och 2:a tjänster i samband med att du måste stanna hemma. Fri från sveriges kommuner och regioner sida ett sammans med spe och ledande företrädare då för civilsamhället har kunnat enats om att samverka och lösa det här tillsammans. I den andan och att samverkar då för att stärka stödet till de invånare som behöver det. Och vi såg också en risk att de här personerna då i ökad utsträckning skulle behöva vända sig till en redan hårt ansträngd hemtjänst som också belastas nu utav väldigt höga sjukskrivningstal. Det var mot den bakgrunden som vi då från SKR sida tog kontakt med röda korset och inleder de här diskussionerna kan vi hitta något sätt att det? Väldigt välkommen avlastning för de kommunerna som behöver det, men också då en en manifestation just det här kring att vi samlar oss kring det här tillsammans. Tack frågor. Då finns det nu tillfälle att göra enskilda intervjuer? Så här låter det just nu. Det är svenska myndigheter och idag också frivilligorganisationer med en lägesrapport på den här dagliga pressträffen som vi sänder IP ett från ekot sida. Oss här hemma, petra idag också röda korset och svenska civilförsvarsförbundet med vad innebar det? Ja, det innebar ju att hmm, det var en överenskommelse som presenterades mellan MS pel som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sveriges kommuner och regioner och fem frivilligorganisationer. Och det handlar om att de här organisationerna ska stötta kommunerna för de kommuner. Och så vidare kanske inte har anhöriga som kan göra det så det här var ett sätt att styra upp det civilförsvarsförbundet får en nationell samordning scroll vad det gäller den här frivilliga resursgruppen som redan finns etablerat i många kommuner och i de kommuner där det inte finns frivilliga resursgrupper. Det det. Det var väl lite samma frågor som kom upp som som det brukar göra, hmm. Fortfarande så beskriver ju anders tegnell statsepidemiolog annat situationen i sverige faktiskt är stabil. Man ser ingen explosiv ökning av antalet korona smittade i stockholm. De två har hittills dött, men nu när du säger jag tänker ändå trots då att tusentals svenskar är smittade och 36 personer har dött så har vi det värsta fortfarande på att dela med. De två gör precis den siffran justeras för en liten stund sen bara, men vi har ändå det värsta framför oss. Enligt folkhälsomyndigheten har sagt det innan dag noll. Nej, idag berör det, men inte just det tillfället. Men som jag förstår det så är det ju fortfarande. Ser man inte den här dagen och och det var väl hmm inför helgen så fanns det en oro för att den dagen närmar sig speciellt i stockholmsregionen. Men så blev det inte. Det verkar fortfarande inte. Myndigheterna rätt här. Hmm. Sen var det en liten sak som jag tycker jag också är viktigt att lyfta som anders tegnell pratade om. Det är ju att av den här som har intensivvårdas eller intensivvårdas så är det ju flera i de lite yngre åldersgrupperna. Kanske inte har några är tillhör riskgrupp. Läget utvecklat sig hela tiden i korona krisen som pågår. Det är därför vi också sänder ovanligt mycket direkt nu för tiden och därför också petra så klart. Du med oss nu och du redo att vara med och lite senare om något nytt dyker upp. Vi hörde ju anders tegnell säger att det stora orosmomentet just nu i usa. De kommer hela tiden nya stödpaket och nya åtgärder. I dag väntas ju usa klubba igenom ett åtgärdspaket värt över 20000 miljarder kr som riktas till både företag och till privatpersoner. Kristian åström, du har tolkat det här idag? Ekonomi kommentator är ungefär dubbelt så stort som. Sting stöder den djupaste sömn sen 30 talskrisen så att det var vad innebär det? Har vi sett något liknande tidigare? Finanskriser av den här magnituden? Det gynnar att förändringarna har gått så snabbt och hmm, det är liksom parallella skeenden du har här. En virus spridning som vi inte riktigt vet som man tar kontroll över och långt den går och sedan tar du då åtgärder för att hejda den och som får ekonomiska konsekvenser. Och sen så har dem mot åtgärder till för att för att höja de connective ekonomiska konsekvenserna och. Det här paketet är det ett paket som man kan säga att avspegla i den situationen i det amerikanska samhället. Du har dels december direkt stöd till enskilda personer och ett stöd på ungefär 12000:- per person och det har man ju för att det är det väldigt många som sjukförsäkring. På bar backe det handlar mer om att stötta de här människorna, att inte gå omkull rent privat så att säga mer än att försöka få i gång den allmänna ekonomin är god och den här personen och de kommer att konsumera dem, har pengar hon behöver dem till betala sina räkningar att köra mat med mera. Sen är det ju kan vi diskutera hur effektivt är skicka ut de här pengarna till samtliga eftersom du vet vi inte alla detaljer. Detaljer om exakta detaljerna. Konsumenten om inte kan de ska hålla sig hemma, men det är när man när vi pratar om det här var säger det att man just riktar sig mot privatpersoner. Och vad säger du om krisen som finns i usa kontra till exempel här i sverige alltså i sverige? Så vi socialförsäkringssystem som var riktat sig mot företag att lyfta och företagen dess kostnader. Åtgärderna är tillräckliga, vilket de flesta är överens om att det är de inte. Det kommer troligtvis under närmaste tiden. Ytterligare stödpaket. Men det finns inte samma behov här som i usa såklart. Av direkta stöd till privatperson kan det bli direkt stöd till företag eller branscher. Det låter jag vara osagt ur kreditgarantier. Till exempel har ju ställts ut till exempel till sjöfart, flygbolags ass och det är också en form av. Direktstöd även om det är mer som en försäkring, alltså att att de som lånar ut pengar till exempel tillsatts, de är garanterade av staten att få dem tillbaka i fullsatt inte skulle kunna betala dom. Vi pratade också om lokala stödpaketet finns sådana exempel också. Stockholmsregionen vill rädda små företag. Det handlar om uppskov med hyran, snarare bygglov för uteservering och sånt. Ljusa och då har du ju på delstatsnivå och sen så är du på slags kommunnivå också så att det är för detta. Är det här det stora paketet som vi talat om nödig på federal nivå här. Krispaketen som vi pratade om, det är lite mer så är det. Bra att helt enkelt minimera skadorna. Det kommer inte upphäva krisen eller bostad pris utan det är minimera skademinimering. Sen är det ju åtgärder som som har en effekt på lång sikt. Sänkta räntor till exempel. Av att det liksom går relativt snabbt. Den har återhämtningsfasen som man får skilja mellan kortsiktiga akutinsatser och de mer långsiktiga åtgärder. Vi har ju ekonomi landskap som är helt nytt i ändrar sig hela tiden också ett finansiellt. Tillfälligt köp av statsobligationer från visualizer 300000000000. Jag skulle inte det räcka. Då lägger vi på 300000000000 till usas centralbank fed. De säger något du köper obegränsat med företagsobligationer och statsobligationer. De har närmat det som den japanska centralbanken har haft som policy dom under flera år och de flesta. Dock kommer de lägga på ytterligare. Till sist var krister. Jag tänker, det kanske är poänglöst på ett sätt att ställa den frågan till dig? Jag vet inte. Datorn framför heller med den svenska börsen, men den ändrar sig hela tiden bara vad står det nu bara händer på den? Just nu är det många som vill prata med det. De blir manipulation av marknaderna på grund av de här paketen och centralbankernas agerande som marknaden förhåller sig till dem och det berg och dalbana vi återkommer framöver också. Ekonomi kommentator på ekot vi kopplar upp. När det kommer till en stor nyhet här och den 1:a tanken man får i naturligtvis på charles. Men sedan nästa tanke blir det naturligtvis när jag träffade han drottningen senaste drottning elizabeth, 94 år gammal, är ju definitivt så. Under matchen man tror att det ska vara lugnt. Rapporterna från backningen perles är att drottningen som befinner sig på vinst i casino, hennes privata slott kan man säga där hon drar sig undan ofta på helgerna. Då har hon dragit sig undan. Hon mår bra och så. Sverige för att bistå på massa olika sätt. Vad händer med den typen av grejer i storbritannien? Jo här. Om han gjort en liknande satsningar som regeringen gick ut och ville ha 250000 frivilliga runt om i storbritannien som ska hjälpa sjukvården och kommunen och så också på samma sätt som i sverige och har redan på en dag faktiskt fått två. Och som har underliggande sjukdom, tendenser och sånt som ska ju isolerar sig helt och hållet till 12 veckor, alltså. Det är ganska lång tid och behöver du hjälp med matleveranser och medicin leverans samma saker och de frivilliga. Husen som ska ställa upp på det och så är det också ett ett fint initiativ som har hörsammats av de då aktuella daniel. Om du ger oss någon form av stämningsbilder så där senast jag hörde det hade varit ute på en springrunda senast var det senaste du kan. Smittspridningen har stigit till stigit ganska mycket här och dödstalen också. Det finns en väldig oro för var detta ska sluta. Kommer sjukvården klarar av det här och så vidare så så att de här åtgärderna som har gjort nu på sistone att man har stängt ner och så så. Men klart att det finns en oro i samhället här också för hur det ska gå. Sen är det så att den sticker man ut på londons gator och springer som jag försöker göra. Man får gå ut en gång i veckan en gång om dagen och motionera regeln och då är det ju fascinerande och sorgligt och fascinerande på samma gång de det. Butiken blir sällan vill rapportera om så mycket som så snabbt hinner bli inaktuellt igen. Vi är glada att du var med oss för nu. Anton karlsson var producent och tekniker. Varje parti man olle wiberg heter jag själv och vi ha.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location