Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Extra broadcast from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hmm? RIP a Swedish radio? Yes, Sveriges radio's eco editorial team we broadcast then as we used to do because of the current corona situation is what we have now in the background. There's noise from the press conference. That's where we're about to get started. Right now they present the participants among other things so there is anders wallensten, assistant state epidemiologist with us until 14:48 approximately in here on Swedish radio p en, but also in the app and after the press conference then confirmed just now from international. The Olympic Committee has postponed the Olympic Games in Tokyo for a year. Bengt's management from the radio sport comes here, but only now the public health agency's press conference. Let's start with Anders Wallensten. Should we see if the technology works for image? Now something's good? All right, then. Then we start first with the state of the world as we usually do. Hmm, the spread of infection is still continuing. About 340,000 new cases reported about 15,000 deaths. Hmm, Europe accounts for an increasing proportion proportionally to the United States and. Center if it is so to look at cases in Sweden so we have now passed 2000 today reported 2270 two cases and 36 of them have died. We have one hundred and 15 patients who are currently in the country this spring and the spread of infection. In Stockholm. Hmm has been counting on, even if there is a load in the spring, there has not been the large increase in the number of cases in Stockholm. Age and gender distribution have not really changed. We see that it is still mainly yes from hmm hmm 70 approximately that has been infected, you might say. Of course that's a big part of the research as well, but we think very contagious. Hmm. We have a number of measures that I talked about to reduce the risk of spread and reduce the risk of rapid spread above all and one of those things, trips that hmm was mentioned last Friday. That you think about a trip really necessary and it perhaps above all then that if you belong to a risk group, it is of course. Hmm you think about whether you are really going to travel. It is also important to keep in mind that if you travel, the 2nd conditions are on the destination in terms of how you can if you fall ill. What happens then? Can you really take care of yourself or do you need help locally? And are there sufficient resources locally in smaller places and the like? But there are still reasons to consider whether to travel at this time. The new one today is really that, hmm, it has come up with a regulation that is probably decided today regarding restaurants, cafes and the like. And that is for all these activities to carry out a risk assessment and take measures to reduce the risk of infection. And hmm. And that in this way you get down the number of visitors a local for there should be tables to if you and sit down so congestion tax is generally avoided if you are to read out between the shed and this should be followed up if it is not managed by the infectious disease doctor. Hmm. Ski resorts talked about last week and there have been discussions with ski resorts and lifting operator and the like. And hmm, there have been a lot of measures taken to reduce the risk of contagion on these. It's about hmm, it's hmm. Saw that there it has then basically, hmm. After the discussions and take hmm taken action that we are happy with. I think about sports activities. It is not the case that our country should shut down completely now, but those who can usefully continue and move, and hmm. You want to try to keep this going from the outside. Hmm, best ability but is that you also think about how to limit the spread of infection and they have developed recommendations for for organizers and team leaders and the like that you can look at how to set it up. example, increasing the cleaning frequency similar to those in common areas where they have taken and the like. But there will be news about it on our website where you can read more about it and our recommendations. And what do you think? These are missing with mentioned are important, but the most important thing is what we repeat time and time again and that is that you stay at home if you are sick and another two days afterwards so that you are really healthy when you return. We have also banned, as you know, larger events, major events and gatherings with a 500 participants. And now we also have this restaurant regulation. We have also said that it is good to work with from home opportunity and secondary school. And hmm. Should contagion, slow speed

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,09 %

Hmm? RIP en sveriges radio? Ja sveriges radios ekoredaktion vi sänder då som vi brukade göra med anledning utav det rådande corona läget är det vi har nu i bakgrunden. Det är ljud från presskonferensen. Där ska alldeles strax dra igång. Just nu så presenterar man de deltagarna bland annat så finns anders wallensten, biträdande statsepidemiolog med med oss fram till 14:48 ungefär i här i sveriges radio p en, men också i appen och efter pressträffen då bekräftat alldeles nyss från internationella. Olympiska kommitt erna att man skjuter upp os i tokyo ett år. Bengt skött från radiosporten kommer hit, men först nu folkhälsomyndighetens presskonferens. Vi börjar med anders wallensten. Ska vi se om tekniken fungerar för bild? Nu är nånting bra? Okej då så. Då börjar vi först med det läget i världen som vi brukar. Hmm, smittspridningen fortgår alltjämt nu. Omkring 340000 nya fall rapporterade omkring 15000 döda. Hmm, europa står för en allt större andel proportionellt usa och. Centrum om det är så att titta på fall i sverige så har vi nu passerat 2000 i dag rapporteras 2270 två fall och 36 av dem har avlidit. Vi har hundra 15 patienter som i våras för tillfället och smittspridning sker i allt fler regioner i landet. I stockholm. Hmm har räknat med. Inträffade ännu, även om det är belastning på våren så har det inte varit den stora ökningen av antalet fall i stockholm. Ålder och könsfördelning har egentligen inte ändrats. Vi ser att det fortfarande är huvudsakligen ja från hmm hmm 70 ungefär som har smittats får man väl säga. Det är klart det är en stor del av forskningen också, men vi tror ju mycket smittsam. Hmm. Vi har ju ett antal åtgärder som jag pratade om för att minska risken för spridning och minskar risken för snabb spridning framförallt och en av de sakerna, resor som hmm togs upp i fredags. Att man funderar om en resa verkligen nödvändig och det kanske framförallt då att om man tillhör en riskgrupp så är det ju. Hmm man ju tänka på om man verkligen ska resa. Det är också viktigt att tänka på att om man reser så är 2:a förutsättningar på resmålet vad det gäller hur man ska kunna om man insjuknar. Vad händer då? Kan man verkligen ta hand om sig själv eller behöver man hjälp lokalt? Och finns det då tillräckliga resurser lokalt på mindre ställen och liknande? Men det finns ändå skäl att överväga om man ska resa i nuläget. Den nya idag är egentligen att, hmm, det har ta fram en föreskrift som antagligen beslutas i dag angående restauranger, kaféer och liknande. Och det är att alla de här verksamheterna ska göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Och hmm. Och att man då på det sättet får ner antalet besökare en lokal för det ska finnas bord till om du och sitta ner så trängselskatt generellt undvikas om man skall läsa ut mellan boden och det här ska dock följas upp om det inte sköts av smittskyddsläkaren. Hmm. Skidanläggningar pratade om förra veckan och det har varit diskussioner med skidanläggningar och lyfta operatör och liknande. Och hmm, det har tagits en hel del åtgärder som för att minska risken för smittspridning på dom här. Det gäller hmm, det är hmm. Såg att där har det då i princip, hmm. Efter diskussionerna och ta hmm åtagit åtgärder som vi är nöjda med. En annan viktig. Tycker jag det här med idrottsaktiviteter. Det är ju inte så att vårt land ska stänga ner helt nu utan de som kan med fördel fortsätta och röra sig. Och hmm. Man vill försöka hålla igång det här utifrån. Hmm, bästa förmåga men är att man även här tänker på hur man kan begränsa smittspridning och de har tagit fram rekommendationer för för arrangörer och lagledare och liknande som man kan titta på hur man kan lägga upp det. Inomhusaktiviteter, hmm, det gäller hmm till exempel att man ökar städfrekvensen liknande på i gemensamma utrymmen där de tagit och liknande. Men det kommer en nyhet om det på vår hemsida där man kan läsa mer om det och våra rekommendationer. Ock? De här saknas med nämnt är ju viktiga, men det allra viktigaste är det vi upprepar gång på gång och det är att man stannar hemma om man är sjuk och ytterligare i två dygn efteråt så att man verkligen är frisk när man återvänder. Vi har också förbjudit som ni vet sedan tidigare, större sammanhang, större evenemang och sammankomster med en 500 deltagare. Och nu har vi då även den här restaurangen föreskriften. Vi har också sagt att det är bra att jobba med hemifrån möjlighet och gymnasieskolan. Och hmm. Ska smittspridning, sakta hastigheten. Det är inte så att vi kommer hitta alla fall. Det är inte så att vi kommer hindra all smittspridning, men vi ska hindra dem från att nå de äldre framförallt och det kan vi göra genom att minska den totala smittspridning i samhället. De skyddar de äldre är jätteviktigt, det är allt det vi gör. Syftar till det och vissa undrar ibland, varför stänger inte bara inom äldre? Men om det är ett väldigt tryck och stor smittspridning i samhället så är det väldigt svårt, utan det handlar ju om att det hindrar det. Men man ska inte hålla avstånd till 2:a människor och med undvika folksamlingar och ställen där man riskerar att plocka upp smittan och sedan så förstås hålla god hand genom. Han har tagit saker och så, inte minst att vi alla undviker att besöka äldre. Om ni har det minsta symptom och respekterar. Som jag var inne på sig, allt det här handlar om. Få antalet fall, som insjuknar samtidigt att minska att i stället ske över en längre tid för den smittan finns hos oss och den kommer finnas hos oss under en längre tid. Riktigt vad som kommer få dig att sluta vet vi inte kommer påverkas av sommaren. Särskilt tillfälle och att så få som möjligt drabbas av allvarlig sjukdom. Det var vad jag skulle säga. Tack. Och vem tar över socialtjänstens arbete handlar ju om att hmm maximera de sjukvård platser som finns, inte bara i form utav att samordna intensivvården det. Hmm. Och bara vara igen tydlig med att vi har ingen uthållighet i leveranser av sjukvårdsutrustning, vare sig på nationell nivå eller på regional eller lokal nivå. Hmm, det pågår ett intensivt arbete i regionerna, i kommunerna och på socialstyrelsen. Vi lyckas få leveranser. Jag kan inte göra det i dag som en konsekvens utav det så kan vi idag konstatera att en tredjedel av regionerna har ändrat hmm rekommendationerna för hur skyddsutrustning används för att kunna använda det material som finns. Ute efter en behovsanalys ett antal regioner och en del kommuner under helgen och början på veckan. Hmm. De beslut som fattas på regional nivå har det högsta förtroende för gott samarbete med både vårdhygien och smittskydd. Förra veckan så fattade regeringen ett beslut om en ny förordning som vi har socialstyrelsen rätt att omfördela befintligt material mellan regioner, kanske mellan kommuner? Hmm. Vi behöver hmm fördjupa dig i arbetet. Hmm nu, hmm, det finns ingen region. De material som finns i sverige på bästa sätt. Den här förordningen är, hmm beslutade om utifrån smittskyddslagen. Det vi gör är nationell samordning för att minska spritt smittspridning för att skjuta och platta ut den kurva som folkhälsomyndigheten precis har gått igenom och återupprepat många gånger. 2:a aktörer att det är solidaritet som gäller och vi måste agera utifrån att ett nationellt smittskydds arbete ger den effekt som vi har för att vi ska kunna ta hand om de patienter som behöver vård slut. Vad jag ser här alla och jag tänker inte bara ni som sitter i lokalen för jag tror att ungefär om jag har sett tittarsiffror är den hundra hundra 50000 människor där ute som följer den här dagliga presskonferensen. Jag tänkte prata lite om hur vi når ut, men först, hmm om innehåll vi hade igår. Förhoppningen att du skulle kunna berätta lite om de det? Att vi måste stänga skolorna och förskolorna och det beslutet ligger någon annanstans. Men vi har den, hmm, den där så att den blir så riktigt som möjligt så vi kommer att återkomma till den senare i veckan och jag tycker vi ska göra så här att vi öppnar alla och transparenta. Programmera tidningar till att människor nås av kunskapen om det som anders så johanna har tagit och berättat om. Det är helt avgörande för utan vaccin så har vi, hmm, har vi inte så många möjligheter att göra det? Dag. Det handlar om att nå ut brett och smalt skulle jag säga. Hmm, jag har svarat på en hel del frågor. Hmm sen igår om det faktum att det finns grupper i samhället som kanske och jag vet inte, jag inte. Tillvaro än det antal grupper som kommer att vara extra svåra att nå ut till och det handlar inte om bara språkförbistring. Det handlar om annat också. Vi gör vårt bästa. Vi har i dag precis som tidigare gånger nästan alla gånger teckenspråkstolkar som ser till att de som inte kan höra vad jag säger. Alla de människor som på något sätt inte kan tillgodogöra sig det vi här in i det här rummet försöker få ut med de medel som vi har och därför behöver vi ha hjälp och vi får en massa hjälp av människor där ute. Engagemanget är enormt, handlar inte bara om att hmm. Den artist som når ut till sina följare på ett helt annat sätt än vad vi kan göra när vi står på en presskonferens, hmm till någon som kanske själva har afsomali svenskt ursprung eller svensk somalier. Annonser på stan det kommer också var annonser i tidningarna. Det kommer att vara på sociala medier, men de bitarna kommer inte att räcka till. Det är informerad via sociala medier. Vi har massvis med delningar och kommentarer som vi försöker hantera vid riktad information via särskilda kanaler. Och en hel del 2:a enskilda människor som bidrar för det här och vi ska rikta skarpa ögon på oss som står som med myndigheter. Men det är bara tillsammans som vi kan informera kommunikation att göra grejer tillsammans och aldrig har det varit så viktigt för oss. Den som jobbar på en myndighet eller är i politiken i dag vill också säga det att många av de här sakerna som görs nu allt ifrån reklam tavlorna till till en artist som kanske har ett svensk solist. Hmm, följarskara i många stycken och framför allt det senare helt gratis från företag. De kommer att fortsätta den här satsningen de kommande veckorna för att nå ut till alla. Vi kommer inleda ett fördjupat samarbete med en hel del av svenskt civilsamhälle. Pensionärsföreningar pro. Och vi kommer att se till att hmm, informationen i allt högre utsträckning också blir översatt. Den finns nu på 11/77 till exempel för den som pratar somali finns den i rörlig bild som man kan se även om man inte kan läsa så kan man då förstå. Kyrkor idrottsrörelse det är många som behövs för att budskapet ska nå ut i kapillärerna hela vägen ut. Och låt mig då säga att alldeles oavsett vilket språk just nu talar eller hur ni tillgodoser information så är det ju innehållet som är i slutändan de viktiga följ myndigheternas råd var källkritisk. Tillsammans är det enda chansen så kan vi skydda sverige och varandra mot den här smittan och jag tagit en parafras en från den totalförsvarsövning som egentligen skulle vara det stora jobbet för oss i år. Inte kanske för alla, men många. Då tackar vi för den presentationen och öppnar upp för frågor. Ja, det e anledning av läget kring coronavirus ett och vi fortsätter att lyssna på den presskonferensen som folkhälsomyndigheten har och vi lyssnar på frågorna. Sen återkommer med bland annat med beskedet att os skjuts upp med dig om en stund. Först frågestund folkhälsomyndigheten i stockholmsområdet. Solas smith bördan hittills, men vi har inte sett någon dramatisk ökning i stockholm från det lägret tidigare. En del 2:a länder har man pratat om kluster eller att det finns särskilda platser. Har ni något liknande här som vi är medvetna om? Det är väl kanske stockholmsregionen. N sista i årets och pratade man ju om att man hittade ett antal fall har de gett ytterligare konsekvenser. Har det funnits mitt spår att utifrån dem nio fallen som konstaterades i år i helgen, det får ju kontrollera med ditt lokala smittskyddet i sommar? Riva del sole sveriges radio en fråga till socialstyrelsen om hmm personlig skyddsutrustning och vårt personalen vid ett ny dag, om de är utsatta för risker. Dem som jobbar i vården. Och hur ser ni då i så fall till att de är säkra och kan göra sitt jobb? Jag vill säga att det är ingen vårdpersonal ska känna sig orolig eller osäker på hur man jobbar och det är det 1:a de åtgärder som vidtas nu. De är förberedande för att förbereda sig för en resurs knapphet och jag kan bara konstatera att vi har brist på resurser. Hmm. Jag? Jag har en fråga till folkhälsomyndigheten, kan ni säga någonting om de personer som hittills har dött vad de har för gemensamma nämnare? Nej, vi har ju. Vi får information via intensivvårdsregistret och vi, det är klart att vi ska titta på det. Men så länge de är små siffror så kommer vi inte gå ut med några detaljer kring hmm, individer så klart det. Men det är något som man får kommentera på lokalt på regional nivå i såna fall och det gäller män och kvinnor. Det sägs att det är fler. Vi är fortfarande fler män. Hmm, om det kommer förbli så vågar jag inte säga så här tidigt är det relativt få fall kan. Vilka spridnings, vilka lokaler är sprites och liknande? Så det är slumpen spelar stor roll i början. Fann i verkligheten. Jag kommer ju många nya besked i dag om bagare som ska bordsservering också det man ska ta sig en funderare om man ska resa i påsk ni länkar ju ganska mycket ansvar på den enskilde individen i det här. Där handlar ju om risken för smittspridning och risken för att smittas själv. Så det är absolut viktigast är ju fortfarande att skydda de äldre så att åka och hälsa på äldre släktingar och så. I nuläget är ingen bra i till exempel om man inte kan göra på ett säkert sätt och att hmm. Så att det är ju sådana faktorer som framför allt ska vägas in. Men i det enskilda fallet, om du kan resa till exempel med bil och åker till din stuga och det var mer i maten liknande, då är du självförsörjande. Kommer inte smitta någon vi lägger det här delvis på individen därför att det finns så många orimligheter om man har ett totalförbud mot saker. Alla är ute och inkluderar oss att det inte göra onödiga resor och att tänka till före. Hur kan vi hjälpas åt och hindra vidare smittspridning? Det är det som är grunden, men vi vill ju inte förhindra alla resor om det inte kommer leda till mer om det. Just det är den typen av frågor, men det är väldigt individuella beslut i det. Ja kristian, jag är tysk tv. Ja, jag bevakar lite situationer i sverige och i tyskland är väldigt förvånad hur sverige hanterar den här krisen. Hmm, så jag har två frågor. Det 1:a är, kan du förklara varför till exempel skolor? Grundfrågan är rivera, hmm underligheter det att personer utan symtom är inte smittsamma. Det är en sak som i tyskland väldigt många, hmm experter helt annorlunda. Kan du förklara varför, hmm? Dels det finns många anledningar, vi ser inte så mycket spridd smittspridningen bland barn. Det är en sak de verkar inte driva den här epidemin lika mycket som han gör. Det är till exempel en influensa när man har gjort studier och att det spelar roll och hmm. Man kan ta hand om sjuka personer än det faktiskt gör nytta att stänga skolorna. Så det är en sak skidanläggningar. Ja, vi har ju. Vi har ju sett vad som hänt på skidanläggning. Europa. Vi har nu vidtagit åtgärder på svenska skidanläggningar som vi bedömer är tillräckliga för att minska den risken. Majoriteten av smittar sker från att man får symtom och framåt därför så säger vi att det är då man direkt ska gå hem om man känner sig minsta sjuk. Han ska stanna hemma tills man är frisk och två dagar därefter. Spelar stor roll. Johan svensson t tell frågades det anders, hmm? Du säger att du inte ser några signaler på att smittas lätt att kurvan den här som anders pratar om, den hjälper mot kunder på på väg brant uppåt. Vi ser inga sådana signaler. Vilka signaler är ni? Vänta på till antalet döda antalet intensivvårdande antalet var då när man hmm hmm. Jag skulle vi se det. Du har ju inte riktigt den möjligheten, även om vi på gång med när provtagning för att se hur utbrett det är smittade i stockholmsområdet i alla fall just nu och via sentinelese övervakningssystem på vårdcentralen i landet. Och vad händer med den ökar minskar det kommer vi kunna se till viss del. Vilka som hur många som avlider det beror ju i stor utsträckning på vilka som drabbas eftersom vet att det är de äldre som drabbas hårdast så att jag skulle säga att den bästa indikatorn just nu är ju, hmm, hur många som läggs in i vården? Sjukhuspersonal, hmm det. Jag håller tummarna att vi lyckats hålla det här borta från de äldre och då kommer ju antalet som dör i den här sjukdomen att också hållas nere. Men det är inga större skillnader alltså. I sjukhusinläggningar. Vi kommer att titta på det här dagligen. Absolut, men jag kan inte säga att vi ser det just nu. Anders wallensten, biträdande statsepidemiolog. Dagliga pressträff som vi gör varje dag. Vi har det också. Socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Antalet bekräftade smittade personer av corona virus är nu 2272 vid uppe i totalt 36 dödsfall. Anders wallensten, biträdande statsepidemiolog. Och det kommer finnas hos oss. Nytt? Ja, men det var ju en skarp uppmaning här att fundera kring resande. Vi står inför en stor reser helg i påsken närmar sig och fundera en extra gång om den här resan är nödvändig och om han också då ska ta emot besök. Det här handlar ju helt enkelt om att skydda de som är. Hej, lena hallengren, hmm berättade ju tidigare här i eftermiddags att det endast bordsservering kommer att tillåtas på restauranger, kaféer och barer och det här behövs. Menar man då från myndighetens sida för att minska smittspridningen att vi står nära varandra vid en bardisk och den typen av miljöer det är. Det är. Å sen fick vi också frågor willys nej till frågestunden på den där presskonferensen. Vi fick ju också bland annat en fråga från från tysk television, det som handlar om skillnaden mellan tyskland och sverige, hur man ser på det fick vi ganska raka svar via rullats epidemiologen. De som konkret som den tyske journalisten frågade om vad vad skiljer sig mellan tyskland och sverige? Bevara den här gruppen som driver spridningen och gör man då stängningar, hmm? I av skolor så får det konsekvenser för till exempel vården personal som de måste stanna hemma. Där kan man ju förstås fråga sig. För. Samtidigt har us be presenterat en lista med samhällsviktiga roller som kanske då skulle ändå få barnomsorgen. Skidanläggningar är gällande risker för smittspridning där och där armar nöjd med de åtgärder som anläggningarna kommer vi ta? Jag kommer ikapp som säger det reporter på ekot. Vi fortsätter att följa läget kring coronavirus ett där i sveriges radio p att du lyssnar till om en stund vi gör nedslag i hårt drabbade södra europa, bland annat italien och spanien, men först till en utav dagens stora nyheter. Det handlar om. Premiärministerns in så arbete, men också i från internationella olympiska kommitt ns ordförande thomas bach. Att man nu skjuter upp de här de olympiska spelen. Vi kan först ta och lyssna till två medaljhopp för svensk del. Vi börjar med simmerskan sarah sjöström som ändå inte tyckte att det var helt oväntat. Vi tar lyssna. Om det är ingen överraskning jag egentligen varit ganska förberedda på det nu några veckor. Så ja b där vi får norska gör bästa av situationen var vi de som vi är experter på egentligen inom oss alla elitidrottare vid vana med att hantera när ovissheten är när man åker till att skapa vet inte hur det ska gå så det är bara nu skillnader i risk det när vi tävla och hur man ska hantera det här är det bästa du kan göra är att skicka. Ta det lite lugnt nu ett tag och sen är bara starta om träningen igen helt enkelt bra. Precis som med sara sa så är det många nationer som man tänkt sig arenorna och det vore inte rättvist om om alla fick olika förutsättningar att göra bra ifrån sig på det här hörde vi stavhoppet. Kan angelica bengtsson dessförinnan sarah sjöström två svenska medaljhopp, inget tävlande blir det för dem nu. Jag säger nu till radiosportens bengt skött, tack för det. Det här beskedet som kom i dag nu. Man kan väl inte påstå att det var oväntat att det skjuts upp, eller hur ska man tolka det här nu? Och det var helt och hållet helt och hållet väntat att detta idrottshistoriska beslut fattades i dag för 1:a gången i världshistorien ska olympiska spel skjutas upp. Det har hänt tidigare att de ställts in, men det har varit på grund av. 44, jag tror vi kan börja i den historiska ändan, att det är mäktigt stort och omtumlande att det här händer. Det blir förresten 1:a gången i världshistorien som ett os hålls ett udda årtal, 20 hundra 21 ska det ske. Som sagt efter överenskommelsen i dag mellan å ena sidan. De har varit framför allt de senaste dagarna och veckorna ett ökat tryck, ett massivt tryck de allra senaste dagarna när det gäller att ett sådant här beslut måste fattas. Trycket har kommit från de aktiva enskilda individer, men framför allt stora förbund. Den mäktigaste av alla vad gäller nu. För de aktiva skull och för människornas skull som är inblandade i ett os skjutas upp, vilket nu alltså har skett och dessutom på nationell nivå. Även den dimensionen i det hela, inte bara olika nationella olympiska kommitt teer som gör till vardags jobbar inom idrotten. Jag tänker på australien, kanada, österrike, norge, för att ta några exempel. Utan sverige, alltså. Sveriges olympiska kommitt er har liksom gått jämsides med i och litat till i och oss beslut och vi ska också säga det att ni också har ju sedan lång tid tillbaka sedan ett par månader arbetat tätt ihop med världshälsoorganisationen who? Internationella olympiska kommitt n har definitivt inte. Plats på väldigt många utav de olympiska spelen både sommar, vintern, processen att flytta fram ett os. Vad är det för dignitet vi talar om? Det är otroligt komplicerat. Det är ett stort att det händer och det är väldigt komplicerat. Och då menar jag på två sätt, dels alla detaljer, alla avtal, alla kontrakt, alla klausuler som finns i os. Arrangemanget med hotell med transport bolag. Med mängder av leverantörer lokalt i japan och globalt. Jag skulle kunna fortsätta med den listan bra länge, men jag kan gå över till omvärlden också eftersom det nu ska in någonting så stort som olympiska sommarspelen under 20 hundra 21 senast på sommaren. Det är så det sagt. Senast sommaren 20 hundra 21. De exakta datum är inte fastställt. Separata idrotter har ju sina stora mästerskap. Jag kan bara nämna några friidrott, VM som ju hör till världens fem sex största evenemang alla kategorier. Normalt sett är schemalagt till junior grön i usa i mitten av augusti. Sim sim VMI, japan if och åka aviserat att starta den 20 5 juli, sommaren 20 hundra 21 och vi har också det vet vi sedan några veckor tillbaka. Alltså inom europas ramar med sverige är inblandat som ett av landslagen och där har ju datumen fastställts till 11 juni till 11 juli och skulle det komma ett sommar os? Där någonstans i kalendern så blir det ju. Det blir trångt helt enkelt. Kan vara inom parentes säga att herrfotbollen inte är någon stor pjäs inom os. I os spelas här fotbollen med ett annat sorts landslag. Bengt skött från radiosporten än vi ska säga det också, att svenska olympiska kommitt n. Vår sajt, sveriges radio. SE vi får återkomma och prata mer om det är bengt sköld att du kommit just nu för tillfället då ni lyssna till sveriges radio p ett? Visst händer då med anledning av det rådande korona läget. Jag kunna höra till presskonferens från folkhälsomyndigheten också det beskedet som kom bara en stund sedan att de olympiska spelen. 500 personer till följd av corona viruset. Totalt är man nu uppe i runda slängar 2700. De kommer rapporter ifrån reuters angående de filip jacobsson finns med oss nu frilansjournalist på plats i spanien. Coronavirus sett så flyttas gör den nu så sakta från norra italien till till spanien. Här är huvudstadsregionen runt madrid. Värst drabbad med över hälften av dödsfallen och en tredjedel knappt av de bekräftade fallen av smittade i spanien i stunder som denna kan ge en bild åt oss. Ja, allt så ni väl bekanta med de bilderna man ser på på tomas städer och det är så det ser ut att hmm poliser som patrullerar på gatorna, militär och drönare som cirkulerar i centrum för att informera människor om och gå hem är långtråkigt. Opel har gått till mataffären. Hmm, men det finns en vardag i allt och även en karantän människor jobbar till reklamation som de kallade. Man jobbar hemifrån och det är de vi sysselsätter oss här, men också på söndagen meddelade den spanska regeringen att utlösa nödläget som han just nu befinner sig i och med. Regeringen oroar sig för att den spanska kurvan ser väldigt brant ut när det gäller dem som har dött och till och med brantare än italien. Och det är därför man har infört den här stänger åtgärderna i en tävling men det är faktiskt så att spanien har de tuffaste vi får är till exempel inte gå ut för att ta en promenad eller springa och hmm, nu på torsdag, hmm. Från och med torsdag måste samtliga hotell i spanien och. Oroar sig just det är två och en halv miljon människor, lite drygt som jobbar inom den svenska besöksnäringen. Och hmm, undrar hur det spanska besöksnäringen har varit ekonomiska lokomotiven som har dragit spanien nu? Den förra krisen och pratade med en som jobbar på ett hotell här i malaga dagar och han ställde sig frågan hur malaga spanien kommer att. Slut i sommar lek med tanken att den här krisen är över och livet återgår till det vanliga inom citationstecken. Då kommer svenskarna tillbaka. I sommar kommer tyskarna, britterna sig frågande och vi räknar upp för att ytterligare går bara ytterligare 500 personer som har som har dött medan livet till följd utav korona viruset. Hur tar man emot de garantens beskeden och hur tar man sig vidare med det i åtanke? Hur resonerar människor åtgärder? Salen är den frustration också, eller hur? Det som händer där så det finns en väldig koncern så skulle jag säga runt de här åtgärderna som just nu tas och det har faktiskt vågat mig lite måste jag säga när jag pratar med vänner och bekanta 2:a journalister så tycker man det bra. Det finns en väldig respekt för viruset och kändisar, idrottsprofiler, skådespelare, influencers bakom den här hashtaggen och som dominerar att stanna hemma och spanska. Som en kuriositet att spanska medier gillar att visa bilder på dem som faktiskt bryter mot det här och på sociala medier så cirkulerar också bilder och filmer på människor som grips och bötfällts för att de bryter mot utegångsförbudet som konsert starkt just nu. Filip jacobsson, frilansjournalist, säger de från spanien malaga närmare bestämt. Vi ska vidare nu till italien med oss på telefon så finns anna brännström. Du bor i milano. Vad norditalienska regionen lombardien då just nu så befinner sig i karantän som ett par veckor. Hur ser vardagslivet ut när man inte får gå ut? Hej, jag vardagslivet när man inte får gå ut. Man tar en sväng på balkongen. Ja, vad ska jag säga? Hmm. Jag jobbar på universitetet så att jag har ju suttit i någon form av karantän i snart fem veckor då eftersom universitetet och skolorna var det 1:a som stängde hade larmade sos. De har börjat bli någon form av vana. Jag säga, jag har scarpa och som lektioner med mina studenter fem dagar i princip lagmans till en gång. Och ja, man försöker jobba, hålla tankarna i schack med hjälp av det. Hmm. Vi har också utegångsförbud som var blir striktare och striktare varje vecka så att jag känner mycket igen mig i det som filip säger, hmm. Och här är det nu då så att nu får vi då inte ens kust i våra kommuner eller försöker få, liksom inte åka ut några kommuner så att allting man ska handla skor och handlat här hemma så viktigt. Då drabbar när man jag kan till exempel inte åka till någon stor affär utan jag får hålla mig till närbutikerna nu att gå från malaga i spanien. Det har jag absolut. Det är samma. Det finns ett konsert. Ja, det finns en konsensus bland folk som förstår allvaret i det här. Och sen så, så är ju människor och människor och människor känner att de vill hem till exempel så att när det stängde för två veckor sedan så drog de flesta härifrån försökte ta sig nedåt till sina hemorter. De som studerar eller de som har sommarstuga längre ner och italien. Och det gjorde då. Att man fick utöka då kan man tärna till hela landet och nu i går stängde man av sicilien och det gjorde att det blev en massa flykt dit eller därifrån, vilket gjorde att färgerna var fulla. Och det är ju det sista man helst vill undvika. Men man folk tänker inte utan utan tänker liksom bara på sig själva. Ja, det var inne på det lite grann att människor kanske är mer på väg söderut. Man har sett en minskning i milano regionen och då rör sig människor. Ner mot södra delarna av landet. Vad skulle det kunna leda till tro? Ja, alltså. Det leder till att ett pris är klart, det gör när man sätter sig på ett. Så vi fixade med 50 2:a personer direkt. Gymnasten har det hade hög sten smittsam? Gjort att folk inte förstår vikten av att inte röra sig. Det är lite märkligt tycker jag. Med alla rapporter som kommer alltså. Vi har ju sett två dagar nu. En liten minskning på dödsoffer och en minskning av antalet smittade. Men det är fortfarande högt. Det är ju ändå 600 personer för datorn. Ja, det är svårt att säga. Vi hade hade ett möte med dina studenter i morse vid vi pratade med svenska institutet. Hmm tillsammans med dem och svenska institutet. Väldigt samma fråga och då för att det absolut jobbigaste här och det är att vi inte har ett stoppdatum. Om någon skulle säga 15:e Maj är över så kunde man på något sätt tar en utsikt till att det här kommer att gå bra. Men det finns inga sådana indikationer så det jobbigaste är nog det där att ta sig fram till någonting som man inte vet när. Anna brännström, universitetslärare och boende i milano. Tack så mycket för du var med. Det är alltså ekot vi har sänt med anledning utav den rådande situationen kring coronavirus att vi har kunnat lyssna till folkhälsomyndighetens presskonferens vi också talat om. Beskedet om att os skjuts upp mer om det är hör vi om en liten stund då i appen SR play då också kommer sända presskonferens från svenska olympiska kommitt erna och deras syn på det. Igen i senare sändningar. Tack för att ni varit med oss.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person