Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

New Coronavirus rules for bars and eateries, kids denied preschool, March layoffs worse than 2008 crisis, Sweden welcomes Olympics delay

Radio Sweden - tisdag 24 mars 2020

Radio Sweden brings you a roundup of the main news in Sweden on March 24th 2020.

Read full article

Original audio

Original locale: en-US

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

With the headlines from radio Sweden on Tuesday, March 24th, I'm leave Rd in Swedish restaurants, bars, night clubs and cafes will only be allowed to provide table service for customers who choose to attend as part of fresh measures designed to limit the spread of coronavirus, the move means eateries will no longer be able to serve food and drinks from the bar or counter and instead will bring everything to the table, will take away. Business can continue as usual. It comes as a public health agency said on Tuesday afternoon that 30 six people have no died in Sweden after being infected by the virus. Several Swedish municipalities are stopping children of parents who are either unemployed or in parental Lee from attending preschool as stretch staff numbers due to coronavirus take their tool minisa Paletti's in question argue that F appearances at home, then the child is in no direct need of care from preschools where staff shortages make it difficult to assure child safety. But Sweden's national agency for education says it goes against laws guaranteeing every child the right to 15 hours of preschool every week. More layoffs have been planned so far this March than during the 2008. The name financial crisis, according to Sweden's public employment service, who is head of analysis? Annika sundown told radio Sweden that the increase has been dramatic. Almost half of the of the notices of layoffs are in the restaurant and hotel industry. What's happened is that the that were staying home. We're not eating in restaurants. We not traveling our consumption. The household consumptions consumption has almost stopped and finally the Swedish Olympic Committee has welcomed the decision to delay their summers talking while I'm pigs until 2021 due to Korea. Invite us to Sweden's Olympic authority called the most smart and said holding the games in the midst of a pandemic was not an option. That's the news for Tuesday. For more headlines, visit radio Sweden dot SC and will see you tomorrow for another radio. Sweden daily.

Audio

Enteties

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (TimeRange)

Location

Organization

Person

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 53,17 %

Med rubrikerna från Radio Sweden tisdagen den 24 mars lämnar jag Rd på svenska restauranger, barer, nattklubbar och kaféer kommer endast att få tillhandahålla bordsservice för kunder som väljer att delta som en del av nya åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirus, innebär flytten matställen inte längre kommer att kunna servera mat och dryck från baren eller disken och istället kommer att ta allt till bordet, kommer att ta bort. Verksamheten kan fortsätta som vanligt. Det kommer som en folkhälsomyndighet sade på tisdagseftermiddagen att 30 sex personer inte har dött i Sverige efter att ha smittats av viruset. Flera svenska kommuner stoppar barn till föräldrar som antingen är arbetslösa eller i föräldrarnas Lee från att gå på förskola eftersom personalstyrkan på grund av att coronavirus tar sitt verktyg minisa Palettis i fråga hävdar att F syns hemma, då barnet är inte i direkt behov av vård från förskolor där personalbrist gör det svårt att garantera barns säkerhet. Men Sveriges skolverket säger att det strider mot lagar som garanterar varje barn rätten till 15 timmars förskola varje vecka. Fler uppsägningar har planerats hittills i mars än under 2008. Namnet finanskris, enligt Arbetsförmedlingen, som är analyschef? Annika Sundown säger till RadioSverige att ökningen har varit dramatisk. Nästan hälften av uppsägningarna är i restaurang- och hotellbranschen. Det som har hänt är att de som stannade hemma. Vi äter inte på restauranger. Vi reser inte vår konsumtion. Hushållens konsumtionskonsumtion har nästan upphört och slutligen har Sveriges olympiska kommitté välkomnat beslutet att skjuta upp sina somrar och prata medan jag är svin till 2021 på grund av Korea. Bjud in oss till Sveriges OS-myndighet som kallas de mest smarta och sa att det inte var ett alternativ att hålla spelen mitt i en pandemi. Det är nyheterna för tisdag. För fler rubriker, besök radio Sweden dot SC och vi ses i morgon för en annan radio. Sverige dagligen.

Audio

Enteties

Location

Organization

Person