Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The sharp increase in the number of corona cases in Stockholm that has been feared is now a fact. According to the region of Stockholm, 18 people have died of coronavirus, one only in the last 24 hours if the situation worsens, so health care will go up in disaster mode. Director Björn Eriksson at a press conference earlier this evening, we can say that the storm is here. We don't really know how strong it's going to be. Exactly how it will hit or where it will strike, but we are in the middle of it and we have to be prepared. The number of people affected by the coronavirus in Stockholm has increased sharply and a total of 37 patients have died, 18 of them in the last 24 hours alone. A total of 1070 people have confirmed infected and three hundred are now being cared for in hospitals. In addition, you need 65 people intensive care. This places high demands on the region's capacity," says Björn Eriksson. In a first step, we have expanded with 50 percent of the normal capacity. Right now we are expanding 100 percent and we have plans to be able to expand much more. Tt, but if the development worsens, is bjorn eriksson prepared to go up in disaster mode it? To raise enough resources for health care. Among other things, he turned to recent graduates but also those who retired. We have also made an appeal to the public that it is the medically trained to contact us because we need you right now. Region stockholm health and medical director björn eriksson ek, reporter in an attempt to stop the spread in finland. He announced the country's government tonight. According to the reputation, we are included in the calculation. Fill yourself as an oasis everything from the engine and test the situation. In Finland has changed, the Prime Minister said at a press conference today. According to the health authority's new health care forecast and therefore need to move. Uusimaa is the region most affected by coronavirus, an over 60% of the more than 800 confirmed cases recorded there, in addition to shutting down traffic to and from the uusimaa. Can take a position on lubna el shanti, Baltic Sea correspondent the Swedish government and the cooperation parties presented today a new support package of almost 40 billion SEK aimed at small business owners affected by the corona crisis. Finance Minister Magdalena Andersson is both about lifting direct costs from the company. It's all about us using. Professionals at making credit assessments, but we took them off some of the risk so that they now also at this point will dare to give loans to companies. The so-called business emergency is that the state through the national debt guarantees 70 percent of new loans to companies that have had financial problems due to the corona crisis. The idea is that the banks will then dare to lend money to a greater extent. Each company is proposed to borrow a maximum of SEK 75M with a government guarantee. 3rd emergency package from the government with the support of the Center Party and the Liberals. Employer's contributions are reduced from March to June for a maximum of 30 employees and for the part of the salary below 25000:-. There is also support for, for example, shops and restaurants for rental costs. In total, there are billions in direct aid, according to Finance Minister Magdalena Andersson. Makes entrepreneurs who otherwise run the risk of bankruptcy. Good, but not enough thinks Swedish business swede jan olof jacke. Our assessment is that we need nice late to more vigorous action to save as many jobs as possible. What are you missing? And above all the extension of short time layoff and I think that a significantly greater effort is needed for the companies that you have lost a large part of their revenue but are left with much of their fixed costs as we them for Swedish business. Jan olof jacke. Resorts hear it was anders lundin and erik had in the shopping in Denmark so can criminals who commit crime is related to the corona outbreak. There will be punished more severely than normal. The Danish Government will tomorrow present a new bill on tougher penalties to be quickly traded in the Parliament. Denying up in the country's minister of justice we have no visible to king's height on the criminal during the vulnerable situation. We have begun to see signs that criminal. Exploit, the just said situation, you say skittles up have been, among other things, episodes about the hand liquor and protective equipment stolen from hospitals and there are also criminals who

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,17 %

Den kraftiga ökningen av antalet corona fall i stockholm som befarats är nu ett faktum. Det är enligt region stockholm och 18 personer har dött av coronavirus, ett bara det senaste dygnet om läget förvärras så kommer vården att gå upp i katastrofläge. Direktör björn eriksson på en pressträff tidigare i kväll kan vi säga att stormen är här. Vi vet inte riktigt hur starkt den kommer att bli. Exakt hur den kommer att slå eller var den kommer att slå till, men vi är mitt uppe i den och vi måste vara beredda. Antalet drabbade av korona viruset i stockholm har ökat kraftigt och totalt har 37 patienter dött, varav 18 bara det senaste dygnet. Totalt har 1070 personer bekräftat smittade och trehundra vårdas nu vid sjukhus. Utöver det behöver du 65 personer intensivvård. Något som ställer höga krav på regionens kapacitet, säger björn eriksson. I ett 1:a steg har vi byggt ut med 50 procent av den normala kapaciteten. Just nu håller vi på att bygga ut hundra procent och vi har planer på att kunna bygga ut mycket mer. Vården i region stockholm är just nu i den näst högsta beredskapsläge. Tt, men om utvecklingen förvärras är björn eriksson beredd att gå upp i katastrofläge det? För att få ihop tillräckligt med resurser till vården. Bland annat vände han sig till nyexaminerade men också de som gått i pension. Vi har gått ut med en vädjan också till allmänheten att det är de sjukvårdsutbildad ta kontakt med oss för vi behöver dig just nu. Region stockholms hälso och sjukvårdsdirektör björn eriksson ek, reporter i ett försök att stoppa spridningen i finland. Han meddelade landets regering i kväll. Enligt anseendet tar vi med i kalkylen. Fylla ni själva som en oas allt från motorn och testar situationen. I finland har förändrats, konstaterade statsminister sanering på en pressträff i dag. Enligt hälsomyndighetens nya prognos sjukvård och därför behöver röra sig. Undantag arbets trafik kommer att tillåtas liksom umgängesrätt med barn. Nyland är den region som drabbats hårdast av coronavirus, ett över 60 procent av de över 800 bekräftade fall har registrerats där, förutom att stänga av trafiken till och från nyland. Kan ta ställning till lubna el shanti, östersjö korrespondent den svenska regeringen och samarbetspartierna lade i dag fram ett nytt stödpaket om nästan 40 miljarder kr riktat till småföretagare som drabbas av korona krisen. Finansminister magdalena andersson handlar både om att lyfta av direkta kostnader från företaget. Det går till, det är att vi använder. Proffs på att göra kreditbedömningar, men vi lyfte av dem en del av risken så att dom nu även i det här läget ska våga ge lån åt företag. Den så kallade företagsakuten går ut på att staten via riksgälden garanterar 70 procent av nya lån till företag som har fått ekonomiska problem på grund av corona krisen. Tanken är att bankerna då ska våga låna ut pengar i större utsträckning. Varje företag föreslås få låna max 75Mkr med statlig garanti. 3:e krispaketet från regeringen med stöd av centern och liberalerna. Arbetsgivaravgifterna sänks från mars till och med juni för högst 30 anställda och för den del av lönen som ligger under 25000:-. Här finns också stöd till exempelvis butiker och restauranger för hyreskostnader. Totalt är det miljarder i direkta stöd, enligt finansminister magdalena andersson. Gör ju att företagare som annars riskerar att gå i konkurs. Bra, men inte tillräckligt tycker svenskt näringsliv swede jan olof jacke. Vår bedömning är att vi behöver trevligt sen till mer kraftfulla åtgärder för att rädda så många jobb som möjligt. Vad är det ni saknar? Och framförallt utvidgning av kort tid permitteringen och jag tror att det behövs en väsentligt större insats för de företag som du har tappat en stor del av sina intäkter men står kvar med mycket av sina fasta kostnader som vi dem för svenskt näringsliv. Jan olof jacke. Orter hör det var anders lundin och erik hade i den shoppa i danmark så kan kriminella som begår brottslighet är relaterat till korona utbrottet. Där kommer att straffas hårdare än normalt. Den danska regeringen kommer i morgon att lägga fram ett nytt lagförslag om skärpta straff som ska snabba handlas i folketinget. Nekar upp i landets justitieminister vi har ingen syns till kungshöjd på kriminell under den sårbar situation. Vi har börjat se tecken på att kriminella. Utnyttja, den sa bara situationen, säger ni käcker upp har bland annat varit episoder om den handsprit och skyddsutrustning stulits från sjukhus och det finns också kriminella som knackat på hos äldre och utgett sig att vara från sjukvården i försök att stjäla har också varit personer som försökt begå bedrägerier om där man velat lura till sig pengar eller personliga uppgifter. Bland annat har de nu plötsligt dykt upp många koreana relaterade hemsidor. Den här typen av brottslighet kommer enligt regeringens nya förslag straffas dubbelt så hårt som normalt när det gäller stöld av till exempel handsprit eller annan skyddsutrustning från ett sjukhus. Så skulle det i normalfallet ge ett bötesstraff, men nu kan det brottet kommer att straffas med fängelse. Det nya lagförslaget kommer snabba behandlas i folketinget. Om regeringen ser ut att ha det stöd som krävs för att det ska gå igenom rapporterade vår danmarks korrespondent david. Vädret så i morgon så får götaland och svealand mest soligt i södra norrland. Moln som rör sig österut under dagen med några byar av regn eller snö i norra norrland. Soligt men i fjällen några snöbyar, 5-10 grader i söder i norr.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Person