Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Herein echo in italy, 743 people have died as a result of the korotkova infection in the last 24 hours. In the second highest death toll since the measurements started. But the authorities still see a slight lightening in the statistics. The daily reporting of the number of infected and dead during the corona epidemic in Italy remains dismal. The number of deaths continues to increase, as does the total number of infected people now approaching seventy thousand. But the real number of infected is much higher than that. In an interview with the magazine teacher audience. A thousand, although we have not yet seen the culmination of the epidemic, there is also positive news. One is that the number of deaths in the worst affected region of Lombardy is falling for the third day in a row. Today, the Prime Minister's account also announced that it is raising the fine for anyone who violates restrictions that apply, for example, to outdoor stays today. There may be a fine of up to EUR3000, i.e. approximately SEK 30000. There were no decisions on financial assistance to Italy or 2nd coronas affected countries when EU finance ministers discussed the issue this evening. Ministers talked, among other things, about using the EU aid fund created during the euro crisis to provide loans to hard-hit countries. But there was not enough support among the ministers of the Republic of Congo. Kinshasa has a state of emergency declared. Isolated from the rest of the country so as not to counteract the spread of coronavirus to 2nd parts of the country and the Olympic Games in tokyo and postponed until next year they announced today the International Olympic Committee now has to change and see the possibilities says peter reinebo who is the head of the Swedish Olympic Committee e we think it is good decision we think it is wise decision if it is for all of us to see the positive opportunities in this we in serious times is a global emergency and global emergency requires the organisation but also all individuals assume their responsibilities. The Olympic Games were to be held in Tokyo in July and August this year. But then it will not be postponed and according to the new plan. It's the first time that playing is postponed in peacetime. However, the Games have been cancelled during the First and 2nd World Wars and this will be a challenge for the athletes. But swimmer Sarah Sjöström also thinks the decision is fair in most nations. Money and the more of things that are not allowed to go. hugging no one is allowed to enter the training facilities so it would have been unfair that they held the Olympics in July as planned she also points out that there little athletes are good at conversions it monitor makes the best of the situation it was for me are experts in really within all of us elite athletes are used to dealing with when the uncertainty the best we can do is to try to take it easy now for a while and then just restart the training again simply says swimmer sarah sjöström Reporter emelie rose then in collaboration with p four extra of the 15 Six Swedish Somalis were six Swedes who died from coronavirus in Stockholm, according to the Swedish Somali Medical Association. Now there is concern in the wolverine area that the information does not reach those who have insufficient knowledge of Swedish. Ekot's reporter met the apartment buildings at a café in rinkeby in northwestern Stockholm. He knew several of them Swedish Somalis. Died as a result of coronavirus, a warehouse operation. I drove them to their profession for third where some people were morning in northwest Stockholm few people are seen in the square and some have mouthguards around the square sitting patches where you inform about. Swedish Somalis who died of coronavirus, one of the directed lack of information in Somali from authorities, has led to many Swedish Somalis who voluntarily help their compatriots in the wolverine area to inform about coronavirus one. Just on people's questions and concerns, tells by s mohammad dali. Lock up with him also lives in rinkeby and has kept up with the news reports that older people belong to a risk group. He says that since Somalis have very strong family ties, it is therefore difficult not to meet their older relatives. You should avoid one of the few that I met her during all they did not meet her who is living in rinkeby reporter was hasheesh with the U.S. stock markets rushed today among other things after President Donald Trump said that he wants to lift the restrictions and that the U.S. should be able to return to normal around Easter by April 12. Today's index closed

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,17 %

Häri ekot i italien har 743 personer dött till följd av korotkova smittan under det senaste dygnet. I den näst högsta dödssiffran sedan mätningarna startade. Men myndigheterna ser ändå en liten ljusning i statistiken. Den dagliga rapporteringen om antalet smittade och döda under corona epidemin i italien är fortsatt dyster. Antalet döda fortsätter att öka, liksom det totala antalet smittade som nu närmar sig sjuttiotusen. Men det verkliga antalet smittade är mycket högre än så. I en intervju med tidningen lärare publik. Tusen trots att vi ännu inte har sett kulmen på epidemin så finns även positiva nyheter. Den ena är att antalet döda i den värst drabbade regionen lombardien sjunker för 3:e dagen i rad. Dessutom ökar antalet som tillfrisknar. I dag meddelade också premiärminister konto att man höjer bötesbeloppet för den som bryter mot om restriktioner som gäller till exempel utomhusvistelse i dag. Det kan bli fråga om böter på upp till EUR3000 alltså ungefär SEK30000. Det blev inga beslut om ekonomiskt stöd till italien eller 2:a korona drabbade länder när eus finansministrar diskuterade frågan i kväll. Ministrarna pratade bland annat om att använda eu stöd fond som skapades under eurokrisen för att ge lån till hårt drabbade länder. Men det fanns inte tillräckligt stöd bland ministrarna i republiken kongo. Kinshasa har undantagstillstånd utlystes. Isoleras från resten av landet för att inte motverka spridningen av coronavirus till 2:a delar av landet och os i tokyo och flyttas fram till nästa år de meddelade i dag internationella olympiska kommitt ten nu gäller det att ställa om och se möjligheterna säger peter reinebo som är verksamhetschef för sveriges olympiska kommitt e vi tycker att det är bra beslut vi tycker att det är klokt beslut om det gäller det för oss alla att Att se de positiva möjligheterna i det här vi inne i allvarliga tider är en global nödsituation och global nödsituationer kräver organisationen men också alla individer tar sitt ansvar. De olympiska spelen skulle hållas i tokyo i juli och augusti i år. Men så blir det alltså inte skjuts upp och ska enligt den nya planen. Det är 1:a gången som spelar skjuts upp i fredstid. Däremot har man ställt in spelen under 1:a och 2:a världskriget och det här kommer bli en utmaning för idrottarna. Men simmaren sarah sjöström tycker samtidigt att beslutet är rättvist i de flesta nationer. Pengar och ju mer av ting som inte får gå. krama ingen får komma in på träningsanläggningarna så det hade varit orättvist att de höll os i juli som planerat hon poängterar också att det lite idrottare är bra på omställningar det övervaka gör det bästa av situationen var det för mig är experter på egentligen inom oss alla elitidrottare vid vana med att hantera när ovissheten det bästa vi kan göra är att försöka ta det lite lugnt nu ett tag och sen är bara starta om träningen igen helt enkelt säger simmaren sarah sjöström Reporter emelie ros sen i samarbete med p fyra extra av de 15 personer som dött av coronavirus er till stockholm var sex svensk somalier, enligt svensk somaliska läkarföreningen. Nu väcks oro i järvaområdet om att informationen inte når fram till dem som har bristfälliga kunskaper i svenska. Ekots reporter träffade där hyreshusen på ett café i rinkeby i nordvästra stockholm. Han kände flera av dem svensk somalier. Dött till följd av coronavirus, ett lager operation. Jag körde dem till sitt här yrket för trea där några personer var förmiddag i nordvästra stockholm fåtal människor syns på torget och några har munskydd runt om på torget sitter lappar där man informerar om. Svensk somalierna som dött av coronavirus, ett av regisserad bristen på information på somaliska från myndigheter har lett till att det är många svensk somalier som frivilligt hjälper sina landsmän i järvaområdet för att informera om coronavirus ett. Bara på människors frågor och oro, berättar av s mohammad dali. Låsa med bor även han i rinkeby och har hängt med i nyhetsrapporteringen om att äldre tillhör en riskgrupp. Han säger att eftersom somalier har väldigt starka familjeband är det därför svårt att låta bli att träffa sina äldre släktingar. Du ska undvika en av de få som jag träffade henne under alla de inte träffat henne som är boende i rinkeby reporter var hasheesh med de amerikanska börserna rusade i dag bland annat efter att president donald trump sagt att han vill häva restriktionerna och att usa skall kunna återgå till det normala runt påsk senast den 12 april. Dagens indexet stängde på efter en uppgång på 11 komma 4 procent. Det är den största uppgången under en dag på new york för sensa 1932. Nasdaq börsen steg med åtta komma 1 procent. Även stockholmsbörsen steg kraftigt. De breda indexet upp sju komma 3 procent. Vädret i morgon onsdag får götaland och svealand mest soligt väder med en del slöjmoln som passerar över norrlands kustland. Mål som varvas med lite sol i övriga norrland, molnigt och i fjällen byar av regn och snö. Landet i lapplandsfjällen blir det noll till fem grader. Det var ekot i studion så den granath.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Organization