Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

High school students may need to come to school to pass the student. The Social Democrats are cancelling all May Day trains in the country and the Red Cross is opening the support line for the people of May in a challenging situation. A new situation and it is natural modo in that situation at 12. Dance education for the country's high school students, the National Agency for Education believes that the rules need to be relaxed. If it goes from the point of view of infection control, it is important, among other things, to make sure that the students can pass their baccalaureate. The Director General of the National Agency for Education, Peter Fredriksson, may also have to open up the school then for the students so that they can come and do tests orally and in writing their knowledge the National Agency for Education has made several follow-ups. A survey aimed at more than seven hundred school principals and telephone interviews with 12 principals on how different problems are handled and what needs support they have. It was the 18th of March that everyone in high school completely switched to distance learning because of the coronal infection is that it looks different, but in essence the teaching works well. But there are also problems in different ways. And students who have special needs in school here would like the government to ease the regulation. Now the regulation says that the school should be closed, but at the same time we see that it might be good for individual pupils groups of pupils to have access to the school to get some guidance getting the support they need. Another problem, therefore, concerns the graduating students who graduate on practical programs where many have internships, problems arise when some workplaces are now closing due to the corona virus and practice ceases. The National Agency for Education cannot answer today how this is to be resolved. Education Minister Anna Ekström, who is on her way out of a meeting of the Riksdag's Education Committee, said that she cannot say at present whether it is appropriate to relax the regulations so that secondary school students can in some cases come to school. Cancels all May Day trains across the country in response to the corona crisis. This message gives the party secretary lena rådström posted. 1 May is a feast for our party. Of course it's never an easy decision, but on the other hand. We have also heard that the Prime Minister in his speech to the nation now it is important that we all take responsibility for it. 1 May without demonstration trains and physical meetings, even may-day trains with fewer than 500 people are cancelled on the grounds that there is now a general spread of infection around the country. Instead, it will be a national digital celebration under the banner of a stronger society, says party secretary lena rådström. Housing on the pitch as it is now, it is the speech of party chairman Stefan Löfven and los chairman karl petter thorwaldsson. How do you think this announcement will be received by Social Democrats around the country? Some will certainly be disappointed this though. You really look forward, but I am also convinced that there is a great understanding that we are acting in the way that is being carried out when there is a general spread of infection in Sweden. The Left Party has not yet given any information on the fate of the May Day trains. The party is currently developing key recommendations for the districts based on what authorities are. Says reporter was promising olsson in Skåne expanded the number of intensive care places according to region Skåne, severely ill patients will be cared for in a module that builds up outside helsingborghospital. There are now 60 intensive care units and the plan is for there to be twice as many, according to the region. The engineering group ab is with large operations in Sweden has decided that shareholders should receive dividends despite the corona crisis. This is almost SEK 18 billion, which is being distributed. The Wallenberg sphere's power company investor is a major shareholder in ab with 12 percent and also the investment company cevian capital's partner in foreign now in France. Then rapid increase in the number of people dying as a result of corona infection. More than 1300 people have died. The president is manual mackan starts a domestic military operation to help the population and prevent the spread of infection. Set up göransson resilience so do not have any concert or dosije. Population of Whitefish or across the nation mobilizes the summer cow when he visited a field hospital in eastern France. France will use the army for military operation and precious ilians, the intention is that it will facilitate

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,21 %

Gymnasieelever kan behöva komma till skolan för att klara studenten. Socialdemokraterna ställer in alla förstamajtåg i landet och röda korset öppnar stödlinje för korona oroliga i en utmanande situation. En ny situation och det är naturligt modo i den situationen kl 12. Dansundervisning för landets gymnasieelever så anser skolverket att reglerna behöver lättas upp. Om det går ur smittskydds syn. Det gäller bland annat att se till så att eleverna kan klara sin studentexamen. Skolverkets generaldirektör peter fredriksson kanske också att man skulle behöva kanske öppna upp skolan då för eleverna så att de kan komma och göra prov redovisar muntligt och skriftligt sina kunskaper skolverket har gjort flera uppföljningar. En enkät riktad till drygt sjuhundra skolhuvudmän och telefonintervjuer med 12 rektorer om hur olika problem hanteras och vilket behov av stöd som de har. Det var ju den 18:e mars som alla på gymnasiet helt övergick till distansundervisning på grund av koronan smittan är att det ser olika ut, men i huvudsak fungerar undervisningen bra. Men det finns också problem på olika sätt. Och elever som har särskilda behov i skolan här skulle peter fredriksson vilja att regeringen lättar på förordningen. Nu står det i förordningen att skolan ska vara stängd, men samtidigt så ser vi att det kanske vore bra för enskilda elever grupper av elever att ha tillgång till skolan för att få lite handledning får det stöd de behöver. Ett annat problem gäller alltså avgångseleverna som tar studenten på praktiska program där många har praktik, uppstår problem när vissa arbetsplatser nu stänger på grund av corona viruset och praktiken upphör. Hur detta ska lösas kan skolverket inte svara på i dag. Utbildningsminister anna ekström, som är på väg ut från ett möte med riksdagens utbildningsutskott att hon i dagsläget inte kan säga om det är aktuellt att lätta på regelverket så att gymnasieelever i vissa fall kan få komma till skolan. Ställer in alla förstamajtåg i hela landet med anledning av corona krisen. Det beskedet ger partisekreteraren lena rådström postad. 1 Maj är ju en högtidsdagar för vårt parti. Det är klart att det aldrig är ett enkelt beslut, men å 2:a sidan. Vi har också hört att statsministern i sitt tal till nationen nu är det viktigt att vi alla tar ansvar för det. Läget som är då är vi självklart göra det som parti också. Socialdemokraterna och elo bestämt att. 1 Maj utan demonstrationståg och fysiska möten även förstamajtåg med färre än 500 personer ställs in med hänvisning till att det nu pågår en allmän smittspridning runt om i landet. I stället blir det ett nationellt digitalt firande under parollen ett starkare samhälle, berättar partisekreteraren lena rådström. Bostad på planen som det är nu så är det tal av partiordförande stefan löfven och los ordförande karl petter thorwaldsson. Hur tror du att det här beskedet kommer att mottas av socialdemokrater runt om i landet? Några kommer säkert blir besvikna det här ändå. Man verkligen ser fram emot, men jag är också övertygad om att man har en stor förståelse för att vi agerar på det sättet som man gör när det pågår en allmän smittspridning i sverige. Vänsterpartiet har ännu inte lämnat något besked om hur det blir med förstamajtågen. Partiet håller just nu på att ta fram centrala rekommendationer till distrikten baserat på vad myndigheter. Säger reporter var lova olsson i skåne utökas antalet intensivvårdsplatser enligt region skåne kommer svårt sjuka patienter att vårdas i en modul som byggs upp utanför helsingborgs lasarett. Nu finns 60 intensivvårdsplatser och planen är att det ska bli dubbelt så många, enligt regionen. Verkstadskoncernen ab är med stor verksamhet i sverige har trots corona krisen beslutat att aktieägarna ska få utdelning. Det rör sig om nästan 18 miljarder kr, som delas ut. Wallenbergsfärens maktbolag investor är storägare i ab med 12 procent och även investmentbolaget cevian capitals delägare i utrikes nu i frankrike. Sedan snabb ökning av antalet personer som dör till följd av corona smittan. Över 1300 personer har avlidit. President är manuell mackan startar en inhemsk militär operation som ska hjälpa befolkningen och förhindra smittspridningen. Sätt upp göransson resilience så har inte någon konsert eller dosije. Population en sik eller på hela nationen mobiliserar sommar kon när han besökte ett fältsjukhus i östra frankrike. Frankrike kommer att använda armen för militära insatsen och precious ilians, meningen är att den ska underlätta för befolkningen offentlig service och för dem som arbetar med att bekämpa virus. Ett sätt att se till att det inte blir köer. Presidenten uttrycker att landet befinner sig i krig, militära operationen ska vara avskild från den som redan finns mot terrorismen i landet och person sånt in el frankrike tar nu hem 200 militärer från irak och omdirigerar militärhelikoptrar redan har landet använt militär flygplan för att transportera patienter. Nu ska också särskilda snabbtåg fördelar korona smittade i landet. Vanliga tåg och tunnelbana. Rensas mer på paris flygplatsen och molly stänger nu eftersom flygtrafiken gått ner med cirka 90 procent. Många uttrycker tvivel i landet och vi har en polarisering, men nu är tiden när vi måste stå enade så. Frankrikes president emmanuel macron, ekots reporter beatrice jansson och i spanien har dödssiffran till följd av corona smittad passerad 4000 personer. Antalet bekräftat smittade är runt 50 6001 ökning med över 10000 personer sedan i går. Nu vid lunchtid drar röda korset i gång en stödtelefon för personer som är oroliga på grund av corona. Viruset, stödtelefonen ett till att börja med öppen mellan kl 12:16. Röda korset det är svårt att nå människor i dag, framför allt personer som ska vara under fysisk distansering från 2:a anser att man inte ska gå ut och träffa 2:a och det är telefonen är extra viktigt i en tid helt enkelt utåt sara hedrenius på röda korset säger att de upplever en ökad oro i samhället till följd av coronavirus ett. Det är tydligt så att vi kan se att det är helt normalt, helt enkelt att oron ökar. Vi befinner oss alla i en utmanande situation, en ny situation. Och det är naturligt modo i den situationen. Vi ser också att man behöver stöd i att anpassa sig till den situationen som är nu måste ta nya beslut ska stanna hemma. Ska jag gå ut? Hur ska jag förhålla mig till nya situationen? Stödtelefonen startar alltså idag och kommer till att börja med hålla öppet mellan 12:16 varje vardag, men öppettiderna kan anpassas efter behovet. De som svarar i stället telefonen är utbildade i att möta oroliga personer. Ja, alla våra volontärer som jobbar med det här har utbildning i psykologisk 1:a hjälpen och krisstöd. Så det är ren ljus uppmanar nu alla att ta sin oro på allvar. Ta det lugnt och att ta sin oro på allvar och att noga bedöma situationen och pratar med varandra om situationen för hålla sig till det som händer och var noga med att du inte missar någon. Sara hedrenius rådgivare. Får krisstöd på röda korset reporter peter bjuhr bo. Spridningen av högerextrem ideologi ökar. Det innebär att personen kan inspirera till attentat eller grova våldsbrott enligt säpos årsrapport. Säpochefen skriver att han är oroade över att det finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremism miljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag. Fängelse för grovt vållande till annans död efter att han 20 hundra 17 sålt fentanyl liknande preparat över nätet. 11 personer avled efter att ha köpt och tagit preparaten. Mannen döms för vållande till tre av fallen. Mannen åtalades för dråp men enligt linköpings tingsrätt hade han inget så kallat likgiltighetsuppsåt.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Person