Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The Social Democrats are canceling all May Day trains across the country using the corona crisis. That announcement gives the party secretary lena rådström residence 1 May is of course a feast day for our party so it is clear that it is never an easy decision. But on the other hand. We have also heard the Prime Minister in his address to the nation. Now it is important that we all take responsibility for it. Yes, now the Social Democrats and lobes. Pick up four 1 May without demonstration trains and physical meetings even may day trains with fewer than 500 people are cancelled on the grounds that there is a general spread of infection in Sweden. Instead, it will be a digital celebration," says party secretary Lena Rådström. Housing will be both party chairman stefan and via chairman karl petter thorwaldsson. Reporter, promise olsson. Far-right ideology is gaining more and more spread according to the security police's annual report, and just now sapo held a press conference online. You've listened to the henrika åkerman, where did you find out? The security police went through what they do to assess the most important events, one could well say from a security perspective. Firstly, on an increasing intelligence threat that is seen from several countries and where russia and China are specifically identified as being behind this and then also a development in the area of far-right violent extremism where you feel that it attracts more . Bing, which he is worried about even in Sweden. What conclusions are drawn on sapo about this? No, but the conclusion is that hmm, this group when houses attracted to the violent right-wing extremism are getting bigger. But also that that self-radicalization that goes on online, where people are then inspired and build together as a separate ideology for the security police. Corona pandemic, so said that when it comes to the intelligence threat that there is assessed that several countries then have an interest in how Sweden handles here and it can be partly about influence operations to influence.

Audio

Transcription

Sentiment: 52,99 %

Socialdemokraterna ställer in alla förstamajtåg i hela landet med användning av corona krisen. Det beskedet ger partisekreteraren lena rådström bostad 1 Maj är ju en högtidsdagar för vårt parti så det är klart att det aldrig är ett enkelt beslut. Men å 2:a sidan. Vi har också hört statsministern i sitt tal till nationen. Nu är det viktigt att vi alla tar ansvar för det. Läget som är och bör ni självklart göra det som parti också. Ja, nu har socialdemokraterna och lobes. Hämta fyra 1 Maj utan demonstrationståg och fysiska möten även förstamajtåg med färre än 500 personer ställs in med hänvisning till att det pågår en allmän smittspridning i sverige. I stället blir det ett digitalt firande, berättar partisekreteraren lena rådström. Bostad blir både partiordförande stefan och via ordförande karl petter thorwaldsson. Reporter, lova olsson. Högerextrem ideologi får mer och mer spridning enligt säkerhetspolisens årsrapport och alldeles nyss höll säpo en presskonferens via nätet. Du har lyssnat på den henrika åkerman, var fick du veta? Säkerhetspolisen gick igenom vad de gör för bedömning av av de viktigaste skeendena skulle man väl kunna säga ur säkerhetsperspektiv. Dels om ett ökande underrättelsehot som man ser från flera länder och där man särskilt pekar ut ryssland och kina som att ligga bakom det här och sedan också en utveckling när det gäller den högerextrema våldsbejakande extremism där man upplever att den attraherar fler. Bing, som han oroas för även i sverige. Vad drar man för slutsatser på säpo kring det här? Nej, men slutsatsen är ju att hmm, den här gruppen då hus som attraheras av den våldsbejakande högerextremism blir större. Men också att den där själv radikaliseringen som pågår på nätet, där personer då inspireras och bygger ihop som en egen ideologi för säkerhetspolisen. Corona pandemin, så sa man att då när det gäller underrättelsehotet att där bedömer man att flera länder då har ett intresse för hur sverige hanterar här och det kan handla dels om påverkansoperationer för att påverka.

Audio

Enteties

Person