Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 13,27 %

This morning, the new field hospital in Gothenburg will be ready to receive its 1st coronal infected patients there are 20 intensive care units in the fields built up outside the eastern hospital where Bertil Andersson is head of intensive care. From 10 am at 12 noon in giant tents compared to me in the eastern hospital itself which is just a few meters away. The biggest difference is the environment. It is not used to working in an emergency environment like an hmm, military tent means of course cases when it comes to intensive care places themselves. So, the adequate is just comparable to an intensive care unit inside the hospital in stockholm reported yesterday about a dramatic increase in the number of coronarelated deaths. But in Gothenburg the situation right now is better than feared. On Saturday, sahlgrenska University Hospital in Gothenburg with a peak around April 1. But then 75 coronal patients in intensive care. But according to bertil andersson, the curve seems to have leveled off at noon so we would have 34 intensive care patients became 13 intensive care patients at sahlgrenska. We do not have nearly as many fervent people in the hospital as we also feared so that we have good hope that that curve will not be as steep as we feared. Jens möller was a reporter in Gothenburg and new figures this morning show that the number of coronal patients who receive or have received intensive care has increased in recent days in the country. A total of 176 people were involved, but the exact number is uncertain as the reporting to the Swedish intensive care register is done with some delay. Sexual offences against children online are on the rise as a result of the coronacrisis, according to police. Because I'm more active in my dealings with children and share more abuse material. That's what Patrik arranges for the head of the police's national cyber crime center. They are also readily available because the control on some apps and platforms is smaller than it usually is. The police have employees who follow developments in real time in digital channels where perpetrators discuss how they exploit children sexually abusers exchange tips and share abuse material on children and the police thus already see a clear increase in activity where the perpetrators themselves think that they are in a favourable position during the pandemic. Cases reduce it, it should be remembered that it is absolutely not a special platform, but it can be anything from p four to 2nd chatter of different kinds. Reporter emelie ros late last night came the government's 3rd emergency package as a result of coronavirus one and it includes, among other things, large government loan guarantees that will get the banks to lend money to needy companies and the national debt that will provide the guarantee. Director General his lindblad. Although SEK 500 billion has been made available to banks, it is difficult to obtain loans for small and medium-sized enterprises, according to the government. In order to boost lending in the corona crisis, a so-called corporate emergency is now being set up if the company is unable to repay, the state accounts for 70 percent of the risk and the banks account for the remaining 30 percent in the crisis package that the government and the co-operative parties center and the Liberals presented last night. What this is most extensive in a hundred billion crowns. The bank SEBS head of communications frank ojämn says that companies now have more opportunity to borrow. If this is a major step forward for the banks to be able to support Swedish companies through this, the crisis is a viable company that is now experiencing an acute liquidity shortage. Fall has a good chance of obtaining a loan from the bank. Reporter, anders mellmine. All international air traffic to and from Russia is stopped as part of new measures against coronavirus one. According to the Russian Government, the decision will enter into force tomorrow, Friday, and will apply to all scheduled and charter flights with the exception of special flights to bring home Russian citizens from 2nd countries.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,55 %

Nu på förmiddagen ska den nya fältsjukhuset i göteborg vara redo att ta emot sina 1:a korona smittade patienter där finns 20 intensivvårdsplatser i de fält som byggts upp utanför östra sjukhuset där bertil andersson är chef för intensivvården. Från och med kl 10 kl 12 i jättelik tält jämfört mig på själva östra sjukhuset som ligger bara några meter därifrån. Största skillnaden är ju miljön. Det är inte van att arbeta i en beredskaps miljö som ett hmm, militärtält innebär förstås fall vad det gäller själva intensivvårdsplatser. Så är det fullgoda precis jämförbara med en intensivvårdsplatser inne på sjukhuset i stockholm rapporterades i går om en dramatisk ökning av antalet korona relaterade dödsfall. Men i göteborg är läget just nu bättre än befarat. I lördags räknade sahlgrenska universitetssjukhuset i göteborg med en topp runt den 1 april. Men då 75 korona patienter inom intensivvården. Men enligt bertil andersson tycks kurvan ha planat ut på middag så skulle vi ha 34 intensivvårdspatienter blev 13 intensivvårdspatienter på sahlgrenska. Vi har inte alls lika många innerliga på sjukhuset som vi också befarade så att vi har gott hopp om att den där kurvan inte blir lika brant som vi befarade. Jens möller var reporter i göteborg och nya siffror nu på morgonen visar att antalet korona patienter som får eller har fått intensivvård har ökat under de senaste dagarna i landet. Totalt rörde sig om 176 personer, men det exakta antalet är osäkert eftersom inrapporteringen till svenska intensivvårdsregistret sker med viss fördröjning. Sexualbrott mot barn på nätet ökar till följd av korona krisen, enligt polisen. För jag är mer aktiva i sina kontakter med barn och delar mer övergreppsmaterial. Det säger patrik ordnar som är sektionschef på polisens nationella it brottscentrum. De är också lätt tillgänglig eftersom kontrollen på vissa appar och plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och delar övergreppsmaterial på barn och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. Fall minskar det ska man komma ihåg att det är absolut ingen speciell plattform utan det kan vara allt från p fyra till 2:a chatter av olika slag. Reporter emelie ros sen i går kväll kom regeringens 3:e krispaket till följd av coronavirus ett och det innehåller bland annat stora statliga lånegarantier som ska få bankerna att låna ut pengar till behövande företag och det riksgälden som ska stå för garantin. Generaldirektör hans lindblad. Risken för bankerna så att de ska våga och kunna ge lån till de företag som behöver det. Trots att 500 miljarder kr har gjorts tillgängliga för bankerna är det svårt att få lån för små och medelstora företag, enligt regeringen. För att få fart på utlåningen i corona krisen inrättas nu en så kallad företags akut om företaget inte kan betala tillbaka så står staten för 70 procent av risken och bankerna står för resterande 30 procent i det krispaket som regeringen och samarbetspartierna centern och liberalerna presenterade i går kväll. Vad det här är mest omfattande på hundra miljarder kronor. Banken SEBS kommunikationschef frank ojämn säger att företagen nu får större möjlighet att låna. Är det här ett stort steg framåt för bankerna på möjlighet att kunna stödja svenska företag genom det här är krisen en företag som är livskraftiga och som nu drabbas av ett akut likviditetsbrist. Fall har goda möjligheter att kunna få lån från banken. Reporter, anders mellmine. All internationell flygtrafik till och från ryssland stoppas som en del i nya åtgärder mot coronavirus ett. Enligt den ryska regeringen träder beslutet i kraft i morgon, fredag och gäller alla reguljär och charterflyg med undantag av särskilda flygningar för att hämta hem ryska medborgare från 2:a länder.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Person