Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The number of intensive care patients in the country has increased sharply in recent days and it is mainly elderly people who end up in intensive care. It is mainly in the last three days that the number of intensive care sessions has increased sharply. Over 90 new occasions have been reported to the Swedish Intensive Care Register since Monday and a total of 219 intensive care sessions have been reported in the stockholm region, where 300 k for 19 infected patients are treated in hospital. The number of people infected in the region has passed a thousand people and now it is mainly in the older part of the population that gets sick and needs care. According to the region's health director björn eriksson. And they make up a large percentage of those who need intensive care of the so far one hundred 76 patients who receive or have received intensive care in Sweden is one hundred two patients 60 years or older. That's more than half of all patients. If the majority of them are. Over 70 years still, the overwhelming majority of reported intensive care patients are men. Women make up 23%, i.e. 45 of them one hundred and 76 patients. Sexual offences against children online are on the rise as a result of the corona crisis, according to police. Perpetrators are more active in their contact with children and share more abuse material. The police also see how perpetrators talk about them. I find themselves in a favorable position when more and more children are onlin while controlling on some sites and apps has decreased. In the United States, the spread of coronavirus is increasing and the Senate has now approved the huge aid package that is supposed to mitigate the economic impact. Those who have lost their jobs are promised money, but in anticipation of those who have to many rely on aid organizations. Hmm. Marianne. Here he stands next to the long queue outside the relief organization mata steiber in downtown Washington where he has received a bag. It's a matter of 2nd waiting for in the one-time payment of around 12,000 SEK - that all Americans who are below a certain income level will receive part of the largest financial aid package in U.S. history. It passed the bill, which also includes huge sums for affected industries and small businesses, as well as emergency aid for hospitals, which in many places are falling under the new large influx of patients. On Wednesday alone, more than 13000 new people were reported infected as a total of 70,000 odlinds. If the Finnish government has put the region around helsinki, the uusimaa in the quarantine area has been hardest hit by the crown virus and many residents have tried to leave the area, said freelance journalist liselott lindström in helsinki. A couple of weeks ago. The government is urging people to start working from home, which is where it led to. Well, it leads to many taken the car and starts driving up to Lapland. Intoxication on the roads up to Lapland and many of them to their summer houses or cottages. Outside the uusimaa and it goes without saying that if you go hundreds of thousands of people to the country where there are no intensive care facilities if there is a outbreak of the epidemic there, there will be no capacity to care for all people and it goes without saying that you limit freedom of movement that shows how serious the government thinks the situation had. Finland and three weeks of isolation as for very many people. Great support from the people but now that it comes to this drastic measures that actually restrict freedom of movement have spoken to many friends and so say that okay, that's the way it is, if this is how they say so then so be it. We have to do, but it remains to be seen when this one in days it will come into force of how people who notice how they affect their lives, so it may be that the reactions started to come tomorrow. Those who are concerned about the corona crisis, the caller there get to talk to the Red Cross, staff and volunteers who are trained in crisis support and psychological 1st. The purpose of the telephone line is not to make medical assessments. Such calls are referred to 11/77.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,49 %

Antalet intensivvårdspatienter i landet har ökat kraftigt de senaste dagarna och det är framför allt äldre som hamnar på intensiven. Det är främst de senaste tre dagarna som antalet intensivvårds tillfällen har ökat kraftigt. Över 90 nya tillfällen har rapporterats in till svenska intensivvårdsregistret sen i måndags och totalt har 219 intensivvårds tillfällen rapporterats in i region stockholm ökar trycket i vården där 300 k vid 19 smittade patienter vårdas på sjukhus. Antalet smittade i regionen har passerat tusen personer och nu är det främst i den äldre delen av befolkningen som blir sjuka och behöver vård. Enligt regionens hälso och sjukvårdsdirektör björn eriksson. Och de utgör en stor andel av dem som behöver intensivvård av de hittills hundra 76 patienter som får eller har fått intensivvård i sverige är hundra två patienter 60 år eller äldre. Det är fler än hälften av alla patienter. Om majoriteten av dem är. Över 70 år fortfarande är den överväldigande majoriteten av de inrapporterade intensivvårds patienterna män. Kvinnor utgör 23 procent, alltså 45 av dem hundra 76 patienterna. Sexualbrott mot barn på nätet ökar som en följd av corona krisen, enligt polisen. Förövare är mer aktiva i sin kontakt med barn och delar mer övergreppsmaterial. Polisen ser också hur förövare pratar om att de. Tycker sig ha ett gynnsamt läge när allt fler barn onlin samtidigt som kontrollen på vissa sajter och appar minskat. I usa ökar smittspridningen av coronavirus ett och senaten har nu godkänt den jättelika stödpaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna. De som förlorat sina jobb utlovas pengar, men i väntan på dem som måste många förlita sig på hjälporganisationer. Hmm. Marianne. Här står han bredvid den långa kön utanför hjälporganisationen mata steiber i centrala washington där han har fått en kasse. Mat en räddning när inkomsten försvunnit och ingen vet när nästa jobb möjlighet ska öppna sig. Det john o många 2:a väntar på i den engångsutbetalning på motsvarande runt 12000:- som alla amerikaner som ligger under en viss inkomstnivå ska få en del av de största ekonomiska stödpaketet i usas historia. Den igenom lagförslaget som också innehåller gigantiska summor till drabbade industrier och små företag, liksom akut hjälp till sjukhusen som på många håll dignar under den nya stora tillströmningen av patienter. Bara under onsdagen rapporterades ytterligare över 13000 nya konstaterade smittade som sammanlagt djur som närmar sig 70000 odlind. Om finland regeringen har satt regionen kring helsingfors, nyland i karantän området har drabbats hårdast av krona viruset och många boende har försökt lämna området, säger frilansjournalisten liselott lindström i helsingfors. För ett par veckor sedan. Regeringen uppmanar folk att börja jobba hemifrån så var det ledde till. Jo, det leder till att många tagit bilen och börjar köra upp till lappland. Berusning på vägarna upp till lappland och många av sig till sina sommarhus eller stugor. Utanför nyland och det säger sig självt att om du åker hundratals tusentals människor till att landet där det finns inga intensivvårdsplatser om det bryter ut den epidemi där har det blir ingen kapacitet att sköta om alla människor och det säger sig självt att man begränsar rörelsefriheten som visar hur allvarligt regeringen anser att situationen hade. Finland och tre veckors isoleringar som för väldigt många människor. Stort stöd från folket men nu när det kommer till den här drastiska åtgärder som faktiskt begränsar rörelsefriheten har talat med många vänner och så säger att okej, det är så, om det är så här som de säger så så då är det så. Vi måste göra, men det återstår att se när den här det på flera dagar som den ska träda i kraft av hur människor som märker hur de påverkar deras deras liv, så kan det hända att reaktionerna börjat komma imorgon. De som känner oro för korona krisen, den som ringer dit får prata med röda korset, personal och volontärer som är utbildade i kris stöd och psykologisk 1:a. Hjälpen. Syftet med telefonlinjen är inte att göra medicinska bedömningar. Sådana samtal hänvisas till 11/77.

Audio

Enteties

Location

Organization

Person