Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Sexual offences against children online are on the rise as a result of the coronacrisis, according to police. Perpetrators are more active in their dealings with children and share more abuse material. That's what Patrik Orders says, who is the section head of the police's national cyber crime center. They also express it, and they are also readily available because the control on some apps and platforms is smaller than it usually is. The police have employees who follow developments in real time in digital channels where perpetrators discuss how they sexually abuse children and they share abuse material on children. It can be pictures and films and the police are already seeing a clear increase in activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. As more children online and control in some cases, discussions decrease between perpetrators. I mostly on the darknet, thus the hidden and encrypted part of the net. But contact with children is mainly taken on regular sites, social media chats and online games, says patrik år. It is absolutely not a special platform, it can be anything from four to 2nd different kinds. Reporter emelie ros sen in the United States, the Senate has now approved the giant aid package that is supposed to mitigate the economic effects of the new corona virus. The support package includes, among other things, loan guarantees for companies, emergency assistance to hospitals and one-off payments of around 12000: - to everyone below a certain income level. To speed up the development of a vaccine against coronavirus. This is now being discussed in the simplification of animal testing and increased cooperation between research companies. Jonas vikman is head of social policy for the Pharmaceutical Industry Association. We are in the middle of a panel in which there are neither approved medicines nor vaccines against the forest 19. It is clear that there is, of course, a huge medical need to produce a vaccine and to produce a vaccine quickly. That is also the background to the world health organisation. The European Commission and the pharmaceutical authorities in the Us and Europe have now discussed facilitating research into a coronal vaccine. The conclusions are, among other things, to increase cooperation between the companies. Researchers should share data that can reduce the risk of side effects and it may also be possible to simplify some animal testing to reduce the risk. In the last three months, some forty vaccine projects have been launched, but so far only two have started trials on humans. Eating china and one in the U.S. And despite reports that a vaccine can be developed in record time, it is not realistic," says Jonas Vikman Larsson. The EU is directing regional support for the response to the coronal pandemic. Sweden is among the countries that receive at least around SEK 800m of additional funding. The money could go, for example, to health care in sparsely populated areas, says Erik Bergkvist, a EUROPEAN parliamentarian for the Social Democrats. Money and think you will be able to do a lot of interesting things remotely, health care and yes, the eu countries are now offered to redirect. Earmarked eu contribution to action against coronavirus one. It is partly about unused EU money that is actually to be repaid, but which the countries are now allowed to keep instead. Firstly, that this year's payments, the money is brought forward a total of about SEK 40 billion, will go to health care, operating support to companies or to labour market measures. But the distribution of money puts Sweden at a disadvantage for the countries most affected. And it is the poorer countries in the EU that also need the money most," bergkvist says. Poland has a much longer legs, for example, Sweden and will have to wrestle also economically. Is quite difficult but this crisis reporter, susanne palme at least half of the emissions of microplastics in Sweden, it is particles from road traffic. According to research from the State Road and Transport Research Institute, SVT reports. According to the report, more research is needed on the subject because there is a lack of knowledge about the plastic dust being plentiful. News with zarah öberg.

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,56 %

Sexualbrott mot barn på nätet ökar till följd av korona krisen, enligt polisen. Förövare är mer aktiva i sina kontakter med barn och delar mer övergreppsmaterial. Det säger patrik order som är sektionschef för polisens nationella it brottscentrum. De själva uttrycker det. De är också lätt tillgänglig eftersom kontrollen på vissa appar och plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och de delar övergreppsmaterial på barn. Det kan handla om bilder och filmer och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn online och kontrollen i vissa fall minskar diskussionerna förövare emellan. Jag mest på darknet, alltså den dolda och krypterade delen av nätet. Men kontakten med barn tas främst på vanliga sajter, chattar sociala medier och onlinespel, säger patrik år. Det är absolut ingen speciell plattform utan det kan vara allt från fyra till 2:a olika slag. Reporter emelie ros sen i usa har senaten nu godkänt det jättelika stödpaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av de nya corona viruset. Stödpaketet innehåller bland annat lånegarantier till företag, akut hjälp till sjukhus och engångs utbetalningar på runt 12000:- till alla under en viss inkomstnivå. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus. Ett så diskuteras nu en förenkling av djurförsöken och ett ökat samarbete mellan forsknings bolagen. Jonas vikman är samhällspolitisk chef för läkemedelsindustriföreningen. Vi befinner oss mitt i en panel i det vare sig finns godkända läkemedel eller vaccin mot skogen 19. Det är klart att det finns ju enormt medicinskt behov av att få fram ett vaccin och få fram ett vaccin snabbt. Det är också bakgrunden till att världshälsoorganisationen. Eu kommissionen och läkemedelsmyndigheterna i usa och europa nu diskuterat att underlätta forskningen om ett korona vaccin. Slutsatserna är bland annat att öka samarbetet mellan bolagen. Forskarna bör dela med sig av data som kan minska risken för biverkningar och det kan också bli möjligt att förenkla vissa djurförsök för att minska risken. De tre senaste månaderna har ett fyrtiotal vaccin projekt startats, men hittills är det bara två som har inlett försök på människor. Äter kina och ett i usa. Och trots att det kommit uppgifter om att ett vaccin kan tas fram rekordsnabbt så är det inte realistiskt, säger jonas vikman larsson. Eu styr om regional stödet till insatsen mot korona pandemin. Sverige tillhör de länder som får minst omkring 800Mkr extra tillskott. Pengarna kan till exempel gå till sjukvård i glesbygden, säger erik bergkvist som är eu parlamentariker för socialdemokraterna. Pengar och tror man kommer att kunna göra en hel del intressanta saker på distans, sjukvård och ja, eu länderna erbjuds nu alltså att styra om. Öronmärkta eu bidraget till insatser mot coronavirus ett. Det handlar dels om oanvända eu pengar som egentligen ska betalas tillbaka, men som länderna nu i stället får behålla. Dels om att årets utbetalningar, tidigareläggs pengarna sammanlagt cirka 40 miljarder kr, ska gå till sjukvård, driftsstöd till företag eller till arbetsmarknadsåtgärder. Men fördelningen av pengarna missgynnar sverige för de länder som drabbats hårdast av. Vinnarna i stället om länder som får mycket regionalstöd, som till exempel ungern, tjeckien, spanien och polen. Och det är de fattigare länderna i eu som också behöver pengarna allra mest, säger erik bergkvist. Polen har en betydligt längre ben, till exempel sverige och kommer att få brottas också rent ekonomiskt. Är ganska svårt men sån här kris reporter, susanne palme minst hälften av utsläppen av mikroplaster i sverige är det partiklar från vägtrafik. Visar forskning från statens väg och transportforskningsinstitut, uppger SVT. Enligt rapporten behövs det mer forskning i ämnet eftersom det saknas kunskap om plast dammet är gott. Nyheter med zarah öberg.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Organization

Person