Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 13,47 %

In the United States, the spread of coronavirus is increasing and the Senate has approved the huge aid package that is supposed to mitigate the economic effects of the virus. Those who have lost their jobs are promised money, but while waiting for them, many have to rely on aid organizations. Hmm, need less staff. Freeze large parts of the travel industry. There he stands next to the long queue outside the relief organization feeding stibel in downtown Washington where he has received a bag. It john and many 2nd are waiting for in the one-off payment of the equivalent of around 12000:-, which is below a certain income level, should receive some of the largest economic support package. Last night, the Senate passed the bill, which also includes huge sums for affected industries and small businesses, as well as emergency aid for hospitals that in many places are underthe new large influx of patients. On Wednesday alone, more than 13000 new people were reported infected, as a total of animals approaching 70,000. Kajsa bodelind empty. Online sex crimes against children are on the rise as a result of the coronacrisis, according to police. Perpetrators more active in their contact with children and share more abuse material. The police also see how perpetrators talk about thinking that they think they have a favorable position when more and more children are onlin while control on some sites and apps decreased. Several regions cannot test as many patients or staff for the coronavirus as they would like because there is a shortage of the chemicals needed to analyze the tests. Marga brisman is deputy regional physician in western iceland. Today you can not test quite all that we would like to test. We would be happy to test several of our employees to ensure that coronary tests are analyzed. The sample using special liquids. Reagents before you can know if the sample is positive or not. But in western Götaland there are not enough reagents to test as many as you want at present, the Public Health Agency recommends that the regions in the first hand test patients who are so sick that they need hospital care in the 2nd hand. Health care professionals who have symptoms of charcoal at 19. But several regions. They are uncertain and that this is an important reason why they cannot test as many as they would like. And daniel öhman? Last night came the government's 3rd emergency package as a result of coronavirus one and it includes, among other things, large government loan guarantees that will get banks to lend money to needy companies. The guarantee will be provided by the national debtor. Correct director-general his lindblad. Although SEK 500 billion has been made available to the banks, it is difficult to get loans for small and medium-sized enterprises, according to the government. In order to boost lending in the corona crisis, a so-called corporate emergency is now being set up if the company is unable to repay, the state accounts for 70 percent of the risk and the banks account for the remaining 30 percent in the crisis package that the government and the co-operative parties center and liberals. Presented last night, this was the most comprehensive of a hundred billion kronor. The bank SEBS head of communications frank ojämn says that companies now have more opportunity to borrow. Is this a big step forward for the banks to be able to support Swedish companies through this, the crisis is a company that is viable and which is now suffering from an acute liquidity shortage case has good opportunities to get loans from the bank anders kemin. In order to stop the spread of the crown virus in finland, the country's government has decided to put the province of Uusimaa, where the capital helsinki is quarantined. The reason is that it is in the region that has the highest number of infected journeys to and from the area, with the exception of, for example, commercial traffic. The quarantine shall remain in force for three weeks until April 19.

Audio

Keyphrases

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Currency)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,55 %

I usa ökar smittspridningen av coronavirus ett och senaten har godkänt det jättelika stödpaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av viruset. De som förlorat sina jobb utlovas pengar, men i väntan på dem måste många förlita sig på hjälporganisationer. Hmm, behöver mindre personal. Frys ner stora delar av resenäringen. Där står han bredvid den långa kön utanför hjälporganisationen mata stibel i centrala washington där han har fått en kasse. Mat en räddning när inkomsten försvunnit och ingen vet när nästa jobb möjlighet ska öppna sig. Det john och många 2:a väntar på i den engångsutbetalning på motsvarande runt 12000:-, som ligger under en viss inkomstnivå, ska få en del av de största ekonomiska stödpaketet. Toria i natt röstade senaten igenom lagförslaget som också innehåller gigantiska summor till drabbade industrier och små företag, liksom akut hjälp till sjukhusen som på många håll dignar under den nya stora tillströmningen av patienter. Bara under onsdagen rapporterades ytterligare över 13000 nya konstaterade smittade, som sammanlagt djur som närmar sig 70000. Kajsa bodelind tom. Sexualbrott på nätet mot barn ökar som en följd av korona krisen, enligt polisen. Förövare mer aktiva i sin kontakt med barn och delar mer övergreppsmaterial. Polisen ser också hur förövare pratar om att man tycker sig ha ett gynnsamt läge när allt fler barn är onlin samtidigt som kontrollen på vissa sajter och appar minskat. Flera regioner kan inte testa så många patienter eller personal för korona viruset som de skulle vilja eftersom det är brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna. Marga brisman är biträdande regionchef läkare i västra island. Idag kan du inte testa riktigt alla som vi skulle vilja testa. Vi skulle gärna testa flera av våra medarbetare för att korona test analyseras. Provet med hjälp av speciella vätskor. Sk reagents innan man kan veta om provet är positivt eller ej. Men i västra götaland finns det inte tillräckligt med reagents för att testa så många man vill i dagsläget rekommenderar folkhälsomyndigheten att regionerna i 1:a hand testar patienter som är så sjuka att de behöver sjukhusvård i 2:a hand. Sjukvårdspersonal som har symtom på kol vid 19. Men flera regioner. De osäkra och att det är ett viktigt skäl till att de inte kan testa så många som de skulle önska. Och daniel öhman? Igårkväll kom regeringens 3:e krispaket till följd av coronavirus ett och det innehåller bland annat stora statliga lånegarantier som ska få bankerna att låna ut pengar till behövande företag. Det är riksgälden som ska stå för garantin. Rätta generaldirektör hans lindblad. De skall våga jag kunna ge lån till de företag som behöver det. Trots att 500 miljarder kr har gjorts tillgängliga för bankerna är det svårt att få lån för små och medelstora företag, enligt regeringen. För att få fart på utlåningen i corona krisen inrättas nu en så kallad företags akut om företaget inte kan betala tillbaka så står staten för 70 procent av risken och bankerna står för resterande 30 procent i det krispaket som regeringen och samarbetspartierna centern och liberalerna. Presenterade i går kväll, så var det här den mest omfattande på hundra miljarder kronor. Banken SEBS kommunikationschef frank ojämn säger att företagen nu får större möjlighet att låna. Är det här ett stort steg framåt för bankerna att kunna stödja svenska företag genom den här är krisen en företag som är livskraftiga och som nu drabbas av ett akut likviditetsbrist fall har goda möjligheter att kunna få lån från banken anders kemin. För att stoppa spridningen av krona viruset i finland har landets regering beslutat att sätta landskapet nyland, där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Anledningen är att det är i regionen som har flest antal smittade resor till och från området förbjuds med undantag för till exempel yrkestrafik. Karantänen ska gälla i tre veckor fram till den 19:e april.

Audio

Keyphrases

Enteties

Organization

Person