Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 69,68 %

Good morning here in the echo of news a little while ago came word from the United States that politicians in the Senate have now approved a comprehensive aid package that is supposed to mitigate the economic effects of the corona virus. It is a support package of around SEK 20000 billion. All senators voted in favour of the proposal, which is now moving forward for decision in the House of Representatives. As a result of the corona crisis, police are seeing an increase in the number of internet-related sexual offences against children. It is both about perpetrators making contact with children to exploit them sexually and that she shares more abuse pictures and videos online. That's what Patrik Corner, head of the police's national cyber crime center, says. It is both the activities that are increasing and above all it is scary to hmm. They themselves express it with those who are with us about people who have sexual interest in children who themselves express it outright that there are many children online. They are also, hmm, hmm, readily available because the control on some apps and platforms is smaller than it usually is. The police have employees who follow developments in real time in digital channels where perpetrators discuss how they exploit children sexually abusers exchange tips and share abuse material. Children, it can be pictures and movies and the police are already seeing a clearly increased activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. When more children in onlin and the control in some cases decreases. The discussions between i most on the darknet, that is, the hidden and encrypted part of the net. But the contact with children is mainly taken on ordinary sites, social media chats and online games say that record when there is absolutely no special platform, but it can be anything from four to 2nd. Treasures of different kinds. All the reports here, huh? Emelie the rose? In several regions of the country there are currently not enough coronal tests to determine whether patients and staff are infected. The reason is, among other things, a lack of chemicals needed to analyze the tests. It shows the echo's review. The problem is that it is difficult to find companies that can supply them with so-called reagents, liquids that are needed, among other things, because suppliers prioritize larger markets, such as in France, Germany and the UK. In order to speed up the development of a vaccine against coronavirus one, the requirements may change for the companies where the research is ongoing. This includes increased cooperation between researchers jonas vikman in the head of social policy at the Pharmaceutical Industry Association. It is the case that we are in the middle of a panel in it where there are approved medicines or vaccines against the forest 19. It is clear that there is, of course, an enormous medical need to produce a vaccine. Get up to the party's name. It is also the background to the fact that the World Health Organisation and the pharmaceutical authorities in the Us and Europe have now discussed facilitating research into a coronal vaccine. The conclusions are, among other things, to increase cooperation between the companies. Researchers should share data. Healthy, adults. In the last three months, some forty vaccine projects have been launched, but so far only two have started trials on humans. Eating china and one in the U.S. And although there have been reports that a vaccine can be developed in record time, it is not realistic," says jonas vikman, and ready for wide use takes 3-5 years in this context to develop. So this year we won't have a clear one. Jonas vikman, head of social policy at the pharmaceutical industry association Anna Larsson, is the echo's medical reporter. The weather today gets götaland and svealand most sunny weather in southern norrland. First overcast with rain and snow. But during the afternoon cleared up in northern norrland sunny. But in the mountains some snow villages. Temperature in the south between 7:12 plus degrees in the north, 1-6 degrees plus in the northern mountains, a few degrees below zero. It was good with people vaccines.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,49 %

God morgon här i ekot med nyheter för en liten stund sedan kom besked från usa att politikerna i senaten nu har godkänt ett omfattande stödpaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av corona viruset. Det handlar om ett stödpaket på motsvarande omkring 20000 miljarder kr. De innehåller bland annat lånegarantier till företag, akut hjälp till sjukhus och engångsutbetalning är på motsvarande omkring 12000:- till varje medborgare. Samtliga senatorer röstade för förslaget som nu går vidare för beslut i representanthuset. Som en följd av corona krisen märker polisen en ökning av antalet internetrelaterade sexualbrott mot barn. Det handlar både om att förövare ta kontakt med barn för att utnyttja dem sexuellt och att hon delar mer övergreppsbilder och filmer via nätet. Det säger patrik corner som är sektionschef vid polisens nationella it brottscentrum. Det är både de aktiviteter som ökar och framför allt är det skrämmande att hmm. De själva uttrycker det med dem som är med oss om att personer som har sexuellt intresse för barn som själva uttrycker det rakt ut att det är många barn på nätet. De är också, hmm, hmm, lätt tillgänglig eftersom kontrollen på vissa appar och plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och delar övergreppsmaterial. Barn, det kan handla om bilder och filmer och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn i onlin och kontrollen i vissa fall minskar. Diskussionerna förövare emellan jag mest på darknet, alltså den dolda och krypterade delen av nätet. Men kontakten med barn tas främst på vanliga sajter, chattar sociala medier och onlinespel säger på att rekord när det är absolut ingen speciell plattform, utan det kan vara allt från fyra till 2:a. Skatter av olika slag. Allt rapporter här, va? Emelie rosen? I flera av landets regioner finns i dag inte tillräckligt många korona tester för att kunna avgöra om patienter och personal i smittade. Orsaken är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna. Det visar ekots granskning. Problemet är att det är svårt att hitta företag som kan leverera dem så kallade reagenser, vätskor som behövs bland annat för att leverantörerna prioriterar större marknader, som till exempel i frankrike, tyskland och storbritannien. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus ett kan kraven komma att ändras för de bolag där forskningen pågår. Det handlar bland annat om ett ökat samarbete mellan forskarna jonas vikman i samhällspolitisk chef vid läkemedelsindustriföreningen. Det är så att att vi vi befinner oss mitt i en panel i det var det finns godkända läkemedel eller vaccin mot skogen 19. Det klart att det finns ju ett enormt medicinskt behov av att få fram ett vaccin. Få fram mot partiets namn. Det är också bakgrunden till att världshälsoorganisationen eu kommissionen och läkemedelsmyndigheterna i usa och europa nu diskuterat att underlätta forskningen om ett korona vaccin. Slutsatserna är bland annat att öka samarbetet mellan bolagen. Forskarna bör dela med sig av data. Friska, vuxna. De tre senaste månaderna har ett fyrtiotal vaccin projekt startats, men hittills är det bara två som har inlett försök på människor. Äter kina och ett i usa. Och trots att det kommit uppgifter om att ett vaccin kan tas fram rekordsnabbt så är det inte realistiskt, säger jonas vikman och färdigt för bred användning tar 3-5 år i det här sammanhanget att utveckla. Så i år kommer vi inte ha ett klart. Jonas vikman, samhällspolitisk chef på läkemedelsindustriföreningen anna larsson, är ekots medicinreporter. Vädret i dag får götaland och svealand mest soligt väder i södra norrland. Först mulet med regn och snö. Men under eftermiddagen klarnade upp i norra norrland soligt. Men i fjällen en del snöbyar. Temperatur i söder mellan 7:12 plusgrader i norr, 1-6 plusgrader i de nordliga fjällen, några minusgrader. Det var gott med folk vaccin.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Person