Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The ball bearing manufacturer SKF briefly lays off about 1500 officials in Gothenburg for eight weeks, according to an agreement with the unions. It is done to adapt the organization and reduce costs in the corona crisis track. The agreement means that officials in the factory will go down in working hours to 80 percent years. Officials in the staff and at headquarters are down to 40 percent. Nearly 160 patients with coronavirus are intensive ly intensive care or have intensive care in Sweden according to the Swedish Intensive Care Register. Almost 76 per cent of them belong to a risk group. Right now, the Public Health Agency is holding its daily press conference. It is sent directly IP one and in the app. Region Jämtland Härjedalen is now gearing up to put extra health professionals in popular Easter resorts, for example this year rooms since it is clear that the ski resorts may continue to stay open. The region expects to be forced to deal with greater spread of coronavirus one, says Regional Director Hans Svensson. On are different scenarios with the spread of infection. It is needed as the public health agency's recommendations while plant those who have facilities have taken a large number of measures then as both health care and public health agency to look at that says that this is what is left and that it is able to this reduces the risk in those environments. Regional Director hans svensson was interviewed by p four jämtland. NGOs in the country are joining forces to support elderly people who, because of the coronavirus outbreak, are unable to shop for food or visit the pharmacy. The Swedish Agency for Social Protection and Preparedness, o of sweden's municipalities and regions, together with five NGOs has reached an agreement to support the municipalities further. The Red Cross will have an overall coordinating role in the conversation with the municipalities, but it will be up to the municipalities themselves and volunteers to coordinate the resources. A 12-year-old girl who disappeared in the Stockholm area at the weekend, suspected kidnapped, has been freed by police in Malmö, several media reports. The police started an investigation into the suspected kidnapping this weekend and the girl disappeared and tracked her to Malmö, aftonbladet writes.

Audio

Transcription

Sentiment: 53,11 %

Kullagertillverkaren SKF kort tids permitterar ungefär 1500 tjänstemän i göteborg i åtta veckor, enligt ett avtal med facken. Det görs för att anpassa organisationen och reducerar kostnader i corona krisens spår. Avtalet innebär att tjänstemän i fabriken kommer att gå ner i arbetstid till 80 procent år. Tjänstemän inom staben och på huvudkontoret går ner till 40 procent. Närmare 160 patienter med coronavirus intensivvårdas eller har intensivvårdas i sverige enligt de svenska intensivvårdsregistret. Av dem tillhör nästan 76 procent en riskgrupp. Just nu håller folkhälsomyndigheten sin dagliga presskonferens. Den sänds direkt IP ett och i appen. Region jämtland härjedalen rustar nu för att sätta in extra vårdpersonal på populära påsk orter, till exempel i år rum sedan det står klart att skidanläggningarna får fortsätta att hålla öppet. Regionen räknar med att man kan tvingas hantera större spridning av coronavirus ett, säger regiondirektör hans svensson. Å är olika scenarios med spridning av smitta. Det behövs som folkhälsomyndighetens rekommendationer samtidigt som anläggnings de som har anläggningar har vidtagit ett stort antal åtgärder då som både vård smittskydd och folkhälsomyndigheten att titta på som säger att det här är det kvar och att man klarar att förhålla sig till detta så minskar du också risken i de miljöerna. Regiondirektör hans svensson intervjuades av p fyra jämtland. Frivilligorganisationer i landet går samman för att stötta äldre som på grund av coronavirus utbrottet inte kan handla mat eller besöka apoteket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, o av sveriges kommuner och regioner, har tillsammans med fem frivilligorganisationer nått en överenskommelse för att stötta kommunerna ytterligare. Röda korset ska ha en övergripande koordinerande roll i samtalet med kommunerna, men det blir upp till kommunerna själva och frivilliga att samordna resurserna. En tolvårig flicka som försvann i stockholmsområdet i helgen, misstänkt kidnappad har fritagits av polis i malmö, rapporterar flera medier. Polisen startade en utredning om misstänkt människorov i helgen och flickan försvann och spårade henne till malmö, skriver aftonbladet.

Audio

Enteties

Location

Organization