Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

More companies may be allowed to make short time lay-offs. Health professionals get to corona test themselves and the studded tires may sit on and longer this year up. It's 12:00. Here is the echo of the Riksdag's Finance Committee wants to extend the system of short-term layoffs introduced in response to the crown crisis. Family businesses that are missing are also stated by the sources of the echo. One of the government's proposals to counter the coronacrisis is a new system for short-term layoffs. This means that companies' wage costs can be reduced by up to 50%, while workers who lose their working hours for a period of time are allowed to keep a large part of their salary. According to the government and the cooperation parties, the aim is for affected companies to avoid redundancies and quickly get started again when the situation turns. The support, but reportedly to the echo, the Riksdag Finance Committee wants to remove the restriction in the law so that family members are also covered by the system of short-term layoffs. The formal decision is expected to be taken later this week in broad agreement and none of the Members with whom the echo has been in contact would like to be interviewed today. E family business, not least in the restaurant industry, says one member. The system of short-term layoffs will be formally introduced on April 7, but is retroactively effective from March 16. Health professionals can now test for themselves whether they have been infected with the new coronavirus in this way, staff are saved who would otherwise need to be used for sampling. We have state epidemiologist Anders Tegnell. They're taking tests on themselves. It's not about anything else outside, the test goes off to the lamp that's always handled just like the 2nd. The big profits require less staff. It does not have to be anyone else who takes the test and the big profits do not like the protective equipment of the staff who will take the test, you take tests on themselves as long as you do not even have the opportunities to have as many healthy health professionals as possible. Juh extension, because it will be easier to test ours in that way. More and more countries are on their way to review now, according to swedbank's economic report that came today. GDP is expected to fall between three and 6 percent in most EU countries this year, and in Sweden unemployment could reach 10 percent as early as the summer. Andreas wallström is chief economist at swedbank. Hmm, more or less free fall. The rise of unemployment despite the fact that governments around the world are investing unprecedentedly in support measures. Swedbank's report has based its report on a scenario where authorities ease restrictions within a few weeks and that households and companies start consuming more in the summer. In addition, it is expected that governments around the world will put in place additional support measures. Soon it would happen," she says. Then Sweden will still have to be said to rise unemployment and declining GDP figures. That is an important prerequisite for our main scenario. Then we are still looking, for example, to see if they will fall by 4 percent this year, the crown virus's effects will be more protracted than that with restrictions remaining throughout the year. Then the effects will be much greater with them not falling by 8% 27% and applying to 12. The economic crisis that the coronary virus has triggered in unique while the swedbank problem and the solution are one and the same. People staying at home affects consumption and businesses. But at the same time, the spread of infection stopped and compared to previous crises, this came surprisingly quickly, says Andreas Wallström. Ever seen. Both the financial crisis then go the 90's crisis. If it is, said andreas wallström with chief economist at so had bank reporter was Filip ramqvist. The foreign ministry's decision to bring home some staff from embassies, especially in Africa, also affects staff from the aid agency. Hans magnusson is head of division for Africa. Department developments with coronavirus, a State Department and decide to certain staff and their families a different countries. The decision is based, among other things, on how access to care looks like if the staff belong to a risk group and on the fact that the possibilities to travel out can suddenly change for sidas. This means that around 60 employees will travel back to Stockholm from different countries in Africa and is now working to build new working methods. Operate health systems and that's work continues even though some staff can no longer be in place, says h

Audio

Transcription

Sentiment: 51,19 %

Fler företag kan få göra kort tids permitteringar. Vårdpersonal får korona testa sig själva och dubbdäcken får sitta på och längre i år upp. Klockan är 12. Här är ekot riksdagens finansutskott vill utvidga systemet för korttids permittering som införs med anledning av krona krisen. Också familjeföretag som fattas uppger ekots källor. Ett av regeringens förslag för att motverka korona krisen är ett nytt system för kort tids permittering. Det innebär att företagens lönekostnader kan minska med upp till 50 procent samtidigt som de arbetstagare som under en period gå ner i arbetstid får behålla en stor del av lönen. Syftet enligt regeringen och samarbetspartierna, är att drabbade företag ska kunna undvika uppsägningar och snabbt komma igång igen när läget vänder. Stödet men enligt uppgift till ekot så vill riksdagens finansutskott alltså ta bort den begränsningen i lagen så att även familjemedlemmar omfattas av systemet med korttids permittering. Det formella beslutet väntas fattas senare i veckan i bred enighet och ingen av de ledamöter som ekot har varit i kontakt med vill intervjuas i dag. E familjeföretag, inte minst inom restaurangbranschen, säger en ledamot. Systemet med korttids permitteringar införs formellt den 7 april, men gäller retroaktivt från den 16:e mars reporter lova olsson. Vårdpersonal kan nu själva testa om de har smittats av den nya coronavirus ett på så sätt sparas personal in som annars skulle behöva användas vid provtagningen. Vi har statsepidemiolog anders tegnell. De tar prover på sig själva. Det handlar inte om nånting annat utanför går provet i väg till lampa som alltid hanteras precis som de 2:a. Och vad är den stora vinsten med det? De stora vinsterna till kräver mindre personal. Det behöver inte vara någon annan som tar provet och den var stora vinsterna tycker inte om skyddsutrustning på den personal som ska ta testet tar man tester på sig själva på sig själv bara man inte ens hos det möjligheter att ha så många friska vårdpersonal som möjligt. Ja, det gör det. Juh förlängningen för det blir ju lättare att testa vårt på det vis. Statsepidemiolog anders tegnell, reporter magnus lilliesköld. Allt fler länder är på väg mot recension nu, enligt swedbanks konjunkturrapport som kom idag. BNP väntas falla mellan tre och 6 procent i de flesta eu länder i år och i sverige kan arbetslösheten når 10 procent redan till sommaren. Andreas wallström är chefsekonom på swedbank. Hmm, mer eller mindre fritt fall. Stigen arbetslöshet trots att regeringar runt om i världen satsar utan dess motstycke på stödåtgärder. Swedbank har i sin rapport utgått ifrån ett scenario där myndigheter lättar på restriktioner inom några veckor och att hushåll och företag börjar konsumera mer framåt sommaren. Dessutom räknar man med att regeringar runt om i världen inför ytterligare stödåtgärder. Inom kort skulle det ske, säger andreas wallström. Då kommer sverige ändå får sägas stigande arbetslöshet och vikande BNP siffror. Det är en viktig förutsättning för vårt huvudscenario. Då är vi ändå ser till exempel att se om de kommer att falla med 4 procent i år blir krona virusets effekter mer långdragna än så med restriktioner som är kvar under hela året. Då blir effekterna mycket större med att de inte faller med 8 procent 27 och att ansöka stigit till 12. Den ekonomiska kris som koronar viruset har utlöst i unik medan swedbank problemet och lösningen är en och samma. Att folk stannar hemma drabbar konsumtionen och företagen. Men samtidigt så stoppade smittspridningen och jämfört med tidigare kriser kom den här överraskande snabbt, säger andreas wallström. Någonsin har sett. Både finanskrisen då åker 90 talskrisen. Om det är, sa andreas wallström med chefekonom på så hade bank reporter var filip ramqvist. UDS beslut att ta hem en del personal från ambassader, framförallt i afrika, påverkar också personal från biståndsorganet sida. Hans magnusson är avdelningschef för afrika. Avdelningen utvecklingen med coronavirus, ett utrikesdepartementet och besluta att viss personal och deras familjer en olika länder. Beslutet bygger bland annat på hur tillgången till vård ser ut om personalen tillhör en riskgrupp och på att möjligheterna att resa ut plötsligt kan förändras för sidas. Det innebär beslutet att runt 60 anställda reser tillbaka till stockholm från olika länder i afrika och arbetar nu med att bygga upp nya arbetsmetoder. Verka hälso systemen och det är arbetet fortsätter även om viss personal inte längre kan vara på plats, säger hans magnusson, chef för afrika. Enheten på sida. Och i de länderna på och gör vi då insatser även nu? Då kanske omdirigerar eller förhandlar om dem vid om det blir så att det blir mer riktad mot att stötta hälsosystemet, hantera den inte är krisen. Samtidigt finns också viktiga insatser och göra på 2:a områden som kan påverka hur en pandemi drabbar länderna, säger hon. Magnusson när pandemin gör jag flera 2:a områden i samhället brand var det finns även när vi inte jobbar med hälsosystem som jobbar. Vi med 2:a frågor är det faktiskt finns möjlighet att både arbeta med stärkt motståndskraft också förebygga effekter, till exempel vatten och sanitet är jätteviktigt. Den här situationen. Reporter henrika åkerman. Stockholms stad och har i dag presenterat ett antal åtgärder för att underlätta för utsatta företagare i korona tider, bland annat får företag och verksamheter uppskov på en rad avgifter och hyror till staden. Restauranger kan också få dra ner på antalet ordningsvakter när gästerna blir färre och alla verksamheter som riktar sig till personer över 70 år ställs också in. Transportstyrelsen för länge nu tiden för användning av dubbdäck och därmed får bilisterna ytterligare två veckor på sig att byta till sommardäck. Anledningen är corona. Utbrottet, säger hans norén som är utredare på myndigheten. Det är en tillfällig förlängning av tiden när du både däck är tillåtna att använda dem. Den förlängda tider den sträcker sig då fram till och med den 30:e april, enligt transportstyrelsen så är det flera anledningar till beslutet att bilister får köra längre tid med dubbdäck i år. Det handlar bland annat om larm ifrån verkstäder, om att det kan bli svårt att hinna med att byta alla däck till sommardäck på grund utav brist på personal och såg en risk att deras personal kan drabbas också av corona effekterna och blir sjukskrivna och de inte har möjlighet att hjälpa hjälpa till med. Det handlar också om att skydda riskgrupperna säger eller mindre blivit utmanad. Akter så långt det går och att då tvinga ut folk, kanske stå i kö och väntar på att få ett däck bytt. Det kanske inte är det bästa alternativet i de här smittrisk tiderna som vi befinner oss i nu. Men transportstyrelsen uppmanar nu alla att byta till sommardäck så snart som möjligt. Vänta inte till sista dagen utan byt i god tid. Hans norén tror inte att beslutet att bilisterna får köra på dubbdäck två veckor längre tid än normalt ska innebära någon stor negativ påverkan på till exempel miljön. Vi tror väl att det inte kommer att vara jätte många som kommer och eller som kommer att använda det här undantaget till att köra längre tid i rutan. Vi hoppas väl att det kommer att begränsas till några grupperna då som som som ingår i riskgrupperna. Reporter var viktor jensen. Afghanska myndigheter säger nu att 25 personer dödades i attacken mot ett psykiskt tempel ica boll tidigt i morse. Terrorgruppen is har sagt sig ligga bakom dådet mot helgedomen, rapporterar flera nyhetsbyråer. En norsk iransk man åtalas nu för att ha hjälpt till att planera ett attentat försök i danmark. Det rapporterar danmarks radio. Mannen ska enligt åtalet ha samlat in upplysningar om personer som skulle vara målet för att en tatet upplysningar som han sen ska ha vidarebefordrat till iransk underrättelsetjänst. Den 40 årige mannen greps i sverige i oktober 718 och utlämnades efter det.

Audio

Keyphrases

Enteties

Organization

Person