Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

While many may be forced to leave their jobs, there are industries that are crying out for staff in the corona infection trail. This is what Annika Sundén, head of analysis at the employment service, says, it is primarily care and care both in health care but also in elderly care. Is that necessary? There are several very many job advertisements for nurses, personal assistants. But it's also about cash ids. More food. It's much more about live, so warehouse staff. Another great group where we're seeing a lot of job ads right now. Even pharmacists. How much do you think this increased demand in some industries? How much do you think it can make up for the jobs that have disappeared and can disappear? It's very hard to say, but I think we need to see. We have an example where sophiahemmet has been offered a short training three days for those who off on saps to be able to go in and unload in the spring. I think we need more such initiatives. Annika sundén at the employment office interviewed by cecilia strömberg. The number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks. The biggest decline is in Stockholm County. This is a half. Sven granath, criminologist and analyst at the police in Stockholm, believes that the development is linked to the coronal infection. People are home more, it becomes more difficult then to carry out the home burglaries. It may also be the case that international leagues, which account for a great deal of these crimes now, find it more difficult to move between European countries and this affects statistics. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year, reported on average one hundred and fifty residential burglaries per week in the region of Stockholm. Last week, only 68 were reported. It is a little early to draw too much conclusions about this, but it is probably not a coincidence that we are seeing a sharp decline in the last two weeks. According to the police, however, no trend with increased reports of domestic violence is feared as more people stay home now and no decrease in reports. Houses, which could happen when fewer people move out in pubs and restaurants. This can be explained by the fact that at the moment it is generally not the season for tavern related violence. It occurs to a greater extent in the summer, according to sven granath. The abuse cases that are now occurring are not so much affected by whether the public go to the pub or not, he says. It's about between different criminal networks. Grenade reporter simon and ren. Most of the community is now affected during the corona epidemic, so too dop weddings and funerals. Fredrik hägglund, cemetery vicar in Borås tells about the change that has taken place in the future. Funerals mainly carried out by the funerals that are planned. However, many who do not come who are older and the like or that you feel a little sick. The pores in the seven-year-old have a contingency plan and prepare in case staff get sick by quickly training in certain functions. There may also be cooperation. The crematoriums between dispensations can be given for a funeral to be postponed, but it will be on a case-by-case basis. If the ward homes are no longer allowed to be used for memorial services. The church is open to the funeral service itself and to also keep it open an hour later so that you can go and say goodbye if you do not want to sit in the church during the act. Petersson tranemo funeral home reporter was madeleine bengtsson, p four seven-year-old. The political parties in the United States have agreed on a new emergency package to mitigate the effects of the coronavirus. The emergency package is the equivalent of SEK 20000 billion. The Swedish Transport Agency is extending the time to switch to summer tires on the car due to the coronary crisis. The exemption means that studded tyres are allowed to be used two weeks later until April 30. It was a request from the Swedish Vehicle Repair Association. Many workshops have employees who are forced to be at home for various reasons.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,48 %

Samtidigt som många kanske tvingas lämna sitt jobb så finns det branscher som ropar efter personal i corona smittans spår. Så här säger annika sundén, analyschef på arbetsförmedlingen, är det framför allt vård och omsorg både i sjukvården men också i äldreomsorgen. Behövs det? Det är flera väldigt många platsannonser för undersköterskor, personliga assistenter. Men det handlar också om kassapersonal. Mer mat. Det handlar mycket mer om live, så lagerpersonal. En annan stor grupp där vi ser mycket platsannonser just nu. Även apotekspersonal. Hur mycket tror du att den här ökade efterfrågan i vissa branscher? Hur mycket tror du att det kan kompensera för de jobb som har försvunnit och kan försvinna? Det är väldigt svårt att säga, men jag tror att vi behöver se. Snabbt och gå in och ta och hjälpa till och avlasta vårdpersonal till exempel. Vi har ju ett exempel där sophiahemmet har erbjuden en kort utbildning tre dagar för dem som blir permitterade på saps för att kunna gå in och lasta av i vårens. Jag tror vi behöver fler sådana initiativ. Annika sundén på arbetsförmedlingen intervjuade av cecilia strömberg. Antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna. Störst är nedgången i stockholms län. Där handlar det om en halvering. Sven granath, kriminolog och analytiker vid polisen i stockholm, tror att utvecklingen hänger ihop med korona smittan. Folk är hemma mer, det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten nu då får svårare att flytta sig mellan europeiska länder och det påverkar statistiken. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundrafemtio bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken. Det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men det är nog inte en slump att vi ser en kraftig nedgång under de här senaste två veckorna. Enligt polisen syns ändå ingen trend med ökade anmälningar om våld i hemmet befarats då fler håller sig hemma nu och inte heller någon minskning av anmälningar. Hus, något som skulle kunna ske då färre personer rör sig ute på pubar och restauranger. Det kan förklaras med att det just nu generellt inte är säsong för krog relaterat våld. Det sker i större utsträckning på sommaren, enligt sven granath. De misshandelsfall som nu inträffar påverkas inte så mycket av huruvida allmänheten gå på krogen eller inte, säger han. Det handlar om mellan olika kriminella nätverk. Granat reporter simon and ren. Det mesta i samhället påverkas nu under corona epidemin, så även dop bröllop och begravningar. Fredrik hägglund, kyrkogård kyrkoherde i borås berättar om den förändring som skett på framtiden. Begravningar i huvudsak som genomförs av begravningarna som är planerade. Däremot är många som inte kommer som är äldre och liknande eller att man känner sig lite sjuk. Porerna i sjuhärad har en beredskapsplan och förbereder sig utifall att personal skulle bli sjuk genom att snabbutbilda i vissa funktioner. Det kan även bli aktuellt med samverkan. Krematorierna emellan dispens kan ges för att en begravning ska skjutas upp, men det blir från fall till fall. Får församlingshemmen inte längre användas för minnesstunder. Kyrkan öppen för själva begravningsgudstjänsten och att dessutom hålla den öppen en timme senare efteråt för att man ska kunna gå och ta avsked om man inte vill sitta i kyrkan under akten. Petersson tranemo begravningsbyrå reporter var madeleine bengtsson, p fyra sjuhärad. De politiska parterna i usa har kommit överens om ett nytt krispaket för att mildra effekterna av korona viruset. Krispaketet är på motsvarande 20000 miljarder kr. Det ska bland annat gå till en utbetalning på omkring 30000:- till varje familj. Transportstyrelsen förlänger tiden för att byta till sommardäck på bilen på grund av koronar krisen. Undantaget innebär att dubbade däck är tillåtna att användas två veckor längre fram till den 30:e april. Det var ett önskemål från sveriges fordonsverkstäders förening. Många verkstäder har anställda som tvingas vara hemma av olika anledningar.

Audio

Keyphrases