Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

I'm essentially now reported up on a rapidly increasing number of cases of confirmed coronal infection with over 50,000 people found infected where about seven hundred have died as a result of the virus. The worst hit is New York. The waves strike nothing but the sexual orientation. The Smith curve is pointing steeply upward in new york. No action has so far been enough to slow down progress as Governor Andrew Cuomo at his daily press briefing before reporters with the mouthguard shortage of hospital places and equipment is acute. Few had the U.S. Centers for Disease Control and Prevention point out that things will get worse in the U.S. in the next few weeks. The spread of infection is accelerating. But from President Trump, the second-term signals may soon be over, he said. Hmm. At least parts of the U.S. may soon be open to trading again, Tramp said. The goal is to be up and running just in time for Easter in boards taking some pigs country and lindberg. The Washington crisis means that the Swedish Foreign Ministry decided to temporarily bring some staff and their families home from particularly vulnerable risk areas. These include employees of embassies in several African countries. Buster mirow emitslöf in press communicator on from it. decided that some staff and their family members should go home to Sweden is mainly about countries in africa. If there are several reasons behind the decision, there is the possibility to get our employees to access adequate care, but also these investigate the possibilities that are affected by regulations that take at short notice. We must also take into account that show our employees and perhaps their family members, our foreign authorities may belong to risk groups. According to the Foreign Ministry, the support for them should not be affected by the fact that some staff are now returning to Sweden. Will be in Stockholm and the embassies work with around the clock. Reporter here was henrika åkerman? One of many countries where people live with curfews or to direct calls to stay at home because of the corona infection is nepal jenny adi kari, who lives and works there, tells us that it is empty on the streets of the otherwise vibrant capital kathmandu. There's been a military out patrol ling and making sure no one goes out. The shops are closed, everything is closed," explains jenny substitute. She runs a hiking business, but now no tourists come. When flights and buses are stationary and Nepal has lost its major source of income. The expeditions in the Himalayas, that is. We steelwrist this year. There will be no descriptions of sale. It will be hard for guides, porters and 2nd, she adds. Imposed a state of emergency in the face of this. On Sunday, fleeing 220,000 Nepalese kathmandu and going home to their villages, she further says that there will be food shortages inside kathmandu. Everything will be really expensive for the poor Nepal in money sent home from those who work abroad. The country's largest source of income, but the Swedish says that banks are closed and the airport has been overflowing with repatriation this past week. Our migration correspondent alice better than reported. They have of course been strong movements on the world's stock exchanges in the United States, they were sharply upward last night and I have continued that in Asia as well. For example, the Tokyo Stock Exchange closed this morning at plus 8 per cent. Echo to the people.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,66 %

Jag är i huvudsak rapporteras nu upp om ett snabbt ökande antal fall av bekräftad korona smitta med över 50000 personer har konstaterats smittade var omkring sjuhundra har dött till följd av viruset. Värst drabbat är new york. Vågorna slår inget än de sexuell läggning. Smith kurvan pekar brant uppåt i new york. Inga åtgärder har hittills räckt för att bromsa utvecklingen som guvernör andrew cuomo på sin dagliga pressträff inför reportrar med munskydd bristen på sjukhus platser och utrustning är akut. Få hade den amerikanska smittskyddsmyndigheten pekar på att det kommer att bli värre i usa de närmaste veckorna. Smittspridningen accelererar. Men från president trump kommer 2:a signaler den svåraste perioden kan snart vara över, säger han. Hmm. Åtminstone delar av usa kan snart vara öppna för handel igen, sa tramp. Målsättningen är att vara igång lagom till påsk i styrelser tar några grisar landet och lindberg. Washington krisen gör att det svenska utrikesdepartementet beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden. Det handlar bland annat om anställda vid ambassader i flera afrikanska länder. Buster mirow emitslöf i presskommunikatör på ur det. Mot bakgrund av utvecklingen och så har nu beslutat att tillfälligt låta viss personal och deras familjer från särskilt utsatta områden åka hem enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där det är nu beslutat att viss personal och deras familjemedlemmar ska resa hem till sverige handlar främst om länder i afrika. Är det flera skäl som ligger bakom beslutet finns möjligheten att få våra medarbetare att få tillgång till adekvat vård, men också de här utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar med kort varsel. Vi måste också ta hänsyn till att visa våra medarbetare och kanske deras familjemedlemmar, våra utlandsmyndigheter kan tillhöra riskgrupper. Enligt ud, s presstjänst ska stödet till dem inte påverkas av att viss personal nu återvänder till sverige. Blir i stockholm och ambassaderna arbetar med dygnet runt. Reporter här var henrika åkerman? Ett av många länder där människor lever med utegångsförbud eller att rikta uppmaningar att stanna hemma på grund av corona smittan är nepal jenny adi kari, som bor och arbetar där, berättar att det är tomt på gatorna i den annars livfulla huvudstaden kathmandu. Det har varit militär ute och patrullerat och se till så att ingen går ut. Affärerna är stängda, allt i stängt, förklarar jenny vikarie. Hon driver ett vandrings företag, men nu kommer inga turister. När flyg och bussar står stilla och nepal har förlorat sin stora inkomstkälla. Expeditionerna i himalaya alltså. Vi steelwrist i år. Det kommer inte bli några beskrivningar av reor. De ger inte ut några tillstånd för expeditioner över huvud taget och det är ju enorma pengar för par. Det blir hårt för guider, bärare och 2:a, tillägger hon. Efter ett konstaterat corona fall och efter att grannlandet indien satts i total karantän följde nepal efter. Införde undantagstillstånd alldeles inför detta. I söndags och flydde 220000 nepaleser kathmandu och for hem till sina byar, säger hon vidare att det kommer bli matbrist inne i kathmandu. Allting kommer bli jätte dyrt för de fattiga nepal i pengar som sänds hem från dem som jobbar utomlands. Landets största inkomstkälla men svenskan säger att banker är stängda och flygplatsen nu den senaste veckan varit överfull med hemvändande. Vår migrations korrespondent alice bättre än rapporterade. De har ju varit kraftiga rörelser på världens börser i usa var de kraftigt uppåt i går kväll och det har fortsatt jag också i asien. Tokyobörsen stängde till exempel nu på morgonen på plus 8 procent. Eko åt folket.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location

Person