Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks. Highest in the decline in Stockholm County. It is a half-life where sven granath, criminologist and analyst at the police in Stockholm, believes that the development is related to the corona lattice. People are home more, it becomes more difficult then to carry out the home burglaries. It may also be the case that international leagues that account for a lot of these crimes you have found it more difficult to move, all European countries and it affects the statistics as well. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year, reported on average one hundred 50 residential burglaries per week in the region of Stockholm. Last week, only 68 were reported. It's a little early to draw too much conclusions about this, but these last two weeks, according to the police. Nor is there any decrease in reports of abuse outdoors, which could happen when fewer people move out in pubs and restaurants. This can be explained by the fact that at the moment it is generally not the season for tavern related violence. It occurs to a greater extent in the summer, according to sven granath. The abuse cases that are now occurring are not so much affected by whether the public go to the pub or not. People out partying? They have criminologist sven granath and reporter was simon and clean. The korona crisis means that the Swedish Foreign Ministry has decided to temporarily bring some staff and their families home from particularly vulnerable risk areas. It deals, among other things, with employees of handbags in several African countries. Most of the community is now affected during the corona epidemic, so too dop weddings and funerals. Memorial services are set up to protect at-risk groups and baptisms are postponed while the funeral industry is considered socially important. Fredrik hägglund, vicar of Borås, talks about the change that has taken place in the future. Come planned, however, there are many who do not come who are older and similar is easy to feel a bit sick. The churches and crematoriums in the seven-year-old have a contingency plan and are preparing in case staff get sick by quickly training in certain functions. There may also be cooperation. Crematoria between dispensations can be given for a funeral to be postponed. It will be. This means that lars ove pettersson at tranemo funeral home gets to reschedule the operation. I have cases here where it was chosen to have the church open for the funeral service itself and to also keep it open an hour later so that you can go and say goodbye if you do not want to sit in the church during the act. Lars pettersson and reporter madeleine bengtsson, on four seven-year-old. More and more countries in Asia are now facing largely curfews due to coronal contamination, for example, for india's one-come 3000000000inhabitants. Similarly, in thailand and as of today, the people of the country do not communicate being allowed to leave their homes in the hours before the ban should apply. Were there a lot of people out shopping? "He's often seeing I can only in the critique have to get an extra water boils if the one I've broken," says john han, one of many who take the opportunity to shop before the shops close completely tonight. The only exceptions are supermarkets, pharmacies and hospitals. Despite the great sacrifice, she thinks it is a reasonable decision by the government to introduce mandatory self-isolation. Stuck in auckland and has been preparing to stay within the next month with board games. Cyborg in so we will see how far thailand, philippines, malaysia and singapore or change the governments imposed ever tougher rules for residents to move out through state of emergency or mandatory self isolation. In Indonesia, the country's President joko widodo has reiterated that he will not impose any kind of nationwide shutdown. Loan cases are rapidly increasing thousands of tourists are now stuck on the island of bali and can not get from there. Peder gustafsson, auckland, new zealand. Yes, this was echo IP four with people's vaccine.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,52 %

Antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna. Störst i nedgången i stockholms län. Det handlar om en halvering där sven granath, kriminolog och analytiker vid polisen i stockholm, tror att utvecklingen hänger ihop med korona smittan. Folk är hemma mer, det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten du har fått svårare att förflytta sig. Alla europeiska länder och det påverkar statistiken också. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundra 50 bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken. Det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men de här senaste två veckorna, enligt polisen. Och inte heller syns någon minskning av anmälningar om misshandel utomhus, något som skulle kunna ske då färre personer rör sig ute på pubar och restauranger. Det kan förklaras med att det just nu generellt inte är säsong för krog relaterat våld. Det sker i större utsträckning på sommaren, enligt sven granath. De misshandelsfall som nu inträffar påverkas inte så mycket av huruvida allmänheten gå på krogen eller inte. Folk ut och festar? De har kriminologen sven granath och reporter var simon and ren. Korona krisen gör att det svenska utrikesdepartementet har beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden. Där handlar bland annat om anställda vid handbags ader i flera afrikanska länder. Det mesta i samhället påverkas nu under corona epidemin, så även dop bröllop och begravningar. Minnesstunder ställs in för att skydda riskgrupper och dop skjuts fram samtidigt som begravningsbranschen räknas som samhällsviktig. Fredrik hägglund, kyrkoherde i borås, berättar om den förändring som har skett på framtiden. Kommer planerade däremot är det ju många som inte kommer som är äldre och liknande är lätt att man känner sig lite sjuk. Kyrkorna och krematorierna i sjuhärad har en beredskapsplan och förbereder sig utifall att personal skulle bli sjuk genom att snabbutbilda i vissa funktioner. Det kan även bli aktuellt med samverkan. Krematorierna emellan dispens kan ges för att en begravning ska skjutas upp. Det blir. Vilket gör att lars ove pettersson på tranemo begravningsbyrå får planera om verksamheten. Jag har fall här då det man valde att ha kyrkan öppen för själva begravningsgudstjänsten och att dessutom hålla den öppen en timme senare efteråt för att man ska kunna gå och ta avsked om man inte vill sitta i kyrkan under akten. Lars pettersson och reporter madeleine bengtsson, p fyra sjuhärad. Allt fler länder i asien inför nu i stort sett utegångsförbud på grund av korona smittande gäller till exempel för indiens en komma 3000000000 invånare. Likaså i thailand och från och med i dag kommunicerar lands befolkning inte att få lämna sina hem timmarna innan förbudet bör gälla. Var det många som var ute och handlade? Han är ofta ser har jag kan bara i kritiken måste skaffa en extra vatten kokar om den jag har gått sönder, säger john han, en av många som passar på att handla innan affärerna stänger helt i kväll. Ända undantaget är livsmedelsaffärer, apotek och sjukhus. Trots den stora uppoffringen tycker hon att det är rimligt beslut av regeringen att införa obligatorisk själv isolering. Fast i auckland och har förberett sig att hålla sig inom den kommande månaden med bland annat brädspel. Cyborg in så får vi se hur långt thailand, filippinerna, malaysia och singapore eller ändra det regeringarna infört allt hårdare regler för invånarna att röra sig ute genom undantagstillstånd eller obligatorisk själv isolering. I indonesien har landets president joko widodo och upprepade att han inte kommer att införa någon form av landsomfattande stängning. Låna fall ökar snabbt tusentals turister är nu fast på ön bali och kan inte ta sig därifrån. Peder gustafsson, auckland, nya zeeland. Ja, det här var ekot IP fyra med folk är vaccin.

Audio

Keyphrases