Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

I corona crisis makes the State Department decided to temporarily bring home certain staff and their families from particularly vulnerable risk areas. These include the employees of several embassies in Africa. Buster mirow emitslöf in press communicator on from it. decided that some staff and their family members should go home to Sweden. There are several reasons behind the decision. The ability to get our employees to access adequate care, but also these investigate the possibilities that are affected by regulations that take at short notice. We must take into account that show our employees and perhaps their family members, our foreign authorities can belong to risk groups there are a large number of Swedes. According to the Foreign Ministry, the support for them should not be affected by the fact that some staff are now returning to Sweden. Will it be over and the embassies are working around the clock with reporters here? Henrika åkerman the number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks, a trend that is noticeable throughout the country but which is greatest in the greater Stockholm area and one explanation may be that it is more difficult to break in when people to a greater extent Korona is the infection. There has been a sharp slowdown in global shipping as a result of the coronal pandemic. Many of the Swedish ports have been contacted by shipping companies who want to dock shows the echo's round-up. Dana dan eriksson is ceo of lysekils hamn. Some of them are leaders have called and asked or emailed that hmm called in those who are like previous customers and emails, especially if it is so widespread and hear after cruise ships have passed. 50 km from lysekil harbour at the entrance to gullmarsfjorden lies uddevalla harbour terminal at the far end of the village fjord and where the same questions are asked to the wood and steenberg. We have hmm pressure on that part hmm back. You could say that some hmm hmm someone? Adding ships to the quay for a long time in uddevalla port terminal due to the decline in the international shipping echo. Rounding to every 5th he companies in Sweden shows the same thing. There are over 50 commercial ports in Sweden and when we talk to Jan 10 andersson reporter. In turkey, coronas have been in the middle of the government's introduction of a series of restrictions such as quarantine rules, curfews. And then there are suggestions that about one hundred thousand prisoners should be released prematurely. But this does not apply to political prisoners or imprisoned journalists. This is what the wife of one of the imprisoned journalists says. "Offcourse uses the group bath health everything even when it is of course worried about his health, although they say they have taken safety measures, I do not understand how they will manage to keep coronavirus one outside the prison walls," said oscar tarkov, wife of the journalist barrister cholo, who was arrested just over three weeks ago while guarding the funeral of a Turkish military officer killed in Libya. They go in solitary cells, but many prisons are already overcrowded and the back becomes an increased isolation. The government also wants to speed up a bill to release about a hundred thousand prisoners early. About a third of Turkish prisoners. But this does not apply to drug offenders, sex offenders or those convicted of terrorism. In the latter category journalists and politicians. In many cases, they have challenged trials for connection to or support of terrorist groups. Our Middle East correspondent Johan Mathias reports this. Echo's news Wednesday morning with people is vaccine.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,69 %

Jag corona krisen gör att utrikesdepartementet beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden. Det handlar bland annat de anställda vid flera ambassader i afrika. Buster mirow emitslöf i presskommunikatör på ur det. Mot bakgrund av utvecklingen så har nu beslutat att tillfälligt låta viss personal och deras familjer från särskilt utsatta områden åka hem enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där det är nu beslutat att viss personal och deras familjemedlemmar ska resa hem till sverige. Är det flera skäl som ligger bakom beslutet. Möjligheten att få våra medarbetare att få tillgång till adekvat vård, men också de här utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar med kort varsel. Vi måste ta hänsyn till att visa våra medarbetare och kanske deras familjemedlemmar, våra utlandsmyndigheter kan tillhöra riskgrupper finns ett stort antal svenskar. Enligt ud, s presstjänst ska stödet till dem inte påverkas av att viss personal nu återvänder till sverige. Blir det om och ambassaderna arbetar med dygnet runt med reporter här? Henrika åkerman antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna, en trend som märks i hela landet men som är störst i storstockholmsområdet och en förklaring kan vara att det är svårare att göra inbrott när människor i större utsträckning håller sig hemma på grund av. Korona smittan. Det har skett en kraftig inbromsning inom den globala sjöfarten till följd av korona pandemin. Många av de svenska hamnarna har blivit kontaktade av rederier som vill lägga fartyg vid kaj visar ekots rundringning. Dana dan eriksson är VD för lysekils hamn. Några stycken är ledare har ringt och frågat eller mejl att hmm ringt i dem som är som tidigare kunder och mail, framför allt om det är så utbrett och höra efter kryssningsfartyg har passerat. Fem mil från lysekils hamn vid inloppet till gullmarsfjorden ligger uddevalla hamnterminal längst in i byfjorden och där samma frågor ställs till veden och steenberg. Vi har hmm tryck på den delen hmm tillbaka. Man kan säga att en del hmm hmm någon? Lägga fartyg till kaj en längre tid i uddevalla hamnterminal på grund av nedgången i den internationella sjöfarten ekot. Rundringning till vart 5:e han bolag i sverige visar samma sak. Det finns drygt 50 kommersiella hamnar i sverige och när vi pratar med 10 jan andersson reporter. I turkiet har coronas mitt han gjort att regeringen infört en rad restriktioner som karantänsregler, utegångsförbud. Och så finns förslag på att omkring etthundratusen fångar ska släppas i förtid. Men det här gäller inte politiska fångar eller fängslade journalister. Så här säger hustrun till en av de fängslade journalisterna. Offcourse använder koncernen bad hälsa allt även då det är såklart oroliga för hans hälsa, även om de säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder förstår jag inte hur de ska lyckas hålla coronavirus ett utanför fängelsemurarna, säger oscar tarkov, hustru till journalisten barrister cholo, som greps för drygt tre veckor sedan när han bevakade en begravning av en turkisk militär som dödades i libyen. De går i ensam celler, men många fängelser är redan överfulla och baksidan blir en ökad isolering. Regeringen vill också påskynda ett lagförslag om att släppa omkring hundra tusen fångar i förtid. Ungefär en tredjedel av turkiets fångar. Men det gäller inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar eller terrordömda. I den sistnämnda kategorin journalister och politiker. I många fall dumt sig ifrågasatta rättegångar för anknytning till eller stödjande av terrorgrupper. Det rapporterar vår vår mellanösternkorrespondent johan mathias sommarström. Ekots nyheter onsdag morgon med folk är vaccin.

Audio

Keyphrases

Enteties

Organization

Person