Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Swedish radio, the number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks. The biggest decline is in Stockholm County. Sven granath is a criminologist and analyst at the police in Stockholm and he believes that the development is connected. Hmm. Calendar and it affects the statistics as well. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year, reported on average one hundred and fifty residential burglaries per week in the region of Stockholm. Last week, only 68 were reported. It is a little early to draw too much conclusions about this, but we are seeing a sharp decline over the last two weeks. According to the police, there is still no trend with increased reports of domestic violence, as feared as more people stay home now. Reports here simon and ren, the global shipping has greatly stalled as a result of the crown pandemic echoing to Swedish ports shows that many shipping companies you want to set up their ships in anticipation of better times declines of between 20:50 percent. Arcona infection at high speed nearly 50000 people have now been found infected and around seven hundred have died as a result of the codes. The virus worst affected is new york and an increasingly weaker than the six or ring curve, pointing steeply upward in new york. No measures have been taken so far to slow down progress. House places and equipment are acute. Coming and pleading with federal authorities to send more ventilators. Tony, 16, remembers and then on the trade control agency points out that it will get worse in the U.S. in the next few weeks. Big end use where they still lived paying the U.S. has got the U.S. economy down but we're starting to see the light in the tunnel said Donald Trump at a press briefing at the White House at least parts of the U.S. may soon be open to trade again so tramp the goal is to be running just right for Easter hmm Weddings and funerals fredrik hagglund in vicar in borås. And here's how he talks about how the rituals of them are affected by the cows virus ten each, the baptism that has been moved on the future. Funerals mainly carried out by the funerals that are planned. However, many who do not come who are older and the like or that you feel a little sick. The churches and crematoriums have a contingency plan and are preparing. There may also be cooperation. Crematoriums in between. Dispensations can be given for a funeral to be postponed, but it will be on a case-by-case basis in kils pastorat, the parish homes may no longer be used for memorials, which means that lars ove pettersson at tranemo funeral home church open to themselves the funeral service. And to also keep it open an hour later so that you can go and say goodbye if you do not want to sit in the church during the act. Reporter martin bengtsson, on four seven-way in the water between Russia and Japan off the archipelago of kurils with occurred early this morning. An earthquake with a magnitude of seven will come five. So the weather finally in götaland and svealand it will today mostly sunny. But some cloud veils that pass even the coastal clouds of Norrland that are interspersed with some sun.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,88 %

Sveriges radio, antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna. Störst är nedgången i stockholms län. Sven granath är kriminolog och analytiker vid polisen i stockholm och han tror att utvecklingen hänger ihop. Hmm. Kalender och det påverkar statistiken också. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundrafemtio bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken. Det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men vi ser en kraftig nedgång under de här senaste två veckorna. Enligt polisen syns ändå ingen trend med ökade anmälningar om våld i hemmet, något som befarats då fler håller sig hemma nu. Rapporter här simon and ren, den globala sjöfarten har kraftigt stannat av till följd av krona pandemin ekots rundringning till svenska hamnar visar att många rederier ni vill lägga upp sina fartyg i väntan på bättre tider nedgångar på mellan 20:50 procent. Arcona smitta i hög hastighet närmare 50000 personer har nu konstaterats smittade och runt sjuhundra har dött till följd av koderna. Viruset värst drabbat är new york och en allt svagare än de sex eller ring kurvan, pekar brant uppåt i new york. Inga åtgärder har hittills räckt för att bromsa utvecklingen. Hus platser och utrustning är akut. Ska komma och som vädjade till federala myndigheter om att skicka fler respiratorer. Tony, 16, ihåg och sen på handeln smittskyddsmyndigheten pekar på att det kommer att bli värre i usa de närmaste veckorna. Big end use där levde de ändå betalar usa har fått den amerikanska ekonomin på fall men vi börjar se ljuset i tunneln sa donald trump vid en pressträff i vita huset åtminstone delar av usa kan snart vara öppna för handel igen sa tramp målsättningen är att vara igång lagom till påsk hmm Bröllop och begravningar fredrik hägglund i kyrkoherde i borås. Och så här berättar han om hur ritualerna hos dem påverkas av korna viruset tia styck, det dop som har flyttats på framtiden. Begravningar i huvudsak som genomförs av begravningarna som är planerade. Däremot är många som inte kommer som är äldre och liknande eller att man känner sig lite sjuk. Kyrkorna och krematorierna har en beredskapsplan och förbereder sig. Tillfalla personal skulle bli sjuk genom att snabbutbilda i vissa funktioner. Det kan även bli aktuellt med samverkan. Krematorierna emellan. Dispens kan ges för att en begravning ska skjutas upp, men det blir från fall till fall i kils pastorat får församlingshemmen inte längre användas för minnesstunder vilket gör att lars ove pettersson på tranemo begravningsbyrå kyrkan öppen för själva begravningsgudstjänsten. Och att dessutom hålla den öppen en timme senare efteråt för att man ska kunna gå och ta avsked om man inte vill sitta i kyrkan under akten. Reporter martin bengtsson, p fyra sjuhärad i vattnet mellan ryssland och japan utanför ögruppen kurilerna med inträffade tidigt i morse. En jordbävning med magnituden sju komma fem. Det berusa sig små logiska institute, rapporterar p. Kust det finns inga rapporter om skador. Så vädret avslutningsvis i götaland och svealand blir det idag mestadels soligt. Men en del molnslöjor som passerar även norrlands kustland moln som varvas med del sol.

Audio

Enteties

Location

Person