Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

In the United States, the number of cases of documented coronal infection is increasing at high speed. Worst hit is new york from there. Just over half of all confirmed cases will, as well as 60 percent of all new cases, according to Governor Andrew Cuomo. Doubled the number of new cases. The spread of infection, corro can be remembered. The epicenter will be moved from the United States to the United States according to the World Health Organization, which is the third country with the most infected cases just under 50,000 confirmed cases. A tsunami warning has been issued for the US state of Hawaii's coast after an earthquake struck the Russian archipelago of Kurils off the coast of Japan. There, the U.S. Psychological Institute states the quake was measured at a magnitude of seven come eight, reports. The whole country but the decrease is greatest in Stockholm County where the reports halved, according to the police in Stockholm, one explanation may be that more stay home to a greater extent now because of the crown outbreak and that international theft gangs have more difficulty taking into the country. Global shipping has stalled sharply due to the corona epidemic's exit to Swedish ports showing that many shipping companies now want to set up their ships in anticipation of better times. The industry is talking about declines of between 20-50 percent.

Audio

Transcription

Sentiment: 55,08 %

I usa ökar antalet fall av dokumenterad korona smitta i hög hastighet. Värst drabbat är det new york därifrån. Drygt hälften av alla bekräftade fall kommer, liksom 60 procent av alla nya fall, enligt guvernören andrew cuomo. Fördubblat antalet nya fall. Smittspridningen, så kan corro nappade minns. Epicentrum kommer att flyttas från usa till usa enligt världshälsoorganisationen who usa är det 3:e landet med mest flesta antalet smittade strax under 50000 bekräftade fall. En tsunamivarning har utfärdats för den amerikanska delstaten hawaiis kust efter att ett jordskalv inträffat vid den ryska ögruppen kurilerna utanför japan. Där uppger usa psykologiska institut skalvet uppmättes till en magnitud på sju komma åtta, rapporterar. Hela landet men minskningen är störst i stockholms län där anmälningarna halverats, enligt polisen i stockholm kan en förklaring vara att fler stannar hemma i större utsträckning nu på grund av krona utbrottet och att internationella stöldligor har svårare att ta sig in i landet. Den globala sjöfarten har stannat av kraftigt på grund av corona epidemin är utc rundringning till svenska hamnar visar att många rederier nu vill lägga upp sina fartyg i väntan på bättre tider. Branschen talar om nedgångar på mellan 20-50 procent.

Audio

Enteties

Location