Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Echo IP two in the U.S. now reported the political parties have agreed on a new emergency package to mitigate the effects of the cows virus. The emergency package is the equivalent of $20,000 billion, of which payments of around $30,000 to most families in the country, the Washington Post reports. The number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks across the country. The decrease is most visible in the Stockholm region, where it is a question of halving from normal. An average of 150 reported burglaries a week to 68 last week. Then it becomes more difficult to move between European countries and this affects the statistics as well. The Swedish Medical Products Agency is now banning two self-tests for curved, 19 manufacturers and sellers do not have sufficient documentation on the safety and capacity of the text and in turkey the government reports a bill that involves about a hundred thousand prisoners may be released prematurely due to the risk of the codes. Dissemination in prisons. Journalists and a new more malaria mosquitoes have been discovered in Sweden. The mosquito is almost identical to another malaga mosquito and suggested hot twins for us mosquito. According to the researchers, there is no increased risk of spreading malaria in Sweden because the disease does not exist.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Quantity (Currency)

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 55,24 %

Ekot IP två i usa uppges nu de politiska parterna har kommit överens om ett nytt krispaket för att mildra effekterna av korna viruset. Krispaketet ligger på motsvarande 20000 miljarder kr, varav utbetalningar på runt 30000:- till de flesta familjer i landet, skriver washington post. Antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna i hela landet. Allra tydligast syns minskningen i stockholmsregionen där det handlar om en halvering från normalt. Ett snitt på 150 anmälda inbrott i veckan till 68 stycken förra veckan. Sedan blir det svårare att förflytta sig mellan europeiska länder och det påverkar statistiken också. Läkemedelsverket förbjuder nu två självtester för curved, 19 tillverkarna och försäljarna har inte tillräcklig dokumentation kring textens säkerhet och kapacitet och i turkiet rapporterar regeringen ett lagförslag som innebär att omkring hundratusen fångar kan komma att släppas i förtid på grund av risken för koderna. Spridning i fängelserna. Journalister och en ny mer malariamyggor har upptäckts i sverige. Myggan är närmast identisk med en annan malaga mygga och föreslås heta tvillingar för oss mygga. Enligt forskarna finns det ingen ökad risk för spridning av malaria i sverige eftersom sjukdomen inte finns.

Audio

Enteties

Organization