Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 22,85 %

At 9:00 a.m. this morning ekot fältsjukhuset in Gothenburg is clearly a sharp increase in the number of patients who need intensive care and coronas. The crisis has led to the active activity of the online paedophile. These are the headlines today in the studio per edberg I this morning, the new field hospital in Gothenburg will be ready to receive the 1st corona infected patients. There are a total of 20 intensive care units in the tents that have been built up outside the Eastern Hospital. Bertil andersson is head of intensive care where happen so that then we have a good preparedness from 10.00. Possibly at 12 noon. What is the big difference between this, having health care in giant tents compared to the eastern hospital itself, which is only a few meters away from the main difference is the environment. The staff works an emergency environment as an hmm. Military everything, of course, means cases in terms of intensive care sites themselves. Are you saying about good? Just comparable to an intensive care unit inside the hospital? Staff are quickly trained to work in this field hospital where up to 20 patients will be able to receive intensive care at the same time. Ventilators here are of older incisions than those inside the regular hospital. But according to bertil andersson, this does not mean any worse patient safety. Increase in the number of coronarelated deaths but gothenburg is the situation right now better than feared. On Saturday, sahlgrenska University Hospital in Gothenburg peaked around April 1, with 75 coronal patients in intensive care. But according to bertil andersson, the curve seems to have leveled off. I have good hope that that curve will not be as steep as we feared bertil andersson. Intensive care manager at the eastern hospital in gothenburg and reporter there was jens möller at the same time reported that the number of coronary patients who need intensive care in Sweden has increased sharply in recent days and it is especially the elderly who end up in the intensive care. It is mainly in the last three days that the number of intensive care sessions has increased sharply over 99 occasions have been reported to the Swedish Intensive Care Register since Monday and a total of 219 intensive care units have reported their number care is not the same as the number of patients because some patients are moved from one intensive care unit to another in the stockholm region, the pressure in care increases. Where 300 k at 19 infected patients are cared for in hospitals and now it is mainly the older part of the population that gets sick and needs care. According to the region's health director björn eriksson. And it is above all the elderly who end up in the intensive care of the so far a total of one hundred 76 patients who receive or have received intensive care in Sweden is one hundred two patients are 60 years or older and of them the vast majority are over 70 years of age. And still, the overwhelming majority of reported intensive care patients men available figures from the Swedish Intensive Care Register are updated with some delay and therefore the number of intensive care patients may differ from the actual ones. Reporter hiv abdel saade. The lack of protective equipment in health care means that the Swedish Work Environment Authority is now investigating the possibility of approving equipment that is not seen marked. Normally, protective equipment must meet eus health and safety requirements, but the coronacrisis makes even not see is noticed. Equipment may be used temporarily. According to the police, the coronary outbreak has led to paedophiles becoming more active online. It is both a question of more images and films being disseminated and paedophiles contacting children because the records are the head of the police's national cyber crime centre. They are both the activities that are increasing and above all it is frightening. Tt, hmm, they themselves put it with them so I mean then as people who have sexual interest in children who themselves put it straight out that there are many children online. They are also readily available as the controller and in digital channels. Seeing how they sexually exploit children, they exchange tips and they share child abuse material. It can be pictures and films and the police are already seeing a clear increase in activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. When more children in onlin and the control in some cases decreases. The discussions between i most on the darknet, that is, the hidden and encrypted part of the net. But contact with children is mainly taken on mainstream sites, social media chats and online games say that the records are absolutely no special platform

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,22 %

Kl. 9 här i morgonekot fältsjukhuset i göteborg är klart kraftig ökning av antalet patienter som behöver intensivvård och koronar. Krisen har lett till att nätpedofilen har blivit mer aktiva. Det är rubrikerna i dag i studion per edberg jag nu på förmiddagen ska den nya fältsjukhuset i göteborg vara redo att ta emot de 1:a korona smittade patienterna. Totalt finns det. 20 intensivvårdsplatser i de tält som har byggts upp utanför östra sjukhuset. Bertil andersson är chef för intensivvården där hända så att då har vi en god beredskap från och med kl 10. Möjligtvis kl 12. Vad är den stora skillnaden på det här, att ha sjukvård i jättelik tält jämfört med i själva östra sjukhuset som ligger bara några meter ifrån den största skillnaden är ju miljön. Personalen arbetar en beredskaps miljö som ett hmm. Militär allt innebär förstås fall vad det gäller själva intensivvårdsplatser. Säger du om fullgoda? Precis jämförbara med en intensivvårdsplatser inne på sjukhuset? Personal snabbutbildas för att kunna arbeta här inne på försvarets fältsjukhus där upp till 20 patienter ska kunna få intensivvård samtidigt. Respiratorer här är av äldre snitt än de inne på det vanliga sjukhuset. Men enligt bertil andersson innebär det inte någon sämre patientsäkerhet. Ökning av antalet korona relaterade dödsfall men göteborg är läget just nu bättre än befarat. I lördags räknade sahlgrenska universitetssjukhuset i göteborg med en topp runt den 1 april, med då 75 korona patienter inom intensivvården. Men enligt bertil andersson tycks kurva har planat ut. Jag har gott hopp om att den där kurvan inte blir lika brant som vi befarade bertil andersson. Intensivvård chef på östra sjukhuset i göteborg och reporter där var jens möller samtidigt rapporteras att antalet koronar patienter som behöver intensivvård i sverige har ökat kraftigt de senaste dagarna och det är framför allt äldre som hamnar på intensiven. Det är främst de senaste tre dagarna som har antalet intensivvårds tillfällen har ökat kraftigt över 99 tillfällen har rapporterats in till svenska intensivvårdsregistret sen i måndags och totalt har 219 intensivvårds tillfällen rapporterat sin antalet vårdtillfällen är inte detsamma som antalet patienter eftersom en del patienter flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan i region stockholm ökar trycket i vården. Där 300 k vid 19 smittade patienter vårdas på sjukhus och nu är det främst den äldre delen av befolkningen som blir sjuk och behöver vård. Enligt regionens hälso och sjukvårdsdirektör björn eriksson. Och det är framför allt de äldre som hamnar på intensiven av de hittills totalt hundra 76 patienter som får eller har fått intensivvård i sverige är hundra två patienter är 60 år eller äldre och av dem är de allra flesta över 70 år. Och fortfarande är den överväldigande majoriteten av de inrapporterade intensivvårds patienterna män tillgängliga siffror från svenska intensivvårdsregistret uppdateras med en viss fördröjning och därför kan antalet intensivvårdspatienter skilja sig från de faktiska. Reporter hiv abdel saade. Bristen på skyddsutrustning inom vården gör att arbetsmiljöverket nu utreder möjligheterna att godkänna utrustning som inte är se märkt. Normalt ska skyddsutrustning uppfylla eus hälso och säkerhetskrav, men korona krisen gör att även icke se är märkt. Utrustning kan få användas tillfälligt. Enligt polisen har korona utbrottet lett till att pedofiler har blivit mer aktiva på nätet. Det handlar både om att det sprids fler bilder och filmer och att pedofilerna kontaktar barn på att rekorden är sektionschef för polisens nationella it brottscentrum. De är båda de aktiviteter som ökar och framför allt är det skrämmande. Tt, hmm, de själva uttrycker det med dom så menar jag då som personer som har sexuellt intresse för barn som själva uttrycker det rakt ut att det är många barn på nätet. De är också lätt tillgänglig eftersom kontrollen och i digitala kanaler. Ser hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och de delar övergreppsmaterial på barn. Det kan handla om bilder och filmer och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn i onlin och kontrollen i vissa fall minskar. Diskussionerna förövare emellan jag mest på darknet, alltså den dolda och krypterade delen av nätet. Men kontakten med barn tas främst på vanliga sajter, chattar sociala medier och onlinespel säger på att rekorden är absolut ingen speciell plattform utan det kan ju vara allt från fyra till 2:a av olika slag. Reporter, emelie ros sen, röda korset öppnar en telefonlinje för dem som känner oro och vill prata med någon om koronar krisen. Den som ringer dit får prata med röda korset, personal och volontärer som är utbildade i krisstöd. Syftet med telefonlinjen är inte att göra medicinska bedömningar. Sådana samtal hänvisas till 11/77. Syftet är, enligt röda korset att bidra till lugn och trygghet. I usa har senaten nu godkänt det gigantiska krispaketet som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av koronan. Nu återstår en omröstning i representanthuset. Samtidigt fortsätter viruset att sprida sig i usa och de ekonomiska konsekvenserna blir allt mer kännbara för dem. Amerikaner som blivit av med sina jobb. Sommar verkar väldigt spelevink annat utan jobb en vecka nu, säger john, som tidigare jobbade på ett hotell som vi behöver mindre personal. Sedan smittrisken frys ner stora delar av resenäringen. Där står han bredvid den långa kön utanför hjälporganisationen mata stibel i centrala worthington där han har fått en kasse. Mat en räddning när inkomsten försvunnit och ingen vet när nästa jobb möjlighet ska öppna sig. RSBO jonna många 2:a väntar på den engångsutbetalning på motsvarande runt 12000:- som alla amerikaner som ligger under en viss inkomstnivå ska få en del av de största ekonomiska stödpaketet i usas historia. I natt röstade senaten igenom lagförslaget som också innehåller gigantiska summor till drabbade industrier och små företag, liksom akut hjälp till sjukhusen som på många håll dignar under den nya stora tillströmningen. Av patienter bara under onsdagen rapporterades ytterligare över 13000 nya konstaterade smittade som sammanlagt djur som närmar sig 70000 kassa bodelind varsamt om all internationell flygtrafik till och från ryssland stoppas som en del i nya åtgärder mot korona viruset. Enligt den ryska regeringen trädde beslutet i kraft i morgon fredag. Det gäller alla reguljär och charterflyg med undantag för särskilda flygningar. Som görs för att hämta hem ryska medborgare? Senare i dag ska eus ledare diskutera åtgärder för att dämpa korona utbrottet och dess ekonomiska effekter. Den här pandemin gör dock att ledarna inte längre kan träffas ansikte mot ansikte och det gör att det blir svårare att fatta beslut, enligt sveriges eu minister hans dahlgren, som menar att det. Annars blir när man har de här toppmöten i bryssel, då sitter ju bara de 27 eu ledarna vid bordet. Det är en helt annan konfidentialitet i de mötena och dessutom möjligt inte personliga samtal på tu man hand i korridoren och sådär. Det går inte att ersätta i mångt och mycket är det just genom personliga möten ansikte mot ansikte form. Längre kan träffas utan bara se varandra på skärmar i spåren av korona utbrottet. Videomöten gör det helt enkelt svårare att enas om kompromisser som kan vara nog så viktiga just nu. När du ropar upplever vad många beskriver som den värsta krisen sedan 2:a världskriget att enas om riktigt svåra frågor som till exempel långtidsbudget kommer bli svårt via länk, tror sveriges ambassadör danielsson. Långtidsbudgeten är ju en typisk sådan, tror jag, i princip omöjliga att fatta beslut om om man inte fysiskt kan träffas. Ändå gör det just institutioner vad de kan för att hålla igång beslutsfattandet i rådet där medlemsländerna träffas har man ändrat reglerna så att det ska bli enklare att fatta beslut skriftligt och eu parlamentet. Mitt förslag om att styra om pengar från regional stödet till insatser mot koronan är det tänkt. Sverige får då ett tillskott på 800Mkr. Pengar som enligt den socialdemokratiska eu parlamentarikern erik bergkvist kan komma väl till pass när det gäller till exempel sjukvård i glesbygden. Men det blir tillskott av pengar och tror man kommer att kunna göra en hel del intressanta saker på distans. Sjukvård och 2:a angelägna saker jag eu länderna erbjuds nu alltså att styra om. Öronmärkta eu bidraget till insatser mot coronavirus ett. Det handlar dels om oanvända eu pengar som egentligen ska betalas tillbaka, men som länderna nu i stället får behålla. Dels om att årets utbetalningar, tidigareläggs pengarna sammanlagt cirka 40 miljarder kr, ska gå till sjukvård, driftsstöd till företag eller till arbetsmarknadsåtgärder. Vinnarna i stället om länder som får mycket regionalstöd, som till exempel ungern, tjeckien, spanien och polen. Och det är de fattigare länderna i eu som också behöver pengarna allra mest, säger erik bergkvist. Polen har en betydligt längre ben, till exempel sverige och kommer att få brottas också rent ekonomiskt. Är ganska svårt men sån här kris? Reporter susanne palme, där morgonekot och här kommer janne rindstig på radiosporten och beskedet i veckan. Det var att os i tokyo skjuts på framtiden. Kan öppna upp nu för att vi i stället få se några av de starkast lysande friidrottsstjärnorna på närmare håll. I stället har vi samma tidpunkt som os skulle vart det blir med all sannolikhet en flytt av stockholms diamond league gala från 20 4 Maj till någon gång på sensommaren. Det berättar för radiosporten tävlingsdirektör. Superstjärnorna armand duplantis och daniel ståhl lär få sudda i sina kalendrar. Mycket litet sannolikhet att vi kan köra redan 20 4 Maj vartåt lutar det nu om du skulle försöka sätta förstoringsglaset på kalendern senare i sommar? Om man tittar på vad dykt upp med att man har flyttat fram oavsett då, då är naturligtvis os fönstret som är det mest intressanta med kanske relevant att sista delen av juli och 1:a delen av augusti. Samhället och resandet och framförallt resmöjligheter måste komma igång så att vi kan på aktiv och komma hit. Det är lika sina största utmaningen redan om ungefär två veckor måste arrangörerna i stockholm fattat sitt slutliga beslut, säger tävlingsdirektör jan kowalski, rapporterade bengt skött. Och så till ett lyssnar tips som tar oss med sex år bakåt i tiden. Det är natt i sorts och några timmars vila mellan två tävlingsdagar av vinter os. Men det är inte alla som bilar för på dopningslaboratoriet skickas prover genom ett hål i väggen var jude med ström ayrshire del av mig. Att verksamheten. Porten dokumentär lyssna i appen efter play. Äter gott råd är från alexander lundholm och så jag blir vädret idag. Enligt SMHI götaland och svealand får mest soligt i södra norrland blir det först mulet och en del regn och snö. Men det klarnar upp under eftermiddagen. Norra norrland får soligt utom i fjällen där det blir en del snö byggare. Det var morgonekot var sådana 14 minuter över nio om drygt en kvart börjar IP.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person