Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

It's 8:00. About sharp increase in the number of patients who need intensive care. The korona crisis has led to the online paedophile becoming more active and in finland the area around Helsinki has been quarantined. That's the headlines in the morning echo. Today, the number of coronal patients who need intensive care in Sweden has increased sharply in recent days and it is mainly elderly people who end up in intensive care. Mainly in the last three days as the number of intensive care occasions has increased sharply over 90 new occasions have been reported to the Swedish Intensive Care Register since Monday and a total of 219 intensive care sessions have been reported. In the stockholm region, pressure surges in health care, where 300 k for 19 infected patients are being cared for in hospitals. The number of people infected in the region has passed a thousand people and now it is mainly in the older part of the population that gets sick and needs care. According to the region's health director björn eriksson. And they make up a large percentage of those who need intensive care of the so far hundred 76 patients who receive or have received intensive care in Sweden. How one hundred two patients 60 years or older, that's more than half of all patients and the majority of them are over 70 years of age. Still, the overwhelming majority of reported intensive care patients are men. Women make up 23 percent, i.e. 45 of them one hundred and 76 patients available figures from the Swedish Intensive Care Register are updated with some delay and therefore the number of actual. Care patients differ reported hiv abdel saade. According to the police, the coronacrisis has led to paedophiles becoming more active online. It is both a question of more pictures and films being disseminated and paedophiles contacting children. Patrik Order is the head of the police national cyber crime centre. Do you like with those who are with us that people who have sexual interest in children who themselves put it straight out that there are many children online? They are also, hmm, readily available because the control on some apps and platforms is smaller than it usually is. The police have employees who follow developments in real time in digital channels where perpetrators discuss how they sexually abuse children exchange tips and they share abuse material. Children, it can be pictures and movies and the police are already seeing a clearly increased activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. When more children in onlin and the control in some cases decreases. The discussions between i most on the darknet, that is, the hidden and encrypted part of the net. But contact with children is mainly taken on mainstream sites, social media chats and online games say that record when there is absolutely no special platform, but it can be anything from four to 2nd. Taxes of various kinds police reports about this type of crime lag After. But patrik years expect that the increase they see now will also be seen in those statistics. Eventually. And he points out that it is important that parents now talk to their children about what they do about line, she tried to understand that there are some dangers out there and how to behave and that you should not put any blame on the children's house and it is communication with the children that can hmm be of great use. Reporter emelie rosen. Has been hardest hit by the corona virus and many residents have tried to leave it, says freelance journalist liselott lindström in helsinki. A couple of weeks ago, when the government urged people to start working from home, it was easier. Well, it leads to that many took the car and start driving up to Lapland with rush on the roads up to Lapland. That many went to their summer houses or cottages outside the uusimaa and it goes without saying that if you go hundreds of thousands of people to that country there. There are no intensive care facilities if it breaks out when you have there, there will be no capacity to look after all the people and it goes without saying that you limit freedom of movement which shows how seriously the government believes that the situation had been filmed. It is the region where the major cities in finland are located. There live that can not be carried out home weeks so that you have to find yourself at your workplace and your workplace. If you go outside, then you may come to work the same if you have a child for example who you have the right to visit outside ireland so you may also go or if a relative passes away so you may also go of course also at the funeral so it is allowed. But, for example, recreational

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

DateTime (TimeRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Age)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,15 %

Klockan är åtta. Om kraftig ökning av antalet patienter som behöver intensivvård. Korona krisen har lett till att nätpedofilen har blivit mer aktiva och i finland har området kring helsingfors satts i karantän. Det är rubrikerna i morgonekot. I dag är antalet korona patienter som behöver intensivvård i sverige har ökat kraftigt de senaste dagarna och det är framför allt äldre som hamnar på intensiven. Främst de senaste tre dagarna som antalet intensivvårds tillfällen har ökat kraftigt över 90 nya tillfällen har rapporterats in till svenska intensivvårdsregistret sen i måndags och totalt har 219 intensivvårds tillfällen rapporterats in. I region stockholm ökar trycket i vården där 300 k vid 19 smittade patienter vårdas på sjukhus. Antalet smittade i regionen har passerat tusen personer och nu är det främst i den äldre delen av befolkningen som blir sjuka och behöver vård. Enligt regionens hälso och sjukvårdsdirektör björn eriksson. Och de utgör en stor andel av dem som behöver intensivvård av de hittills hundra 76 patienter som får eller har fått intensivvård i sverige. Hur hundra två patienter 60 år eller äldre, det är fler än hälften av alla patienter och majoriteten av dem är över 70 år. Fortfarande är den överväldigande majoriteten av de inrapporterade intensivvårds patienterna män. Kvinnor utgör 23 procent, alltså 45 av dem hundra 76 patienterna tillgängliga siffror från svenska intensivvårdsregistret uppdateras med en viss fördröjning och därför kan antalet faktiska. Vård patienter skiljer sig rapporterade hiv abdel saade. Enligt polisen har korona krisen lett till att pedofiler har blivit mer aktiva på nätet. Det handlar både om att det sprids fler bilder och filmer och att pedofilerna kontaktar barn. Patrik order är sektionschef för polisens nationella it brottscentrum. Tycker du med dom som är med oss om att personer som har sexuellt intresse för barn som själva uttrycker det rakt ut att det är många barn på nätet? De är också, hmm, lätt tillgänglig eftersom kontrollen på vissa appar och plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och de delar övergreppsmaterial. Barn, det kan handla om bilder och filmer och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn i onlin och kontrollen i vissa fall minskar. Diskussionerna förövare emellan jag mest på darknet, alltså den dolda och krypterade delen av nätet. Men kontakten med barn tas främst på vanliga sajter, chattar sociala medier och onlinespel säger på att rekord när det är absolut ingen speciell plattform, utan det kan vara allt från fyra till 2:a. Skatter av olika slag polisanmälningar om den här typen av brott släpar efter. Men patrik åren räknar med att ökningen de ser nu kommer att synas också i den statistiken. Så småningom. Och han poängterar att det är viktigt att föräldrar nu pratar med sina barn om vad de gör omline försökte hon förstår att det finns lite faror där ute och hur man ska uppträda och att man inte ska lägga någon skuld på barnens hus och det är kommunikation med barnen som kan hmm göra stor nytta. Reporter emelie rosen. Har drabbats hårdast av korona viruset och många boende har försökt lämna det, säger frilansjournalisten liselott lindström i helsingfors. För ett par veckor sen när regeringen uppmanar folk att börja jobba hemifrån så var det lättare till. Jo, det leder till att många tog bilen och börjar köra upp till lappland med rusning på vägarna upp till lappland. Att många åkte till sina sommarhus eller stugor utanför nyland och det säger sig självt att om du åker hundratals tusentals människor till att landet där. Det finns inga intensivvårdsplatser om det bryter ut när ni där har det blir ingen kapacitet att sköta om alla människor och det säger sig självt att man begränsar rörelsefriheten som visar hur allvarligt regeringen anser att situationen hade filmat. Det är den region där de stora städerna i finland ligger. Där bor som inte går att utföra hem veckorna så att du måste finna dig på din arbetsplats och din arbetsplats. Om du går utanför, då får du komma för att jobba samma om du har ett barn till exempel som du har rätt att besöka utanför irland så får du också åka eller om en anhörig går bort så får du också åka förstås heller på begravningen så det tillåtet. Men till exempel fritidsresor och åt att åka och hälsa på sina föräldrar som bor utanför inte tillåta tre veckors isolering är väldigt många människor. Stort stöd från folket men nu när det kommer till hans 1:a åtgärder som faktiskt begränsar rörelsefriheten. Du kom den här nyheten först i går kväll så så ändå ännu kanske folket har hunnit reagera så mycket, men samtidigt så många jag har talat med många vänner och så säger att det är så om det är som de säger så så då är det så att vi måste göra. Men det har aktien när den här. Det här kan du påverka deras? Frilansjournalisten liselott lindström i helsingfors intervjuad av anna hen ek. Det råder brist på korona tester. Orsaken till det är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna och samtidigt är osäkerheten om framtida leveranser av kemikalierna stor. Enligt den granskning som ekot har gjort. Chefsläkare i region västra götaland. I dag kan vi inte testa riktigt alla som vi skulle vilja testa och vilken skulle vilja veta mer? Vi skulle gärna testa flera hmm av våra medarbetare som medarbetare när man tagit ett prov för att korona test analyseras. Provet med hjälp av speciella vätskor, så kallad reagents, innan man kan veta om provet är positivt eller ej. Men i västra götaland finns det inte tillräckligt med reagents för att testa så många man vill. Det är begränsade. I dagsläget rekommenderar folkhälsomyndigheten att regionerna i 1:a hand testar patienter som är så sjuka att de behöver sjukhusvård i 2:a hand. Sjukvårdspersonal som har symtom på kol vid 19. Men flera regioner skulle vilja testa många fler om de hade kunnat de regionerna uppger till ekot att det råder brist på reagenser och att kommande leveranser i osäkra och att det är ett viktigt skäl till att de inte kan testa så många som de skulle önska är VD. Svenska medicinteknik företagens branschorganisation swedish medtech. Hon säger att företagen gör allt de kan för att öka produktionen, men tror att det kan bli svårt. Men jag vågar inte säga att man kommer att lyckas, för det är ju en extrem situation som vi ser i dag som är relevanta för kor 19. Förra avdelningen för mikrobiologi på folkhälsomyndigheten tror att bristen på reagenser kan göra att regionerna inte kan utöka antalet tester i den omfattning som man önskar. Kanske på kort sikt om man vill ha snabba kast. Reportrar maria ridderstedt och daniel öhman. Det pågår ett intensivt arbete på många håll med att ta fram ett vaccin mot coronavirus ett och nu verkar det som att det vanliga regelverket kan komma att mjukas upp. Jonas vikman vid läkemedelsindustriföreningen. Det är så att att vi befinner oss mitt i en panel i det vare sig finns godkända läkemedel eller vaccin mot moskogen 19 så det är klart att det finns ju ett enormt medicinskt behov av att få fram ett vaccin och få fram ett fiktivt snabbt. Det är också bakgrunden till att världshälsoorganisationen eu kommissionen och läkemedelsmyndigheterna i usa och europa nu diskuterat att. Forskarna bör dela med sig av data som kan minska risken för biverkningar och det kan också bli möjligt att förenkla vissa djurförsök för att minska riskerna för försökspersonerna bör prova vaccinet bara ges till unga, friska vuxna. De tre senaste månaderna har ett fyrtiotal vaccin projekt startats, men hittills är det bara två som har inlett försök på människor nät i kina och ett i usa. Och trots att det kommit uppgifter om att ett vaccin kan tas fram rekordsnabbt så är det inte realistiskt, säger jonas vikman. Vår bedömning är att det helt klart vaccin myndighetsgodkända och färdigt för bred användning tar 3-5 år i det här sammanhanget att utveckla. Så i år kommer vi inte ha ett klart vaccin. Jonas vikman, samhällspolitisk chef vid läkemedelsindustriföreningen reporter, anna larsson. I usa har du senaten nu godkänt det omfattande krispaketet som är tänkt att mildra dem ekonomiska effekterna av korona pandemin. Det handlar om ett stödpaket på motsvarande omkring SEK 20000 miljarder. Nu återstår en omröstning i representanthuset. Afrika behöver $ 150 miljarder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av korona epidemin, säger etiopiens premiärminister som nu ber g 20 länderna om ekonomisk hjälp. Med mina utgör ett existentiellt hot mot de afrikanska ländernas ekonomi och menade den etiopiska premiärministern fredspristagaren arbeta med uttalande i veckan. Ekonomin i corona krisens spår som börjar i dag och där flera av världens mäktigaste ledare väntas delta. Även om antalet identifierade fall nu ökar snabbt. Så jag skickar ännu så länge inte är hårt drabbat av själva viruset, men många befarar att smitta en snart kan få ordentligt fäste på kontinenten med svåröverblickbara konsekvenser för ofta. Smittspridningen så utgör den globala ekonomin isfria fall i sig själv är ett hot mot afrikanska ländernas ekonomi i de flesta bedömare är överens om att till exempel minskad råvaror, export turism och utländska investeringar snabbt kan komma att slå undan benen på svaga ekonomier. Redan innan korona slog till ha en konstaterat att sju afrikanska länder är i så kallad skuld, stress och ytterligare nio inklusive arbets etiopien löper hög risk att hamna där. Samuel larsson, afrikakorrespondent coronavirus gör att migrationsverket nu avbryter avvecklingen av flera asylboenden på enheterna i kramfors och sundsvall. Till exempel skulle antalet platser och ha halverats till den sista december, men nu verkar det inte bli så. Cecilia borg är enhetschef. Migrationsverket i kramfors. Vi har också tillfälligt gjort paus i vår avveckling och det är dels för att vi inte vill flytta runt folk i systemet så mycket och dels för att vi ska ha lite platser lediga i fall man behöver glesa ut på 2:a boenden söderut, främst vid våra ankomstboenden. Slutet av förra veckan. Och det är då sökande som har varit i sverige under en tid så att inga risker i dina grupper när man betraktar det som en riskfyllt att de för smitta med sig migrationsverkets plan är annars att ha större och färre enheter, att det finns ju en lokalisering plan och där pratar man ju om att man ska koncentrera. De tillstånd som kan uppträda igen fördel med kramfors enheten är ju att vi är en enhet där vi har boenden och utspridda och man bor i sina egna lägenheter till årsskiftet är det alltså tänkt att beslutet ska vara verkställt, men i kramfors hoppas man på att det skjuts upp eftersom det inte är något formellt beslut som gäller. Ju fortfarande egentligen 31:a i 12:e nu tror jag att det kommer att ske. Avveckla i tid. Cecilia borg vid migrationsverket i kramfors. Reporter jenny johansson vid p fyra västernorrland, där man som greps för att ha utfört terrordåd mot mosk er i christchurch i nya zeeland förra året, har nu erkänt då den. Han erkänner 50 mord, 40 mordförsök och terrorbrott. 50 människor dödades när den ensamme gärningsmannen gick in i moskeer och öppnade eld. Götaland får du mest sol? Sveland också mest soligt men i norr lite molnigare. Väder, södra, norrland, först, regn eller snö under eftermiddagen uppklarnande norra norrland får soligt väder, men i fjällen en del moln också. Tidvis snöbyar kvart över åtta fortsätter p ett morgon om vi ska använda.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person