Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 13,36 %

If as a result of the corona crisis, the police notice an increase in the number of sexual offences against children online. These are both paedophiles who are more active in their dealings with children and that they share more pictures and videos of abuse online to stop the spread of coronavirus. One in Finland, the government has decided to quarantine the province of Uusimaa, where the capital helsinki is quarantined. It is the region of finland that has the most infected with some exceptions, travel to and from the area is now banned to speed up the development of a vaccine against the coronavirus can requirements. Are the requirements subject to change for those companies where the research is ongoing? These include simplifying certain animal experiments and increasing cooperation between researchers. The lack of protective equipment in health care means that the Swedish Work Environment Authority is now investigating the possibility of approving equipment that is not seen marked. Normally. Protective equipment meet eus safety requirements but the coronacrisis makes that even non. Used temporarily in several regions, there are currently not enough coronal tests to determine whether patients and staff are infected. The reason is, among other things, a lack of chemicals needed to analyze the tests, the echo's review shows. Suppliers prioritize larger markets than the Swedish approved. Armin, this is a support package of sek 20000 billion. Now there remains a vote in the House of Representatives, it has time for economy eco tubes.

Audio

Transcription

Sentiment: 54,07 %

If som en följd av corona krisen märker polisen över en ökning av antalet sexualbrott mot barn via nätet. Det handlar både om pedofiler som är mer aktiva i sina kontakter med barn och att de via nätet delar fler bilder och filmer på övergrepp för att stoppa spridningen av coronavirus. Ett i finland har regeringen där beslutat att sätta landskapet nyland, där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Det är den region i finland som har flest antal smittade med vissa undantag blir resor till och från området nu förbjudna för att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot korona viruset kan kraven. Kan kraven komma att ändras för dem bolag där forskningen pågår? Det handlar bland annat om att förenkla vissa djurförsök och att öka samarbetet mellan forskarna. Bristen på skyddsutrustning inom sjukvården gör att arbetsmiljöverket nu utreder möjligheten att godkänna utrustning som inte är se märkt. Normalt. Skyddsutrustning uppfylla eus säkerhetskrav men korona krisen gör att även icke. Användas tillfälligt i flera regioner finns det i dag inte tillräckligt många korona tester för att kunna avgöra om patienter och personal är smittade. Orsaken är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna, visar ekots granskning. Leverantörerna prioriterar större marknader än den svenska godkänt. Det omfattande krispaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av. Armin, det handlar om ett stödpaket på motsvarande SEK 20000 miljarder. Nu återstår en omröstning i representanthuset har det dags för ekonomi eko tuber.

Audio

Enteties

Person