Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 25,71 %

sexual abuse of children online is increasing as a result of the coronal pandemic the rules for the production of vaccines are about to be simplified and Africa is asking for multibillion support to prevent the spread of infection that is something of the content of the morning ekot today but we will start in the United States where The Senate a moment ago approved the gigantic emergency package that is supposed to mitigate the economic effects of the coronary outbreak, only one vote in the House of Representatives remains while coronavirus continues to spread rapidly in the U.S. over 1,000 people has now died there and the economic consequences are becoming increasingly acute for those Americans who lost their jobs a week now says John who previously worked in a hotel that we need less staff then the risk of infection freezes down large parts of the traveler Now stands he next to the long queue outside the relief organization feeding steiber in downtown Washington where he has received a bag. The Senate voted in u.S. history last night, which also includes gigantic sums for affected industries and small businesses, as well as emergency aid to hospitals that in many places are under the new large influx of patients. On Wednesday alone, more than 13000 new people were reported infected, as a total of animals approaching 70,000. President champa signaled that he at least regionally hopes to open parts of the United States. At present, largely shut down the economy until Easter, but his medical advisers in doubtful john hope in the first hand on the promise of cash payments and a new job when the crisis of overproducing the gottsundaresidents hollow. Hmm hmm hmm tone? According to the police, the coronary crisis has led to paedophiles becoming more active online. It is both about the dissemination of more material. And that paedophiles make contact with children patrik. Yesterday corner is the section manager of the police national it crime center which is increasing and above all it is scary that hmm, they themselves express. They are the ones who are people who have a sexual interest in children. Platforms are smaller than they usually are. The police have employees who follow developments in real time in digital channels where perpetrators discuss how they sexually abuse children and they share abuse material on children. It can be pictures and films and the police are already seeing a clear increase in activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. When more children online and control in some cases decreases. The discussions between i most on the darknet, that is, the hidden and encrypted part of the net. But the contact with children is mainly taken on ordinary sites, social media chats and online games say that record when there is absolutely no special platform, but it can be anything from four to 2nd of different kinds. Police reports of this type of crime are lagging behind. But patrik years expect that the increase they see now will also be seen in those statistics. Eventually. And he points out that it is important that parents now talk to their children about what they do ifline is taken care of understand that there is little father and out there and how to behave and that you should not put any blame on the children and it is communication with the children that can make great Utility. Patrik orders at the police national it crime center reporter, emelie rose late to stop the spread of corona virus in finland. Has the country's government decided to put the province of Uusimaa, where the capital of Helsinki is quarantined. The reason is that it is the region with the highest number of infected people in Finland. However, some exceptions are made for, for example, commercial traffic. Other travel to and from the area is prohibited. There is, of course, intensive work going on in many places now to develop a vaccine against the coronavirus and it seemed that the usual regulations may be softened jonas vikman, social policy manager at the pharmaceutical industry association. That we're in the middle of a boiler. There are neither approved medicines nor vaccines against cuoc 19. It is clear that there is, of course, an enormous medical need to produce a vaccine and produce a vaccine quickly. It is also the background to the fact that the World Health Organisation european Commission and. And it may also be possible to simplify some animal testing to reduce the risks for subjects should try the vaccine only given to young, healthy adults. In the last three months, a

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,19 %

sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar till följd av korona pandemin reglerna för framställning av vaccin är på väg att förenklas och afrika ber om mångmiljard stöd för att hindra smittspridning det är något av innehållet i morgonekot idag men vi ska börja i usa där senaten för en stund sedan godkände det gigantiska krispaketet som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av korona utbrottet återstår bara en omröstning i representanthuset samtidigt fortsätter coronavirus att sprida sig snabbt i usa över 1000 människor har nu dött där och de ekonomiska konsekvenserna blir alltmer akuta för de amerikaner som förlorat jobbet utan jobb en vecka nu säger john som tidigare jobbade på ett hotell som vi behöver mindre personal sedan smittrisken frys ner stora delar av resenäringen Nu står han bredvid den långa kön utanför hjälporganisationen mata steiber i centrala washington där han har fått en kasse. Mat en räddning när inkomsten försvunnit och ingen vet när nästa jobb möjlighet ska öppna sig. Et i usas historia i natt röstade senaten igenom lagförslaget som också innehåller gigantiska summor till drabbade industrier och små företag, liksom akut hjälp till sjukhusen som på många håll dignar under den nya stora tillströmningen av patienter. Bara under onsdagen rapporterades ytterligare över 13000 nya konstaterade smittade, som sammanlagt djur som närmar sig 70000. President champa signalerat att han åtminstone regionalt hoppas kunna öppna delar av usas. I nuläget till stora delar nedstängda ekonomi till påsk, men hans medicinska rådgivare i tveksamma john hoppas i 1:a hand på löftet om kontant utbetalningar och på nytt jobb när krisen i överproducera gottsundaborna ihåliga. Hmm hmm hmm ton? Enligt polisen har koronar krisen lett till att pedofiler har blivit mer aktiva på nätet. Det handlar både om att mer material sprids. Och att pedofiler tar kontakt med barn patrik. Igår corner är sektionschef för polisens nationella it brottscentrum som ökar och framför allt är det skrämmande att hmm, de själva uttrycker. Det är dom som är dom som personer som har sexuellt intresse för barn. Plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt förövare utbyter tips och de delar övergreppsmaterial på barn. Det kan handla om bilder och filmer och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn online och kontrollen i vissa fall minskar. Diskussionerna förövare emellan jag mest på darknet, alltså den dolda och krypterade delen av nätet. Men kontakten med barn tas främst på vanliga sajter, chattar sociala medier och onlinespel säger på att rekord när det är absolut ingen speciell plattform, utan det kan vara allt från fyra till 2:a av olika slag. Polisanmälningar om den här typen av brott släpar efter. Men patrik åren räknar med att ökningen de ser nu kommer att synas också i den statistiken. Så småningom. Och han poängterar att det är viktigt att föräldrar nu pratar med sina barn om vad de gör omline sköt om förstår att det finns lite far och där ute och hur man ska uppträda och att man inte ska lägga någon skuld på barnens och det är kommunikation med barnen som kan göra stor nytta. Patrik order vid polisens nationella it brottscentrum reporter, emelie ros sen för att stoppa spridningen av corona viruset i finland. Har landets regering beslutat att sätta landskapet nyland, där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Anledningen är att det är den regionen som har flest antal smittade i finland. Man gör dock vissa undantag för till exempel yrkestrafik. Övrigt blir resor till och från området förbjudna. Det pågår ju ett intensivt arbete på många håll nu med att ta fram ett vaccin mot korona viruset och det verkade som att det vanliga regelverket kan komma att mjukas upp jonas vikman, samhällspolitisk chef vid läkemedelsindustriföreningen. Att vi befinner oss mitt i en panna. Det vare sig finns godkända läkemedel eller vaccin mot cuoc 19. Det är klart att det finns ju ett enormt medicinskt behov av att få fram ett vaccin och få fram ett vaccin snabbt. Det är också bakgrunden till att världshälsoorganisationen eu kommissionen och. Och det kan också bli möjligt att förenkla vissa djurförsök för att minska riskerna för försökspersonerna bör prova vaccinet bara ges till unga, friska vuxna. De tre senaste månaderna har ett fyrtiotal vaccin projekt startats, men hittills är det bara två som har inlett försök på människor. Äter kina och ett i usa. Och trots att det kommit uppgifter om att ett vaccin kan tas fram rekordsnabbt så är det inte realistiskt. Myndighetsgodkända och färdigt för bred användning tar 3-5 år. Det här sammanhanget att utveckla så i år kommer vi inte ha ett klart vaccin. Jonas vikman vill läkemedelsindustriföreningen reporter anna larsson. I flera regioner finns det i dag inte tillräckligt många korona tester för att man skulle kunna avgöra om patienter och personal är smittade. Orsakerna är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna, visar ekots granskning. Problemet är att det är svårt att hitta företag som kan leverera de så kallade reagens vätskor som behövs, bland annat för att leverantörerna prioriterar större marknader som till exempel frankrike, tyskland och storbritannien. Regeringens 3:e krispaket med anledning av coronavirus ett kommer ju i går kväll och det innehåller bland annat stora statliga lånegarantier som ska få bankerna att låna ut pengar till behövande företag. Det är riksgälden som ska stå för garantierna och generaldirektören, där hans lindblad tror att det här systemet kan få stor betydelse för bankerna. Logga in till din har branta och nu så ser vi också till att då lyfta av en betydande del utav är risken för bankerna så att de ska våga och kunna ge lån till hur de företag som behöver det 2:a miljarder kronor har gjorts tillgängliga för bankerna är det svårt att få lån för små och medelstora företag. Enligt regeringen. För att få fart på utlåningen i corona krisen inrättas nu en så kallad företags akut om företaget inte kan betala tillbaka så står staten för 70. Procent av risken och bankerna står för resterande 30 procent i det krispaket som regeringen och samarbetspartierna centern och liberalerna presenterade i går kväll så var det här den mest omfattande på hundra miljarder kronor. Banken SEBS kommunikationschef frank ojämn säger att företagen nu får större möjlighet att låna steg framåt för bankerna att kunna stödja svenska företag inom det här är krisen en företag som är livskraftiga och som har drabbats av detta. Sjuklighet fall har goda möjligheter att kunna få lån från banken. Fran koh jum vid banken SEBE reporter anders hjälm mine. Senare i dag ska eus ledare diskutera åtgärder för att dämpa effekterna av korona utbrottet. Men den här pandemin gör också att ledarna inte längre kan träffas ansikte mot ansikte och det försvårar beslutsfattandet så här säger sveriges eu minister hans dahlgren om vikten av fysiska möten i eu, maskineriet, när man har de här toppmöte i bryssel sitter ju bara där. Annan konfidentialitet i de mötena och dessutom möjligt inte personliga samtal på tu man hand i korridoren och sådär. Det går inte att ersätta i mångt och mycket är det just genom personliga möten ansikte mot ansikte som beslut inom eu tar form och det gäller särskilt på ljus. Toppmöten och bland stats och regeringscheferna. Därför blir det problem när ledarna nu inte längre kan träffas utan bara se varandra på skärmar i spåren av korona utbrottet. Videomöten. Gör det helt enkelt svårare att enas om kompromisser som kan vara nog så viktiga just nu när du ropar upplever vad många beskriver som den värsta krisen sedan 2:a världskriget att enas om riktigt svåra frågor som till exempel långtidsbudget kommer bli svårt via länk tror sverige i civ. Ambassadör lars danielsson, som sköter mycket av de dagliga förhandlingarna här i bryssel. Men det är klart att det man gör i sådana här lägen är att man skjuter så mycket som man kan framför sig till. Den tidpunkt när vi återigen i topp på ett bredare sätt kan träffas fysiskt långtidsbudgeten är ju en typiskt sådan, tror jag. I princip omöjlig att fatta beslut om om man inte fysiskt kan träffas. Ändå gör det just institutioner vad de kan för att hålla igång beslutsfattandet i rådet där medlemsländerna träffas har man ändrat reglerna så att det ska bli enklare att fatta beslut skriftligt och eu parlamentet ska man idag för 1:a gången. Rösta på distans de flesta av de 705. Parlamentarikerna kan inte längre ta sig till bryssel. De ska därför maila in sina svar i olika omröstningar i dag som alla rör åtgärder för att hantera korona pandemin, andreas liljeheden bryssel afrika behöver $ 150 miljarder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av korona pandemin. Där menar etiopiens premiärminister, som nu ber g 20 länderna om hjälp. Korona epidemin utgör ett existentiellt hot mot de afrikanska ländernas ekonomi och menade den etiopiska premiärministern och fredspristagaren arbetar med i ett uttalande i veckan. Ett uttalande som riktade sig direkt till g 20 gruppens eventuella toppmöte om världsekonomi i corona krisens spår som börjar i dag och där flera av världens mäktigaste. Men många befarar att smitta en snart kan få ordentligt fäste på kontinenten med svåröverblickbara konsekvenser, för ofta svaga välfärds och sjukvårdssystem och runt om i hela afrika pågår nu drastiska nedstängningar av gränser och hela samhällen. Undan benen på svaga ekonomier i sina tält ig r 20 ledarna och hela det internationella samfundet ger arbeta med förslag på kraftigt ökat budgetstöd och skuldavskrivningar för afrikanska länder. Just utländska skulder är ett stort problem för många afrikanska ekonomier. Redan innan korona slog till ha en konstaterat att sju afrikanska länder så kallade skuld, stress och ytterligare nio. Respondent minst hälften av utsläppen av mikroplaster i sverige är däck partiklar från vägtrafik. Där visar forskning från statens väg och transportforskningsinstitut, uppger sveriges television i en ny rapport skriver forskarna att det saknas kunskap om det är plast dammet som sprids i naturen och att det behövs mer forskning i ämnet. Den man som greps för. Två mosk er i christchurch för ett år sedan nu erkänt sig skyldig till den 29 åriga brenton tarrant, erkände sig skyldig till 51 mord och mordförsök på ytterligare 40 personer och terrorbrott han kommer i och med det att dömas som skyldig av domstolen i kris körts. Tarrant har tidigare nekat till anklagelserna och skulle åtalas i juni. Hans erkännande kom som en överraskning för de få åhörarna i rättssalen. Hans försvarare eller åklagaren fanns på plats i domstolen. Utan medverkade via videolänk det eftersom nya zeeland i dag inleder en fyra veckor lång nationell karantän, vilket betyder att alla måste hålla sig själv isolerade. Attackerna mot de två mosk erna i christchurch är den värsta terrordådet i nya zeeland. Moderna historia och fick till följd att landet snabbt införde hårda vapenlagar. Datum för dom kommer att meddelas. Mest soligt och 7-10 grader svealand och som mest soligt. Men i norr molnigare 8-12 grader. Södra norrland, först snö eller regn. Men under eftermiddagen klarnade upp 3-9 grader. Norra norrland får mest soligt väder med en fjällen, en del moln också. Tidvis snöbyar, 1-6 grader varmt men i fjällen några minusgrader. Kan halv 10. Och nu?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Person