Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 9,78 %

Hmm? In Denmark, criminals who commit crime and related to the corona outbreak may be punished more severely than normal. The Danish government will present a new proposal for tougher penalties that will be quickly traded in the Parliament. Key up in the country's minister of justice. We have transparency in the customer's home on criminal unnecessary, a saba situation. We have begun to see signs that criminals exploit the said only situation then in the skittles up. They have, among other things, been episode about the hand alcohol and protective equipment stolen from hospitals and there are also criminals who knocked on the hands of the elderly and claimed to be from the health care in attempts to steal have also been people who tried to commit fraud if there you want to lure money or personal information. Among other things, they have now suddenly appeared many Korean related websites this type of crime will under the government's new proposal be punished. Twice as hard as normal when it is theft of, for example, hand alcohol or other protective equipment from a hospital, the normal case would give a fine, but now that crime will be punished with imprisonment where the new bill will be swiftly dealt with in Parliament and the government look to have the necessary support for it to go through the reported spring. Danish correspondent david rasmusson. New support package for the country's small businesses. This includes, among other things, a temporary reduction in employer's contributions and the possibility for small companies to defer VAT payments. A state loan guarantee is also proposed where the state guarantees 70% of new loans from the banks. In addition, the parties propose support of 5000000000: - to go to. In Italy, 683 people have died as a result of the force. Crown the virus in the last 24 hours. This is announced by the Institute for Civil Protection in Italy. The number of dead there is thus just over 7500. Nearly 3500 people are in intensive care in Italy. U.S. as the number of crown cases now surpassed 6,0827 people has so far died. Now it has nice largest number of confirmed crown cases after china and italy. The feared sharp increase in crown infected in Stockholm is hardened. According to the region of Stockholm, 18 people have died in Stockholm, 300 are in hospital and more and more need intensive care. If the situation worsens, our region of Stockholm will come.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

Location

Organization

Other

Quantity (Number)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 52,54 %

Hmm? I danmark så kan kriminella som begår brottslighet och relaterat till corona utbrottet kommer att straffas hårdare än normalt. Den danska regeringen kommer månad lägga fram ett nytt förslag om skärpta straff som ska snabba handlas i folketinget. Nyckel upp i landets justitieminister. Vi har insyn i kundens hem på kriminell onödan, en saba situation. Vi har börjat se tecken på att kriminella utnyttja den sa bara situationen sedan i käcker upp. De har bland annat varit episode om den handsprit och skyddsutrustning stulits från sjukhus och det finns också kriminella som knackat på hos äldre och utgett sig att vara från sjukvården i försök att stjäla har också varit personer som försökt begå bedrägerier om där man vill att lura till sig pengar eller personliga uppgifter. Bland annat har de nu plötsligt dykt upp många koreana relaterade hemsidor den här typen av brottslighet kommer enligt regeringens nya förslag straffas. Dubbelt så hårt som normalt när det är stöld av till exempel handsprit eller annan skyddsutrustning från ett sjukhus så skulle de normalfallet ge ett bötesstraff, men nu kan det brottet kommer att straffas med fängelse där nya lagförslaget kommer snabba behandlas i folketinget och regeringen ser ut att ha det stöd som krävs för att det ska gå igenom rapporterade våren. Danmarks korrespondenter david rasmusson. Nytt stödpaket till landets småföretag. I det här så ingår bland annat en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna och att små företag ska kunna skjuta upp momsinbetalningar. En statlig lånegaranti föreslås också där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna. Dessutom så föreslår partierna ett stöd om 5000000000:- som ska gå till. I italien så har 683 personer dött till följd av kåren. Krona viruset det senaste dygnet. Det här meddelar institutet för civilskydd i italien. Antalet döda där är därmed uppe i drygt 7500. Nära 3500 människor intensivvårdas i italien. Us as antalet konstaterade krona fall nu överstigit 60827 personer har hittills dött IK vid 19 där de har enligt en sammanställning från johns hopkins universitetet har gjort usa. Nu har det trevligt största antalet bekräftade krona fall efter kina och italien. Den befarade kraftig ökning av krona smittade i stockholm är härdade. Enligt region stockholm var det senaste dygnet har 18 personer dött i stockholm, 300 ligger på sjukhus och allt fler behöver intensivvårdas. Om läget förvärras så kommer vår region stockholm.

Audio

Enteties

Location

Person