Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

At 9 am here, the morning echo is basically ready in the United States here at home. In Sweden, residential burglaries decrease sharply in coronavirus. A trail and u they have decided to bring home embassy staff from 21 countries. That's the headlines today in the studio per edberg. We tell you that swedbank has come up with a new economic report. Good day, of course, it's gloomy reading. Many countries are entering recession because the world economy is in freefall, not least for Sweden, the economic downturn is rapid right now and unemployment is rising. But at the same time as there are reports of record numbers of notices in Sweden, there has also been a glaring shortage of staff in several different industries. According to the Employment Service's head of analysis annika sund n. Staff right now. Yes, it is above all health and social care. Hmm, but it's also about checkout staff. Food would hand at shopping much more food. It's much more about live, so warehouse staff. Another great group where we're seeing a lot of job ads right now. Even pharmacists. How much do you think this increased demand in some industries? How much can they make up for? We need to see conversion, short training that allows this person who has now lost his jobs to switch quickly and go in and take and help and relieve health professionals for example. We have an example where sophiahemmet has been offered a short training three days for those who are laid off on the kit in order to be able to go in and unload in the care. The Swedish Public Employment Service's head of analysis annika sund n interviewed by cecilia strömberg. On to the United States where there is now a political agreement on a new emergency package to mitigate the effects of the coronal pandemic. It is about the equivalent of SEK 20000 billion and includes, among other things, a contribution of about 30000 SEK to most American families, writes worthington post. Today and at the same time, the number of coronal cases is increasing at high speed in the United States. New york has so far been hit hardest and one night hit nothing but the six or ring curve pointing steeply upward in new york. No action has so far been enough to slow down the progress of Governor Andrew Cuomo at his daily press briefing before reporters with mouthguard shortages in hospitals. Equipment is urgent so will that appealed to federal authorities to send more ventilators. The agency points out that things will get worse in the United States in the coming weeks. Take life again, you pay in the U.S., have brought down the U.S. economy, but we're starting to see the light in the tunnel like Donald Trump at a press briefing at the White House. At least parts of the U.S. may soon be open to trade again, Tramp said. The goal is to be up and running just in time for Easter. As of plus two come five tokyo closed earlier at plus eight shanghai and hong kong also went up and yesterday closed the judons index at +11 come 4 percent. The coronary outbreak seems to have led to a decrease in the number of residential burglaries in Sweden. Sven granath is a criminologist and analyst at the Stockholm Police. People are home more, it becomes more difficult then to carry out the home burglaries. It may also be the case that international leagues that account for a lot of these crimes now, then find it more difficult to move between European countries affect the statistics also visible at the national level and are at their highest in the greater Stockholm area. Since the turn of the year, an average of one hundred 50 residential burglaries have been reported per week in the Stockholm region. Last week, only 68 were reported. It is a little early to draw too much conclusions about this, but it is probably not a coincidence that we are seeing a sharp decline in the last two weeks. According to the police, there is still no trend with increased reports of domestic violence, as feared as more people stay home now. More pubs and restaurants. This can be explained by the fact that at the moment it is generally not the season for tavern related violence. It occurs to a greater extent in the summer, according to sven granath. The abuse cases that are now occurring are not so much affected by whether the public go to the pub or not, he says. It's about more professional deals, weather between different criminal networks. Number of reports of fraud and fraud attempts last week. These are fraudsters who use coronavirus one to deceive older people in particular, including by stating that they are involved in infection detection and want to enter the home or by trying to get over debit cards or login details to Bank. Reporter, simon and clean. Stockholm public transport sl has not returned

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,19 %

I kl 9 här är morgonekot gigantiskt krispaket i princip klart i usa här hemma. I sverige minskar bostadsinbrotten kraftigt i coronavirus. Ett spår och u de har beslutat att plocka hem ambassadpersonal från 21 länder. Det är rubrikerna i dag i studion per edberg. Vi berätta att swedbank har kommit med en ny konjunkturrapport. God dag, det är förstås dyster läsning. Många länder är på väg in i recession eftersom världsekonomin är i fritt fall, inte minst för sveriges del är konjunkturnedgången snabb just nu och arbetslösheten stiger. Men samtidigt som det rapporteras om rekordmånga varsel i sverige har det också uppstått en skriande brist på personal i flera olika branscher. Enligt arbetsförmedlingens analyschef annika sund n. Personal just nu. Ja, det är framför allt vård och omsorg. Hmm, men det handlar också om kassapersonal. Mat vore handen vid handlar mycket mer mat. Det handlar mycket mer om live, så lagerpersonal. En annan stor grupp där vi ser mycket platsannonser just nu. Även apotekspersonal. Hur mycket tror du att den här ökade efterfrågan i vissa branscher? Hur mycket de kan kompensera för? Vi behöver se omställning, korta utbildningar som gör att den här personen som nu har förlorat jobben kan ställa om snabbt och gå in och ta och hjälpa till och avlasta vårdpersonal till exempel. Vi har ju ett exempel där sophiahemmet har erbjuden en kort utbildning tre dagar för dem som blir permitterade på sats för att kunna gå in och lasta av i vården. Arbetsförmedlingens analyschef annika sund n intervjuade av cecilia strömberg. Vidare till usa där det nu finns en politisk överenskommelse om ett nytt krispaket för att lindra effekterna av korona pandemin. Det handlar om motsvarande SEK 20000 miljarder och innehåller bland annat ett bidrag på ungefär 30000:- till de flesta amerikanska familjer, skriver worthington post. I dag och samtidigt ökar antalet korona fall i hög hastighet i usa. New york har hittills drabbats hårdast och en natt slog inget än de sex eller ring kurvan pekar brant uppåt i new york. Inga åtgärder har hittills räckt för att bromsa utvecklingen som guvernör andrew cuomo på sin dagliga pressträff inför reportrar med munskydd bristen på sjukhus. Utrustning är akut så kommer som vädjade till federala myndigheter om att skicka fler respiratorer. Myndigheten pekar på att det kommer att bli värre i usa de närmaste veckorna. Ta livet igen, du betalar i usa, har fått den amerikanska ekonomin på fall, men vi börjar se ljuset i tunneln som donald trump vid en pressträff i vita huset. Åtminstone delar av usa kan snart vara öppna för handel igen, sa tramp. Målsättningen är att vara igång lagom till påsk. Per plus två komma fem tokyo stängde tidigare på plus åtta shanghai och hongkong gick också upp och i går stängde judons index på +11 komma 4 procent. Korona utbrottet verkar ha lett till en minskning, minskning av antalet bostadsinbrott i sverige. Sven granath är kriminolog och analytiker vid stockholmspolisen. Folk är hemma mer, det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten nu, då får svårare att flytta sig mellan europeiska länder påverkar statistiken också syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet. Sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundra 50 bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken. Det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men det är nog inte en slump att vi ser en kraftig nedgång under de här senaste två veckorna. Enligt polisen syns ändå ingen trend med ökade anmälningar om våld i hemmet, något som befarats då fler håller sig hemma nu. Mer pubar och restauranger. Det kan förklaras med att det just nu generellt inte är säsong för krog relaterat våld. Det sker i större utsträckning på sommaren, enligt sven granath. De misshandelsfall som nu inträffar påverkas inte så mycket av huruvida allmänheten gå på krogen eller inte, säger han. Det handlar om mer professionella uppgörelser, väder mellan olika kriminella nätverk. Tal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök senaste veckan. Det handlar om bedragare som utnyttjar coronavirus ett för att lura framför allt äldre personer, bland annat genom att uppge att man arbetar med smittspårning och vill ta sig in i bostaden eller genom att försöka komma över betalkort eller inloggningsuppgifter till banken. Reporter, simon and ren. Storstockholms lokaltrafik sl har inte återgått till normal trafik idag. Detta trots massiv kritik från såväl politiker som resenärer och folkhälsomyndigheten gällande den trängsel som uppstått på vissa busslinjer. Enligt sl sätts fler bussar in i dag, men inte överallt. Resenärer säger till p fyra stockholm nu på morgonen att det fortfarande är trångt på en del busslinjer. Procent av busschaufförerna sjukskrivna just nu. Utrikesdepartementet tar nu hem ambassadpersonal och deras familjer från en rad länder. Enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där du det är nu beslutat att viss personal och deras familjemedlemmar ska resa hem till sverige. Det handlar främst om länder i afrika, men också i till exempel bangladesh, pakistan, afghanistan och ukraina, enligt buster mirow emits lööf, presskommunikatör på utrikesdepartementet. Utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar med kort varsel. Just nu finns ett stort antal svenskar i 2:a länder som har svårt att ta sig hem och enligt ud, s presstjänst ska stödet till dem inte påverkas av att viss personal nu återvänder till sverige. Reporter, henrik jag åker man. Läkemedelsverket förbjuder nu två självtester för k vid 19 tillverkarna och försäljarna har inte tillräckligt dokumentation kring deras säkerhet och deras funktion. Tidigare har folkhälsomyndigheten och läkemedelsverket generellt avrått från självtester för går vid 19 eftersom det är osäkert hur väl de fungerar. Nya zeeland inför utegångsförbud om ett par timmar. Vår korrespondent träffade folk som var ute och skaffade de sista förnödenheterna innan de tvingas hålla sig inne henne och offensiv varken bara är kritiken måste skaffa en extra vattenkokare om den jag har gått sönder, säger john han, en av många som passar på att handla innan sjukhus. Beslut av regeringen att införa obligatorisk själv isolering med sparris bedrivs på dels och nyss complaining är i stort sett alla flyg till och från nya zeeland är inställda och det är många som inte kommer hem. Amerikanska med lena är nu fast i auckland, har förberett sig att hålla sig inom den kommande månaden med bland annat brädspel från och med midnatt lokal tid har eller nya zeeland eller beordrats att stanna hemma i själva isoleringen i minst fyra veckor? I australien har flera delstater beordrat stängning av alla skolor och landets premiärminister scott morrison har uppmanat invånarna att inte lämna sina hem om det inte är absolut nödvändigt. Thailand, filippinerna, malaysia och singapore eller ändrade regeringarna infört allt hårdare regler för invånarna att röra sig ute genom undantagstillstånd eller obligatorisk själv isolering. I indonesien har landets president joko widodo och berättade att han inte kommer att införa någon form av landsomfattande stängning. Bekräftade corona fall ökar snabbt tusentals turister är nu fast på ön bali och kan inte ta sig därifrån. Peder gustafsson, auckland och nya zeeland. Den turkiska regeringen påskyndar nu ett lagförslag som innebär att omkring 100000 fångar i turkiet kan släppas i förtid. Det gäller dock inte politiska fångar eller fängslade journalister. Journalist och amerikans under bad hälsa allt enda ord jag har såklart orolig för hans hälsa, även om de säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder förstår jag inte hur de ska lyckas hålla coronavirus ett utanför fängelsemurarna, säger oscar tarkov, hustru till journalisten. Barrister konto som greps för drygt tre veckor sedan när han bevakade en begravning av en turkisk militär. Fångar hålls så gott de går i ensam celler, men många fängelser är redan överfulla och baksidan blir en ökad isolering. Regeringen vill också påskynda ett lagförslag om att släppa omkring hundra tusen fångar i förtid. Ungefär en tredjedel av turkiets fångar. Men det gäller inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar. Uttryckta åsikter i många fall dumt sig ifrågasatta rättegångar för anknytning till eller stödjande av terrorgrupper, rapporterade johan mathias sommarström, som följs av per karl på radiosporten. I går blev det klart att os i tokyo och flyttas till som senast sommaren 20 hundra 21 fotbollslandslagets. Eller serie, det kommer att jag har nu är ju nästa år också så att jag har sagt att jag vill spela i os och jag är bra på nästa sommar. Så för friidrottarna som har ett VM planerat till 20 hundra 21 så kan du väl flytten innebär att det blir både os och em samma år, men för stavhopparen armand duplantis inte det något problem enligt de kriterier som hyrt rum. I stort sett alla idrottsevenemang närmaste halvåret har ställts in eller skjutits upp. I går var det tokyo os och nu berättar bordtennisförbundets ordförande petra sörling att lag VMI sydkorea flyttas fram för 2:a gången i ordningen sedan coronavirus ett förändrade världen. Titta på någon helt enkelt alternativ, är klagar inte att ställa in via kunnat hitta ett annat datum som möjligt och vi har kört med på söndag då. Då hoppas jag. Till slut. Vilka datum har diskuterat så långt? Vi har inte diskuterat datorn och vi vill väldigt gärna spela v å e, alltså att att ske 20 och då tittar vi ju på mitten på hösten. Martin nilsson, reporter, coronavirus de ekonomiska följdverkningar på idrotten blir större och större. Varje dag kommer nya besked om klubbar och verksamheter som en del av permitterad eller gå ner i lön, så även i den nordamerikanska hockeyligan än HL. Tänkt lönerna för viss kontorspersonal och i englands öppnar spelarfacket för fotboll utan publik spelarfackets visar VD bobby. Barn säger att fotbollen är inget utan supportrarna med verkligheten för spelarna är att deras inkomst finansieras av tv pengarna. Till detta på grund av risk för personalbrist på många verkstäder. Götaland får mest soligt idag svealand först mest sol men till eftermiddagen mest molnigt norrland molnigt med solglimtar men även byar av regn och snö och då främst i fjällen.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Organization

Person