Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

We have a morning echo gigantic emergency package in principle clear in the United States now here at home in Sweden reduces housing burglaries sharply in coronavirus. A trail u they are bringing home embassy staff and baptisms and funerals has begun to be affected and we are starting in the United States where there should now be a political agreement on a new emergency package to mitigate the effects of corona park. Min. It is about the equivalent of SEK 20000 billion and includes, among other things, a contribution of around 30000 SEK to most families in the United States, writes the Washington Post. Where the package is expected to be voted through in the Senate and The House of Representatives later today, Swedish time, the number of cases is now increasing at high speed. So far, New York has been hardest hit. Our night strikes nothing but the sexual riding smith curve pointing steeply upward in new york. No action has so far been enough to slow down progress as Governor Andrew Cuomo at his daily press briefing before reporters with the mouthguard shortage of hospital places and equipment is the emergency thing though and who appealed to. Few had expected the U.S. Centers for Disease Control and Prevention to point out that things will get worse in the U.S. in the coming weeks. The spread of infection is accelerating. But from President Trump, the second-term signals may soon be over, he said. Hmm. At least parts of the U.S. may soon be open to trading again, Tramp said. The goal is to be running just in time for Easter in the board of some person you for medicine is our thing take another. Several governors in hard-hit states across the U.S. are critical and believe that tramp sits with double messages. Hmm. Ginna lindberg, washington it's up on the Asian stock exchanges tokyo and closed at plus 8 percent. Hong Kong just before closing plus three and shanghai plus two. The coronary outbreak appears to have reduced the number of residential burglaries in Sweden. Sven granath is a criminologist and analyst at the police in Stockholm. It's going to be harder to carry out the house burglaries. It may also be the case that international leagues, which account for a great deal of these crimes now, will find it more difficult to move between European countries and that affects statistics as well. The echo has taken note of the number of police reports received week by week this year and in the case of reports of residential burglaries. They dropped sharply last and the previous week. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year, reported on average one hundred 50 residential burglaries per week in the region of Stockholm. Last week, only 68 people reported at the national level, the notifications went from an average of 370 per week to 254 last week. Criminologist sven granath. According to the police, there is still no trend with increased reports of domestic violence, as feared as more people stay home now and there is no decrease in reports of domestic abuse. This could happen when fewer people move around in pubs and restaurants. This can be explained by the fact that at the moment it is generally not the season for tavern related violence. It occurs to a greater extent in the summer, according to sven granath. He says, it's about more professional deals, feuds between different criminal networks that aren't so dependent on it at all. And according to the police, there is an increase in reports of fraud and attempted fraud last week. These are fraudsters who use coronavirus to deceive older people in particular, including by stating that they are working on infection detection and want to enter the home. Or login details to the bank the most important advice is according to the police not to provide bank cards or codes to unknown sensiments or let someone else log into his online banking. Simon andrén, reporter, Swedish Transport Agency extends the time to change to summer tires. The exception means that studded tyres are allowed two weeks longer than usual until April 30. The reason is the risk of staff shortages in many workshops. The coronary outbreak has begun to affect the activities of churches now such as baptisms and funerals. Fredrik hägglund in a vicar in Borås has eight pieces and baptisms that have been moved on the future. Funerals mainly carried out the funerals that are planned. However, there are many who do not come who are older and similar or that you feel a bit sick. The churches and crematoriums have a contingency plan. And prepares in case staff get sick by quickly training in certain functions. There may also be cooperation. Kr

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,21 %

Vi har en morgonekot gigantiskt krispaket i princip klart i usa nu här hemma i sverige minskar bostadsinbrotten kraftigt i coronavirus. Ett spår u de plockar hem ambassadpersonal och dop och begravningar har börjat påverkas och vi börjar i usa där det nu alltså ska finnas en politisk överenskommelse om ett nytt krispaket för att lindra effekterna av corona park. Min. Det handlar om motsvarande SEK 20000 miljarder och innehåller bland annat ett bidrag på runt 30000:- till de flesta familjer i usa, skriver washington post. Där paketet väntas röstas igenom i senaten och representanthuset senare i dag, svensk tid, ökar antalet fall nu i hög hastighet. Hittills har new york drabbats hårdast. Vår natt slår inget än de sexuella riding smith kurvan pekar brant uppåt i new york. Inga åtgärder har hittills räckt för att bromsa utvecklingen som guvernör andrew cuomo på sin dagliga pressträff inför reportrar med munskydd bristen på sjukhus platser och utrustning är akut sak om och som vädjade till. Få hade väntat amerikanska smittskyddsmyndigheten pekar på att det kommer att bli värre i usa de närmaste veckorna. Smittspridningen accelererar. Men från president trump kommer 2:a signaler den svåraste perioden kan snart vara över, säger han. Hmm. Åtminstone delar av usa kan snart vara öppna för handel igen, sa tramp. Målsättningen är att vara igång lagom till påsk i styrelsen i viss person dig för medicinens är vår grej ta en till. Man flera guvernörer i hårt drabbade delstaten runt om i usa är kritiska och menar att tramp kommer med dubbla budskap. Hmm. Ginna lindberg, washington det är uppåt på asienbörserna tokyo och stängde på plus 8 procent. Hong kong strax före stängning plus tre och shanghai plus två. Korona utbrottet verkar ha minskat antalet bostadsinbrott i sverige. Sven granath är kriminolog och analytiker vid polisen i stockholm. Folk är hemma mer. Det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten nu, då får svårare att flytta sig mellan europeiska länder och det påverkar statistiken också. Ekot tagit del av antalet inkomna polisanmälningar vecka för vecka i år och när det gäller anmälningar om bostadsinbrott. De sjunkit rejält under förra och förrförra veckan. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundra 50 bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken på riksnivå gick anmälningarna från i genomsnitt 370 per vecka till 254 förra veckan. Kriminologen sven granath. Enligt polisen syns ännu ingen trend med ökade anmälningar om våld i hemmet, något som befarats då fler håller sig hemma nu och inte heller syns någon minskning av anmälningar om misshandel utomhus. Något som skulle kunna ske då färre personer rör sig ute på pubar och restauranger. Det kan förklaras med att det just nu generellt inte är säsong för krog relaterat våld. Det sker i större utsträckning på sommaren, enligt sven granath. Säger han, det handlar om mer professionella uppgörelser, fejder mellan olika kriminella nätverk som inte alls är så beroende av det. Det finns alkohol och att folk ut och festar. Och enligt polisen ser man ett ökat antal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök senaste veckan. Det handlar om bedragare som utnyttjar coronavirus för att lura framför allt äldre personer, bland annat genom att uppge att man arbetar med smittspårning och vill ta sig in i bostaden. Eller inloggningsuppgifter till banken det viktigaste rådet är enligt polisen att inte lämna bankkort eller koder till okända eller låta någon annan logga in på hans internetbank. Simon andrén, reporter, transportstyrelsen förlänger tiden för att byta till sommardäck. Undantaget innebär att dubbdäck är tillåtna två veckor längre än vanligt fram till den 30:e april. Orsaken är risk för personalbrist på många verkstäder. Korona utbrottet har börjat påverka kyrkornas verksamhet nu som till exempel dop och begravningar. Fredrik hägglund i kyrkoherde i borås har åtta stycken och dop som har flyttats på framtiden. Begravningar i huvudsak som genomförs den begravningarna som är planerade. Däremot är det ju många som inte kommer som är äldre och liknande eller att man känner sig lite sjuk. Kyrkorna och krematorierna har en beredskapsplan. Och förbereder sig utifall att personal skulle bli sjuk genom att snabbutbilda i vissa funktioner. Det kan även bli aktuellt med samverkan. Krematorierna emellan. Dispens kan ges för att en begravning ska skjutas upp, men det blir från fall till fall. Pastorat får församlingshemmen inte längre användas för minnesstunder. Själva begravningsgudstjänsten och att dessutom hålla den öppen en timme senare efteråt för att man ska kunna gå och ta avsked om man inte vill sitta i kyrkan under akten. De som kanske ingår i en riskgrupp eller så bra äldre och som ingår i friskvård på övriga som är försiktiga. Tanken är väldigt god och jag ska försöka och sanktionera det så att det blir tillåtet från rekommendera. Reporter madeleine bengtsson vid p fyra sjuhärad läkemedelsverket förbjuder två självtester för k vid 19 tillverkarna och försäljarna har inte tillräckligt dokumentation kring testerna, säkerhet och kapacitet. Tidigare har folkhälsomyndigheten och läkemedelsverket generellt avrått från självtester för att gå vid 19 på grund av osäkerhet i hur bra de är. Storstockholms lokaltrafik sl kommer inte återgå till normal trafik idag trots massiv kritik från politiker resenärer och folkhälsomyndigheten om trängseln på bussarna. Det blir fler bussar, men inte överallt. En riktig henrik palm er som är presskontakt på sl är fortfarande fanns brister i resurser och därmed förstärka idag. Hur då? Det är framförallt ut mot. Nacka värmdö och viss mån även mot tyresö. Områden som inte har spårbunden trafik i särskilt stor utsträckning som stöd. Hur ska man planera sin resa om man är stockholms pendlare? Den här morgonen är de allra flesta fallen så film den förstärkta trafiken och reser planerarna där stämmer inte överallt. Därför att jag har inte hunnit lägga in ytterligare avgångarna. Rekommendation att man letar det finns några nya regler angående trängseln eftersom det har varit den stora kritiken mot s. Det är trångt på bussarna vill fortfarande rekommendationer som går ut i samhället i stort att undvika trängsel så vill man undvika trängsel så kanske man får ta nästa buss då. Henrik palm r vid sl intervjuad av åsa furuhagen. Utrikesdepartementet plockar hem ambassadpersonal och deras familjer från ambassader i en rad länder. Buster mirow emitslöf är presskommunikatör vid det. Mot bakgrund av utvecklingen och så har även beslutat att tillfälligt låta viss personal och deras familjer från särskilt utsatta områden åka hem enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där det är nu beslutat att viss personal och deras familjemedlemmar ska resa hem till sverige. Departementet är det flera skäl som ligger bakom beslutet. Möjligheterna för våra medarbetare att få tillgång till adekvat vård, men också de här utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar med kort varsel. Vi måste också ta hänsyn till att visa våra medarbetare och kanske deras familjemedlemmar, våra utlandsmyndighet kan tillhöra riskgrupper. Svårt att ta sig hem och enligt ud, s presstjänst ska stödet till dem inte påverkas av att viss personal nu återvänder till sverige. Blir det stockholm och ambassaderna arbetar med dygnet runt? Men reporter henrika åkerman uppemot en tredjedel av jordens befolkning, lever nu under någon form av utegångsförbud. Ett av många exempel, en nepal, svenskan jenny radically bor i kathmandu. Hon säger att det är nästan helt tomt på gatorna där. Ja det. Det har varit militär ute och patrullerar och se till så att ingen går ut. Affärerna är stängda. Allt i stängt, förklarar jenny vikarie. Hon driver ett vandrings företag, men nu kommer inga turister när flyg och bussar står stilla och nepal har förlorat sin stora inkomstkälla. Expeditionerna i himalaya så besteg brist i år. Det kommer inte bli några beskrivningar av reor, de ger inte ut några tillstånd för expeditioner över huvud taget. Det är ju enorma pengar för ett par jättestora pengar. Invånarnas hälsa går denna gång före, säger hon. Överraskad men det blir hårt för guider, bärare och 2:a, tillägger hon. Efter ett konstaterat korona fall och efter att grannlandet indien satts i total karantän följde nepal efter och införde undantagstillstånd alldeles inför detta. I söndags och flydde 220000 nepaleser, kathmandu och for hem till sina byar. Säger hon vidare, därför man förstod att det kommer bli matbrist inne i kathmandu. Allting kommer bli jättedyrt så att de personerna som inte har råd och köpa mat eller ja inte har den kontakten eller så, ja, de satte sig i säkerhet för de fattiga nepal är pengar som sänds hem från dem som jobbar utomlands. Landets största inkomstkälla men svenskan säger att banker är stängda och flygplatsen nu den senaste veckan varit överfull med hemvändande. Det var nepaleser som kom utomlands ifrån utlandet, massor med folk som kommer hem nu världen över som lever nu omkring två komma 6000000000 människor under strikta karantänsregler, det vill säga en tredjedel av jordens befolkning. Reporter alice petr n. I turkiet har också införts en rad hårda restriktioner på grund av koronan och nu skyndar regeringen också på ett lagförslag som innebär att omkring 100000 fångar kan släppas i förtid. Det här gäller dock inte politiska fångar eller fängslade journalister, och för många av dem riskerar läget i stället att bli värre, säger hustrun till en fängslad journalist och orsaken är i koncernen bad en dag. Även om de säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder förstår jag inte hur de ska lyckas hålla coronavirus ett utanför fängelsemurarna, säger oscar tarkov, hustru till journalisten barrister cholo, som greps för drygt tre veckor sedan när han bevakade en begravning av en turkisk militär som dödades i libyen. Polering regeringen vill också påskynda ett lagförslag om att släppa omkring hundra tusen fångar i förtid. Ungefär en tredjedel av turkiets fångar. Men det gäller inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar eller terrordömda. Och i den sistnämnda kategorin ingår de flesta fängslade journalister och politiska fångar. Kan du av terrorgrupper björn avesta där han presenterar politiker i socialt arbete, vård, journalister som hålls fängslade av politiska orsaker får se på när 2:a fångar släpps utan att själva ha en chans att bli fria. Rapportera den johan mathias sommarström götaland får de mest soligt och 5-10 grader. Svealand en del moln och en del sol 5-10 grader. Norrland molnigt med solglimtar och byar av regn eller snö, 5-10 grader. Men i fjällen blåsigt oss.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases