Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hmm? U.S. data include a political agreement on a new emergency package to mitigate the effects of the coronavirus. The package is equivalent to SEK 20000 billion and includes grants of around 30000 SEK to most families in the United States, the Washington Post reported. According to reports of residential burglaries have decreased in the last two weeks in Sweden and most clearly visible the decrease in the Stockholm region. This is a half. According to the police, one explanation may be that several stay at home to a greater extent now because of the corona outbreak and that international theft gangs have more difficulty getting into sweden. U they bring home Swedish embassy staff and their families from a number of particularly vulnerable countries, according to the list that the echo has read concerned Swedish embassies in 21 countries, most of them in africa. In Turkey, the government is now accelerating a bill that means that around 100,000 prisoners may be released prematurely due to the risk of coronal spread in prisons. It's about one in three, Turkish prisoners. However, this does not apply to drug offenders, sex offenders or your convicted terror. Many convicted journalists count. Stockholm's public transport service will not return to normal traffic today. This is despite massive criticism from politicians and the Public Health Agency about the congestion that this week has arisen. Some bus routes. According to sl, more buses will be put in today, but not everywhere is the financial echo and we will start with.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Currency)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 54,29 %

Hmm? I usa uppgifter finnas en politisk överenskommelse om ett nytt krispaket för att mildra effekterna av korona viruset. Paketet ligger på motsvarande SEK 20000 miljarder och innehåller bidrag på runt 30000:- till de flesta familjer i usa, uppger washington post. Enligt anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna i sverige och allra tydligast syns minskningen i stockholmsregionen. Där handlar det om en halvering. Enligt polisen kan en förklaring vara att flera stannar hemma i större utsträckning nu på grund av corona utbrottet och att internationella stöldligor har svårare att ta sig in i sverige. U de plockar hem svensk ambassadpersonal och deras familjer från en rad särskilt utsatta länder, enligt den lista som ekot har läst berörs svenska ambassader i 21 länder, de flesta i afrika. I turkiet påskyndar regeringen nu ett lagförslag som innebär att omkring 100000 fångar kan komma att släppas i förtid på grund av risken för korona spridning i fängelserna. Det handlar om ungefär var 3:e, turkisk fånge. Det gäller dock inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar eller terrordömda ditt. Många dömda journalister räknas. Storstockholms lokaltrafik sl kommer inte att återgå till normal trafik i dag. Detta trots massiv kritik från politiker resenärer och folkhälsomyndigheten angående den trängsel som den här veckan har uppstått på. Vissa busslinjer. Enligt sl kommer man att sätta in fler bussar i dag, men inte överallt är ekonomiekot och vi börjar med.

Audio

Enteties

Organization