Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The number of reports of residential burglaries in Sweden has decreased in the last two weeks. The decrease is most visible in the Stockholm region, where it is a question of halving. One explanation, according to the police, may be that more people are staying at home to a greater extent because of the coronary outbreak and that international theft gangs have more difficulty getting into Sweden. Korona infection means that the State Department now temporarily repatriates staff and their families from particularly vulnerable risk areas, according to the list that the echo has received concerned Swedish embassies in 21 different countries, most of them in africa. In the United States, the White House and Democrats have agreed on a new economic crisis package to deal with the effects of coronal spread. There, the news agency reports ap. E crisis package reportedly be at $ 2000 billion and increases the number of cases confirmed. New York, where just over half of all cases are found and where the number of new cases is reported to double every 3 days. In recent days, the Stockholm area has experienced considerable congestion in public transport. This has since reduced the number of departures. Now it promises that Wednesday will be better. There will be more buses on the most vulnerable routes, but there will still not be a return to perfectly normal traffic, according to sl. The Moderate Transport Region Council kristoffer tamsons demanded that sl solve the congestion. The problems there it was time for. Economics is short and we start with that.

Audio

Transcription

Sentiment: 54,52 %

I antalet anmälningar om bostadsinbrott i sverige har minskat de senaste två veckorna. Allra tydligast syns minskningen i stockholmsregionen där det handlar om en halvering. En förklaring kan enligt polisen vara att fler stannar hemma i större utsträckning på grund av korona utbrottet och att internationella stöldligor har svårare att ta sig in i sverige. Korona smittan gör att utrikesdepartementet nu tillfälligt kallar hem personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, enligt den lista som ekot har fått berörs svenska ambassader i 21 olika länder, de flesta i afrika. I usa har vita huset och demokraterna enats om ett nytt ekonomiskt krispaket för att hantera effekterna av korona spridningen. Där rapporterar nyhetsbyrån ap. E krispaketet uppges ligga på $ 2000 miljarder och ökar antalet fall av bekräftad. New york, där drygt hälften av alla fall finns och där antalet nya fall uppges fördubblas var 3:e dag. Stockholms området har de senaste dagarna haft stor trängsel i lokaltrafiken. Detta sedan sl dragit ner på antalet avgångar. Nu lovar man att onsdagen ska bli bättre. Det blir fler bussar på de mest utsatta linjerna, men man kommer ändå inte att återgå till helt normal trafik, enligt sl. Den moderata trafikregionrådet kristoffer tamsons krävde går att sl löser trängseln. Problemen där blev det dags för. Ekonomi är kort och vi börjar med att.

Audio

Enteties

Location