Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Tomorrow's good. Sharp decrease in residential burglaries in coronavirus. A trail of Sweden brings home embassy staff from a number of countries and baptisms and funerals are postponed. That's part of the content of the morning echo today. I corona outbreak seems to have reduced the number of residential burglaries in sweden. Sven granath is a criminologist and analyst at the Stockholm police, is home more it becomes more difficult then to carry out the burglaries. It may also be the case that international leagues, which account for a great deal of these crimes now, will find it more difficult to move between European countries and that affects statistics as well. The echo has taken note of the number of police reports received week by week this year and in the case of reports of residential burglaries, they have fallen sharply during the previous and the previous week. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year. Stockholm. Last week, only 68 people reported at the national level, the notifications went from an average of 370 per week to 254 last week. Criminologist Sven Granath, it's a little early to draw too much conclusions about this, but it's probably not a coincidence that we're seeing a sharp decline over the last two weeks. According to the police, there is still no trend with increased reports of domestic violence, as feared as more people stay home now. This could happen when fewer people move around in pubs and restaurants. This can be explained by the fact that at the moment it is generally not the season for tavern related violence. It occurs to a greater extent in the summer, according to sven granath. The abuse cases that are now occurring are not so much affected by whether the public go to the pub or not, he says. It is about more professional deals between different criminal networks. According to the police, there is an increase in reports of fraud and attempted fraud last week. These are fraudsters who use coronavirus one to deceive older people in particular, including by stating that they are involved in infection detection and want to enter the home or by trying to get over debit cards or login details to Bank. The most important advice, according to the police, is not to provide bank cards or codes to unknowns or to let anyone else log into his internet banking reporter simon and irene. In the United States, the number of cases of documented coronal infection is rapidly increasing now over 50,000 Americans have been found infected around seven hundred have died worst affected in new york, described as panda, remembering new epicenter. Good night, hitting nothing but the six or ring smith curve pointing steeply upward in new york. No measures have been taken so far to slow down progress. As Governor Andrew Cuomo at his daily press briefing before reporters with mouthguard shortages the lack of hospital places and equipment is acute. Even the scorched U.S. Centers for Disease Control indicates that things will get worse in the U.S. in the coming weeks. The spread of infection is accelerating. But from President trump, the second-in-command will be the most difficult period may soon be over, he says, hmm. At least parts of the U.S. may soon be open to trade again, Tramp said. The goal is to be running just in time for Easter in survives staff you for man's is this a reaction? But several governors in hard-hit states across the U.S. are critical, arguing that tramp sits with double messages. In France is in that light is so hmm. Ginna lindberg, washington. The Tokyo Stock Exchange has risen sharply even today in initial trading. Right now up five and a half percent. This is probably in response to the sharp rise in the Us. The stock exchanges yesterday. Other Asian exchanges are also rising right now. There were no decisions on financial assistance to Italy or the 2nd coronated countries, eufinance ministers discussed the issue last night. There was not enough support to use the EU support fund created during the euro crisis to provide loans to hard-hit countries. The matter will now be dealt with at a meeting of heads of state and government tomorrow. In turkey, coronavirus is spreading rapidly right now. The government has introduced a series of tough restrictions, strict quarantine rules, curfews for anyone over 65 years of age are a couple of examples of this. But this does not apply to political prisoners or imprisoned journalists. The current situation is getting worse," says the wife of an imprisoned journalist in turkey. Offcourse Americans sidelined health all even d

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,21 %

I morgon är det gott. Kraftig minskning av bostadsinbrotten i coronavirus. Ett spår sverige tar hem ambassadpersonal från en rad länder och dop och begravningar skjuts upp. Det är en del av innehållet i morgonekot idag. Jag korona utbrottet verkar ha minskat antalet bostadsinbrott i sverige. Sven granath är kriminolog och analytiker vid stockholmspolisen, är hemma mer det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten nu, då får svårare att flytta sig mellan europeiska länder och det påverkar statistiken också. Ekot tagit del av antalet inkomna polisanmälningar vecka för vecka i år och när det gäller anmälningar om bostadsinbrott har de sjunkit rejält under förra och förrförra veckan. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet. Stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken på riksnivå gick anmälningarna från i genomsnitt 370 per vecka till 254 förra veckan. Kriminolog sven granath, det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men det är nog inte en slump att vi ser en kraftig nedgång under de senaste två veckorna. Enligt polisen syns ännu ingen trend med ökade anmälningar om våld i hemmet, något som befarats då fler håller sig hemma nu. Något som skulle kunna ske då färre personer rör sig ute på pubar och restauranger. Det kan förklaras med att det just nu generellt inte är säsong för krog relaterat våld. Det sker i större utsträckning på sommaren, enligt sven granath. De misshandelsfall som nu inträffar påverkas inte så mycket av huruvida allmänheten gå på krogen eller inte, säger han. Det handlar om mer professionella uppgörelser mellan olika kriminella nätverk. Bästa enligt polisen ser man ett ökat antal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök senaste veckan. Det handlar om bedragare som utnyttjar coronavirus ett för att lura framför allt äldre personer, bland annat genom att uppge att man arbetar med smittspårning och vill ta sig in i bostaden eller genom att försöka komma över betalkort eller inloggningsuppgifter till banken. Det viktigaste rådet är enligt polisen att inte lämna bankkort eller koder till okända eller låta någon annan logga in på hans internetbank reporter simon and irene. I usa ökar antalet fall av dokumenterad korona smitta snabbt nu över 50000 amerikaner har konstaterats smittade runt sjuhundra har dött värst drabbat i new york, som beskrivs som panda, minns nya epicentrum. God natt, slår inget än de sex eller ring smith kurvan pekar brant uppåt i new york. Inga åtgärder har hittills räckt för att bromsa utvecklingen. Som guvernör andrew cuomo på sin dagliga pressträff inför reportrar med munskydd bristen på sjukhus platser och utrustning är akut. Även på hade bränt amerikanska smittskyddsmyndigheten pekar på att det kommer att bli värre i usa de närmaste veckorna. Smittspridningen accelererar. Men från president trump kommer 2:a signaler den svåraste perioden kan snart vara över, säger han, hmm. Åtminstone delar av usa kan snart vara öppna för handel igen, sa tramp. Målsättningen är att vara igång lagom till påsk i survives personal dig för människans är detta en reaktion? Men flera guvernörer i hårt drabbade delstaten runt om i usa är kritiska och menar att tramp kommer med dubbla budskap. I frankrike är i det ljuset är så hmm. Ginna lindberg, washington. Tokyo börsen har stigit kraftigt även i dag i den inledande handeln. Just nu upp fem och en halv procent. Detta troligen som en reaktion på den kraftiga uppgången på usa. Börserna igår. Övriga asiatiska börser stiger också just nu. Det blev inga beslut om ekonomiskt stöd till italien eller 2:a korona drabbade länderna är eus finansministrar diskuterade frågan i går kväll. Det fanns inte tillräckligt stöd för att använda eus stöd fond som skapades under eurokrisen för att ge lån till hårt drabbade länder. Frågan ska nu behandlas på ett möte mellan stats och regeringscheferna i morgon. I turkiet sprids coronavirus ett snabbt just nu. Regeringen har infört en rad hårda restriktioner, stränga karantänsregler, utegångsförbud för alla över 65 år är ett par exempel på det. Om man påskyndar också ett lagförslag som innebär att omkring 100000 fångar kan släppas i förtid ur turkiska fängelser. Men det gäller inte politiska fångar eller fängslade journalister. Nuläget i stället att förvärras, säger hustrun till en fängslad journalist i turkiet. Offcourse amerikans undanbad hälsa allt även då det gör såklart orolig för hans hälsa, även om de säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder förstår jag inte hur de ska lyckas hålla coronavirus ett utanför fängelsemurarna säger uppskattar cholo hustru till journalisten. Barrister konto som greps för drygt tre veckor sedan när han bevakade en begravning av en turkisk militär som dödades i libyen. De går i ensam celler, men många fängelser är redan överfulla och baksidan blir en ökad isolering. Regeringen vill också att påskynda ett lagförslag om att släppa omkring hundra tusen fångar i förtid. Ungefär en tredjedel av turkiets fångar. Men det gäller inte narkotikabrottslingar, sexualbrottslingar i den sistnämnda kategorin journalister och politiker. I många fall dumt sig ifrågasatta rättegångar för anknytning till eller stödjande av terrorgrupper började presentera politiker i svenska journalister fängslade av politiska orsaker får se på när 2:a fångar släpps utan att själva ha en chans att bli fria hmm Säger oscar cholo. Planen är att redan den här veckan lägga fram lagförslaget som gör det möjligt att släppa fångar. Turkiet är fortfarande det land i världen som fängslar överlägset flest journalister och när många 2:a fångar av allt att döma kommer att släppas blir journalisterna och de politiska fångarna kvar i fängelse. Johan mathias sommarström, stockholmsområdet har de senaste dagarna haft stor trängsel i lokaltrafiken eftersom sl dragit ner på en del avgångar. Men lovar essel att det ska bli bättre i dag? Det blir fler bussar på de mest utsatta linjerna, men man kommer ändå inte att återgå till helt normal trafik. Den moderata trafikregionrådet kristoffer tamsons krävde går att sl löser problemen. Korona utbrottet har börjat påverka kyrkornas verksamhet runt om i sverige, som till exempel dop och begravningar. Fredrik hägglund är kyrkoherde i borås på framtiden. Begravningar i huvudsak som genomförs av begravningarna som är planerade. Däremot är många som inte kommer som är äldre och liknande. Man känner sig lite sjuk. Har en beredskapsplan och förbereder sig utifall att personal skulle bli sjuk genom att snabbutbilda i vissa funktioner. Det kan även bli aktuellt med samverkan. Krematorierna emellan. Dispens kan ges för att en begravning ska skjutas upp, men det blir från fall till fall. Får inte längre användas för minnesstunder. Öppen för herrar, begravningsgudstjänsten och att dessutom hålla den öppen en timme senare efteråt för att man ska kunna gå och ta avsked om man inte vill sitta i kyrkan under akten. De som kanske ingår i en riskgrupp eller så övre och som ingår i riskgrupp och övriga som är försiktiga. Tanken är väldigt god och jag ska försöka och sanktionera det så att det blir tillåtet från rekommendera. Liksom tillvägagångssätt, lars ove pettersson vid tranås mo begravningsbyrå reporter madeleine bengtsson vid p fyra sjuhärad. Utrikesdepartementet tar nu hem ambassadpersonal och deras familjer från ambassader i en rad länder. Buster mirow emitslöf är presskommunikatör vid det utvecklingen. Och så har även beslutat att tillfälligt låta viss personal och deras familjer från särskilt utsatta områden åka hem enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där det är nu beslutat att viss personal och deras familjemedlemmar. Hem till sverige det handlar främst om länder i afrika, men också i till exempel bangladesh, pakistan, afghanistan och ukraina, enligt buster mirow emitslöf, presskommunikatör på utrikesdepartementet, är det flera skäl som ligger bakom beslutet. Vi har gjort den bedömningen börjar på dels möjligheten att få våra medarbetare att få tillgång till adekvat vård, men också de här utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar. Med kort varsel vi måste också ta hänsyn till att visa våra medarbetare och kanske deras familjemedlemmar våra utlandsmyndigheter kan tillhöra riskgrupper det är många olika aspekter hur många personer det handlar om som kommer resa hem kan du inte svara på men man betonar ambassad De påverkas av att viss personal när du återvänder till sverige. Vi har förstärkt vår organisation för att kunna hantera just frågor om coronavirus. Sett på de bilder i stockholm och ambassaderna arbetar med dygnet runt. Men buster mirow emitslöf vi du delrapporter henrika åkerman hela två komma 6000000000 människor runt om i världen lever nu med utegångsförbud eller strikta uppmaningar. Att stanna hemma. På gatorna i det annars livfulla kathmandu svenskan jenny drickare, bo där. Arter. Det har varit militär ute och patrullerar och se till så att ingen går ut. Affärerna är stängda, allt i stängt, förklarar jenny vikarie. Hon driver ett vandrings företag, men nu kommer inga turister när flyg och bussar står stilla och nepal har förlorat sin stora inkomstkälla. Expeditionerna i himalaya, alltså. Det är brist i år, det kommer inte bli några beskrivningar av reor, de ger inte ut några tillstånd för expeditioner över huvud taget. Och det är ju enorma pengar för ett par jättestora pengar. Invånarnas hälsa går denna gång före, säger hon. Överraskad men det blir hårt för guider, bärare och 2:a, tillägger hon. Efter ett konstaterat korona fall och efter att grannlandet indien satsar totalt karantän följde nepal efter och införde undantagstillstånd alldeles inför detta. I söndags och flydde 220000 nepaleser kathmandu och for hem till sina byar. Säger hon vidare, därför man förstod att det kommer bli matbrist inne i kathmandu. Allting kommer bli jättedyrt så att de personerna som inte har råd och köpa mat eller inte har den kontakten eller så ja, de satte sig i säkerhet för de fattiga nepal är pengar som sänds hem från dem som jobbar utomlands. Landets största inkomstkälla men svenskan säger att banker är stängda och flygplatsen nu den senaste veckan varit överfull med hemvändande. De poliser som kom utomlands ifrån utlandet. Massor med folk som kommer hem nu, världen över som lever nu omkring två komma 6000000000 människor under strikta karantänsregler, det vill säga en tredjedel av jordens befolkning. Rapporter alice petr n området kring ögruppen kurilerna mellan ryssland och japan skakades tidigt i morse av en jordbävning med magnituden sju komma fem såna med varning har utfärdats för bland annat den amerikanska delstaten hawaiis kust. Men det finns inga rapporter om skador. Götaland får de mest soligt och 5-10 grader i svealand. Får molnet med solglimtar, men även byar av regn och snö. 5-10 grader i fjällen, svalare och blåsigt kvart över sex.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Organization

Person