Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hmm? In Italy, 743 people have died in the last 24 hours after contracting coronavirus, etc. This means that the death rate will increase again after the last two days have fallen, reports af p. The number of cases of infection in Italy increased during the day to nearly 60 9201 increase of 8 percent compared to the day before. Norway's strong measures to prevent crown contamination are extended until 13. On 12 March, the Norwegian Government decided on what has been called the strongest measures in Norway in peacetime. This means, among other things, that schools and kindergartens in Norway were closed and that culture and sports events are prohibited. Here in Sweden, there have been calls from several quarters for people belonging to risk groups to receive compensation from the state in order to stay home from work and not risk becoming infected with the corona virus. This is a complicated issue, according to. Hallengren. It is difficult to define exactly the risk groups. We have had quite a simple way to appeal to entire target groups who are over 70 but at risk up there is not easy to define. As the echo told me this morning, several parties now want the so-called infectious agent benefit framework to be extended so that the state during the coronal epidemic can pay compensation to people who need to be protected from infection, for example because they have reduced Immune system. This is what the Green Party's economic policy spokesperson karolina skog said is obvious they should stay at home and it is equally obvious that you should not make a financial loss when they take responsibility for the responsibility of society by staying at home but at the moment there is No proposal from the government to change the regulations in this way Social Affairs Minister Lena Hallengren again Olsson, the Swedish Financial Control Agency expects in its latest forecast with negative growth in Sweden this year of minus between one and 3 percent. The Authority stresses the difficulties in forecasting during the uncertainty at the moment, but at the same time highlights the scope for further fiscal measures in the attempts to mitigate coronavirus. Associate professor the biggest rise in a day in many years also in the United States. Stock markets are upswings with the support of the central bank, the Fed's expanded bond-buying commitments and hopes that Democrats and Republicans will be able to agree on a major fiscal package. The Dow jones index has so far gone up seven, coming 9 percent and the Nasdaq.

Audio

Transcription

Sentiment: 52,56 %

Hmm? I italien har 743 människor avlidit det senaste dygnet efter att ha smittats av coronavirus etc. Är det innebär att dödstalet ökar igen efter att de senaste två dagarna sjunkit, rapporterar af p. Antalet konstaterade fall av smittan i italien ökade under dygnet till närmare 60 9201 ökning med 8 procent jämfört med dygnet innan. Norges kraftiga åtgärder för att förhindra krona smittan förlängs fram till 13. Den 12 mars beslutade norska regeringen om det som har kallats de starkaste åtgärderna i norge i fredstid. Det innebär bland annat att skolor och förskolor i norge hölls stängda och att kultur och idrottsevenemang är förbjudna. Här i sverige har det från flera håll framförts krav att personer som tillhör riskgrupper ska få ersättning från staten för att kunna stanna hemma från arbetet och inte riskerar att bli smittad av corona viruset. Det här är en komplicerad fråga, enligt. Hallengren. Det är svårt att definiera exakt de riskgrupper. Vi har ju haft ganska enkelt att ändå tilltalar hela målgrupper som är över 70 men med risk uppe där under är inte enkelt att definiera. Jag som ekot berättade i morse vill flera partier nu att regelverket för så kallad smittbärarpenning ska utvidgas så att staten under korona epidemin kan betala ut ersättning till personer som behöver skyddas från smitta till exempel för att de har nedsatt immunförsvar. Såhär sa miljöpartiets ekonomiskpolitiska talespersonen karolina skog är självklart dom ska stanna hemma och det är lika självklart att man inte ska göra en ekonomisk förlust när de tar ansvar för de ansvar för samhället genom att stanna hemma men i nuläget finns det inget förslag från regeringen om att förändra regelverket på det här sättet socialminister lena hallengren igen Olsson, ekonomistyrningsverket räknar i sin senaste prognos med en negativ tillväxt i sverige i år på minus mellan en och 3 procent. Myndigheten betonar svårigheterna att göra prognoser under osäkerheten just nu, men lyfter samtidigt fram att utrymmet för ytterligare finanspolitiska åtgärder i försöken att mildra coronavirus. Docent den största uppgången under en dag på många år också på usa. Börserna är det kraftiga uppgångar med stöd av centralbanken, feds utökade åtaganden av obligationsköp och förhoppningar om att demokrater och republikaner ska kunna komma överens om ett större finanspolitiskt paket. Dow jones index har hittills gått upp sju, komma 9 procent och nasdaq.

Audio

Enteties

Location

Person